Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam 1940-1949

3.03.77
R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.77
Auteur: R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1901-1970
merendeel 1940-1949

Omvang:

1677 inventarisnummers; 167,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. De strafrechterlijke stukken bestaan vooral uit procesdossiers, processen-verbaal en vonissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers en rolboeken, rolregisters, en klappers daarop. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, "audiëntiebladen", processen-verbaal van terechtzittingen in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen en faillissementsdossiers. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten en de dubbelen van repertoria van notarissen. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie van de president en benoemingen en ontslagen van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam en het Ambtenarengerecht te Rotterdam opgenomen. In het archief van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam vindt men onder andere registers van zaken betreffende de Invaliditeitswet, Ziektewet, Ongevallenwet, Kinderbijslagwet, en de Ouderdomswet, en verder minuten en processenverbaal van zaken. Het archief van het Ambtenarengerecht te Rotterdam bestaat ook voornamelijk uit registers van zaken, minuten en processenverbaal.

Archiefvormers:

  •  
  • Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
  • Ambtenarengerecht te Rotterdam.
  • Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Verklarende woordenlijst

A
Admissie (gratis)
pro deo procedure, toevoeging en kosteloze rechtsbijstand
Advocaat
raadsman in strafzaken
Akte
geschrift opgemaakt tot bewijs van een rechtshandeling; ondertekend geschrift bestemd om als bewijs te dienen
Appel
beroep
Appellabiliteit
vatbaarheid voor hoger beroep (appel)
Astreinte
dwangsom
Audientieblad
het proces-verbaal, verslag van een terechtzitting door de griffier opgesteld en door de voorzitter der kamer ondertekend
B
Beneficiaire aanvaarding
slechts in aanmerking willen komen voor het eventueel batig saldo van een nalatenschap, zonder aansprakelijk te zijn voor de schulden
C
Civiel
burgergelijk.
Comparitie
verschijning van partijen in persoon voor de rechter.
Curatele
verzorging van de persoon en het bewind over de goederen van de meerderjarige (curandus)
D
Dagvaarding
mededeling (schriftelijk, eventueel ook mondeling) aan een gedaagde of verdachte, getuige of deskundige, dat hij/zij op een bepaald tijdstip voor de rechter dient te verschijnen, onder vermelding van hetgeen aldaar van hem zal worden en door wie
Defaut
verstek
Depot / deponeren
bewaargeving, inbewaringgeving
Dispensatie
ontheffing voor uitzonderingsgevallen van wets-, wettelijke en kerkelijke bepalingen
Domicilie
wettelijke woonplaats
Dossier
archiefbescheiden betrekking hebbende op een zaak, bij elkaar opgeborgen in een verpakking
E
Edictaal
openbaar
Enquête
gerechtelijke onderzoek, getuigenverhoor in burgerlijke zaken
Executie
tenuitvoerlegging van vonnissen en akten in burgerlijke zaken
Exhibiteren
overleggen, vertonen van akten, geschriften in rechte bij wetgevende instanties
Expeditie
voor partijen bestemd exemplaar (afschrift van een akte, speciaal van een vonnis of arrest)
Extrajudicieel
buitengerechtelijk, oneigenlijke rechtspraak
G
Genoegzaamheid
stukken overlegd voldoende naar vorm en inhoud van de stukken vereist voor enige rechts- of bestuurshandeling
Gerechtelijke plaatsopneming
bezichtiging en plaatsopneming (decente); in strafzaken schouw
Griffie
secretariaat van rechtelijke, wetgevende en andere staatscollege
Griffier
secretaris van de rechtsprekende organen
Griffierechten
leges ten behoeven van de Staat voor de verrichtingen van de griffier van een rechtelijke instelling ten dienste van partijen in burgerlijke zaken
Gijzeling
inbewaringstelling van een persoon op verzoek van een schuldeiser
I
Interlocutoir
bepaalde vorm van tussenvonnis
Indemniteit
schadeloosstelling
K
Kinderrechter
enkelvoudige kamer bij elke arrondissementsrechtbank aangewezen voor behandeling van burgerlijke kinderzaken, tevens belast met de behandeling van kinderstrafzaken
Kortgeding
behandeling voor de president van de arrondissementsrechtbank van zaken waaruit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke en voorlopige voorziening wordt vereist
M
Meervoudige kamer
uit meer dan één lid bestaande kamer van een gerecht
P
Persona miserabilis
natuurlijke of rechtspersoon die onder bijzondere bescherming van de overheid staat en van wie zaken bij behandeling in rechte bijzondere waarborg krijgen
Placet
opgave van een aanhangig te maken burgerlijke zaak met verzoek "dat het 't gerecht behage" de zaak op rol te plaatsen
Pleidooi
verweer van de advocaat of procureur
Politierechter
enkelvoudige kamer bij arrondissementsrechtbank, aangewezen voor de vereenvoudigde behandeling van een eenvoudige zaken
Processtukken (civiele procedure)
de door partijen ingediende stukken, niet de van rechtswege opgemaakte stukken als b.v. processen-verbaal, minuutuitspraken e.d.
Procureur
vertegenwoordiger van partijen in burgerlijke rechtszaken, uitsluitend in het arrondissement waarin hij/zij is ingeschreven
Pro deo
kosteloos, gratis
R
Rauwelijks dagvaarden
zonder voorbereiding zonder gebruikmaking van een regelmatig voorgeschreven rechtsgang
Rangregeling
gerechtelijk door, of onder toezicht van de rechter opgemaakte regeling aangaande de voldoening van bevoorrechte en niet bevoorrechte vorderingen naar volgorde(rang)
Rekest
verzoekschrift
Repertorium of repertoire
tijdrekenkundige lijst van door een notaris verleden akten, hiervan wordt jaarlijks een kopie overgebracht naar de rechtbank
Requisitoirs
vordering van het Openbaar Ministerie in een bepaalde zaak
Rogatoire commissie
verhoor van getuige, op verzoek door een andere rechter dan degene voor wie het betrokken geding hangende is
Rol(boek)
het register van behandelde zaken dat bij elk gerecht door de griffier wordt gehouden; waarop de aangebrachte zaken naar tijdsorde worden geboekt en aantekening wordt gehouden van hetgeen er voorvalt
S
Scheiding van tafel en bed
als enige grond geldt hiervoor duurzame ontwrichting van het huwelijk. Door de scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk niet ontbonden, maar wordt de echtelijke verplichting tot samenwonen opgeheven
Sursaéance van betaling
opschorting van betaling door de rechter toegekend om deze in de gelegenheid te stellen orde op zaken te stellen
T
Tableau
tabel, lijst bijgehouden door de griffier van een rechtbank, van de advocaten die aldaar staan ingeschreven
U
Unus judex
alleensprekende rechter bij een college dat in de regel collegiale rechtspraak uitoefent
V
Vakantie kamer
de kamer van een rechtscollege, aangewezen voor de behandeling van zaken gedurende de gerechtelijke vakantie (juli en augustus)
Valetudinaire enquête
voorlopige getuigenverhoor door de rechter op verzoek van de belanghebbende voordat een regelmatig getuigenverhoor kan plaats hebben, omdat gevaar bestaat dat dit bewijsmateriaal verloren zou gaan
Verstek
het niet verschijnen op de terechtzitting van de verdachte
Verzet
rechtsmiddel tegen een uitspraak of beschikking die door de rechtsprekende instanties niet op tegenspraak is genomen of gegeven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in