Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam 1950-1979

3.03.78.01
P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.78.01
Auteur: P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1946-2000
merendeel 1950-1979

Omvang:

635.00 meter; 6123 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De opzet van het archief 1950-1979 is van algemeen naar bijzonder. Stukken van algemene aard bestaan hoofdzakelijk uit series correspondentie die door de rechtbank, de president en de griffier zijn gevormd en hebben een meer algemene strekking zoals de organisatie en het functioneren van de dienst. Bij de stukken betreffende de bijzondere onderwerpen is onderscheid gemaakt in Rechtspraak, Buitengerechtelijke zaken en het Parket. De Rechtspraak is weer onderverdeeld in de straf- en burgerlijke (civiele) rechtspraak. De strafrechterlijke stukken bestaan vooral uit procesdossiers, processen-verbaal en vonissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers en rolboeken, rolregisters, en klappers daarop. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, "audiëntiebladen", processen-verbaal van terechtzittingen in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen en faillissementsdossiers. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten en de dubbelen van repertoria van notarissen. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie van de president en benoemingen en ontslagen van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank Rotterdam
  • Kamer van Toezicht op de notarissen
  • Openbaar ministerie (Parket)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Handleiding voor de gebruiker
1 Richtlijnen voor onderzoek in het Rechtbankarchief (gerechtelijke zaken)

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste toegangssystemen die in deze inventaris voorkomen inzake de straf- en civiele zaken, aangevuld met bijzonderheden omtrent deze (en de daaraan verbonden) inventarisnummers.

1.1 Strafzaken, meer- en enkelvoudige kamer(s)

De naamkaarten zijn alfabetisch en per jaar aangelegd, Zij vermelden de namen van de verdachte, een parketnummer en het strafbaar feit, inv. nrs. 27 t/m 204. Het parketnummer moet eerst omgezet worden in een rolnummer dat te vinden is in de parketregisters waar, naast het parketnummer, ook het rolnummer vermeld staat (zie inv.nrs. 5679 t/m 6121)

Zoekvolgorde: naam - parketnummer - rolnummer (zie parketregister) - dossier. U heeft voor uw zoekopdracht eerst de naam van een verdachte nodig.

De alfabetische klappers zijn chronologisch geordend en gerangschikt op de beginletter van de verdachte. De klappers bevatten namen van verdachten zowel in strafzaken als zaken van de politie- en kinderrechter. Om het onderscheid aan te geven zijn de zaken gemerkt met S = Straf, P = Politierechter en K = Kinderrechter. In de klappers wordt bij de desbetreffende verdachte het rolnummer uit een bepaald jaar vermeld, met welk rolnummer het strafdossier door u in dat jaar kan worden gevonden, zie inv.nrs. 207 t/m 220, pag. 31.

De weeklijstregisters vermelden per week de aangebrachte zaken. Tevens vermeldt het register het toegekende rolnummer waarmee het strafdossier kan worden teruggevonden, inv.nrs. 221 t/m 248, pag. 31 en 32. In de weeklijstregisters worden de volgende gegevens van de verdachte vermeld: achternaam en voornamen, beroep, geboortedatum en woonplaats. Verder vermelden de registers

het strafbaar feit, seponering (ja dan nee) en de uitspraak van de rechter.

De audiëntiebladen- en rollen zijn chronologisch - per jaar en zittingsdatum - gerangschikt. Deze audiëntiebladen- en rollen zijn chronologisch gerangschikt. Per jaar zijn de rollen op zittingsdatum ingebonden, waarbij de maand december meestal voorin zit en januari achteraan, zie pag. 32 en 42/43 inv.nrs. 253 t/m 277 en 828 t/m 874.

Op de audiëntiebladen- en rollen vindt u de datum van de terechtzitting, rechter, het rolnummer, de verdachte en raadsman, de overtreding, (eventuele) getuigen en de uitspraak terug.

Registers met audiëntiebladen- en rollen van de politierechter, 1950-1979. Zie pag. 42 en 43, inventarisnummers 828 t/m 874. Bij de registers met audiëntiebladen- en rollen van de politierechter zijn tot en met 1969 ook de audiëntiebladen- en rollen van de kinderrechter mee ingebonden.

De rolboeken van de meervoudige economische kamer en van de politie- en kinderrechter (enkelvoudige kamer) geven eveneens toegang tot de strafdossiers. Deze rolboeken zijn chronologisch aangelegd, zie pag. 41-43. In de rolboeken vindt u de datum van de terechtzitting, rechter, het rolnummer, de verdachte en raadsman, de overtreding, (eventuele) getuigen en de uitspraak terug.

Strafdossier. In het strafdossiers vindt u onder andere : 1. dagvaarding van de verdachte, 2. idem in hoger beroep, procesverbaal ter terechtzitting, 3. vordering wijziging tenlastelegging, 4. (extract)vonnis en vonnis in hoger beroep, 5. aantekening van het mondeling vonnis en 6. rapporten (alleen in opdracht van de rechter). Zie pag. 32-34, inv.nrs. 278 t/m 426.

