Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Leiden, 1980-1989

3.03.88
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.88
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1950-1991
merendeel 1980-1989

Omvang:

32.10 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het kantongerecht te Leiden bevat stukken zoals akten en beschikkingen, nadere toegangen op naam van gedaagden en eisers, audiëntiebladen, processtukken etc., betreffende strafzaken, burgerlijke zaken en buitengerechtelijke zaken (zoals voogdijzaken).

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Leiden

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het archief is voornamelijk opgebouwd uit een aantal series op de drie hoofdtaakgebieden: strafzaken (processen-verbaal van de zittingen en minuten van vonnissen geordend op rolnummer), civiele zaken (processen-verbaal van de zittingen, minuten van vonnissen, roldossiers en beschikkingen met rekesten) en buitengerechtelijke zaken (rekesten en beschikkingen). In deze inventaris is, daar waar het van toepassing is, in de opmerkingen bij de archivalia, verwezen naar de archivalia waarop de toegangen betrekking hebben.

Strafprocedure

De laatste kantongerechtstrafzaken werden tot en met 1979 in eerste instantie ingeschreven in een parketregister dat werd bijgehouden door het arrondissementsparket. Medio jaren tachtig werd al gewerkt met het geautomatiseerde computersysteem IPAS (=Interim Parket Administratie Systeem), in 1986 voortgezet door COMPAS-KANTON. In dit parketregister werden allerlei gegevens opgenomen zoals: de naam van de verdachte, de overtreding, de naam van de verbalisant en ten slotte hoe de zaak afgedaan werd. Dit kan zijn middels een sepot of transactieaanbod van het OM of een vonnis van de kantonrechter.

Voor de zitting worden de strafdossiers van de te behandelen zaken van het parket ontvangen. Bij de dossiers bevinden zich:

  • de archieflijst voor de griffie, die het vroegere vonnisboek of rolboek verving. Deze lijst fungeerde als 'geheugen' register van de tijdens de openbare terechtzitting behandelde strafzaken.
  • drie rollijsten t.w. voor de kantonrechter, de griffier en de deurwaarder. Hierop worden o.m. aantekeningen gemaakt.
  • de geleidelijst, die werd ingevuld en binnen drie dagen naar het arrondissementsparket werd teruggezonden.

Na de zitting werden de archieflijsten en geleidelijsten ingevuld met een typemachine met gegevens die ontleend waren aan de schriftelijke vonnissen, de processen-verbaal en de stempelvonnissen, of - zo deze nog niet tot stand zijn gekomen - aan de hand van de aantekeningen van de griffiers. De geleidelijst werd zo spoedig mogelijk binnen drie dagen met de dossiers naar het arrondissementsparket toegestuurd om verder aldaar te worden geëxecuteerd ofwel het doen van alle rechterlijke beslissingen om alle rechterlijke beslissingen te laten uitvoeren. De dossiers werden op het centraal archief van het Paleis van Justitie in 's-Gravenhage ter archivering aangeboden.

In 1972 bracht het Ministerie van Justitie (Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie, HDRO) de kantongerechten door een circulaire (nummer 839/872) op de hoogte gebracht van de nieuwe richtlijnen die verplicht werden gesteld op de arrondissementsparketten voor een vereenvoudigde administratie van de kantongerechtzaken. Dit gebeurde door de invoering van nieuwe zittingssets, bestaande uit een witte executielijst en een groene doorslag, de archieflijst. Deze groene lijst bleef achter op de griffie. In de jaren tachtig gingen de griffie van het kantongerecht en het parket van het Arrondissement een nieuwe zittingsset gebruiken. Voortaan bestond deze uit een wit voorblad met daarachter gekleurde doorslagen die op een speciale typemachine met een grote wagen werden uitgetypt en door het parket met de dossiers werden aangeleverd aan de griffie. Medio jaren tachtig werden deze lijsten vereenvoudigd aangemaakt door een WORDPLEX tekstverwerker. Elke doorslaglijst van de zittingset had een andere functie en was daarom anders van opmaak of had ander wijze van invulling voor het parket en/of griffie.

  • wit (executielijsten genoemd), dit is de meest complete lijst waarop het verloop van de strafprocedure en de beslissing hierop door de griffie en het parket werd genoteerd.
  • groen (archieflijst voor de griffier) ofwel zittingslijst genoemd, waarop aantekeningen van de griffier en de uitspraak van de kantonrechter staat.
Civiele procedure: dagvaardingsprocedure

De serie civiele roldossiers is numeriek geordend op de data van de audiëntiebladen en daarbinnen op rolnummer (inv.nrs. 72-264). De rolzaken zijn gemakkelijk op te zoeken op familienaam of zaaksnaam in de alfabetische klapperkaarten, geordend op naam van de eiser of gedaagde (inv.nrs. 49-71). Hierop staat de dag waarop deze zaak op de rol staat vermeld, vaak met een datumstempelafdruk, en een met de handgeschreven datum van 14 dagen later waarneer het vonnis moet zijn uitgetypt. Met behulp van de eerste genoemd datum kan men in de audiëntiebladen het bij de zaak behorende proces-verbaal of beschikking, bij arbeids- en huurkoop, of vonnis terug vinden.

