Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Dordrecht

3.05.01
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.01
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1814-1973

Omvang:

345 inventarisnummers; 11,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreft de deel-archieven van het College van Regenten en van de Directie. Beide deelarchieven bevatten correspondentie en stukken over onder meer organisatie, reglementering, gebouwen en materieel. Het archief van de Directie bevat diverse series inschrijvingsregisters van gedetineerden, die toegankelijk zijn met behulp van alfabetische indices. Ook zijn er stukken over de zorg voor de gedetineerden.

Archiefvormers:

  •  
  • Directeur der Gevangenissen in Dordrecht 1814-

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

In 1966 is een plaatsingslijst gemaakt van de toen overgebrachte archiefbescheiden. Vervolgens heeft S. Pereira in 1979 deze lijst aangevuld en het archief herordend. Na de laatste overdracht is de lijst in 1990 door L.G. Kertomedjo opnieuw aangevuld, dit keer zonder enige herordening of selectie. Het gevolg was dat verschillende series registers van gedetineerden niet aaneengesloten op de plaatsingslijst voorkwamen en er stukken op voorkwamen die in zijn geheel vernietigd konden worden. Na de selectie tijdens deze inventarisatie is ca. 9 m1 voorgedragen voor vernietiging.

Verantwoording van de inventarisatie

Tot dusver was er van de hier beschreven archieven alleen een plaatsinglijst. Bij het maken van deze lijst was geen rekening gehouden met de verschillende archiefvormers, College van Regenten en cipier/directrice/directeur. Ook waren de verschillende series niet bij elkaar geplaatst, vanwege het feit dat de lijst in twee delen is gemaakt na de acquisities van 1972 en 1981. Bij het maken van deze inventaris is het gebruikelijke onderscheid tussen de archieven van het College van Regenten en de directie toegepast. Verder is de indeling gevolgd van de inventarissen van de strafinstellingen te Rotterdam en 's-Gravenhage. ( Zie de literatuurlijst bij de Algemene Inleiding op p. XXV. )

Bij de inventarisatie van de archieven zijn allereerst de inschrijvingsregisters van de gedetineerden teruggebracht tot aaneensluitende series. Hierbij is een concordantie gemaakt op de oude plaatsingslijst (zie bijlagen 1 en 2).

Vervolgens zijn de series ingekomen en uitgaande stukken bewerkt. Bij de ingekomen stukken van het College van Regenten bleken vanaf 1864 de stukken meestal per jaar genummerd te zijn. Deze waren per jaar in een omslag gedaan. Bij vele omslagen was daarnaast nog een klein aantal losse, ongenummerde stukken geborgen. Hierbij ging het bijvoorbeeld om benoemingen van leden van het College. Omdat dergelijke benoemingen in andere jaren wel genummerd en tussen de andere stukken geplaatst waren, is besloten de stukken zoveel mogelijk alsnog in te voegen. Een aantal stukken is apart beschreven en in de hoofdrubriek Bijzonder geplaatst.

Uit deze serie zijn, zoals gebruikelijk is, stukken vanaf 1850 geselecteerd die voor vernietiging in aanmerking kwamen. Het ging hierbij veelal om staten van betaling, kaartjes met de vraag of er plaats is in het gesticht en geleide- of rappelbrieven.

De series ingekomen en uitgaande stukken van de directeur vangen aan in 1941, het jaar waarin praktisch gezien het beheer overging van het College van Regenten op de directeur. Het is aannemelijk dat de stukken voor het College dat gehele jaar al bij de directeur binnenkwamen. De ingekomen stukken zijn namelijk doorlopend genummerd, terwijl ze voor een groot deel gericht zijn aan het College, maar naar het einde van het jaar meer en meer aan de directeur. De aan het College gerichte stukken uit 1941 en 1942 zijn bij de ingekomen stukken aldaar geplaatst; die aan de directeur gericht zijn, zijn in deze series gelaten.

De ingekomen post van de directeur over de periode 1941-1966 was gescheiden in twee series; een serie stukken van het Ministerie van Justitie en een serie stukken van anderen. De eerste serie was chronologisch geordend, de tweede per periode van ongeveer drie jaar alfabetisch op de woonplaats van de afzender. Ook de serie uitgaande stukken (zowel aan het Ministerie als anderen) was op deze laatste wijze geordend. Na selectie uit deze series en verwijdering van de (zure) tabbladen was de ordening op woonplaats niet langer zinvol; voor de uitgaande stukken temeer, omdat ongeveer 90 % gericht was aan het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage. De stukken zijn in deze beide series dan ook chronologisch herordend.

Bij de archiefordening op code, die vanaf 1967 tot het eind van de instelling gehanteerd werd, was een scheiding gehouden tussen circulaires van het Ministerie met voorschriften over allerhande onderwerpen aan de ene kant en de correspondentie over die zaken aan de andere kant, waarbij beide dezelfde code kregen. Deze scheiding is gehandhaafd. Per codegetal werden dus twee snelhechters gebruikt. Hierbinnen kon door het gebruik van tabstroken onderscheid gemaakt worden in zaak of onderwerp. Vanwege hun hoge zuurgraad zijn deze hulpmiddelen ter onderscheiding verwijderd. De circulaires werden zo tot één grote serie, die om praktische redenen in zes pakken is verdeeld, en is ondergebracht bij de hoofdrubriek Algemeen. Van de correspondentie bleef na de selectie relatief weinig over. Deze stukken zijn na beschrijving geordend op zaak of onderwerp en geplaatst in de rubriek Bijzonder. Hierbij konden bepaalde stukken verenigd worden met gelijke stukken uit de periode vòòr 1967, zoals de begrotingen en jaarverslagen. Een toegang op de code is in het archief aanwezig onder inv.nr. 71.

Tijdens de inventarisatie is getracht ontbrekende stukken van het College van Regenten en de Commissie van Toezicht te achterhalen. Uit contacten met secretarissen van de Commissie uit de jaren '60 en '70 bleek dat zij voor de Commissie van Toezicht geen archief bijhielden en ook geen stukken overgeleverd hadden gekregen van het College.

Het ontbreken van het archief van de Commissie van Toezicht wordt gecompenseerd door de aanwezigheid van stukken van/over deze Commissie in het archief van de directeur. Hij ontving deze stukken namelijk omdat hij ambtshalve de vergaderingen van de Commissie bezocht en ook afschiften van aanstellingen, ontslagen en herbenoemingen van leden van de Commissie ontving van het Ministerie van Justitie. Deze stukken zijn geplaatst in de rubriek "Vertegenwoordiging in andere organen".

Naast de archieven van het College en de directie is het archief van de dienstcommissie aangetroffen. Dit is als derde archief na de voorgaande twee geplaatst.

De omvang van de in deze inventaris beschreven archieven bedraagt na de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden, die tijdens de inventarisatie daartoe geselecteerd zijn, ca. 12 m1. ( Voor de vernietiging werd gebruikt gemaakt van: Ministerie van Justitie en Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, vernietigingslijsten d.d. 8 september 1956, no. 336/056 en 6 oktober 1956 no 29361; gewijzigd op 4 juni 1965, no 347/065 en 29 juni 1965 no. 116989, respectievelijk 31 augustus 1967 no. 519/067 en 29 september 1967 no. 139418. )

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in