Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Baljuw en Vierschaar ZH

3.03.08.224
H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.08.224
Auteur: H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1574-1813
merendeel 1574-1811

Omvang:

37.60 meter; 249 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Het gehele archief is verfilmd.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Samen met het college van welgeboren mannen vormde de baljuw een gerecht of Hoge Vierschaar. Zij waren competent tot het doen van uitspraken in zowel halszaken - waarop lijf- of doodstraffen waren gesteld - als boetstraffelijke zaken. In civiele zaken trad de Hoge Vierschaar op als college van hoger beroep. Ook had de baljuw - al dan niet samen met welgeboren mannen - taken op bestuurlijk gebied, zoals het handhaven van de openbare orde, het maken van keuren, de belastinginning en (rooms-katholieke) godsdienstzaken. Hett archief is gevormd door baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland en door de baljuw. Het is onderverdeeld in een algemeen deel, met notulen, missiven, rekesten, en een bijzonder deel, waarin ondermeer zijn ondergebracht stukken betreffende (voor)onderzoeken, procedures en tenuitvoerleggingen in criminele zaken, papieren betreffende boetstraffelijke zaken, processtukken en financiële afwikkelingen in civiele zaken (contentieuze en voluntaire zaken). Verder zijn er documenten op het gebied van regelgeving, openbare orde, belasting- en religieuze zaken en enige losse stukken.

Archiefvormers:

  • Baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 1574-1811 (1813)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans

De oude nummers verwijzen naar de plaatsingslijst van het oud-rechterlijk archief van Zuid-Holland. De met één asterisk (*) aangeduide nummers zijn afkomstig uit de collectie Cort van der Linden, overgedragen in 1981 door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief aan het Rijksarchief in Zuid-Holland. De met twee asterisken (**) aangeduide nummers komen uit de Handschriftenverzameling, die bij het Rijksarchief in Zuid-Holland is aangelegd.

De nieuwe nummers verwijzen naar deze inventaris.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nummerNieuw nummer
1125
2126
3127
4129
5130
6131
7132
8133
9134
10135
11136
12137
13138
14139
15140
16141
17142
18143
19144
20145
21146
22147
23148
24149
25150
26151
27152
28153
29154
30155
31156
32157
33158
34159
35160
36161
37162
38163
39164
40165
41166
42167
43168
44169
45170
46171
47172
48173
49174
50175
51176
52177
53178
54179
55180
56181
57182
58183
59184
60185
61186
62187
63188
64189
65190
66114
67191
68192
6969, 118, 193
709
7110
7211, 123
7312
7413
7514
7615
7716
7817
7991
8092
8193
8294
8395
8496
8597
8698
8799
88100
89101
90102
91103
92104
93105
941
952, 53
963
974
985
996
1007
101198
102199
103200
104196
105119
106120
107122
108201
109202
1108, 18-58, 61-63, 65-68, 86-90, 108-109, 123-124, 205-225, 234
111111
112112
113113
11471
11572
11673
11774
118110, 118, 132
11975, 106-107
12076
12177
12278
12379
12480
12581
12683
12784
12885
12982
130oud RA Giessen-Nieuwkerk
131231
132110, 116-117, 121, 230, 232-233
13370
134229
13559-60
1138**36
1193**203
1193**204
*64, 194-195, 226-228, 235-249

