Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht 1960-1969

3.03.72
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.72
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1950-1971
merendeel 1960-1969

Omvang:

55.00 meter; 542 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht zijn voor het tienjarenblok 1960-1969 (maar inhoudelijk lopend van 1950-1971) ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechterlijke stukken horen onder andere zittingslijsten en dossiers van strafzaken, rolboeken met naamklapper en vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting.
Van de civiele zaken zijn onder meer de volgende stukken opgenomen: rolkaarten, rolklappers en audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, rekestenboeken en -klappers, beschikkingen en stukken betreffende faillissementszittingen en ondertoezichtstellingen.
Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren de akten van depot en van verwerping van nalatenschappen en van beneficiare aanvaarding van nalatenschappen, diverse registers en stukken betreffende gedeponeerde arbitrale vonnissen. Ook behoren hiertoe de dubbelen van repertoria van notarissen.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank is in deze inventaris ook het archief van het parket van de Officier van Justitie te Dordrecht over hetzelfde tienjarenblok (maar inhoudelijk lopend van 1958 - 1970) opgenomen. Het parket bevat o.a. parketregisters en klapperkaarten daarop en (rolklappers op de) parketregisters van de kantongerechten Dordrecht-stad, Dordrecht-buiten, Gorinchem en Oud-Beijerland.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht
  • Parket van de Officier van Justitie te Dordrecht

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Wenken voor de gebruiker / Zoekinstructie

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende ingangssystemen die in deze inventaris voorkomen. Per ingangssysteem wordt aangegeven hoe ze zijn gerangschikt en hoe er gebruikt van gemaakt kan worden. Waar mogelijk wordt er een relatie gelegd tussen de ingangssystemen en de bijbehorende stukken. Bij de opsomming is de volgorde van het schema zoals gebruikt in de inventaris aangehouden. Per onderdeel worden de bijbehorende ingangssystemen beschreven.

Appèlkaarten betreffende strafzaken (inventarisnummer 2, p. 21)

Deze kaarten zijn per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Verder wordt er op de kaart een omschrijving gegeven van het strafbare feit en wordt het parketnummer van het kantongerecht genoemd. Onderaan het kaartje vindt u het rolnummer van de rechtbank (dus het rolnummer in hoger beroep).

Dus als u de naam van de verdachte weet kunt u aan de hand van de appèlkaarten het bijbehorende rolnummer opzoeken. Aan de hand van dit nummer kunt u nu de vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting betreffende strafzaken (inv.nrs 43-98) raadplegen. Deze zijn immers per jaar geordend op rolnummer.

De appèlkaarten betreffende strafzaken (inv.nr.2) vormen dus een ingang op de vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting betreffende strafzaken (inv.nrs. 43-98).

Register van de zittingen van de kinderrechter en politierechter met klapper (inv.nr. 3, p. 21)

Achterin het register bevind zich een naamklapper. Deze klapper is per jaar alfabetisch geordend op de achternaam van de verdachte. Naast de naam van de verdachte wordt het rolnummer vermeld dat aan de zaak is toegewezen. Dus u kunt aan de hand van een naam het bijbehorende rolnummer opzoeken.

Voorin is het register per jaar geordend op rolnummer. Daarnaast worden de namen der verdachten; aard van het feit; datum uitspraak en de uitspraak (samenvatting) zelf weergegeven.

Dus u kunt aan de hand van het rolnummer de namen der verdachten; datum uitspraak en de uitspraak zelf terugvinden.

Register van de zittingen van de politierechter (inventarisnummer 4, p. 21)

Dit register is per jaar geordend op zittingsdatum. Dus u kunt aan de hand van de zittingsdatum in dit register de volgende informatie terugvinden:

Het weeklijstnummer; de namen der verdachten; het misdrijf; het requisitoir en de beslissing.

Zittingslijsten van strafzaken voor de meervoudige kamer, de politierechter en kinderrechter (inventarisnummers 5-21, p. 21)

Deze zittingslijsten zijn per jaar geordend op zittingsdatum. Dus u kunt aan de hand van de zittingsdatum de volgende informatie terugvinden:

Rolnummer; parketnummer; overtreden artikel; aanvangstijd van de zitting en de uitspraak.

