Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht 1838-1939

3.03.12.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.12.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1813-1942
merendeel 1838-1939

Omvang:

134.70 meter; 1312 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zitten de processen-verbaal, vonnissen en dossiers van de strafzaken, hoofdzakelijk misdrijven. Strafzaken die bij de officier van Jusititie worden aangemeld krijgen een parketnummer, als de zaken voor de rechtbank komen krijgen ze ook een rolnummer. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken, van de rekesten zijn er de beschikkingen. Onder de burgerlijke zaken vallen: geldvorderingen boven een bepaald bedrag, maar ook faillissementen, ondertoezichtplaatsingen, echtscheidingen, bezoekregelingen, en curatele zaken. De rechtbank bewaart ook diverse akten, zoals de akten van depot, betreffende nalatenschappen, afstand van gemeenschap van goederen en de verkoop van schepen. Het archief bevat tevens huishoudelijke en griffiezaken, zoals vergaderstukken.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht1838-1939
  • Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Gorinchem

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Strafzaken

Het onderzoek in de strafzaken is voor verschillende perioden niet even eenvoudig, omdat veel toegang gevende bescheiden niet aanwezig zijn. Zo ontbreken weeklijstregisters van aangebrachte strafzaken voor 1882, klappers op de weeklijstregisters voor 1879 en na 1937, rolregisters van 1861 - 1876 en 1907 - 1934 en klappers op de rolregisters voor 1938! Het gemis van deze laatste klappers wordt enigszins goedgemaakt door de klappers op de vonnissen (inv.nrs. 343-347).

De klappers op de vonnissen geven de rolnummers rechtstreeks, terwijl via de klappers op de weeklijstregisters in de betreffende weeklijstregisters de rolnummers kunnen worden opgezocht. Met de rolnummers en de data (jaren) kunnen dan de processen-verbaal van de zitting en de vonnissen worden opgezocht; deze zijn ingebonden of opgeborgen op volgorde van rolnummer.

In de aanwezige klappers zijn wel steeds alle namen met eenzelfde beginletter bijeen geplaatst, maar binnen zo'n letter zijn de namen naar weeklijst- of rolnummer (dus chronologisch) geordend.

Burgerlijke zaken

- aangebracht bij dagvaarding

Hier doet zich hetzelfde probleem voor als bij de strafzaken; klappers op de rolregisters zijn slechts aanwezig vanaf 1925 terwijl de rolregisters zelf ook geen complete serie vormen. Enkele van de hiaten kunnen worden opgevuld door de kladrol. In de rolregisters staat de datum (en na 1893 ook een nummer) van een zaak plus aantekeningen omtrent het verdere en/of het voorafgaande verloop. Omdat de audiëntiebladen en de conclusies chronologisch zijn geordend en voor ca. 1900 niet van een nummer zijn voorzien is de datum de belangrijkste aanwijzing.

Als toegang op de processen-verbaal en akten van verschillende aard (inv.nrs. 592-617) dient het repertoire van de griffier (inv.nrs. 1290-1292). Dit repertoire is helaas slechts ten dele aanwezig en bovendien slecht leesbaar.

- aangebracht bij rekest

Ook bij de rekesten zien we enkele hiaten in het inschrijvingsregister (inv.nrs. 772-792), terwijl de klapper op dit register (inv.nr. 793) pas aanvangt in 1928. De rekesten zijn alle goed genummerd zodat hier het nummer bij het zoeken het belangrijkste is.

Van bepaalde rekestzaken, zoals faillissementen en scheidingen van tafel en bed, zijn aparte registers aangelegd, hetgeen het zoeken vergemakkelijkt.

Buitengerechtelijke zaken

Doordat van de buitengerechtelijke zaken vrij veel registers en klappers bewaard zijn gebleven kan hier de normale zoekmethode - van de klapper (indien aanwezig) via de registers naar de akten - gebruikt worden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in