Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam 1940-1949

3.03.77
R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.77
Auteur: R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1901-1970
merendeel 1940-1949

Omvang:

1677 inventarisnummers; 167,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. De strafrechterlijke stukken bestaan vooral uit procesdossiers, processen-verbaal en vonissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers en rolboeken, rolregisters, en klappers daarop. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, "audiëntiebladen", processen-verbaal van terechtzittingen in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen en faillissementsdossiers. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten en de dubbelen van repertoria van notarissen. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie van de president en benoemingen en ontslagen van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam en het Ambtenarengerecht te Rotterdam opgenomen. In het archief van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam vindt men onder andere registers van zaken betreffende de Invaliditeitswet, Ziektewet, Ongevallenwet, Kinderbijslagwet, en de Ouderdomswet, en verder minuten en processenverbaal van zaken. Het archief van het Ambtenarengerecht te Rotterdam bestaat ook voornamelijk uit registers van zaken, minuten en processenverbaal.

Archiefvormers:

 •  
 • Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
 • Ambtenarengerecht te Rotterdam.
 • Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Hoe vindt u stukken?

Belangrijk is de kennis van de administratieve en juridische procedures, alsmede kennis van het recht. Dit om te kunnen doordringen tot het archief. Ook het door de juristen gebezigd vakjargon is van belang. (zie bijlage 5a) In de bestanden rekesten, door de administratieve rode en blauwe rekesten genoemd, naar het rode of blauwe etiket op de doos waarin zij zijn opgeborgen, bevinden zich hoofdzakelijk extrajudiciële zaken. Alle burgerlijke zaken werden voorheen door een afdeling behandeld n.l. de civiele afdeling.

Het onderscheid bij de administratie van de rechtbank was er een van hoofdzakelijk burgerlijke of strafrechtelijke aard.

De rekesten en rolzaken, alsmede gedeponeerde stukken werden bij ontvangst bij de administratie ingeschreven in registers, rolboeken of kaarten. Ook werden ingangssystemen aangelegd.

Het systeem van opsporen van bescheiden (zaken e.d.) is als volgt:

bekend dient te zijn:

 • namen der partijen
 • rolnummer/jaar
 • requestnummer/jaar
 • zittingsdatum/jaar

Aan de hand hiervan kan direct of middels een ingang het desbetreffende stuk gevonden worden.

Op de series in dit archiefblok zijn toegangen aangelegd namenlijk kaarten op naam, klappers, registers. Deze toegangen zijn geplaatst aan het begin van de rubriek en hebben betrekking op alle inventarisnummers geplaatst in deze rubriek tenzij anders aangegeven.

De opzet van het tienjaren blok is van algemeen naar bijzonder. Stukken van algemene aard bestaan hoofdzakelijk uit series correspondentie die door de rechtbank, de president en de griffier zijn gevormd en hebben een meer algemene strekking zoals de organisatie en het functioneren van de dienst.

Bij de stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen is onderscheid gemaakt in Rechtspraak en Buitengerechtelijke zaken. Rechtspraak is weer onderverdeeld in straf en burgerlijke rechtspraak. Het onderscheid in zaken in eerste aanleg en beroepszaken van de kantonrechter is niet terug te vinden, omdat bij de rechtbank alle te behandelen zaken naar tijdstip van binnenkomst van een rolnummer werden voorzien, waarbij geen rekening werd gehouden met voornoemd onderscheid.

Tot slot zij vermeld dat de beschikkingen, waarbij toestemming wordt verleend om echtscheiding te mogen aanvragen apart van de echtscheidingprocedure (civiele procedure) werden opgeborgen. Ook is dit het geval bij de rogatoire commissies.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in