gahetNA in het Nationaal Archief

Rechtbank 's-Gravenhage, 1960-1979

3.03.79
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.79
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1935-1979
merendeel (1960)1935-1979(1983)

Omvang:

471,40 meter; 5070 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een deel van de archivalia is alleen als film beschikbaar.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zijn voor het twintigjarenblok 1960-1979 (maar inhoudelijk lopend van 1945-1984) ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechterlijke stukken horen onder andere zittingslijsten en dossiers van strafzaken, rolboeken met naamklapper, vonnissen en processen-verbaal en stukken betreffende gratieverzoeken.
Van de civiele zaken zijn onder meer de volgende stukken opgenomen: dossiers van zittingen, klapperkaarten, rolboeken, rolkaarten, rolklappers en audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, rekestenboeken en -klappers, beschikkingen en stukken betreffende faillissementszittingen, echtscheidingen, alimentatie, adoptie en ondertoezichtstellingen.
Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren de akten van depot en van verwerping en van beneficiare aanvaarding van nalatenschappen, diverse registers en stukken betreffende gedeponeerde arbitrale vonnissen. Ook behoren hiertoe de dubbelen van repertoria van notarissen en stukken betreffende de functionarissen op de rechtbank.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te 's-Gravenhage (1960 - 1979) en de Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage (1954 - 1977) opgenomen.

Archiefvormers:

 • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
 • Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te
 • 's-Gravenhage
 • Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage I: Overzicht van namen van de rechterlijke macht

Overzicht van namen van leden van de rechterlijke macht over de periode 1960 - 1979 arrondissement Den Haag, m.u.v. substituten, plaatsvervangers en leden van het Openbaar Ministerie.

 • Mr. J.F. van West De Veer, De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811 - 1966, z.p. 's-Gravenhage: Arrondissementsrechtbank, 1967.
 • Naamlijst leden Rechterlijke Macht, 1966 - 1979.
 • Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1960 - 1965.

 

Presidenten
26-02-1957 26-02-1957
06-05-1969 06-05-1969
15-05-1974 15-05-1974

Vice-Presidenten
15-06-1951 15-06-1951
17-03-1956 17-03-1956
26-02-1957 26-02-1957
07-02-1957 07-02-1957
07-10-1957 07-10-1957
26-08-1960 26-08-1960
10-08-1960 10-08-1960
25-03-1964 25-03-1964
09-12-1964 09-12-1964
22-09-1965 22-09-1965
22-09-1965 22-09-1965
07-10-1969 07-10-1969
16-01-1970 16-01-1970
01-05-1973 01-05-1973
01-05-1973 01-05-1973
27-02-1974 27-02-1974
18-10-1974 18-10-1974
26-03-1976 26-03-1976
28-04-1977 28-04-1977
16-08-1977 16-08-1977
04-11-1977 04-11-1977
04-11-1977 04-11-1977

Griffiers
12-07-1954 12-07-1954
06-02-1975 06-02-1975

Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridisch woordenboek en Afkortingen en begrippen behorende bij de modulen voor administratief medewerkers binnen de Gerechtelijke diensten van Stichting Studiecentrum Rechtspleging door G. ten Broeke, 1999.