Voorbeelddossiers, 1965-1979. Uit het voormalig archief zijn voorbeelddossiers geselecteerd en bewaard. De bewaarde voorbeelddossiers geven een beeld van de rechtspraak over de periode 1965-1979. Over de periode 1950-1964 zijn echter geen dossiers voorhanden, omdat deze al eerder geheel geschoond werden. Vanaf 1965 zijn er voorbeelddosssiers bewaard om toekomstige onderzoekers van dienst te zijn.

Een concordans van de voorbeelddossiers bevindt zich in bijlagen III-1 t/m III-4, pag. 161-164.

De notatie vermeldt: jaar, titel, artikelnummer, zaakomschrijving, parket- en rolnummer met geheel rechts het inventarisnummer waaronder het dossier door u gevonden kan worden in het archief 1950-1979.

Vonnis. De vonnissen zijn te vinden in de aangelegde vonnisboeken van de meer- en enkelvoudige kamer(s). Deze zijn onder te verdelen naar vonnisboeken straf, zie: inv. nrs. 468 t/m 793; pag. 36-39, vonnisboeken politierechter, zie: inv.nrs. 909 t/m 1414, pag. 44-49 en vonnisboeken kinderrechter, zie: inv.nrs. 1553 t/m 1642, pag. 52-53.

De vonnisboeken zijn chronologisch ingebonden. Eerst vindt u het audiëntieblad van de terechtzitting, gevolgd door de uitspraken (vonnissen). Bij ingesteld hoger beroep vindt u in de kantlijn een stempelafdruk met appél (dit stempel staat ook op het strafdossier indien appél is ingesteld).

Beroep/cassatie. Mocht een verdachte in beroep/cassatie zijn gegaan of gratie hebben aangevraagd, dan geven verder de appélkaarten, klappers/registers appél- en cassatie, registers van hoger beroep en klappers- en register van gratieverzoeken hierover uitsluitsel (inv. nrs. 797 t/m 805; pag. 40).

Straf, Kinderrechter. Civiele én strafrechterlijke OTS-dossiers (ondertoezichtstelling minderjarigen), zie pag. 54 t/m 60, inventarisnummers 1671 t/m 1727. De OTS-dossiers zijn niet chronologisch aangelegd. Dat komt omdat de ondertoezichtstelling zich over een langere periode kan uitstrekken. De dossiers zijn daarom genummerd van nummer 7.260 tot en met 24.301. Zie voor een toegang daarop de naamkaarten OTS 1950-1959 en 1960-1979, pag. 53/54, inv.nrs 1643 t/m 1669.

In het OTS-dossier bevinden zich o.a. de eis of de aanvraag tot OTS, de beschikkingen dienaangaande van de kinderrechter, rapporten van deskundigen en de cliëntenkaart. De strafrechterlijke oplegging van een OTS wordt geëist door de officier van justitie, terwijl de civiele OTS doorgaans wordt aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming.

Register met vonnissen van de Bijzondere Strafkamer van de Rotterdamse rechtbank, zie pag 64, inventarisnummer 2262. In dit register bevinden zich - op chronologisch volgorde - vonnissen van de bijzondere strafkamer. Het register is niet voorzien van een index en zal door u in zijn geheel moeten worden nagezien. In het vonnis staat - uiteraard - de verdachte vermeld met vaak een uitgebreid feitenrelaas van het begane misdrijf.

Deze kamer behandelde zaken aangaande oorlogsmisdrijven begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Bijzondere Strafkamer werd op 27 juni 1949 opgericht als opvolger van de Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te ´s-Gravenhage dat in dat jaar onder presidium van mr. J. van Vollenhoven haar laatste zitting hield ( Rotterdams Jaarboekje 1950, pag.59. (Rotterdam, W.L. & J. Brusse NV, 1950) ).

1.2 Civiele (burgerlijke) zaken - meervoudige kamer -

-Bij dagvaarding

Toegang tot de civiele dossiers geven de alfabetische klappers (1950-1975), die vanaf 1976 zijn voortgezet als indices - naamkaarten - (1976-1979). De aanwezige klappers zijn chronologisch (per jaar) en op alfabet gerangschikt (gerangschikt op de beginletter van de achternaam van de verdachte).

De klappers en indices vermelden de namen van de partijen en het rolnummer/jaar. U heeft voor uw zoekopdracht eerst de naam van een verdachte nodig. Zie pag. 65, inv.nrs. 2263 t/m 2313.

Rolkaarten civiel. Daarnaast geven de rolkaarten in principe ook toegang tot de dossiers, zie inv.nrs. 2314 t/m 2418, pag. 65-67. De bruikbaarheid van de rolkaarten civiel is voor u gering, want deze zijn niet aangelegd op alfabet en evenmin op rolnummer. In plaats daarvan zijn de rolkaarten aangelegd op aanbrengdatum van de rechtzaak. Dit betekent dat u als onderzoeker de rolkaarten in zijn geheel zal moeten doornemen.

