Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 1960-1979

3.03.79
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.79
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1935-1983
merendeel 1960-1979

Omvang:

471.60 meter; 5077 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een deel van de archivalia is alleen als film beschikbaar.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zijn voor het twintigjarenblok 1960-1979 (maar inhoudelijk lopend van 1945-1984) ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechterlijke stukken horen onder andere zittingslijsten en dossiers van strafzaken, rolboeken met naamklapper, vonnissen en processen-verbaal en stukken betreffende gratieverzoeken.
Van de civiele zaken zijn onder meer de volgende stukken opgenomen: dossiers van zittingen, klapperkaarten, rolboeken, rolkaarten, rolklappers en audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, rekestenboeken en -klappers, beschikkingen en stukken betreffende faillissementszittingen, echtscheidingen, alimentatie, adoptie en ondertoezichtstellingen.
Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren de akten van depot en van verwerping en van beneficiare aanvaarding van nalatenschappen, diverse registers en stukken betreffende gedeponeerde arbitrale vonnissen. Ook behoren hiertoe de dubbelen van repertoria van notarissen en stukken betreffende de functionarissen op de rechtbank.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te 's-Gravenhage (1960 - 1979) en de Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage (1954 - 1977) opgenomen.

Archiefvormers:

 • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
 • Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te
 • 's-Gravenhage
 • Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage I: Overzicht van namen van de rechterlijke macht

Overzicht van namen van leden van de rechterlijke macht over de periode 1960 - 1979 arrondissement Den Haag, m.u.v. substituten, plaatsvervangers en leden van het Openbaar Ministerie.

 • Mr. J.F. van West De Veer, De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811 - 1966, z.p. 's-Gravenhage: Arrondissementsrechtbank, 1967.
 • Naamlijst leden Rechterlijke Macht, 1966 - 1979.
 • Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1960 - 1965.

 

Presidenten
26-02-1957Jhr. mr. G. Witsen Elias
06-05-1969mr. J.H.C. Slotemaker
15-05-1974mr. J.H. Blaauw

Vice-Presidenten
15-06-1951mr. J.H. Marinus
17-03-1956mr. L.J. van Gelein Vitringa
26-02-1957mr. J.H.C. Slotemaker
07-02-1957mr. H.K.A.Stoffels
07-10-1957mr. R.Prins
26-08-1960mr. W. Th.D.A. van Eck
10-08-1960mr. J. Schaafsma
25-03-1964prof.mr. W.F.C. van Hattum
09-12-1964mr. G. Philipse
22-09-1965mr. J. Zwanenburg
22-09-1965 mr. A.H. Lycklama
07-10-1969mr. B. Pronk
16-01-1970mr. N.W. de Grooth
01-05-1973mr. C.P. Hierneiss
01-05-1973mr. C. Stolk
27-02-1974mr. J.C. de Mol van Otterloo
18-10-1974mr. J.A.J.M. van Goethem
26-03-1976mr. S.F. Kootte
28-04-1977mr. P.A.C. Bondam
16-08-1977mr. Th.E. Rueb
04-11-1977mr. R.R. Portheine
04-11-1977mr. A. Berkhout

Griffiers
12-07-1954mr. J.F. van West de Veer
06-02-1975mr. L.J.A. de Haan

Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridisch woordenboek en Afkortingen en begrippen behorende bij de modulen voor administratief medewerkers binnen de Gerechtelijke diensten van Stichting Studiecentrum Rechtspleging door G. ten Broeke, 1999.