Voor de pachtzaken moet men daarentegen via de audiëntiebladen (inv.nrs. 308 en 312) nagaan waar de processtukken (inv.nrs. 309 en 313) zijn te vinden.

Civiele procedure: rekestprocedure

De serie beschikkingen op rekesten is per jaar geordend op repertoirenummer . De rekesten (ook wel bijlagen genoemd) en daarop genomen beschikkingen (ook wel akten genoemd) zijn terug te vinden in de repertoires ten dienste van de administratie der buitengerechtelijke verrichtingen ter griffie van het kantongerecht. (inv.nrs. 314-318). In de eerste kolom werd een volgnummer ingevuld bij ontvangst van het rekest. Dit nummer werd dan gelijk het repertoirenummer c.q. rep(ertoire) nummer. Verder is een zaak handig terug te vinden door de data van de kolommen 'akte' of 'eindbeschikking' te raadplegen. Deze verwijzen naar de serie repertoirestukken zelf.

-- arbeids-, huurkoop- en pachtzaken

Bepaalde arbeids-, huurkoop- en pachtzaken kan men terugvinden in de rolzaken die als oneigenlijke verzoekschriftprocedure begonnen met een rekest. De zaak verliep als een dagvaardingsprocedure en eindigde met de uitspraak van een vonnis, dat men weer kan terugvinden in de serie audiëntiebladen (inv.nrs. 72 -264). In het in 1953 ingevoerde "register voor rekesten tot inleiding van een contentieuze procedure" werd de hele procedure van het begin van inschrijving van het rekest van de eiser tot uitspraak op de rolzitting bijgehouden en aangetekend. Met behulp van dit register kan men alleen het jaar 1980 van het audiëntieblad en het bijbehorende rolnummer terugvinden, omdat de andere registers van de overige jaren tachtig verloren zijn gegaan.

Andere rekesten van arbeids-, huurkoop- en pachtzaken zoals de ontbinding van arbeidovereenkomst (1639w BW) en een huurovereenkomst (ex. Artikel 1623 a BW) werden bij ontvangst van het rekest in het repertoire (register) ingeschreven met een volgnummer, wat gelijk het rep.nummer werd en zodoende de toegang tot het dossier c.q. de rep(ertoire) zaak vormt (inv.nrs. 314-318).

-- betalingsbevelen

Tot de invoering van de nieuwe kantongerechtprocedure (NKP) in 1992 bestonden er betalingsbevelen voor alle vorderingen van maximaal ƒ 2500,-- voor zover ingesteld ter nakoming van een overeenkomst. De administratie van de Betalingsbevelen (BB)-rekesten werd bijgehouden in een register volgens geünificeerd model. In de eerste kolom kan men het BB-rekest met een volgnummer vinden. De BB-registers van het kantongerecht Leiden zijn verloren gegaan. De betalingsbevelen zelf zijn conform de voorschriften vernietigd.

Buitengerechtelijke zaken

De beschikkingen van de kantonrechter over voogdij (bewind) zijn terug te vinden in repertoire zaken.

Door verlaging van de leeftijdsgrens van meerderjarigheid van 21 jaar naar 18 jaar bij Wet van 1 juli 1987 (Staatsblad 333) zijn er in hetzelfde jaar twee series van voogdijkaarten ontstaan, te weten van het voogdijregister en van de bewindskaarten. In de circulaire van 18 december 1987 (HDORR 2390) werd dit ook verplicht gesteld aan de griffier door het departement.

Voogdijregister

Van elk in het kantongerecht geboren onder voogdijgesteld minderjarig kind wordt een kaart opgemaakt waarop alle gerechtelijke beslissingen m.b.t. het gezag over de in het kanton minderjarige worden aangetekend. De opmaak en de regels van deze kaart is volgens het besluit Voogdijregisters in 1948 (Staatsblad I 342) en vernieuwd model in 1979 (Staatsblad 526) vastgesteld.

Deze kaarten worden na meerderjarigheid (21 jaar) per geboortejaar van het jongste kind van betrokkenen in alfabetische volgorde opgeborgen. Zoekt men dus het vermogensbewindsdossier van iemand die geboren is in 1960, dan vindt men die in de inventaris van het jaar (1960 +21=) 1981 (inv.nr. 365).

Vermogensbewind (minderjarigen)

De gerechtelijke handelingen van het beheer (c.q. bewind) van het vermogen van de onder voogdijgestelde werd aangetekend op een kartonnen kaart, volgens een vastgesteld model. Op de griffie maakt men een doorslag van de moederkaart. De achterkant van dit duplicaat exemplaar werd als termijnkaart gebruikt om de financiële boekhouding van de minderjarige bij te houden. Deze termijnkaart vindt men meestal terug in het VB-dossier (inv.nr 387).

