Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht, 1940-1949

3.03.12.03
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.03
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1935-1951
merendeel 1940-1949

Omvang:

36.00 meter; 324 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

 • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht1940-1949

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Ten aanzien van de openbaarheid van het archief is het volgende geregeld:

 1. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is, op grond van artikel 15, lid 1, sub a van de Archiefwet 1995 en de Ministeriële Regeling van 8 december 1994 (Stcrt. 243) de openbaarheid van de archiefbescheiden, voorzover deze jonger zijn dan 75 jaar, beperkt.
 2. Van de in art. 1 genoemde beperkende bepalingen is ontheffing mogelijk. Deze wordt verleend door de Algemene Rijksarchivaris. De onderzoeker dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Algemene Rijksarchivaris door middel van het 'formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven', dat als bijlage 2 bij deze akte van overbrenging is gevoegd.

Bij aanvraag dient de verzoeker te overleggen:

 • studerenden: een aanbeveling van de studiebegeleider verbonden aan de instelling waaraan men studeert;
 • promovendi: een aanbeveling van de promotor;
 • zij die hun onderzoek in opdracht verrichten: een aanbeveling van de directie waarvoor men onderzoek doet.
 • zij die onderzoek zelfstandig verrichten: een beredeneerd onderzoeksvoorstel

De aanvraag houdt tevens een verklaring in dat de aanvrager:

 1. de uit onder artikel 1 bedoelde bescheiden verkregen gegevens slechts voor het in aanvraag omschreven doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken, waardoor de belangen van nog in leven zijnde personen kunnen worden geschaad.
 2. met het oog op de bescherming van belangen van nog in leven zijnde personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd.
 3. de overige gegevens uit het archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen niet aan derden mee zal delen.
 4. dat hij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor alle aanspraken van derde ter zake van alle schade die zij lijdt tengevolge van de raadpleging door de verzoeker.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in