Audiëntiebladen- en rollen civiel. Deze vermelden zittingsdatum, rechter, namen van de partijen en de uitspraak. Zie pag. 67 inv.nrs. 2419 t/m 2437. Verder zijn er nog de aparte audiëntiebladen- en rollen van de verzoencomparities, de handel en de voogdijkamer. De inhoud hiervan is gelijk aan die van de audiëntiebladen- en rollen civiel (met uitzondering dat bij de audiëntiebladen- en rollen handel vanaf 1958 de vonnissen mee zijn ingebonden). Zie pag. 67-69, inv.nrs. 2438 t/m 2530.

Dossiers civiel. De dossiers bevatten de processtukken zoals de dagvaarding, het procesverbaal, het getuigenverhoor en de beschikking(en). Zie pag. 69-75, inv. nrs. 2531 t/m 3106. De dossiers zijn op chronologische volgorde aangelegd - per jaar - én op volgorde van rolnummer. U dient via de alfabetische klapper of indices het jaar en bijbehorend rolnummer op te zoeken. Daarna kunt u onder het inventarisnummer waarvan het dossier deel uitmaakt het desbetreffende document aanvragen.

Registers Vonnissen civiel. De zogenaamde vonnisboeken civiel zijn doorgaans aangelegd per kamer, waarvan de Rotterdamse rechtbank er acht bezit/bezat (soms zijn de vonnissen van de kamers in één boek bijeengebonden). Zie pag. 76-95. inv.nrs. 3130 t/m 4068.

De vonnissen in de maanden juli-augustus werden uitgesproken door de zogenaamde 'vakantiekamer' (kamers tijdelijk samengevoegd). De 7e kamer van de rechtbank is een pleidooikamer.

Voor een nadere uitleg over de verschillende civiele kamers van de Rotterdamse rechtbank, zie Inleiding, pagina 6.

-Bij rekest, - a.) algemeen

De indices rekesten vermelden: de namen van de verzoeker, de gerekestreerde, de procureur, het jaar, het rolnummer en het onderwerp van het rekest. Zie pag. pag. 96, inv. nrs. 4086 t/m 4103.

U heeft voor uw zoekopdracht eerst een naam van één der partijen nodig, ofwel van de verzoeker, ofwel van de gerekestreerde. Met het gevonden rolnummer kunt u het dossier terugvinden.

Voor de periode 1962-1969 moet u gebruik maken van de rolkaarten civiel, zie pag. 65/67, inv.nrs. 2314 t/m 2418, die - zoals gezegd - een veel moeilijker te raadplegen toegang zijn.

De alfabetische klappers rekesten zijn chronologisch - per jaar - aangelegd. De klapper is gerangschikt per beginletter van de gedaagde(n), zie pag. 96, inv. nrs. 4104 t/m 4121.

De klapper vermeldt het rolnummer en de aard van het verzoek. U heeft voor uw zoekopdracht eerst de naam van de indiener nodig. Deze is te vinden in de indices rekesten (1950-1962) of in de rolkaarten civiel (1963-1969). Met het gevonden rolnummer kunt u het dossier terugvinden.

De rolboeken rekesten geven toegang tot de procesdossiers, zie pag. 96-97, inv. nrs. 4122 t/m 4155.

De rolboeken zijn chronologisch aangelegd - op jaar en maand -. Zij vermelden welke procureur het rekest heeft ingediend, namens wie (de verzoeker), het rolnummer, de aard van het verzoek en de aantekening van sepot of de eindbeschikking. De rolboeken zijn niet alfabetisch aangelegd.

De rekesten (dossiers) zijn aangelegd op chronologische volgorde - per jaar, halfjaar, maand - én op rolnummer. Zie pag. 97-101, inv.nrs. 4156 t/m 4460.

Soms is het rekest losbladig, dan weer is het in een omslag vervat (met de zaakgegevens op de voorzijde aangebracht). Het rekest begint met: "geeft eerbiedig te kennende, etc." en vermeldt: de namen van de verzoeker, de gerekestreerde en de zaak. In enkele gevallen staat na het rekest een 'tussen- of eindbeschikking' van de rechtbank getypt.

U heeft voor uw zoekopdracht eerst een jaartal en rolnummer nodig (te vinden in de indices -naamkaarten- , klappers en/of rolboeken rekesten). Op deze wijze kunt u het inventarisnummer, waarin het rekest is opgenomen, opzoeken.

-Bij rekest, - b.) bijzonder -

- Echtscheiding, voogdij- en alimentatie -

De Rekestregisters Echtscheiding zijn chronologisch aangelegd - per jaar en maand -. Zie pag. 101, inv. nrs. 4461 t/m 4463. De registers vermelden een volgnummer per jaar, de namen van de procureur en de verzoeker, de strekking (echtscheiding van) en soms een enkele aantekening. De rekestregisters zijn niet alfabetisch aangelegd. U moet de registers dus in zijn geheel doornemen.