Rolboeken betreffende strafzaken met naamklapper (inventarisnummers 22-23, p. 22)

Deze rolboeken strafzaken zijn per jaar geordend op zittingsdatum. Binnen de zittingsdatum worden de namen der verdachten genoemd, de aard van het feit, de datum van de uitspraak, de uitspraak zelf en het rolnummer. Dus als u een zittingsdatum weet kunt u aan de hand van het rolboek het rolnummer opzoeken dat aan de zaak is toegewezen. Met dit rolnummer kunt u nu het vonnis opzoeken in de vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting betreffende strafzaken (inv.nrs. 43-98) en/of de dossiers betreffende strafzaken waarbij de uitspraak een veroordeling van meer dan een jaar inhield (inv.nrs. 24-42).

Achterin het register bevind zich een naamklapper. Deze klapper is per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Bij de namen staan de betreffende rolnummers genoemd. Deze klapper is bedoeld om aan de hand van een bepaalde naam het bijbehorende rolnummer op te zoeken.

Aan de hand van het rolnummer kunt u nu de vonnissen en de processen-verbaal ter terechtzitting betreffende strafzaken (inv.nrs. 43-98) en/of de dossiers betreffende strafzaken waarbij de uitspraak een veroordeling van meer dan een jaar inhield (inv.nrs. 24-42) raadplegen. Beiden zijn immers geordend op rolnummer.

In de dossiers treft u meer aan dan alleen het vonnis, maar er zijn alleen dossiers van strafzaken bewaard gebleven waarbij er één jaar of meer gevangenisstraf is opgelegd. Anders is alleen het vonnis bewaard gebleven.

De rolboeken betreffende strafzaken met naamklapper (inv.nrs. 22-23) vormen dus een ingang op de dossiers van strafzaken waarbij de uitspraak een veroordeling van meer dan een jaar inhield (inv.nrs. 24-42) en de vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting betreffende strafzaken (inv.nrs. 43-98).

Rolkaarten betreffende civiele zaken (inventarisnummers 104-108, p. 24)

Deze rolkaarten zijn per jaar geordend op rolnummer. Daarnaast vermelden de kaarten de naam van de eiser en gedaagde. Ook wordt op de kaarten chronologisch het verloop van de zaak aangetekend, waaronder de datum van het eindvonnis. Dus als u het rolnummer weet kunt u aan de hand van de rolkaarten de bijbehorende namen en de datum van het eindvonnis. Aan de hand van de datum van het eindvonnis kunt u dit eindvonnis terugvinden in de audiëntiebladen van de openbare terechtzittingen van civiele zaken (inv.nrs. 111-206). Deze audiëntiebladen zijn immers geordend op zittingsdatum.

De rolkaarten betreffende civiele zaken (inv.nrs. 104-108) vormen dus een ingang op de audiëntiebladen van de openbare terechtzittingen van civiele zaken (inv.nrs. 111-208).

Opm: als u het rolnummer weet kunt u ook direct de processen-verbaal van getuigenverhoor en comparities van partijen in civiele zaken (inv.nrs. 207-217) raadplegen.

Rolklappers betreffende civiele zaken (inventarisnummers 109-110, p. 24)

Deze klappers zijn per jaar alfabetisch geordend op de achternaam van de eiser(es). Bij de betreffende namen staan de rolnummers vermeld.

Deze klappers zijn bedoeld om aan de hand van een bepaalde naam het bijbehorende rolnummer op te zoeken. Aan de hand van dit rolnummer kunt u nu zowel de rolkaarten betreffende civiele zaken (inv.nrs. 104-108) als de processen-verbaal van getuigenverhoor en comparities van partijen in civiele zaken (inv.nrs. 207-217) raadplegen.

De rolklappers betreffende civiele zaken (inv.nrs. 109-110) vormen dus een ingang op de rolkaarten betreffende civiele zaken (inv.nrs. 104-108) en de processen-verbaal van getuigenverhoor en comparities van partijen in civiele zaken (inv.nrs. 207-217).

Rekestenboeken (inventarisnummers 220-222, p. 27)

Deze rekestenboeken zijn per jaar geordend op rekestnummer. Dus aan de hand van het rekestnummer kunt u de volgende informatie terugvinden:

namen der verzoekers; procureurs en ondertekenaars; korte inhoud van het verzoek en een korte inhoud van de beschikking.

Rekestenklappers (inv.nrs. 223-224, p. 27)

Deze klappers zijn per jaar alfabetisch geordend op de achternaam van de verzoeker. Bij de namen zijn de rekestnummers vermeld. Deze klappers zijn bedoeld om aan de hand van een bepaalde naam het bijbehorende rekestnummer op te zoeken. Aan de hand van het rekestnummer kunt u nu de rekestenboeken (inv.nrs. 223-224) en de beschikkingen uit de dossiers van rekesten (inv.nrs. 225-229) raadplegen. Beiden zijn immers geordend op rekestnummer.