Admissie (gratis)
Pro deo procedure, gratis recht tot procederen
Audiëntieblad
Het proces-verbaal, verslag van een rechtzitting, door de griffier gehouden en door de voorzitter van de rechtbank en de griffie ondertekend
Beneficiair
Onder voorrecht/voorbehoud
Beschikking
Rechterlijke beslissing
Brieven van wettiging
Naast een huwelijk kan wettiging van een onwettig kind plaatsvinden door brieven van wettiging, verleend door de Koningin, na ingewonnen advies van de Hoge Raad en het verhoor van de bloedverwanten door de rechtbank
Cassatie
Verbreking, vernietiging van uitspraken van lagere rechters in het belang van de eenheid van het recht door de hoge Raad wegens schennis van het recht, verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven e.d.
Civiel
Burgerlijk
Comparitie
Verschijning voor de rechterlijke macht
Contentieus
Rechtsgeschil op tegenspraak
Curatele
Beschermingsmaatregel jegens een meerderjarige (curandus), op grond van de toestand, waarin hij verkeert of dreigt te geraken, door hem zijn handelingsonbekwaamheid te ontnemen
Depot/deponering
Bewaargeving, inbewaringgeving
Dossier
'Omslag' met de bijbehorende stukken van één proces (burgerlijk of strafrechtelijk)
Enquête
 1. Gerechtelijk onderzoek
 2. Getuigenverhoor in burgerlijke zaken
Gemeenschappelijk verzoek
Een verzoek in het kader van een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk, gevraagd in één verzoekschrift door beide echtgenoten
Gratie
Gehele of gedeeltelijke, al dan niet voorwaardelijke, kwijtschelding, vermindering of verwisseling van de van de opgelegde straf verleend door de Kroon op advies van de rechter
Griffie
Secretariaat van de instelling
Klapper
Een alfabetisch ingerichte index
Omgangsregeling
Regeling waain de contacten tussen de niet meer met het gezag belaste ouder en de minderjarige(n) zijn vastgelegd
Ouderlijke macht
Het recht wat ouders hebben om hun minderjarige kinderen op te voeden, het bewind over hun vermogen te voeren en kinderen in burgerrechtelijke handelingen te vertegenwoordigen. Bij echtscheiding werd vroeger de ene ouder tot voogd en de ander ouder tot toeziend voogd benoemd
Procureur
Vertegenwoordiger van de partijen in burgerlijke zaken
Raadkamerzaken
In het strafprocesrecht zijn het zaken (vorderingen van het Openbaar Ministerie, bezwaarschriften, verzoekschriften behandeld) in de raadkamer, in tegenstelling tot behandeling (openbare) terechtzitting
Request
Verzoek(schrift)
Repertorium
Tijdrekenkundige lijst van de door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank
Rolboek
Hierin worden, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, de aanhangige zaken in tijdsvolgorde ingeboekt
Seponeren
Niet vervolgen van een strafzaak door het Openbaar Ministerie, krachtens het opportuniteitsbeginsel (beleidssepot), of omdat de bewijzen niet voldoende zijn voor een strafvervolging (technisch sepot)
Successie
(Erf)opvolging
Surséance van betaling
Opschorting van Betaling, door de rechter toegekend aan de schuldenaar om deze in gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen
Terbeschikkingstelling (T.B.R.)
Door rechter opgelegde maatregel opgelegd aan daders van strafbare feiten met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van geestvermogens
Voluntair
Vrijwillig
Voorlopige voorziening
Civielrechtelijke maatregel(en) die getroffen wordt voor de duur van de (echt)scheidingsprocedure in afwachting van de definitieve beslissing cq. beschikking

Bijlage II: Verklarende woordenlijst

Overzicht van namen van leden van de rechterlijke macht over de periode 1960 - 1979 arrondissement Den Haag, m.u.v. substituten, plaatsvervangers en leden van het Openbaar Ministerie.

 • Mr. J.F. van West De Veer, De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811 - 1966, z.p. 's-Gravenhage: Arrondissementsrechtbank, 1967.
 • Naamlijst leden Rechterlijke Macht, 1966 - 1979.
 • Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1960 - 1965.

 

Presidenten
26-02-1957Jhr. mr. G. Witsen Elias
06-05-1969mr. J.H.C. Slotemaker
15-05-1974mr. J.H. Blaauw

Vice-Presidenten
15-06-1951mr. J.H. Marinus
17-03-1956mr. L.J. van Gelein Vitringa
26-02-1957mr. J.H.C. Slotemaker
07-02-1957mr. H.K.A.Stoffels
07-10-1957mr. R.Prins
26-08-1960mr. W. Th.D.A. van Eck
10-08-1960mr. J. Schaafsma
25-03-1964prof.mr. W.F.C. van Hattum
09-12-1964mr. G. Philipse
22-09-1965mr. J. Zwanenburg
22-09-1965 mr. A.H. Lycklama
07-10-1969mr. B. Pronk
16-01-1970mr. N.W. de Grooth
01-05-1973mr. C.P. Hierneiss
01-05-1973mr. C. Stolk
27-02-1974mr. J.C. de Mol van Otterloo
18-10-1974mr. J.A.J.M. van Goethem
26-03-1976mr. S.F. Kootte
28-04-1977mr. P.A.C. Bondam
16-08-1977mr. Th.E. Rueb
04-11-1977mr. R.R. Portheine
04-11-1977mr. A. Berkhout