De alfabetische (klad)Rekestklapper van aangehouden voogdij-, alimentatie-, ontzeggings- en ontheffingszaken geeft toegang op de beginletter van de namen der partijen (beginletter).

De klapper vermeldt de inschrijfdatum van de zaak en de beide partijen (partij X versus partij Y), zie pag. 101, inv. nrs. 4464 t/m 4466. U heeft voor uw zoekopdracht eerst de naam van één der partijen nodig. U kunt uit deze klapper alleen de naam van één van de partijen achterhalen en de bovenvermelde inschrijfdatum. De klapper verwijst niet naar het dossier.

De Registers voogdijzaken- en pleidooien zijn ondergebracht in oudere -daarvoor niet speciaal ontworpen- registers. Deze volumineuze registers zijn aangepast door stroken papier binnenin te plakken met daarop getypt de zaken per zittingsdatum. Zie pag. 101, inv. nrs. 4468 t/m 4469.

De registers vermelden de zittingsdata, de partijen, het rolnummer en eventueel default (uitstel).

De Alimentatierekesten, zie pag. 102, inv. nrs. 4470 t/m 4485, zijn opgeborgen op chronologische volgorde - per jaar - en verder met oplopende rekestnummering van een betreffend jaar. De rekesten vermelden de namen van de verzoeker en de gerekesteerde, de aard, de eis én het verweer hiertegen*.

Omdat er geen bijbehorende toegangen zijn, zult u de rekesten per jaar in zijn geheel moeten nazien.

Het strekt derhalve tot aanbeveling indien u op voorhand beschikt over een rekestnummer/jaar.

*De rechtbank doet in de meeste gevallen direct uitspraak inzake een alimentatierekest.

Beschikkingenregister alimentatie - minderjarig - ondertoezichtgestelden.

Dit beschikkingenregister is chronologisch en op volgnummer van de beschikking aangelegd, zie pag. 102, inv. nrs. 4486 t/m 4494. Verder vermeldt het register de datum van de beschikking, het dossiernummer, de naam van de ondertoezichtgestelde en de datum van de OTS, een eventuele kinderbijdrage, de ingangsdatum hiervan, de instantie van de inning van de kinderbijdrage (de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam) en mogelijke andere aantekeningen. Het beschikkingen-register geeft aanvullende informatie met betrekking tot de strafrechterlijke- en civiele dossiers OTS (zie pag. 53-60).

- Adoptie -

Rekestenklapper adoptie, zie pag. 102 inv. nr. 4495.

Deze klapper is aangelegd op alfabet en jaar. Tevens is per jaar een volgnummer aangebracht.

De klapper vermeldt de datum van het ingediende verzoek, de naam van de procureur, de namen van de verzoekers, het kind, de leeftijd, de datum van de behandeling door de rechtbank en de datum van het vonnis. Met deze data kunt u het inventarisnummer waarin het rekest is opgenomen terugvinden, zie pag. 102, inv. nrs. 4497 t/m 4507.

Naast deze rekestenklapper is er nog een (klad)rekestenklapper adoptie (idem pag. 102, inv. nr. 4496). Deze chronologische- en alfabetische kladklapper is eenvoudiger van opzet en vermeld slechts de namen van de verzoekers, het kind, het volgnummer/jaar en de aanvraagdatum.

- Faillissementen en surcéance van betaling -

De indices - naamkaarten - faillissementen bevatten de naam van de gefaillieerde, het jaar en volgnummer, de namen van de rechter-commissaris en curator. Verder de data van de uitspraak van het faillissement, van de verificatie vergadering, van de uitdelingslijst (plus eventueel verzet hiertegen) en van de rekening en verantwoording. Zie pag. 103, inv. nrs. 4508 t/m 4515.

De naamkaarten zijn chronologisch en op alfabet aangelegd. Een gevonden jaartal- en volgnummer geeft u toegang tot de faillisementsdossiers, zie pag. 104-106, inv. nrs. 4563 t/m 4745.

U heeft voor uw zoekopdracht eerst de naam van een gefaillieerde nodig.

De alfabetische (hulp)klappers faillissementen geven u toegang tot het faillisementsdossier via een gevonden jaar en volgnummer. De (hulp)klappers vermelden onder meer de namen van de curator en de rechter-commissaris. Verder vermeldt de klapper de opheffing of vernietiging van het faillissement, zie pag. 103, inv. nrs. 4531 t/m 4537. U heeft voor uw zoekopdracht eerst de naam van een gefaillieerde nodig.

Registers faillissementen. Deze registers geven ook toegang tot de faillisementsdossiers, zie pag. 103, inv. nrs. 4538 t/m 4558. De registers -chronologisch aangelegd- bevatten een jaar- en volgnummer en vermelden de naam van de gefaillieerde, de vestigingsplaats, de datum van de uitspraak, de namen van de rechter-commissaris en de curator. Verder bevatten deze registers nog nadere beschrijvingen (met o.a. het beschikbaar bedrag voor vereffening en overige aantekeningen. Voor het raadplegen van deze registers heeft u eerst een jaartal (datum) van het faillisement nodig.

