Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Memories van Successie ZH

3.06.05
M. Beekhuis, H.G. Oost
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.06.05
Auteur: M. Beekhuis, H.G. Oost
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1806-1927

Omvang:

566.50 meter; 7064 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De successiebelasting werd geheven over erfenissen. Daartoe moest een Memorie van successie worden opgesteld, waarin een overzicht werd gegeven van de nagelaten bezittingen (onroerend goed, inboedel, banktegoeden e.d.) en de schulden van de overledene. De Memorie vermeldt de namen van de erfgenamen en hun relatie tot de overledene, alsmede de namen van personen of instellingen aan wie c.q. aan welke bij legaat of donatie iets is nagelaten. Over veel nalatenschappen werd geen Memorie opgemaakt, namelijk in gevallen waarin het saldo onbeduidend was. De Memories bevatten dus de akten van vaststelling van het recht op successie en van overgang bij overlijden, met bijlagen betreffende die vaststelling. Ze zijn in het archief geordend per belastingkantoor, in chronologische volgorde. De Memories zijn vanaf 1856 toegankelijk met behulp van de Tafels V-bis: alfabetische registers van overledenen met aantekening van de afhandeling van de nalatenschap en met verwijzing naar het nummer van de Memorie van successie (vóór het jaar 1856 kan alleen op jaar van overlijden worden gezocht). Vanaf 1883 zijn er ook Tafels VI: registers van testamenten voor een notaris verleden, alfabetisch op naam van de testateur.

Archiefvormers:

  • Gequalificeerde tot de Directie over de invordering van de Belasting over het Recht van Successie in departement Maasland
  • Ontvangers van de Successierechten in de Provincie Holland, zuidelijk gedeelte, later Zuid-Holland
  • Ontvangers van Registratie en Domeinen in het Departement van de Monden van de Maas
  • Regulateurs der Belasting op het Recht van Successie in de Provincie Holland, zuidelijk gedeelte

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

De stukken afkomstig van gekwalificeerden bevonden zich in een bepaalde volgorde, namelijk volgens de indeling van het Departement Maasland in drie kwartieren van 1808. Deze volgorde is gehandhaafd. Ordening in alfabetische volgorde van de plaatsnamen zou de zaak niet eenvoudiger hebben gemaakt, aangezien in een aantal gevallen enkele plaatsen werden gecombineerd onder één gekwalificeerde. In de loop der jaren 1808 1811 werd een aantal plaatsen afgescheiden van het Departement Maasland, c.q. Monden van de Maas en bij andere departementen gevoegd. Dit is in de voorkomende gevallen in de inventaris aangegeven.

De door de gekwalificeerden bijgehouden registers van overledenen werden beschouwd als retro acta van de registers van de burgerlijke stand en berusten merendeels in die collectie. Bij de inventarisatie zijn uit de gaardersarchieven een aantal registers gelicht, die waren gebruikt door de gaarders van de impost op het collateraal, de voorganger van de successiebelasting. Deze registers waren met ingang van 1806 door de gekwalificeerde (dezelfde man als de gaarder) gebruikt voor afschriften van memories van aangeving en staten van het saldo met bijlagen. Op grond van het feit dat de gekwalificeerde deze registers als laatste heeft gebruikt, zijn zij in deze archieven geplaatst

De kantoren uit de periode 1812-1813 zijn genoemd naar de plaats van vestiging en geplaatst in alfabetische volgorde. De vraag onder welk kantoor een plaats viel en of er van dat kantoor archiefmateriaal is overgeleverd, wordt beantwoord in de index (bijlage 6).

De stukken waren indertijd op het Ministerie van Financiën geordend per provincie en vervolgens in de volgorde waarin de regulateurs werden opgesomd in het Soeverein Besluit van 19 april 1814, nummer 176. Deze ordening is intact gelaten. Aangezien nu het aantal stukken per half jaar veel groter was dan in de periode 1806 1811, zijn de bijlagen bij de verantwoording waar nodig gesplitst. De daarbij gehanteerde aanduidingen spreken voor zichzelf met uitzondering van de term 'memories'. Hiermee zijn bedoeld de bijlagen betreffende nalatenschappen waarover daadwerkelijk belasting is geheven. Alleen in die gevallen is er sprake van een complete memorie met opgave van de bestanddelen der nalatenschap

De bij de akten van vaststelling vermelde periode geeft aan dat het gaat om stukken betreffende nalatenschappen van in die periode overleden personen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vanaf 1856 invoering van de Tafel V bis zijn de nummers van de akten van vaststelling die zich in een pak of band bevinden, in de beschrijving vermeld naast de periode. Voor de kantoren 's Gravenhage en Rotterdam is dat gebeurd vanaf 1849, respectievelijk 1853, omdat daar vanaf die jaren de Tafels 6 zijn overgeleverd. Lacunes in de Register IV nummers tussen de verschillende pakken of banden worden veroorzaakt door het feit dat niet alle akten van vaststelling werden bewaard. Overlappingen in de nummering komen voor wanneer de ontvanger bij het inbinden de overlijdensdatum liet prevaleren boven het nummer van het Register IV.