Admissie (gratis)
Pro deo procedure, gratis recht tot procederen
Audiëntieblad
Het proces-verbaal, verslag van een rechtzitting, door de griffier gehouden en door de voorzitter van de rechtbank en de griffie ondertekend
Beneficiair
Onder voorrecht/voorbehoud
Beschikking
Rechterlijke beslissing
Brieven van wettiging
Naast een huwelijk kan wettiging van een onwettig kind plaatsvinden door brieven van wettiging, verleend door de Koningin, na ingewonnen advies van de Hoge Raad en het verhoor van de bloedverwanten door de rechtbank
Cassatie
Verbreking, vernietiging van uitspraken van lagere rechters in het belang van de eenheid van het recht door de hoge Raad wegens schennis van het recht, verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven e.d.
Civiel
Burgerlijk
Comparitie
Verschijning voor de rechterlijke macht
Contentieus
Rechtsgeschil op tegenspraak
Curatele
Beschermingsmaatregel jegens een meerderjarige (curandus), op grond van de toestand, waarin hij verkeert of dreigt te geraken, door hem zijn handelingsonbekwaamheid te ontnemen
Depot/deponering
Bewaargeving, inbewaringgeving
Dossier
'Omslag' met de bijbehorende stukken van één proces (burgerlijk of strafrechtelijk)
Enquête
 1. Gerechtelijk onderzoek
 2. Getuigenverhoor in burgerlijke zaken
Gemeenschappelijk verzoek
Een verzoek in het kader van een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk, gevraagd in één verzoekschrift door beide echtgenoten
Gratie
Gehele of gedeeltelijke, al dan niet voorwaardelijke, kwijtschelding, vermindering of verwisseling van de van de opgelegde straf verleend door de Kroon op advies van de rechter
Griffie
Secretariaat van de instelling
Klapper
Een alfabetisch ingerichte index
Omgangsregeling
Regeling waain de contacten tussen de niet meer met het gezag belaste ouder en de minderjarige(n) zijn vastgelegd
Ouderlijke macht
Het recht wat ouders hebben om hun minderjarige kinderen op te voeden, het bewind over hun vermogen te voeren en kinderen in burgerrechtelijke handelingen te vertegenwoordigen. Bij echtscheiding werd vroeger de ene ouder tot voogd en de ander ouder tot toeziend voogd benoemd
Procureur
Vertegenwoordiger van de partijen in burgerlijke zaken
Raadkamerzaken
In het strafprocesrecht zijn het zaken (vorderingen van het Openbaar Ministerie, bezwaarschriften, verzoekschriften behandeld) in de raadkamer, in tegenstelling tot behandeling (openbare) terechtzitting
Request
Verzoek(schrift)
Repertorium
Tijdrekenkundige lijst van de door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank
Rolboek
Hierin worden, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, de aanhangige zaken in tijdsvolgorde ingeboekt
Seponeren
Niet vervolgen van een strafzaak door het Openbaar Ministerie, krachtens het opportuniteitsbeginsel (beleidssepot), of omdat de bewijzen niet voldoende zijn voor een strafvervolging (technisch sepot)
Successie
(Erf)opvolging
Surséance van betaling
Opschorting van Betaling, door de rechter toegekend aan de schuldenaar om deze in gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen
Terbeschikkingstelling (T.B.R.)
Door rechter opgelegde maatregel opgelegd aan daders van strafbare feiten met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van geestvermogens
Voluntair
Vrijwillig
Voorlopige voorziening
Civielrechtelijke maatregel(en) die getroffen wordt voor de duur van de (echt)scheidingsprocedure in afwachting van de definitieve beslissing cq. beschikking

Bijlage II: Verklarende woordenlijst

Overzicht van namen van leden van de rechterlijke macht over de periode 1960 - 1979 arrondissement Den Haag, m.u.v. substituten, plaatsvervangers en leden van het Openbaar Ministerie.

 • Mr. J.F. van West De Veer, De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811 - 1966, z.p. 's-Gravenhage: Arrondissementsrechtbank, 1967.
 • Naamlijst leden Rechterlijke Macht, 1966 - 1979.
 • Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1960 - 1965.

 

Presidenten
26-02-1957 26-02-1957
06-05-1969 06-05-1969
15-05-1974 15-05-1974

Vice-Presidenten
15-06-1951 15-06-1951
17-03-1956 17-03-1956
26-02-1957 26-02-1957
07-02-1957 07-02-1957
07-10-1957 07-10-1957
26-08-1960 26-08-1960
10-08-1960 10-08-1960
25-03-1964 25-03-1964
09-12-1964 09-12-1964
22-09-1965 22-09-1965
22-09-1965 22-09-1965
07-10-1969 07-10-1969
16-01-1970 16-01-1970
01-05-1973 01-05-1973
01-05-1973 01-05-1973
27-02-1974 27-02-1974
18-10-1974 18-10-1974
26-03-1976 26-03-1976
28-04-1977 28-04-1977
16-08-1977 16-08-1977
04-11-1977 04-11-1977
04-11-1977 04-11-1977

Griffiers
12-07-1954 12-07-1954
06-02-1975 06-02-1975

Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridisch woordenboek en Afkortingen en begrippen behorende bij de modulen voor administratief medewerkers binnen de Gerechtelijke diensten van Stichting Studiecentrum Rechtspleging door G. ten Broeke, 1999.

