Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militieregisters ZH

3.02.25
M.A. van der Wijst
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.02.25
Auteur: M.A. van der Wijst
Nationaal Archief, Den Haag
1973

CC0

Periode:

1881-1941

Omvang:

73.30 meter; 1719 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat lotingsregisters en alfabetische registers van dienstplichtigen in Zuid-Holland over de periode 1881-1941, volgens een regionale indeling naar kantons (later werden dit groepsregisters). Ook zijn er registers i.v.m. vrijstelling van broederdienst. Als regel bevatten de registers de volgende gegevens: familienaam en voornamen, datum en plaats van geboorte, beroep, namen der ouders, het lotingsnummer, de lengte en (eventueel) de reden van vrijstelling.

Archiefvormers:

 • Gouvernement van Zuid-Holland / Provinciale Griffie/ tweede Afdeling 1881-1930
 • Commissariaat des Konings (der Koningin) /Provinciale Griffie/ tweede Afdeling 1931-1941

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De lotingsregisters en alfabetische registers zijn per jaar per gemeente samengevoegd, terwijl de gemeenten ingedeeld zijn in vier militiedistricten, onderverdeeld in achtentwintig militiekantons (zie hiervoor de indeling op blz. 14 - 15).

 • De lotings- en alfabetische registers zijn per jaar per gemeente samengevoegd, terwijl de gemeenten in alfabetische volgorde zijn samengebracht in achttien delen met uitzondering van Den Haag en Rotterdam, die afzonderlijk zijn gehouden en achteraan geplaatst.

 • 1. De gemeenten zijn alfabetisch in achttien delen samengebracht, met uitzondering van Den Haag en Rotterdam, die afzonderlijk zijn gehouden en achteraan geplaatst.

  2 Voor het ontbreken van de lotingsregisters 1915-1919 wordt een verklaring gevonden in de Wet van 3 augustus 1914 S 349 art. 2, de Wet van 11 juni 1915 S 241 art. 4, de Wet van 27 mei 1916 S 206 art. 3, de Wet van 22 februari 1917 S 224 art. 6 en de Wet van 20 april 1918 S 256 art. 6, waar men leest 'De loting, bedoeld in art. 62 der Militiewet, wordt niet gehouden.'.

 • De lotings- en alfabetische registers zijn per jaar per gemeente samengevoegd, terwijl de gemeenten in alfabetische volgorde in achttien (met ingang van 1921 in negentien) delen zijn samengebracht, met uitzondering van die van Den Haag en Rotterdam, die afzonderlijk zijn gehouden en achteraan zijn geplaatst.

 • Onderstaande registers vormen per jaar afzonderlijke series, waarbij de gemeenten in alfabetische volgorde zijn geplaatst met uitzondering van Den Haag en Rotterdam, die afzonderlijk zijn gehouden en per serie achteraan geplaatst.

 • De groepsregisters omvatten een aantal (groep) gemeenten, waarvan de ingeschrevenen alfabetisch op één lijst zijn gebracht. De registers vormen per jaar afzonderlijke series. In 1936 en 1937 ontbreken alle registers van Rotterdam.

 • De indeling is gelijk aan die van voorgaande jaren.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in