Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Katwijk

3.04.16.061
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.061
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Katwijk
  • Rooms-katholieke parochie te Katwijk
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Katwijk
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Katwijk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • De Nederduits gereformeerde gemeente van Katwijk en Valkenburg was tot 1599 ongedeeld. In 1599 werd Katwijk aan Zee echter verzelfstandigd. In 1619 werd ook Valkenburg afzonderlijk geinstitueerd. Vgl. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek, sub voce.

    Zie voor Rooms-Katholiek Katwijk: Oegstgeest en Wassenaar.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in