Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 1940-1949

3.03.15.03
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.15.03
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1916-1967
merendeel 1940-1949

Omvang:

44.60 meter; 563 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het rechtbankarchief is ruwweg in drie categorieën te verdelen: stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechtelijke stukken behoren onder andere dossiers van strafzaken, strafvonnisboeken, klappers met vermelding van rolnummer en weeklijstnummer, rolboeken van zaken die gediend hebben voor de politierechter of kinderrechter en voor de economische strafrechter, vonnissen in belastingzaken, strafrollen en processen-verbaal van terechtzittingen behandeld door de kinderrechter. Van de civiele zaken zijn de volgende stukken opgenomen: beschikkingen, vonnissen en rolboeken van zittingen van de enkelvoudige en meervoudige kamers, placettenregisters, rolkaarten, audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, enquête en contra-enquête, rolbladen, rolregisters; voorts stukken betreffende faillissementen, echtscheiding, ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij over minderjarigen, opsluiting van krankzinnigen, ondercuratelestelling, rolboeken, vonnissen en processen-verbaal van terechtzittingen van de president in kort geding en dossiers van civiele- en strafrechtelijke ondertoezichtstelling, gevormd door de kinderrechter. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren onder meer volmachten en akten van verwerping van nalatenschappen en een serie dubbelen van de repertoria van notarissen.
De inventaris bevat tevens de archieven van het Parket van de Officier van Justitie en van de Kamer van Toezicht op notarissen.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
  • Kamer van Toezicht op Notarissen en Kandidaat-Notarissen te 's-Gravenhage
  • Parket van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

In het kader van het overbrengen van informatie op andere gegevensdrager-substitutie-, zijn door de projectgroep Invoering Vervroeging Overbrengings termijn (P.I.V.O.T.) van het Algemeen Rijksarchief grote gedeelten van het archief van de rechtbank en het parket verfilmd. In 's-Gravenhage werd hier met nog een paar andere arrondissementen mee geëxperimenteerd. De verfilmde archiefbescheiden bestaan zoals u in de inventaris zult lezen meestal uit kerngegevens zoals straf-en civiele vonnissen en de hierbij behorende ingangssystemen zoals numerieke of alfabetische registers, rolkaarten en rol klappers etc.

De verfilming van de Haagse archiefbescheiden werd door de projectgroep opgedragen aan het bedrijf KODAK te Odijk, hierin fungeerden het Ministerie van Justitie en de aangewezen archieven als toeleveringsorganisaties.

De verfilming vond plaats in 1992, waarbij in totaal 868.200 opnamen vervaardigd zijn van de aangeboden bescheiden uit de jaren 1940 - 1969, waarbij dus een gedeelte betrekking heeft op deze inventaris.

De verfilming is geschiedt conform de daarvoor geldende standaardeisen substitutieverfilming. Door de verfilmer werd vooraf controle uitgevoerd op de juiste volgorde van de te verfilmen stukken. Verfilming is geschied met behulp van een stappencamera en een doorvoercamera bij de kaartenbestanden (rolkaarten en klapperkaarten). Alle bestandsonderdelen werden verfilmd op rolfilm.

Een deel van de archivalia is dus alleen als film beschikbaar. Deze films zijn als originelen behandeld en zijn daarom aan het betreffende inventarisnummer gekoppeld. De verfilmde inventarisnummers zijn herkenbaar doordat deze zijn doorgestreept. Deze doorgestreepte inventarisnummers kunt u gewoon aanvragen op de studiezaal via de terminals. U wordt dan automatisch naar het betreffende filmnummer doorgeleid. Op deze films kunnen beperkende bepalingen van toepassing zijn en daarom staan ze niet in de studiezaal. Bij het raadplegen van deze films moet U er rekening mee houden dat op één film verschillende series archiefstukken achter elkaar verfilmd kunnen staan.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in