abolitie
tenietdoening van strafbare feiten en zo nodig van de daarom ingestelde vervolgingen; het feit met zijn gevolgen wordt geacht nimmer te hebben plaatsgehad (in tegenstelling tot amnestie)( Ontleend aan M. van Hattum en H. Rooseboom, Glossarium van oude Nederlandse rechtstermen (Amsterdam, 1977). )
admissie
toelating
akte van admissie
akte waarbij iemand de uitoefening van een beroep of functie wordt toegestaan
akte van non-prejuditie
akte waarbij alle rechten worden voorbehouden
amnestie
algemene kwijtschelding van straf
appel(latie)
hoger beroep
bannissement
verbanning
commissoriaal proces
proces waarbij eenvoudige en spoedeisende zaken bij rekest aanhangig worden gemaakt en kort worden afgedaan
communicatoir proces
proces waarbij geheel schriftelijk geprocedeerd wordt
competentie
bevoegdheid (van het gerecht)
conclusie van eis
schriftuur bevattende de beweringen en eis van de dagvaardende partij
dagvaarding ter interinemente
dagvaarding tot verschijning op een zitting, waarop door de rechter een akte wordt bekrachtigd
dictum
de eigenlijke beschikking (dispositie) van het gerecht
dingtalen
de uiteenzetting van een zaak door of namens partijen in een proces
dispositie
beschikking
exceptie declinatoir
reden waarom de zaak niet voor deze rechter vervolgd mag worden
extra-ordinaris rechtsdag
buitengewone rechtsdag, dat wil zeggen buiten de gebruikelijke rechtsdagen vallend
geëxtendeerd vonnis
uitgewerkt vonnis, met conclusie van eis en eventuele andere voorstukken (in tegenstelling tot het dictum: alleen de uitspraak)
gratie
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf
indemniteit
schadeloosstelling
kosten en misen van justitie
gerechtskosten en verschotten (hetgeen de baljuw ten behoeve van de rechtspraak heeft besteed)
letteren requisitoriaal
missive waarbij aan/van een ander gerecht verzocht/geëist wordt een onderzoek in te stellen of een vonnis ten uitvoer te leggen
mandement poenaal
bevelschrift voor de gedaagde, waarbij hem het plegen van enige daad onder strafbedreiging verboden wordt
mandement van (in cas d') appel
bevelschrift van het gerecht tot dagvaarding in verband met het ingestelde hoger beroep
mandement van dagvaarding
bevelschrift van het gerecht aan de deurwaarder om te dagvaarden
mandement van evocatie
bevelschrift om een geding over te brengen naar een ander gerecht
preferentie
het bevoorrecht zijn, de hoedanigheid van de bevoorrechting, van schulden (vorderingen) en schuldeisers
procuratie (ad lites)
volmacht volgens welke een procureur namens een cliënt optreedt (in een proces)
rappel
herroeping
recollement
een getuige opnieuw zijn verklaring voorlezen om te horen of hij bij zijn getuigenis blijft
relaas van dagvaarding
verklaring van de deurwaarder dat hij de dagvaarding heeft uitgebracht
resumptie
samenvatting
rol
  1. register van te behandelen zaken
  2. bepaalde manier van procederen
willige condemnatie
een uitspraak op vrijwillige basis op verzoek van partijen

Verklaring van enkele in de inventarissen voorkomende juridische termen

De oude nummers verwijzen naar de plaatsingslijst van het oud-rechterlijk archief van Zuid-Holland. De met één asterisk (*) aangeduide nummers zijn afkomstig uit de collectie Cort van der Linden, overgedragen in 1981 door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief aan het Rijksarchief in Zuid-Holland. De met twee asterisken (**) aangeduide nummers komen uit de Handschriftenverzameling, die bij het Rijksarchief in Zuid-Holland is aangelegd.

De nieuwe nummers verwijzen naar deze inventaris.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nummerNieuw nummer
1125
2126
3127
4129
5130
6131
7132
8133
9134
10135
11136
12137
13138
14139
15140
16141
17142
18143
19144
20145
21146
22147
23148
24149
25150
26151
27152
28153
29154
30155
31156
32157
33158
34159
35160
36161
37162
38163
39164
40165
41166
42167
43168
44169
45170
46171
47172
48173
49174
50175
51176
52177
53178
54179
55180
56181
57182
58183
59184
60185
61186
62187
63188
64189
65190
66114
67191
68192
6969, 118, 193
709
7110
7211, 123
7312
7413
7514
7615
7716
7817
7991
8092
8193
8294
8395
8496
8597
8698
8799
88100
89101
90102
91103
92104
93105
941
952, 53
963
974
985
996
1007
101198
102199
103200
104196
105119
106120
107122
108201
109202
1108, 18-58, 61-63, 65-68, 86-90, 108-109, 123-124, 205-225, 234
111111
112112
113113
11471
11572
11673
11774
118110, 118, 132
11975, 106-107
12076
12177
12278
12379
12480
12581
12683
12784
12885
12982
130oud RA Giessen-Nieuwkerk
131231
132110, 116-117, 121, 230, 232-233
13370
134229
13559-60
1138**36
1193**203
1193**204
*64, 194-195, 226-228, 235-249