Griffiers
12-07-1954mr. J.F. van West de Veer
06-02-1975mr. L.J.A. de Haan

Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridisch woordenboek en Afkortingen en begrippen behorende bij de modulen voor administratief medewerkers binnen de Gerechtelijke diensten van Stichting Studiecentrum Rechtspleging door G. ten Broeke, 1999.

Admissie (gratis)
Pro deo procedure, gratis recht tot procederen
Audiëntieblad
Het proces-verbaal, verslag van een rechtzitting, door de griffier gehouden en door de voorzitter van de rechtbank en de griffie ondertekend
Beneficiair
Onder voorrecht/voorbehoud
Beschikking
Rechterlijke beslissing
Brieven van wettiging
Naast een huwelijk kan wettiging van een onwettig kind plaatsvinden door brieven van wettiging, verleend door de Koningin, na ingewonnen advies van de Hoge Raad en het verhoor van de bloedverwanten door de rechtbank
Cassatie
Verbreking, vernietiging van uitspraken van lagere rechters in het belang van de eenheid van het recht door de hoge Raad wegens schennis van het recht, verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven e.d.
Civiel
Burgerlijk
Comparitie
Verschijning voor de rechterlijke macht
Contentieus
Rechtsgeschil op tegenspraak
Curatele
Beschermingsmaatregel jegens een meerderjarige (curandus), op grond van de toestand, waarin hij verkeert of dreigt te geraken, door hem zijn handelingsonbekwaamheid te ontnemen
Depot/deponering
Bewaargeving, inbewaringgeving
Dossier
'Omslag' met de bijbehorende stukken van één proces (burgerlijk of strafrechtelijk)
Enquête
 1. Gerechtelijk onderzoek
 2. Getuigenverhoor in burgerlijke zaken
Gemeenschappelijk verzoek
Een verzoek in het kader van een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk, gevraagd in één verzoekschrift door beide echtgenoten
Gratie
Gehele of gedeeltelijke, al dan niet voorwaardelijke, kwijtschelding, vermindering of verwisseling van de van de opgelegde straf verleend door de Kroon op advies van de rechter
Griffie
Secretariaat van de instelling
Klapper
Een alfabetisch ingerichte index
Omgangsregeling
Regeling waain de contacten tussen de niet meer met het gezag belaste ouder en de minderjarige(n) zijn vastgelegd
Ouderlijke macht
Het recht wat ouders hebben om hun minderjarige kinderen op te voeden, het bewind over hun vermogen te voeren en kinderen in burgerrechtelijke handelingen te vertegenwoordigen. Bij echtscheiding werd vroeger de ene ouder tot voogd en de ander ouder tot toeziend voogd benoemd
Procureur
Vertegenwoordiger van de partijen in burgerlijke zaken
Raadkamerzaken
In het strafprocesrecht zijn het zaken (vorderingen van het Openbaar Ministerie, bezwaarschriften, verzoekschriften behandeld) in de raadkamer, in tegenstelling tot behandeling (openbare) terechtzitting
Request
Verzoek(schrift)
Repertorium
Tijdrekenkundige lijst van de door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank
Rolboek
Hierin worden, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, de aanhangige zaken in tijdsvolgorde ingeboekt
Seponeren
Niet vervolgen van een strafzaak door het Openbaar Ministerie, krachtens het opportuniteitsbeginsel (beleidssepot), of omdat de bewijzen niet voldoende zijn voor een strafvervolging (technisch sepot)
Successie
(Erf)opvolging
Surséance van betaling
Opschorting van Betaling, door de rechter toegekend aan de schuldenaar om deze in gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen
Terbeschikkingstelling (T.B.R.)
Door rechter opgelegde maatregel opgelegd aan daders van strafbare feiten met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van geestvermogens
Voluntair
Vrijwillig
Voorlopige voorziening
Civielrechtelijke maatregel(en) die getroffen wordt voor de duur van de (echt)scheidingsprocedure in afwachting van de definitieve beslissing cq. beschikking

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in