De Faillisementsdossiers bevatten de bescheiden rondom het faillissement, zie pag. 104-106, inv. nrs. 4563 t/m 4745. Hierin vindt u doorgaans uitdelingslijsten (vereffening), stukken betreffende de verificatievergadering en gerechtelijke uitspraken. Toegang verkrijgt u via de voornoemde indices, klappers en/of registers faillissementen.

Indices - naamkaarten - surcéance van betaling. In het archief is slechts een kleine serie indices aanwezig met betrekking tot het aanvrage van uitstel van betaling beschikbaar (periode 1975-1979). Zie pag. 106, inv. nr. 4750. De indices -op chronologie- vermelden de namen van de schuldenaar en de bewindvoerder, de datum van verlening van de surcéance van betaling, de verlenging, de intrekking hiervan, een eventueel akkoord (inhoud) en het einde van de surcéance van betaling.

U heeft voor onderzoek minstens de naam van de schuldenaar nodig en/of een jaartal (gelegen tussen 1975 en 1979).

Dossiers surcéance van betaling. Er is slechts één toegang aanwezig op de dossiers aangaande de aanvragen van surcéance van betaling, periode 1950-1979 (zie bovenstaande indices). Voor de dossiers, zie pag. 106, inv. nrs. 4751 t/m 4757. Indien u tot onderzoek overgaat, dient u zich te realiseren dat, om resultaat te boeken, u vele dossiers zult moeten nazien. Deze bevatten allerlei bescheiden inzake de surcéance van betaling.

- Beslaglegging -

Registers akten beslaglegging. Deze registers bevatten de inschrijvingen van akten van beslaglegging (proces-verbalen) als bedoeld bij artikel 508 en 770c van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering ter griffie van de rechtbank ingeschreven. De registers zijn chronologisch aangelegd (tot 1969 zijn de akten met de hand ingeschreven en bevatten een waarmerk van de president van de rechtbank). De inschrijving vermeldt o.a. de namen van de verzoeker en de gerequireerde. De registers bevatten geen index, zie pag. 107, inv. nrs. 4758 t/m 4761.

Dossiers rekesten conservatoir beslag. De dossiers zijn chronologisch aangelegd en bevat rekesten van advocaten-procureurs namens cliënten voor (gedeeltelijk) conservatoir beslag - zwarte beslagen - aan de president van de rechtbank. De dossiers zijn niet nader toegankelijk gemaakt d.m.v. een klapper en zullen daarom door u in zijn geheel moeten worden nagezien, zie pag. 107, inv. nrs. 4775 en 4776

- Rangregelingen -

Dossiers verkoop schepen. De dossiers 'executoriale verkoop schepen' zijn chronologische aangelegd, maar er is geen nadere toegang op. U vindt per verkocht schip een dossier met bescheiden. Zie pag. 107, inv. nrs. 4777 t/m 4802.

- Plaatsing in Krankzinningengestichten -

Beschikkingen op rekesten officier van justitie. De dossiers met beschikkingen op een verzoek (rekest) van de officier van justitie zijn chronologisch -per jaar en zittingsdatum- aangelegd, zie pag. 108, inv. nrs. 4803 t/m 4812. De dossiers bevatten de rekesten inzake de -voorlopige- opname van personen in een krankzinnigengesticht (soms met bijgevoegde geneeskundige verklaringen). De beschikking vermeldt de naam van de patiënt, de plaats van behandeling - de naam van de instelling - en de datum van de uitspraak (= zittingsdatum). Onderstaand register geeft daarop toegang.

Register van verlengingen krankzinnigverklaringen. Het register is chronologisch aangelegd, te beginnen met 30 oktober 1946, en bevat verlengingen van krankzinnigenverklaringen inzake artikel 22/31 en 24 van de tweede Nederlandse krankzinningenwet van dato 27 april 1884.

Het register vermeldt voor- en achternaam van de persoon, het artikelnummer van de wet en de zittingsdatum van de rechtbank. Met deze zittingsdatum kunt u de rekesten raadplegen, die eveneens op chronologie -per jaar en zittingsdatum- zijn aangelegd. Zie pag. 108, inv. nr. 4813.

- Varia -

Registers dwangbevelrekesten. De registers bevatten rekesten 'tot uitvaardiging van een rechterlijk bevel tot betaling'. Het register vermeldt: volgnummer, datum van de ontvangstvan het rekest, de namen van de schuldeiser en de schuldenaar, de vordering van de hoofdsom, de rekening-courant, de verzending van het afschrift van het verzoek en de datum van de verzending eind-beschikking. De registers zijn chronologisch aangelegd, maar kennen geen index. Zie pag. 109, inv. nrs. 4814 t/m 4868.