Admissie (gratis)
Pro deo procedure, gratis recht tot procederen
Audiëntieblad
Het proces-verbaal, verslag van een rechtzitting, door de griffier gehouden en door de voorzitter van de rechtbank en de griffie ondertekend
Beneficiair
Onder voorrecht/voorbehoud
Beschikking
Rechterlijke beslissing
Brieven van wettiging
Naast een huwelijk kan wettiging van een onwettig kind plaatsvinden door brieven van wettiging, verleend door de Koningin, na ingewonnen advies van de Hoge Raad en het verhoor van de bloedverwanten door de rechtbank
Cassatie
Verbreking, vernietiging van uitspraken van lagere rechters in het belang van de eenheid van het recht door de hoge Raad wegens schennis van het recht, verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven e.d.
Civiel
Burgerlijk
Comparitie
Verschijning voor de rechterlijke macht
Contentieus
Rechtsgeschil op tegenspraak
Curatele
Beschermingsmaatregel jegens een meerderjarige (curandus), op grond van de toestand, waarin hij verkeert of dreigt te geraken, door hem zijn handelingsonbekwaamheid te ontnemen
Depot/deponering
Bewaargeving, inbewaringgeving
Dossier
'Omslag' met de bijbehorende stukken van één proces (burgerlijk of strafrechtelijk)
Enquête
 1. Gerechtelijk onderzoek
 2. Getuigenverhoor in burgerlijke zaken
Gemeenschappelijk verzoek
Een verzoek in het kader van een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk, gevraagd in één verzoekschrift door beide echtgenoten
Gratie
Gehele of gedeeltelijke, al dan niet voorwaardelijke, kwijtschelding, vermindering of verwisseling van de van de opgelegde straf verleend door de Kroon op advies van de rechter
Griffie
Secretariaat van de instelling
Klapper
Een alfabetisch ingerichte index
Omgangsregeling
Regeling waain de contacten tussen de niet meer met het gezag belaste ouder en de minderjarige(n) zijn vastgelegd
Ouderlijke macht
Het recht wat ouders hebben om hun minderjarige kinderen op te voeden, het bewind over hun vermogen te voeren en kinderen in burgerrechtelijke handelingen te vertegenwoordigen. Bij echtscheiding werd vroeger de ene ouder tot voogd en de ander ouder tot toeziend voogd benoemd
Procureur
Vertegenwoordiger van de partijen in burgerlijke zaken
Raadkamerzaken
In het strafprocesrecht zijn het zaken (vorderingen van het Openbaar Ministerie, bezwaarschriften, verzoekschriften behandeld) in de raadkamer, in tegenstelling tot behandeling (openbare) terechtzitting
Request
Verzoek(schrift)
Repertorium
Tijdrekenkundige lijst van de door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank
Rolboek
Hierin worden, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, de aanhangige zaken in tijdsvolgorde ingeboekt
Seponeren
Niet vervolgen van een strafzaak door het Openbaar Ministerie, krachtens het opportuniteitsbeginsel (beleidssepot), of omdat de bewijzen niet voldoende zijn voor een strafvervolging (technisch sepot)
Successie
(Erf)opvolging
Surséance van betaling
Opschorting van Betaling, door de rechter toegekend aan de schuldenaar om deze in gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen
Terbeschikkingstelling (T.B.R.)
Door rechter opgelegde maatregel opgelegd aan daders van strafbare feiten met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van geestvermogens
Voluntair
Vrijwillig
Voorlopige voorziening
Civielrechtelijke maatregel(en) die getroffen wordt voor de duur van de (echt)scheidingsprocedure in afwachting van de definitieve beslissing cq. beschikking

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in