Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vredegerecht Schoonhoven

3.03.18.13
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.18.13
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1813

Omvang:

1.50 meter; 25 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vredegerecht van het Kanton Schoonhoven en Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Schoonhoven (1811-1838) bestaat uit audiëntie bladen, registers van ambtsverrichtingen, ingekomen brieven, repertoires van alle akten gepasseerd aan de griffie, en generale ordonnanties aangaande de politie te Schoonhoven.

Archiefvormers:

  • Vredegerecht van het Kanton Schoonhoven
  • Rechtbank van enkele Politie van het Kanton Schoonhoven

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Kort na de inlijving van ons land bij Frankrijk werd de rechterlijke indeeling geregeld nl. bij Keizerlijk Decreet d.d. 18 October 1810.

In elk kanton werd een vredegerecht en eene rechtbank van enkele politie opgericht. Gedurende het geheele bestaan der vredegerechten, tot 1 October 1838, bleef deze rechterlijke indeeling gelden, behoudens eenige wijzigingen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit d.d. 27 April 1824.

De competentie van den vrederechter in zaken van contentieuze rechtspraak werd geregeld in art. 10 e. v. van het Keizerlijk Decreet d.d. 8 November 1810; hij had de berechting over alle persoonlijke rechten en roerende zaken tot eene waarde van 50 francs zonder appèl en tot eene waarde van 100 francs met appèl; over vorderingen tot vergoeding van schaden, toegebracht aan land en veldgewassen; over grensgeschillen; over vorderingen tegen den huurder tot herstel aan huizen; over kwesties van loon, arbeidsovereenkomst, beleediging enz. Zaken van voluntaire jurisdictie waren aan den vrederechter opgedragen door art. 405 e. v. van den Code Napoléon (benoeming van voogden), art. 476 van dien Code (emancipatie), door art. 907 e. v. van den Code de Procedure Civile (verzegeling van boedels) enz.

Van de vonnissen, door den vrederechter in civiele zaken gewezen, kwam men in appèl bij de rechtbanken van eersten aanleg.

De crimineele rechtspraak stond in verband met de verdeeling der strafbare feiten in contraventions de police, délits en crimes volgens den Code Pénal.

Art. 138 van den Code d'Instruction Criminelle bepaalde, dat de eerstgenoemde politie-overtredingen berecht moesten worden door den vrederechter als hoofd der rechtbank van enkele politie en door de maires, aldus, dat de vrederechter bevoegd was in de gemeente, waar het vredegerecht gevestigd was, terwijl zijn bevoegdheid in de andere gemeenten van zijn kanton beperkt werd door die van de maires, die o.a. optraden als de eisch beneden de 15 francs bleef en in geval van heeterdaad. Van de vonnissen dezer rechtbanken van enkele politie bestond appèl op de correctioneele kamers der rechtbanken van eersten aanleg.

Volgens het Décret Impérial d.d. 21 October 1811 behoorden tot dit kanton de gemeenten: Schoonhoven, Jaarsveld, Lopik, Oudewater en Polsbroek. Dit kanton ressorteerde onder het arrondissement Utrecht. Bij Kon. Besluit d.d. 27 April 1824 (Staatsblad no. 30) werd bepaald, dat van het arrondissement Utrecht zouden worden afgescheiden de gemeenten Schoonhoven, Oudewater, Vlist, Bonrepas en Ratelesvliet, die het kanton Schoonhoven zouden uitmaken, dat aan het arrondissement Gorinchem werd toegevoegd. De overige, tot het kanton Schoonhoven behoorende, en in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, nl. Jaarsveld, Willige Langerak, Lopik, Zevenhoven, Cabauw en Zevender, Honcoop en Dijkveld, Noord- en Zuid-Polsbroek, zouden verenigd worden met het kanton IJsselstein, arrondissement Utrecht.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Volgens Décret Impérial d.d. 21 October 1811 behoorden tot dit kanton: Schoonhoven, Jaarsveld, Lopik, Oudewater en Polsbroek. Dit kanton ressorteerde onder het arrondissement Utrecht. Bij Koninklijk besluit d.d. 27 April 1824 (Staatsblad n°. 30) werd bepaald, dat van het arrondissement Utrecht zouden worden afgescheiden de gemeenten Schoonhoven, Oudewater, Vlist, Bonrepas en Ratelesvliet, die voortaan het kanton Schoonhoven zouden uitmaken, dat aan het arrondissement Gorinchem zou worden toegevoegd. De overige, tot het kanton Schoonhoven behoorende, en in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, nl. Jaarsveld, Willige Langerak, Lopik, Zevenhoven, Cabauw en Zevender, Honcoop en Dijkveld, Noord- en Zuid-Polsbroek, zouden vereenigd worden met het kanton IJselstein, arrondissement Utrecht. De archieven van vredegerecht en rechtbank van enkele politie zijn als één gehéél beschouwd tijden hun ontstaan en konden ook thans niet gescheiden worden.

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in