1.3 Civiele (burgerlijke) zaken - enkelvoudige kamer -

- Kort geding -

Indices - naamkaarten - kort geding. De indices vermelden de namen van de partijen, de procureurs, het onderwerp, aantekeningen omtrent aanhouding, vonnis of royering én het rolnummer/jaar. U heeft voor uw zoekopdracht eerst de naam van een verdachte nodig; met het rolnummer kunt u in het vonnis terugvinden (zie onderstaande registers met vonnissen).

De naamkaarten worden na 1959 als toegang opgevolgd door de rolkaarten. Deze rolkaarten bevatten dezelfde gegevens als de naamkaarten, maar zijn nu geordend op rolnummer i.p.v. op naam. Zie pag. 110, inv. nrs. 4872 t/m 4875 én naamklappers civiel 1950-75, zie pag. 65.

Rolboeken. Deze bevatten audiëntiebladen- en rollen inzake kort geding. Zij vermelden de zittingsdatum- en het rolnummer, de naam van de partijen, de procureurs en de aantekeningen inzake het vonnis, de royering en aanhouding. De rollen zijn gewaarmerkt door de president van de rechtbank. De rolboeken zijn chronologisch aangelegd, zie pag. 111, inv. nrs. 4883 t/m 4895.

Registers vonnissen. In deze registers bevinden zich - op chronologisch volgorde - de vonnissen uitgesproken in kort geding, zie pag. 111-113, inv. nrs. 4896 t/m 5033.

- Kinderrechter -

Audiëntiebladen- en rollen civiel kinderrechter. Deze vermelden de zittingsdatum, de namen van de rechter, de namen van de opgeroepen partij(en), de gezinsvoogd en een eventuele uitspraak. Zie pag. 115, inv. nrs. 5070 t/m 5077. In de linkermarge van de rollen staan de dossienummers vermeld. Tevens bevatten de rollen aantekeningen van de kinderrechter die ter terechtzitting zijn gemaakt. De rollen zijn chronologisch aangelegd, maar er is geen index aanwezig.

Civiele én strafrechterlijke OTS-dossiers en naamkaarten (zie voor civiele ondertoezichtstelling de toelichting op pag. 20).

Alfabetische klappers inzake bekrachtiging toevertrouwingen. De klappers zijn aangelegd op chronologie en beginletter van de achternaam en vermelden tevens de zittingsdatum. Zie pag. 114, inv.nrs. 5048 en 5049. U heeft voor uw zoekopdracht eerst een achternaam nodig. Anders zult u de klappers bij gebrek aan een index in zijn geheel moeten doornemen. De klappers zijn een toegang op de dossiers toevertrouwingen.

Alfabetische klappers inzake voorziening en wijziging ouderlijke macht. De klappers zijn aangelegd op chronologie en beginkletter van de achternaam en vermeld soms een dossiernummer en zittingsdatum., zie pag.114, inv. nr. 5066. U heeft voor uw zoekopdracht eerst een achternaam nodig. De klappers geven beperkt toegang tot de dossiers ontzetting en ontheffing ouderlijke macht.

Alfabetische klappers inzake ontzetting, ontheffing en herstel ouderlijke macht en voogdij.

De klappers zijn aangelegd op chronologie en beginletter van de achternaam en vermelden tevens de datum van de terechtzitting, zie pag. 114, inv.nrs. 5067 t/m 5069. U heeft voor uw zoekopdracht eerst een achternaam nodig. Anders zult u de klappers bij gebrek aan een index in zijn geheel moeten doornemen. De klappers geven toegang tot de dossiers ontzetting en ontheffing ouderlijke macht.

2 Richtlijnen voor onderzoek in het Rechtbankarchief - buitengerechtelijke zaken, griffie

en het parket -

- Buitengerechtelijke zaken -

Naast de gerechtelijke stukken bevat het archief ook nog stukken inzake buitengerechtelijke zaken. Het betreft hier deponeringen van nalatenschappen, handelsvoorwaarden, akten van nederlegging en rekesten van beëdiging bij de rechtbank en stukken van de Kamer van Toezicht op advocaten, procureurs, deurwaarders en notarissen.

A. Deponering

De deponeringen bestaan uit aanvaarding, beraad en/of verwerping van nalatenschappen, gedeponeerde handelsvoorwaarden, akten van nederlegging en rekesten van beëdiging. In sommige gevallen zijn op deze deponeringen toegangen aanwezig in de vorm van klappers- en of registers. Zie pag. 117 t/m 120.

B. Kamer van Toezicht

De Kamer van Toezicht op advocaten, procureurs, deurwaarders en notarissen behoort strikt genomen niet tot de rechtbank. Wel is de president van de rechtbank ambtshalve voorzitter van deze kamer.

Belangrijkste archiefstukken zijn de gedeponeerde 'repertoria' -dubbelen- van de notarissen én de dossiers van de notarissen zelf. Zie pag. 121 t/m 129 (zie ook inleiding, pagina 10).

