Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 1960-1979

3.03.79
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.79
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1935-1983
merendeel 1960-1979

Omvang:

471.60 meter; 5077 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een deel van de archivalia is alleen als film beschikbaar.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zijn voor het twintigjarenblok 1960-1979 (maar inhoudelijk lopend van 1945-1984) ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechterlijke stukken horen onder andere zittingslijsten en dossiers van strafzaken, rolboeken met naamklapper, vonnissen en processen-verbaal en stukken betreffende gratieverzoeken.
Van de civiele zaken zijn onder meer de volgende stukken opgenomen: dossiers van zittingen, klapperkaarten, rolboeken, rolkaarten, rolklappers en audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, rekestenboeken en -klappers, beschikkingen en stukken betreffende faillissementszittingen, echtscheidingen, alimentatie, adoptie en ondertoezichtstellingen.
Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren de akten van depot en van verwerping en van beneficiare aanvaarding van nalatenschappen, diverse registers en stukken betreffende gedeponeerde arbitrale vonnissen. Ook behoren hiertoe de dubbelen van repertoria van notarissen en stukken betreffende de functionarissen op de rechtbank.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te 's-Gravenhage (1960 - 1979) en de Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage (1954 - 1977) opgenomen.

Archiefvormers:

 • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
 • Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te
 • 's-Gravenhage
 • Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Algemeen

Als basis voor de opbouw van het schema van de inventaris is uitgegaan van de indeling zoals die is beschreven in het Werkboek rechterlijke archieven 1838 - 1940 van R. Huijbrecht. Bij elk onderdeel in de inventaris zijn eerst de betreffende ingangen geplaatst, bestaande uit klappers, registers, kaarten, rolboeken en rekestenboeken. Er wordt in de inventaris bij de betreffende ingangen aangegeven op welke stukken in het schema de ingangen betrekking hebben. De dossiers, beschikkingen, audiëntiebladen en overige stukken zijn onder de ingangen per onderwerp of zaak bij elkaar geordend.

Verfilmde bestanden

Veel originele archiefbescheiden zijn door rolfilms in cassettes vervangen, met inachtneming van de daaraan gestelde eisen. Een deel van de archivalia is dus alleen maar als film beschikbaar. Deze films zijn als originelen behandeld en hebben daarom een inventarisnummer gekregen. Voor zover er geen beperkende bepalingen op van toepassing zijn, staan deze films in de studiezaal. De verfilmde inventarisnummers zijn herkenbaar doordat de oude inventarisnummers als extra informatie aan de beschrijving zijn toegevoegd. U kunt de verfilmde inventarisnummers raadplegen door het nummer van de film aan te vragen bij de balie van het Nationaal Archief. Het filmnummer staat achter elk doorgestreept inventarisnummer vermeld. U kunt dus geen gebruik maken van de doorgestreepte inventarisnummers. Bij het raadplegen van deze films moet men rekening houden dat op één film verschillende series achter elkaar verfilmd kunnen staan. In deze inventaris is dit aan de hand van de beschrijving van de film ondervangen.

Zoekinstructie

Eigentijdse toegangen, voor zover aangetroffen, zijn aan het eind van de rubriek geplaatst. Hieronder staat vermeld hoe deze zijn ingeschreven en geordend.

Strafzaken

Als u een naam van een verdachte weet, kunt u de naam terugvinden in de klapperkaartjes. Deze zijn alfabetisch per jaar geordend op achternaam. Op de klapperkaart wordt verder vermeld: de voornamen, de geboortedatum en -plaats, ontvangstdatum van het proces-verbaal, omschrijving van het strafbaar feit en tenslotte het door het parket van de Officier van Justitie toegekende parket- cq. weeklijstnummer. In het parket- cq. weeklijstregister werd het verloop van de zaak bijgehouden tot en met de afdoening van de zaak. Indien de zaak werd voorgelegd aan de rechter werd het dossier overgedragen aan de strafgriffie van de arrondissementsrechtbank en werd de zaak ingeschreven op de “rol”, zodat het strafdossier naast het parket- cq. weeklijstnummer een numeriek rolnummer kreeg. In het weeklijstregister werd later het rolnummer erbij geschreven. De afgedane dossiers werden op rolnummer gearchiveerd.

Civiele zaken aangebracht bij dagvaarding

Er zijn drie soorten eigentijdse toegangen:

 • alfabetische kaarten of klappers,
 • geordend op naam van de eisende partij in de desbetreffende partij in de desbetreffende zaak, met verwijzing naar het rolnummer,
 • rolkaarten geordend op rolnummer.
De rolkaarten geven een procedure-overzicht per zaak weer, met vermelding van de datum van de eerste zitting tot en met de datum van het eindvonnis. Audiëntiebladen, zittingslijsten en tenslotte per zittingsdag.
Civiele zaken aangebracht bij request

Het request- of verzoekschrift is een eenvoudiger rechtsgang dan de straf- of dagvaardingsprocedure. Het request begint met de inschrijving van het request in een register van inschrijving. Dossiers van faillissementen, van echtscheiding en scheiding van tafel en bed, van voogdij,van adoptie en overige requesten zijn terug te vinden via alfabetische klapperkaarten. Deze zijn alfabetisch geordend op beginletter van de achternaam van de ondertoezichtgestelde. Voor Onder Toezicht Stelling (OTS- dossiers) dossiers dient men de zg.”Rekestkaarten” te gebruiken vervolgens vermeldt deze kaart persoonlijke gegevens, hetzij civiel- of strafrechtelijke. Deze kaarten vormen de toegangen tot dossiers, die geordend zijn op roldossier. Voor dossiers van alimentatie en opsluiting van krankzinnigen dient men klappers te raadplegen. De beschikkingen zijn niet altijd zoals bij de vonnissen apart gearchiveerd maar zijn een onderdeel van het dossier. De oorzaak hiervan is dat de beschikking meestal op hetzelfde blad als het verzoekschrift werd getypt of geschreven.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in