abolitie
tenietdoening van strafbare feiten en zo nodig van de daarom ingestelde vervolgingen; het feit met zijn gevolgen wordt geacht nimmer te hebben plaatsgehad (in tegenstelling tot amnestie)( Ontleend aan M. van Hattum en H. Rooseboom, Glossarium van oude Nederlandse rechtstermen (Amsterdam, 1977). )
admissie
toelating
akte van admissie
akte waarbij iemand de uitoefening van een beroep of functie wordt toegestaan
akte van non-prejuditie
akte waarbij alle rechten worden voorbehouden
amnestie
algemene kwijtschelding van straf
appel(latie)
hoger beroep
bannissement
verbanning
commissoriaal proces
proces waarbij eenvoudige en spoedeisende zaken bij rekest aanhangig worden gemaakt en kort worden afgedaan
communicatoir proces
proces waarbij geheel schriftelijk geprocedeerd wordt
competentie
bevoegdheid (van het gerecht)
conclusie van eis
schriftuur bevattende de beweringen en eis van de dagvaardende partij
dagvaarding ter interinemente
dagvaarding tot verschijning op een zitting, waarop door de rechter een akte wordt bekrachtigd
dictum
de eigenlijke beschikking (dispositie) van het gerecht
dingtalen
de uiteenzetting van een zaak door of namens partijen in een proces
dispositie
beschikking
exceptie declinatoir
reden waarom de zaak niet voor deze rechter vervolgd mag worden
extra-ordinaris rechtsdag
buitengewone rechtsdag, dat wil zeggen buiten de gebruikelijke rechtsdagen vallend
geëxtendeerd vonnis
uitgewerkt vonnis, met conclusie van eis en eventuele andere voorstukken (in tegenstelling tot het dictum: alleen de uitspraak)
gratie
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf
indemniteit
schadeloosstelling
kosten en misen van justitie
gerechtskosten en verschotten (hetgeen de baljuw ten behoeve van de rechtspraak heeft besteed)
letteren requisitoriaal
missive waarbij aan/van een ander gerecht verzocht/geëist wordt een onderzoek in te stellen of een vonnis ten uitvoer te leggen
mandement poenaal
bevelschrift voor de gedaagde, waarbij hem het plegen van enige daad onder strafbedreiging verboden wordt
mandement van (in cas d') appel
bevelschrift van het gerecht tot dagvaarding in verband met het ingestelde hoger beroep
mandement van dagvaarding
bevelschrift van het gerecht aan de deurwaarder om te dagvaarden
mandement van evocatie
bevelschrift om een geding over te brengen naar een ander gerecht
preferentie
het bevoorrecht zijn, de hoedanigheid van de bevoorrechting, van schulden (vorderingen) en schuldeisers
procuratie (ad lites)
volmacht volgens welke een procureur namens een cliënt optreedt (in een proces)
rappel
herroeping
recollement
een getuige opnieuw zijn verklaring voorlezen om te horen of hij bij zijn getuigenis blijft
relaas van dagvaarding
verklaring van de deurwaarder dat hij de dagvaarding heeft uitgebracht
resumptie
samenvatting
rol
  1. register van te behandelen zaken
  2. bepaalde manier van procederen
willige condemnatie
een uitspraak op vrijwillige basis op verzoek van partijen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in