- Griffie -

Van de griffie is een beperkt aantal archiefstukken opgenomen. De stukken zijn goed toegankelijk en spreken voor zich. Zie pag. 129 en 130.

- Parket -

Het parket behoort organiek niet tot de rechtbank. Toch zijn de parketregisters in dit archief meegenomen (zie ook inleiding, pagina 10).

De parketregisters strafzaken, economische delicten en belastingzaken zijn chronologisch opgebouwd en op parketnummer gerangschikt. Er zijn op de registers geen nadere toegangen aanwezig. U dient voor uw zoektocht minimaal de beschikking te hebben over het jaartal en het bijbehorend parketnummer*. Zie pag. 131-141, inv. nrs. 5679 t/m 6121.

*Dit parketnummer kunt u terugvinden in de toegangen op de strafzaken, zoals

naamkaarten, klappers, registers en/of de dossiers.

3 Toelichting Algemeen

- Procedures - procesvolgorde -

Bij de indeling van de archiefstukken in straf- en civiele zaken is de procesvolgorde zoveel mogelijk aangehouden.

- Onderbrenging van gedeelde archiefstukken - blind nummer -

Enkele archiefstukken konden in de inventaris in meerdere rubrieken geplaatst worden. Dit betrof vooral gezamenlijk ingebonden klappers, registers of gedeelde dossiers. Voor de plaatsing van dit soort archiefstukken is in deze inventaris gekozen voor het plaatsen hiervan in

de eerst daarvoor geschikte rubriek, waarna het archiefstuk een bijpassend inventarisnummer ontving.

Bij de volgende daarvoor in aanmerking komende rubriek voor plaatsing wordt het archiefstuk ook vermeld en ontvangt het een blind nummer. Met die aantekening dat in een daaronder opgenomen NB. wordt verwezen naar het inventarisnummer waaronder u het archiefstuk eerder in de inventaris kunt aantreffen !

- Vakjargon

Belangrijk is de kennis van de administratieve en juridische procedures, alsmede kennis van het recht (zie inleiding). Dit om de inhoud van het archief goed te kunnen begrijpen. Ook het door de juristen gebezigd vakjargon is van belang. Zie daarom de beperkt verklarende woordenlijst hieronder (zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridisch woordenboek).

Bijlage I: Beperkt verklarende woordenlijst.

