Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 1940-1949

3.03.15.03
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.15.03
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1916-1967
merendeel 1940-1949

Omvang:

44,60 meter; 563 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het rechtbankarchief is ruwweg in drie categorieën te verdelen: stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechtelijke stukken behoren onder andere dossiers van strafzaken, strafvonnisboeken, klappers met vermelding van rolnummer en weeklijstnummer, rolboeken van zaken die gediend hebben voor de politierechter of kinderrechter en voor de economische strafrechter, vonnissen in belastingzaken, strafrollen en processen-verbaal van terechtzittingen behandeld door de kinderrechter. Van de civiele zaken zijn de volgende stukken opgenomen: beschikkingen, vonnissen en rolboeken van zittingen van de enkelvoudige en meervoudige kamers, placettenregisters, rolkaarten, audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, enquête en contra-enquête, rolbladen, rolregisters; voorts stukken betreffende faillissementen, echtscheiding, ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij over minderjarigen, opsluiting van krankzinnigen, ondercuratelestelling, rolboeken, vonnissen en processen-verbaal van terechtzittingen van de president in kort geding en dossiers van civiele- en strafrechtelijke ondertoezichtstelling, gevormd door de kinderrechter. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren onder meer volmachten en akten van verwerping van nalatenschappen en een serie dubbelen van de repertoria van notarissen. De inventaris bevat tevens de archieven van het Parket van de Officier van Justitie en van de Kamer van Toezicht op notarissen.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
  • Parket van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage
  • Kamer van Toezicht op Notarissen en Kandidaat-Notarissen te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bevond zich tot 3 maart 1945 in het Paleis van Justitie aan het Korte Voorhout, waarin ook het gerechtshof gehuisvest was.

In dit gebouw bevonden zich tevens de archieven van notarissen, de Burgerlijke Stand en het parket van de Officier. De kelder diende tot archiefberging. Op 3 maart 1945 is het gebouw geheel verwoest bij het bombardement op het Bezuidenhout.

Lang niet alle archiefbescheiden van voor 1945 zijn verloren gegaan. Waarschijnlijk omdat kort te voren de toegang tot de kelders met stalen platen was beveiligd. De civiele archiefbescheiden waren waarschijnlijk elders in het pand gehuisvest, zodat er vele hiaten in dit blok door de brand zijn ontstaan, maar niet het gehele archief verloren is gegaan zoals in de inventaris van de archieven van de Arrondissementen en de Parketten van de officieren van justitie in Zuid-Holland 1838-1939 op pagina 192 van C. Venema en R.Hujbrecht vermeld wordt.

De gerechtsorganen van het Paleis aan het het Korte Voorhout zijn na het bombardement elk afzonderlijk ondergebracht in tijdelijke onderkomens; de rechtbank in het oude Rode kruisziekenhuis aan de Jan van Nassaustraat 112 - 114 en het parket van de officier van Justitie eerst ook in dat gebouw, maar later in huizen aan de Raamweg 10. Het gerechtshof werd eveneens aan de Raamweg gevestigd.

De rechtbank en parket archieven waren in de Jan van Nassaustraat gehuisvest in de parterre, bunker (binnenplaats), kelders en over diverse etages. Het notarieel archief was na het bombardement ondergebracht in de kelder van het kantongerecht aan de Prinsengracht.

Pas door in het gebruik te nemen van het Paleis van Justitie aan de Juliana van Stolberglaan in 1974 werden alle elders in de Haagse binnenstad gehuisveste gerechtsorganen ondergebracht in één gebouw.

De tot dan toe gevormde archieven werden centraal bijeengebracht en beheerd door een centrale archiefdienst. Deze kreeg het beheer over alle semi-statische archieven van de in het gebouw gehuisveste gerechtsorganen. De archiefwerkzaamheden werden nu, in tegenstelling tot voor 1974, uitgevoerd door aparte aangestelde archiefambtenaren terwijl daarvoor deze werkzaamheden werden uitgevoerd door griffieambtenaren of door gerechtsbodes.

Wel waren voor 1974 bewaarders van de notariële archieven. In 1940 - 1949 waren dit respectievelijk:

Jhr. C.J.G. Six (tot 16 maart 1946) en tot 1955 H.G. van Nouhuys.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in