Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Dordrecht, 1960-1969

3.03.73
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.73
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1956-1969
merendeel 1960-1969

Omvang:

12.00 meter; 85 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het Kanton behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken op rolnummer, van de rekesten zijn er dossiers inzake huur- en arbeidszaken. Verder zijn er stukken van de pachtkamer en een aantal buitengerechtelijke stukken, zoals voogdijregisters. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Dordrecht.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Ordening van het archief

Als basis voor de opbouw van het schema van de inventaris is uitgegaan van de indeling zoals die is beschreven in het Werkboek rechterlijke archieven, 1838-1940 van R. Huijbrecht, projectleider van het Nationaal Archief.

Bij elk onderdeel in het inventarisschema zijn eerst de betreffende ingangen geplaatst, bestaande uit klappers, registers, kaarten, rolboeken en rekestenboeken.

Er wordt in het schema bij de betreffende ingangen met een NB aangegeven op welke stukken in het schema de ingangen betrekking hebben. De dossiers, beschikkingen, audiëntiebladen en overige stukken zijn onder de ingangen per onderwerp of zaak bij elkaar geordend.

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende ingangssystemen die in deze inventaris voorkomen. Per ingangssysteem wordt aangegeven hoe ze zijn gerangschikt en hoe er gebruikt van gemaakt kan worden. Waar mogelijk wordt er een relatie gelegd tussen de ingangssystemen en de bijbehorende stukken. Bij de opsomming is de volgorde van het schema zoals gebruikt in de inventaris aangehouden. Per onderdeel worden de bijbehorende ingangssystemen beschreven.

Klapperkaarten betreffende civiele zaken (inventarisnummers 1-3 , p. 19)

Deze klapperkaarten zijn per jaar alfabetisch geordend op naam eiser. Daarnaast wordt de naam van de gedaagde genoemd. Tenslotte vermeldt de kaart van het rolnummer dat aan de betreffende zaak is toegekend.

Dus als u een naam weet van de eiser, kunt u aan de hand van het klapperkaartje het bijbehorende rolnummer. U kunt nu bovengenoemde rolkaarten gebruiken om het vonnis op te zoeken in de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen (inv. nrs.5-33).

De klapperkaarten civiele zaken (inv. nrs.1-3) vormen dus indirect een ingang op de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen ( inv. nrs. 5-33).

Vanaf 1962 staat er naast alleen het rolnummer ook de datum van het vonnis. Op deze manier vormen de klapperkaarten direct een ingang op de audiëntiebladen. De rolkaarten kwamen hiermee te vervallen.

Rolkaarten betreffende civiele zaken (inventarisnummer 4, p. 19)

Deze rolkaarten zijn per jaar geordend op rolnummer. Daarnaast vermelden de kaarten de naam van de eiser en gedaagde. Ook wordt op de kaarten chronologisch het verloop van de zaak aangetekend, waaronder de datum van het eindvonnis.

Dus als u het rolnummer weet, kunt u aan de hand van de rolkaarten de bijbehorende namen en de datum van het eindvonnis opzoeken. Aan de hand van de datum van de datum van het eindvonnis kunt u dit eindvonnis terugvinden in de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen (inv. nrs. 5-33). Deze audiëntiebladen zijn immers geordend op zittingsdatum.

De rolkaarten civiele zaken (inv. nr 4.) vormen dus een ingang op de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen (inv. nrs. 5-33).

Vanaf 1962 komen de rolkaarten te vervallen. De audiëntiebladen zijn nu rechtstreeks te raadplegen via de klapperkaarten betreffende civiele zaken.

Pachtkaarten betreffende pachtzaken en pachtrekesten (inventarisnummer 66 ,p. 21)

Deze pachtkaarten zijn onderverdeeld in vier categorieën namelijk:

Klapperkaarten pachtzaken

De klapperkaarten pachtzaken zijn alfabetisch geordend op naam van de eiser. Daarnaast wordt de naam van de gedaagde genoemd. Tenslotte wordt het rolnummer en het jaar genoemd.

Dus als u een naam weet van de eiser kunt u aan de hand van het klapperkaartje het bijbehorende rolnummer opzoeken.

Aan de hand van dit rolnummer kunt u nu het dossier opzoeken bij de dossiers pachtzaken (inv.nrs. 71-75 ). De dossiers pachtzaken zijn immers per jaar op rolnummer geordend.

De klapperkaarten pachtzaken (inv.nr 66) vormen dus een ingang op de dossiers pachtzaken (inv.nrs.71-75)

Rolkaarten pachtzaken

De rolkaarten pachtzaken zijn per jaar geordend op rolnummer. Daarnaast vermeldt het kaartje zowel de naam van de eiser als de gedaagde. Ook vermeldt het kaartje de datum waarop het vonnis is uitgesproken in de betreffende zaak.

Dus u kunt aan de hand van het rolnummer (eventueel verkregen via de klapperkaarten) de namen van de partijen terugvinden, alsmede de datum van het vonnis.

Aan de hand van het vonnisdatum kunt u nu het vonnis opzoeken in de audiëntiebladen betreffende pachtzaken (inv.nr. 67). Deze zijn immers geordend op zittingsdatum.

De rolkaarten pachtzaken (inv.nr 66) vormen dus een ingang op de audiëntiebladen betreffende pachtzaken (inv.nrs 67).

Klapperkaarten pachtrekesten

De klapperkaarten pachtrekesten zijn alfabetisch geordend op naam van de verzoeker. Daarnaast wordt de naam van de verweerder genoemd. Tenslotte wordt het rekestnummer en het jaar genoemd.

Dus als u de naam weet van de verzoeker kunt u aan de hand van het klapperkaartje het bijbehorende rekestnummer opzoeken bij de dossiers pachtrekesten (inv.nrs. 69-70). De dossiers pachtrekesten zijn immers per jaar op rekestnummer geordend. Ook kunt u nu de beschikkingen betreffende pachtrekesten raadplegen. Deze zijn ook per jaar geordend op rekestnummer. De informatie uit de dossier is uitvoeriger.

De klapperkaarten pachtrekesten (inv.nr. 66) vormen dus een ingang op de dossiers pachtrekesten (inv.nrs. 69-70) en de beschikkingen betreffende pachtrekesten (inv.nr. 68).

Rekestkaarten pachtrekesten

De rekestkaarten zijn per jaar geordend op rekestnummer. Daarnaast vermeldt het kaartje zowel de naam van de eiser als de gedaagde. Ook vermeldt het kaartje de datum waarop het vonnis is uitgesproken in de betreffende zaak. Dus u kunt aan de hand van het rekestnummer (eventueel verkregen via de klapperkaarten) de namen van de partijen terugvinden alsmede de datum van het vonnis.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in