Admissie
pro deo procedure, toevoeging en kosteloze rechtsbijstand
Advocaat
raadsman in strafzaken
Akte
geschrift opgemaakt tot bewijs van een rechtshandeling; ondertekend geschrift bestemd om als bewijs te dienen
Appel
beroep
Appellabiliteit
vatbaarheid voor hoger beroep (appel)
Astreinte
dwangsom
Audiëntieblad
het proces-verbaal, verslag van een terechtzitting door de griffier opgesteld en door de voorzitter der kamer ondertekend
Beneficiaire aanvaarding
slechts in aanmerking willen komen voor het eventueel batig saldo van een nalatenschap, zonder aansprakelijk te zijn voor de schulden
Civiel
burgerlijk
Comparitie
verschijning van partijen in persoon voor de rechter.
Curatele
verzorging van de persoon en het bewind over de goederen van de meerderjarige (curandus)
Dagvaarding
mededeling (schriftelijk, eventueel ook mondeling) aan een gedaagde of verdachte, getuige of deskundige, dat hij/zij op een bepaald tijdstip voor de rechter dient te verschijnen
Defaut
verstek
Depot / deponering
bewaargeving, inbewaringgeving
Dispensatie
ontheffing voor uitzonderingsgevallen van wets-, wettelijke en kerkelijke bepalingen
Domicilie
wettelijke woonplaats
Dossier
archiefbescheiden betrekking hebbende op een zaak, bij elkaar opgeborgen in een verpakking
Edictaal
openbaar
Enquête
gerechtelijke onderzoek, getuigenverhoor in burgerlijke zaken
Executie
tenuitvoerlegging van vonnissen en akten in burgerlijke zaken
Exhibiteren
overleggen, vertonen van akten, geschriften in rechte bij wetgevende instanties
Expeditie
voor partijen bestemd exemplaar (afschrift van een akte, speciaal van een vonnis of arrest)
Extrajudicieel
buitengerechtelijk, oneigenlijke rechtspraak
Genoegzaamheid
stukken overlegd voldoende naar vorm en inhoud van de stukken vereist voor enige rechts- of bestuurshandeling
Gerechtelijke plaatsopneming
bezichtiging en plaatsopneming (decente); in strafzaken schouw
Gratie
gehele of gedeeltelijke, al dan niet voorwaardelijke kwijtschelding, vermindering of verwisseling van de van de opgelegde straf verleend door de Kroon op advies van de rechter
Griffie
secretariaat van rechtelijke, wetgevende en andere staatscollege
Griffier
secretaris van de rechtsprekende organen
Griffierechten
leges ten behoeven van de Staat voor de verrichtingen van de griffier van een rechtelijke instelling ten dienste van partijen in burgerlijke zaken
Gijzeling
inbewaringstelling van een persoon op verzoek van een schuldeiser
Interlocutoir
bepaalde vorm van tussenvonnis
Indemniteit
schadeloosstelling
Kinderrechter
enkelvoudige kamer bij elke arrondissementsrechtbank aangewezen voor behandeling van burgerlijke kinderzaken, tevens belast met de behandeling van kinderstrafzaken
Klapper
een alfabetisch ingerichte index
Kort geding
behandeling voor de president van de arrondissementsrechtbank van zaken waaruit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke en voorlopige voorziening wordt vereist
Meervoudige kamer
uit meer dan één lid bestaande kamer van een gerecht
Persona miserabilis
natuurlijke of rechtspersoon die onder bijzondere bescherming van de overheid staat en van wie zaken bij behandeling in rechte bijzondere waarborg krijgen
Placet
opgave van een aanhangig te maken burgerlijke zaak met verzoek "dat het 't gerecht behage" de zaak op rol te plaatsen
Pleidooi
verweer van de advocaat of procureur
Politierechter
enkelvoudige kamer bij arrondissementsrechtbank, aangewezen voor de vereenvoudigde behandeling van een eenvoudige zaken
Processtukken (civiele procedure)
de door partijen ingediende stukken, niet de van rechtswege opgemaakte stukken als b.v. processen-verbaal, minuutuitspraken e.d.
Procureur
vertegenwoordiger van partijen in burgerlijke rechtszaken, uitsluitend in het arrondissement waarin hij/zij is ingeschreven
Pro deo
kosteloos, gratis
Rauwelijks dagvaarden
zonder voorbereiding zonder gebruikmaking van een regelmatig voorgeschreven rechtsgang
Rangregeling
gerechtelijk door, of onder toezicht van de rechter opgemaakte regeling aangaande de voldoening van bevoorrechte en niet bevoorrechte vorderingen naar volgorde (rang)
Rekest
verzoekschrift
Repertorium of repertoire
tijdrekenkundige lijst van door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank
Requisitoirs
vordering van het Openbaar Ministerie in een bepaalde zaak
Rogatoire commissie
verhoor van getuige, op verzoek door een andere rechter dan degene voor wie het betrokken geding hangende is
Rol(boek)
het register van behandelde zaken dat bij elk gerecht door de griffier wordt gehouden; waarop de aangebrachte zaken naar tijdsorde worden geboekt en aantekening wordt gehouden van hetgeen er voorvalt
Scheiding van tafel en bed
als enige grond geldt hiervoor duurzame ontwrichting van het huwelijk (door de scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk niet ontbonden, maar wordt de echtelijke verplichting tot samenwonen opgeheven)
Sententie
uitspraak van het Hoog Militair Gerechtshof.
Seponeren
niet vervolgen van een strafzaak door het Openbaar Ministerie, krachtens het opportuniteitsbeginsel (beleidssepot), of omdat de bewijzen niet voldoende zijn voor een strafvervolging (technisch sepot).
Successie
erfopvolging
Surséance van betaling
opschorting van betaling door de rechter toegekend om deze in de gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen
Tableau
lijst bijgehouden door de griffier van een rechtbank, van de advocaten die aldaar staan ingeschreven
Unus judex
alleensprekende rechter bij een college dat in de regel collegiale rechtspraak uitoefent
Vakantiekamer
de kamer van een rechtscollege, aangewezen voor de behandeling van zaken gedurende de gerechtelijke vakantie (juli en augustus)
Valetudinaire enquête
voorlopige getuigenverhoor door de rechter op verzoek van de belanghebbende voordat een regelmatig getuigenverhoor kan plaats hebben, omdat gevaar bestaat dat dit bewijsmateriaal verloren zou gaan
Verstek
het niet verschijnen op de terechtzitting van de verdachte
Verzet
rechtsmiddel tegen een uitspraak of beschikking die door de rechtsprekende instanties niet op tegenspraak is genomen of geven
Voluntair
vrijwillig
Wederrechtelijk
onrechtmatig, in strijd met het recht
Wilsovereenstemming
een overeenkomst die tot stand komt door wederzijdse toestemming (aanbod en aanvaarding) van partijen
Zitting
terechtzitting waar een mondelinge behandeling van zaken plaats vindt

- Aanbeveling -

Het is aan te bevelen dat u de inleiding goed doorleest. U krijgt dan een beeld van de rechtspraak in het algemeen en in het bijzonder van de Rotterdamse arrondissementsrechtbank tussen de jaren 1950 en 1980.

De ordening (indeling) en beschrijving van de inventaris van de arrondissementsrechtbank vond plaats aan de hand van het inventarisatieschema uit het Werkboek inventarisatie rechterlijke archieven 1838-1940, van Huijbrecht, C.R. (Den Haag, 1991, uitgave Rijksarchief).

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in