De namen van de vader en moeder staan in de bovenste kolom op de voorzijde van de kaart genoteerd met daaronder een opsomming van de uit dit gezin geboren minderjarigen kinderen met vermelding van hun geboorteplaats en datum. Daaronder staan de namen en woonplaatsen van de voogd en toeziend voogd. In de rechter bovenhoek vindt men een rechthoek verdeeld in twee kolommen. In de eerste kolom vindt men het vermogensbewindsnummer (VB-nummer) wat gekoppeld is aan het vermogensbewindsdossier. In het tweede staat een aanduiding van het jaar waarin het jongste kind meerderjarig geworden is. Aan de onderzijde werden ten slotte de gerechtelijke beslissingen van het kantongerecht of de rechtbank aangetekend.

De achterzijde van de kaart werd gebruikt als termijnkaart, met daarop speciale zebrakolommen waarin de wettelijke termijnen van periodieke rekening en machtigen in codes met data werd bijgehouden. Eveneens is er een kolom met aantekening van omschrijving en data van de werkelijk ingediende stukken ter verantwoording van het beheer van vermogen.

Men moet bedenken dat er voortdurend contact is geweest tussen de voogd en de kantonrechter. Dit begint met een bericht van de ambtenaar van de Burgerlijke stand, volgens art. 301 BW I, van overlijden van de overlevende ouder die een minderjarig kind(eren) achterliet. De benoemde voogd moet binnen acht maanden in het bijzijn van een toeziend voogd het vermogen inventariseren, d.m.v. .een boedelbeschrijving. Dit kan ook met een formulier van de voogd, als de minderjarige geen vermogen heeft. Bij Wet van 25 januari 1984 (Staatsblad 19) is de verplichting van de voogd om de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving onder ede te bevestigen vervallen.

De voogd moet binnen de voorgenoemde termijn de kantonrechter inzicht geven van de bij begin aanwezige gerede gelden (courant, binnen- en buitenlands giraal en chartaal geld), effecten aan de toonder en spaarbankboekjes. De boedelbeschrijving vormt dus de basis voor de voortzetting van de periodieke af te leggen verantwoording van rekeningen aan de toeziend voogd en ten overstaan van de kantonrechter tot de opmaak van de eindafrekening bij meerderjarigheid.

Deze kaarten worden na meerderjarigheid (21 jaar) rekenend vanaf het geboortejaar van het jongste kind van betrokkenen opgeborgen in alfabetische volgorde. Zoekt men dus het vermogensbewindsdossier van iemand die geboren is in 1965, dan vindt men die in de inventaris van het jaar (1965 + 21=) 1986 (inv.nr. 382).

Een andere mogelijkheid voor het opzoeken van iemands vermogen is door in het repertoire (register) (inv.nrs. 314-318) rond de datum van het overlijden op datum van inschrijving te zoeken. Waar in dit register in een speciale kolom het 'registratienummer volgens de voogdijbewindsadministratie' wordt aangetekend. In tegenstelling tot de kaarten van het voogdijregister (inv.nrs. 364 - 380) wordt het hele gezin op één kaart bijgehouden.

De reeks processtukken is bij iedere griffie op 1 januari 1950 begonnen met nummer 1 en loopt ongeacht de jaarwisseling door. De dossiers werden voorzien van het VB-beheersnummer en van het jaar van meerderjarigheid van de jongste minderjarige op wie het dossier betrekking heeft. Voor elk beheer wordt een dossier aangelegd. Dossiers in het 'lopende systeem' werden opgeborgen op de griffie. In alle ander gevallen waarbij de bemoeienis van het kantongerecht (tijdelijk) is afgelopen, berusten de dossiers in het slapende systeem. In dit systeem zijn de dossiers eveneens opgeborgen op de VB-beheersnummer. Vanwege ruimtegebrek op de griffie in Leiden werden deze dossiers bewaard op het archief.

Vermogensbewind (curatele)

Het vermogensbewind van de meerderjarige onder curatele gestelde wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als de hierboven beschreven procedure vermogensbewind van de minderjarigen, maar er zijn wel enige verschillen te noemen. Elk beheer van een curatele wordt aangeduid met een beheersnummer voorafgegaan door de letter "C". De dossiers blijven ook langer op de griffies liggen als er geen mutaties plaatsvinden. Zo kan de kantonrechter de curator vrijgesteld hebben van de plicht om bij hem periodiek rekening en verantwoording af te leggen bij geen vermogen van de curanda/curandus. Dan wordt het dossier "slapend" gemaakt en pas weer geopend of lopend gemaakt als er weer financiële mutaties zijn. Het dossier wordt definitief afgesloten na het overlijden van de curanda/curandus. De zaak wordt dan 'opgelegd'.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in