Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam 1940-1949

3.03.77
R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.77
Auteur: R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1901-1970
merendeel 1940-1949

Omvang:

167.00 meter; 1677 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. De strafrechterlijke stukken bestaan vooral uit procesdossiers, processen-verbaal en vonissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers en rolboeken, rolregisters, en klappers daarop. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, "audiëntiebladen", processen-verbaal van terechtzittingen in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen en faillissementsdossiers. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten en de dubbelen van repertoria van notarissen. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie van de president en benoemingen en ontslagen van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam en het Ambtenarengerecht te Rotterdam opgenomen. In het archief van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam vindt men onder andere registers van zaken betreffende de Invaliditeitswet, Ziektewet, Ongevallenwet, Kinderbijslagwet, en de Ouderdomswet, en verder minuten en processenverbaal van zaken. Het archief van het Ambtenarengerecht te Rotterdam bestaat ook voornamelijk uit registers van zaken, minuten en processenverbaal.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
  • Ambtenarengerecht te Rotterdam.
  • Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De inventarisatie en schoning van het archief heeft driemaal plaatsgevonden, 1992, 2000 en in 2004.

1. Verantwoording bij de eerste bewerking (1992)

Bij aanvang van de eerst bewerking was het archief niet ingedeeld in tienjaren blokken en moest dit nog geschieden. Het beschreven tienjarenblok is omvatte 210 strekkende meters.

De bescheiden over de onderhavige periode waren verspreid over diverse depots. Deze werden, alvorens tot vernietiging ingevolge de vigerende vernietigingslijst en inventarisatie over te gaan van alle niet tot dit blok behorende stukken ontdaan.

Verder werd na het onderzoek van stukken het blok 1940-1949 afgebakend. In sommige gevallen was afbakening niet mogelijk omdat dan een samenhangend geheel verbroken zou worden.

Aan de hand van bevoegdheden van de archiefvormende instantie kon worden geconstateerd, dat de archiefbescheiden in dit tienjarenblok behoorden.

De ordening (indeling) en beschrijving van het tienjarenblok vond plaats aan de hand van het inventarisatieschema uit het werkboek rechterlijke archieven van R. Huijbrecht.

In de inventaris zijn niet opgenomen de rekesten van het openbaar ministerie tot plaatsing in krankzinnigen gestichten, daar ingevolge eerstgenoemde vernietigingslijst van 11-3-1991, na 110 jaar na geboorte datum van betrokkene, schoning van deze stukken mag geschieden.

Voor een aantal archiefbescheiden (met name stukken betreffende de griffiezaken) kon binnen het onderhavige schema moeilijk plaatsing worden gevonden.

Deze stukken konden niet worden weggelaten, omdat zij de benoeming betroffen van essentiële organen van de rechtbank. Uiteindelijk werd gekozen voor de rubriek "Huiselijke en Griffiezaken".

Bij de kinderstrafzaken (jeugdigen) heeft samenvoeging plaats gehad van de kinderstrafzaak en de opgelegde desbetreffende strafrechtelijke ondertoezichtstelling. Deze hebben hetzelfde rolnummer van de strafzaak.

Tot en met 1946 is deze orde in stand gehouden. Door vernietiginglijst van de kinderstrafzaken van 1947 - 1949 is een apart bestand strafrechtelijke ondertoezichtstellingen ontstaan, hetwelk achter het grotere bestand ondertoezichtstellingen is geplaatst.

2. Verantwoording bij de tweede bewerking (2000)

In de periode tussen 1992 en 2000 is het archiefbestand 1940 -1949 verhuisd naar het nieuwe pand van de gerechtelijke diensten aan het Wilhelminaplein. De verhuizing en de lange periode tussen bewerking en de definitieve nummering t.b.v. van de overbrenging heeft de beschrijving geen goed gedaan. Eind 1999 werd een op het eerste gezicht geïnventariseerd tienjarenblok aangetroffen. Bij nadere beschouwing bleek dat de nummering van de stukken in het geheel niet meer overeenkomen met de nummering in de conceptinventaris van 1992. In mei 2000 is het gehele bestand gecontroleerd en opnieuw geïnventariseerd met de inventaris van 1992 daarbij als leidraad. De nummering van de stukken is hierbij zoveel mogelijk gehandhaafd. De indeling van de inventaris en de plaatsing van de stukken waarnodig gewijzigd. Het handboek van Huijbrecht en de inventaris van de arrondissementsrechtbank Almelo hebben hierbij als leidraad gediend. Ook de inleiding op de inventaris is herschreven.

3. Verantwoording bij de derde bewerking (2004)

In 2004 constateerde de Raad voor de Rechtspraak dat er landelijk grote achterstanden waren ontstaan in het schonen en overdragen van de rechtbank archieven. Door een forse financiële injectie werden alle arrondissementen in staat gesteld deze achterstanden aan te pakken, zo ook de rechtbank Rotterdam.

Het onderhavig tienjarenblok is in 2004 opnieuw materieel verzorgd en een groot deel van het bestand is als nog ontdaan van ijzeren hechtmiddelen zoals nietjes en paperclips. Het gehele archiefbestand is tevens gecontroleerd op en waar nodig op nieuw verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen.

Toegevoegd aan de inventaris zijn de archieven van de Raad van Beroep en het Ambtenarenrecht. Hierdoor is het overgedragen archief uitgebreid tot 168 meter.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in