Per kantoor zijn eerst de akten van vaststelling beschreven over de gehele periode 1818 1927, vervolgens de Tafels 6 en V bis en tenslotte de Tafels VI.

In deze inventaris zijn de archieven beschreven van de ontvangers voor zover dezen hun standplaats hadden op het grondgebied van de huidige provincie Zuid Holland. De vraag onder welk kantoor een gemeente viel en waar de stukken van dat kantoor in deze inventaris zijn beschreven, wordt beantwoord in de index (bijlage 6)..

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn grootvader Anton Daniel geb 1867 en overl.25-12-1937 te Gouda, zou ik bij uw centaal archief Belastingen periode 1928-1982 moeten kunnen vinden
De digitale gegevens stoppen bij 1926.Moet ik naar uw kantoor Marwijne 32 Apeldoorn komen?

De memories van successie Zuid-Holland zijn tot en met 1927 overgedragen aan het Nationaal Archief. De memories van 1928 -1989 berusten nog bij het Centraal Archief van de Belastingdienst te Apeldoorn, Marowijne 32, 7333 PJ Apeldoorn.

Hallo ,

Ik ben op zoek naar memorie van successie van Jan Blom geboren 23-3-1850 in Haamstede . Overleden 24-7-1921 in Rotterdam . Aktenummer 3107 .

Ik heb begrepen dat ik deze moet zoeken in de plaats waar iemand is overleden . Moet ik nu in Rotterdam zoeken of in het Nationaal Archief in Den Haag ?

Met vriendelijke groet Ada de With .

Ada de With,

De persoon die je zoekt is overleden in Rotterdam, dus de memorie van Successie moet je dan zoeken
in de inventaris van het nationaal Archief en vervolgens dit op film bekijken. Waar een persoon is overleden is dus van belang bij het terugvinden ervan. belangrijkste gegeven is dan precies de datum van overlijden omdat de stukken worden opgeborgen in de buurt van deze overlijdensdatum ( ook al omdat de inlevering van de stukken pas vele maanden later geschiedde) succes, altijd waardevolle gegevens zijn hierin terug te vinden). Peter van Dam

Ik ben op zoek naar de Memorie van Successie van Klaas Noort. Geboren te Amsterdam op 22-04-1865 te Amsterdam en overleden op 14-07-1942 te Maartensdijk. Kunt U mij vertellen waar ik dat kan vinden? Moet ik dan in Utrecht zijn? Ik ben zijn kleindochter.

Mijn voorvader Willem Gerritsz. (van der) Struijs werd gedoopt te Vlaardingen op 15 augustus 1779 en overleed op zee bij Hitland (Shetland Eilanden) op 28 september 1843. Ik weet dat hij een testament had, maar onder welke stad vind ik nu zijn Memorie van Successie?

Geachte heer Brouwer,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers Dienstverlening.

Kunt u mij verder helpen? Via de dochter van mijn tweeling broer kreeg ik bericht dat er een brief van de Belastingdienst was gekomen met de waarschuwing u heeft een erfenis gekregen u moet aangifte doen. Zij heeft naar de Belastingdienst gebeld dat zij van niets wist en wil weten elke notaris dit afhandeld. De belastingdienst wil niet meewerken. Mijn broer is getrouwd met een man die ook in die brief genoemd wordt. Een eventuele erfenis gaat m.i. niet naar de kinderen want de wettige echtgenoot is niet dood, of kan het zo zijn dat de man van mijn broer in zijn testament mijns broer dochter iets nagelaten heeft in de vorm van een erfenis.

Inventaris nr 3.06.05, 2.4.15 Kantoor Sliedrecht/Papendrecht
Volgens Uw inventaris 5307 1886okt-1888dec en
5308 1894-1900.

Ik ben geïnteresseerd in enige stukken in de tussenliggende periode.
Is U iets bekend of deze verloren zijn geraakt of elders in bewaring zijn ?

Geachte heer Verschoor,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik geloof dat ik pech heb. Ik ben op zoek naar de memorie van successie van iemand die in Den Haag is overleden op 30 juli 1817. Het lijkt er op dat de memorie niet is bewaard, want 1e periode eindigt in 1816 en volgende periode begint in 1818. Zou de memorie misschien kunnen zitten in inv. nr.1266? Daar staat bij "Bijlagen 1817, memories".

Geachte heer van Riel,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Waar kan ik de memories van successie vinden betreffende Johannes Bernhardus Papenborg, overleden
9 april 1956 te Lichtenvoorde>?

Beste Engelien,

Uw reactie is doorgezet voor verdere behandeling door de medewerkers van onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht heeft u iets aan deze site:
http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de memorie v successie van Ludovicus Johannes van Harlingen overleden in Wassenaar op 12 maart 1981.
En van zijn vrouw Clasina van Harlingen van Proosdij overleden op 11 mei 1985.
Waar zij zijn overleden weet ik niet . Kan op hun woonadres in Wassenaar zijn maar natuurlijk ook in een ziekenhuis bv Den Haag.
Kunt U mij vertellen of ik deze memories kan inzien .

Mvg Ada de With.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in