De rekestenklappers (inv.nrs. 223-224) vormen dus een ingang op de rekestenboeken (inv.nrs. 220-222) en de beschikkingen uit de dossiers van rekesten (inv.nrs. 225-239).

Beschikkingenregister betreffende ondertoezichtstellingen (inv.nrs. 253-255, p.28)

Deze registers zijn geordend op datum van de beschikking. Vervolgens wordt het dossiernummer genoemd en de naam en voorletters van de ondertoezichtgestelde(n).

Dus als u de datum van de beschikking weet kunt u aan de hand van dit register het bijbehorende dossiernummer opzoeken. Met dit nummer kunt u nu de beschikkingen uit de dossiers van ondertoezichtstellingen (inv.nrs. 258-280) en/of de dossiers betreffende ondertoezichtstellingen (nrs. 281-300) raadplegen.

De beschikkingenregisters betreffende ondertoezichtstellingen (inv.nrs. 253-255) vormen dus een ingang op de beschikkingen uit de dossiers van ondertoezichtstellingen (inv.nrs. 258-280) en de dossiers betreffende ondertoezichtstellingen (inv.nrs. 281-300).

Rekestenboeken betreffende ondertoezichtstellingen (inventarisnummers 256-257, p. 28)

Deze registers zijn geordend op rekestnummer. Aan de hand van dit rekestnummer kunt u de volgende informatie terugvinden:

Naam van de verzoeker; inhoud van het verzoek; datum van de uitspraak en de uitspraak.

Rolboek op de kort gedingen (inventarisnummer 301, p. 30)

Dit rolboek is per jaar geordend op rolnummer. Daarnaast wordt de naam en woonplaats van de eiser genoemd, procureurs van eiser en gedaagde, korte inhoud van de zaak en tenslotte de datum van de uitspraak. Dus als u het rolnummer weet kunt u aan de hand van dit rolboek de datum van de uitspraak terugvinden.

Aan de hand van de datum van uitspraak kunt u de uitspraak nu terugvinden in de vonnissen uit de dossiers van kort gedingen (inv.nrs. 302-307). Deze zijn immers geordend op datum van uitspraak. Het rolboek op de kort gedingen (inv.nr. 301) vormt dus een ingang op de vonnissen uit de dossiers van kort gedingen (inv.nrs. 302-307).

Klapperkaarten op de parketregisters (inventarisnummers 348-369, p. 33)

Deze klapperkaarten zijn per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Verder wordt de voornaam, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verdachte genoemd. Tenslotte wordt er op de kaart een omschrijving gegeven van het strafbare feit en wordt het parketnummer gegeven.

Dus als u de naam weet van de verdachte kunt u aan de hand van de klapperkaarten op de parketregisters (inv.nrs. 348-369) het bijbehorende parketnummer opzoeken in de parketregisters betreffende strafzaken (inv.nrs 370-399) en de parketregisters betreffende economische strafzaken (inv.nrs. 400-433). Deze zijn immers geordend op parketnummer.

In de parketregisters worden de volgende gegevens van de verdachte weergegeven:

Personalia; strafbaar feit; inbeslagneming en transactie; gerechtelijk vooronderzoek; voorlopige hechtenis; uitspraak/beslissing; executie en rechtsmiddelen. Ook wordt het rolnummer genoemd dat aan de betreffende zaak is toegekend.

De klapperkaarten op de parketregisters (inv.nrs. 348-369) vormen dus een ingang op de parketregisters betreffende strafzaken (inv.nrs. 370-399) en de parketregisters betreffende economische strafzaken (inv.nrs. 400-433).

Opm: de klapperkaarten op de parketregisters (inv.nrs. 348-369) vormen samen met de parketregisters betreffende strafzaken (inv.nrs. 370-399) en de parketregisters betreffende economische strafzaken (inv.nrs. 400-433) ook een ingang op de dossiers van strafzaken waarbij de veroordeling meer dan een jaar inhield (inv.nrs. 24-42) en de vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting betreffende strafzaken (inv.nrs. 43-98).

