Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht 1950-1959

3.03.12.04
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.04
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001

CC0

Periode:

1877-1959
merendeel 1950-1959

Omvang:

33.50 meter; 320 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het parket bevat onder andere registers van strafzaken.

Archiefvormers:

 • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht 1950-1959
 • Parket van de Officier van Justitie te Dordrecht 1950-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Openbaarheidbeperking

Overbrenging van bovengenoemd archief van de rechtbank naar het Algemeen Rijksarchief geschiedt onder de volgende bepalingen.

 • Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is, op grond van artikel 15, lid 1, sub a van de Archiefwet 1995 en de Ministeriële Regeling van 8 december 1994 (Stcrt. 243) de openbaarheid van de archiefbescheiden, voorzover deze jonger zijn dan 75 jaar, beperkt.
 • Van de in art. 1 genoemde beperkende bepalingen is ontheffing mogelijk. Deze wordt verleend door de Algemene Rijksarchivaris. De onderzoeker dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Algemene Rijksarchivaris door middel van het 'formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven', dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
 • Bij aanvraag dient de verzoeker een gemotiveerd schriftelijk verzoek te overleggen, waarin staat aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de privacygevoelige gegevens worden gewaarborgd. De directeur van het Algemeen Rijksarchief beoordeelt het verzoek.
 • Daarnaast moet de directeur van het Algemeen Rijksarchief zich ervan vergewissen, dat op nakoming van de voorwaarden, zoals opgenomen in bovengenoemd formulier voldoende toezicht wordt gehouden.
 • De directeur van het Algemeen Rijksarchief bereidt de beschikbaarstelling van de archiefbescheiden voor.
 • Indien blijkt dat de bescheiden die ter inzage zijn gevraagd, privacygevoelige gegevens van derden bevatten, betrekt hij ook de belangen van deze derden in de belangenafweging.
 • Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de bescheiden, waarop de beperkende bepaling van toepassing is, is in een aantal gevallen toegestaan met toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief. Deze kan uitsluitend toestemming verlenen voor:
 • Reproducties van in bescheiden aangetroffen openbare stukken, zoals krantenknipsels
 • Reproducties van in persoons- en strafdossiers aangetroffen foto's, persoonlijke brieven, dagboeken, andere soortgelijke documenten, indien deze documenten geen belastende aanwijzing bevatten en het bezit daarvan de belangen van nog levende personen niet onevenredig kan schaden.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in