Als u een naam van de verdachte weet kunt u de naam terugvinden in de klapperkaarten op de parketregisters (inv.nrs. 348-369). Deze zijn immers per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Op het klapperkaartje staat een parketnummer genoemd. Aan de hand van dit parketnummer kunt u nu de parketregisters betreffende strafzaken (inv.nrs. 370-399) en de parketregisters betreffende economische strafzaken (inv.nrs. 400-433) raadplegen. Deze parketregisters zijn immers geordend op parketnummer.

In deze parketregisters staat naast onder andere de naam van de verdachte en de uitspraak een rolnummer vermeld.

Aan de hand van dit rolnummer kunt u nu de dossiers van strafzaken waarbij de veroordeling meer dan een jaar inhield (inv.nrs. 24-42) en de vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting betreffende strafzaken (inv.nrs. 43-98) raadplegen.

In de dossiers van strafzaken treft u meer aan dan alleen het vonnis, maar er zijn alleen dossiers van strafzaken waarbij één jaar of meer gevangenisstraf is opgelegd. Anders is alleen het vonnis bewaard.

Klappers op de parketregisters van het kantongerecht Dordrecht-stad (inventarisnummers 434-437, p. 35)

Deze klappers zijn per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Bij de betreffende namen staan de parketnummers vermeld. Deze klappers zijn bedoeld om aan de hand van een bepaalde naam het bijbehorende parketnummer op te zoeken. Aan de hand van het parketnummer kunt u nu de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Dordrecht-stad (inv.nrs 438-455) raadplegen. Deze registers zijn immers geordend op parketnummer.

In deze registers treft u onder andere de volgende informatie aan:

Personalia van de verdachte; aard, plaats en datum van de overtreding; datum transactie/vonnis en inhoud van de uitspraak.

De klappers op de parketregisters van het kantongerecht Dordrecht-stad (inv.nrs. 434-437) vormen dus een ingang op de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Dordrecht-stad (inv.nrs. 438-455).

Klappers op de parketregisters van het kantongerecht Dordrecht-buiten (inventarisnummers 456-458, p. 36)

Deze klappers zijn per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Bij de betreffende namen staan de parketnummers vermeld. Deze klappers zijn bedoeld om aan de hand van een bepaalde naam het bijbehorende parketnummer op te zoeken. Aan de hand van het parketnummer kunt u nu de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Dordrecht-buiten (inv.nrs. 459-487) raadplegen. Deze registers zijn immers geordend op parketnummer.

In de registers treft u onder andere de volgende informatie aan:

Personalia van de verdachte; aard, plaats en datum van de overtreding; datum transactie/vonnis en inhoud van de uitspraak.

De klappers op de parketregisters van het kantongerecht Dordrecht-buiten (inv.nrs. 456-458) vormen dus een ingang op de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Dordrecht-buiten (inv.nrs. 459-487).

Klappers op de parketregisters van het kantongerecht Gorinchem (inventarisnummers 488-490, p. 37)

Deze klappers zijn per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Bij de betreffende namen staan de parketnummers vermeld. Deze klappers zijn bedoeld om aan de hand van een bepaalde naam het bijbehorende parketnummer op te zoeken. Aan de hand van het parketnummer kunt u nu de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Gorinchem (inv.nrs. 491-520) raadplegen. Deze registers zijn immers geordend op parketnummer.

In de registers treft u onder andere de volgende informatie aan:

Personalia van de verdachte; aard, plaats en datum van de overtreding; datum transactie/vonnis en de inhoud van de uitspraak.

De klappers op de parketregisters van het kantongerecht Gorinchem (inv.nrs. 488-490) vormen dus een ingang op de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Gorinchem (inv.nrs. 491-520).

Klappers op de parketregisters van het kantongerecht Oud-Beijerland (inventarisnummers 521-524, p. 38)

Deze klappers zijn per jaar alfabetisch geordend op achternaam van de verdachte. Bij de betreffende namen staan de parketnummers vermeld. Deze klappers zijn bedoeld om aan de hand van een bepaalde naam het bijbehorende parketnummer op te zoeken. Aan de hand van het parketnummer kunt u nu de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Oud-Beijerland (inv.nrs. 521-524) raadplegen. Deze registers zijn immers geordend op parketnummer.

In de registers treft u onder andere de volgende informatie aan:

Personalia van de verdachte; aard, plaats en datum van de overtreding; datum transactie/vonnis en inhoud van de uitspraak.

De klappers op de parketregisters van het kantongerecht Oud-Beijerland (inv.nrs. 521-524) vormen dus een ingang op de parketregisters betreffende strafzaken voor het kantongerecht Oud-Beijerland (inv.nrs. 525-534).

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in