Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militieregisters ZH

3.02.25
M.A. van der Wijst
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.02.25
Auteur: M.A. van der Wijst
Nationaal Archief, Den Haag
1973

CC0

Periode:

1881-1941

Omvang:

73.30 meter; 1719 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat lotingsregisters en alfabetische registers van dienstplichtigen in Zuid-Holland over de periode 1881-1941, volgens een regionale indeling naar kantons (later werden dit groepsregisters). Ook zijn er registers i.v.m. vrijstelling van broederdienst. Als regel bevatten de registers de volgende gegevens: familienaam en voornamen, datum en plaats van geboorte, beroep, namen der ouders, het lotingsnummer, de lengte en (eventueel) de reden van vrijstelling.

Archiefvormers:

 • Gouvernement van Zuid-Holland / Provinciale Griffie/ tweede Afdeling 1881-1930
 • Commissariaat des Konings (der Koningin) /Provinciale Griffie/ tweede Afdeling 1931-1941

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De lotingsregisters voor de lichtingen 1881-1914 en de alfabetische registers voor de lichtingen 1915-1941 bevatten de volgende gegevens, verdeeld over een aantal kolommen, dat in de loop der jaren wel is gewijzigd door samenvoeging en uitsplitsing:

 1. lotingsnummer
 2. geslachtsnaam, voornamen en bijnaam indien bekend
 3. geboorteplaats
 4. geboortedatum
 5. woonplaats
 6. namen ouders, eventuele voogd of curator
 7. beroep en, later, genoten onderwijs
 8. lengte en, aanvankelijk, signalement
 9. redenen gevraagde vrijstelling (meestal: broederdienst)
 10. nadere redenen van vrijstelling (meestal: gebreken)
 11. of loteling verklaard heeft een plaatsvervanger te zullen stellen
 12. uitspraak militieraad: tot uitstel der uitspraak
 13. uitspraak militieraad: tot aanwijzing dienst, vrijstelling of uitsluiting
 14. uitspraak van Gedeputeerde Staten op ingebracht bezwaar
 15. uitspraak van Gedeputeerde Staten krachtens de artt. 44, 57, 116, 167, 172 en 178 der wet
 16. nummer van de ziekte in het reglement van geneeskundig onderzoek waarop vrijstelling is verleend
 17. Koninklijk besluit (kroonberoep)
 18. naam van de plaatsvervanger of nummerverwisselaar
 19. of de loteling zich voor de zeemilitie heeft aangeboden
 20. datum en korps van inlijving
 21. aanmerkingen (meestal: overplaatsing, ontslag uit dienst (pp + datum), plaatsvervanger voor nr. ...)
De lotingsregisters en groepsregisters voor de lichtingen 1923-1938 bevatten minder gegevens:
 1. lotingsnummer
 2. geslachtsnaam en voornamen
 3. volgnummer in (= verwijzing naar) het alfabetisch register
 4. vrijstelling, uitsluiting, ongeschiktverklaring
 5. gemeente van inschrijving (alleen in de groepsregisters)
 6. beslissing: BD (buitengewoon dienstplichtig) of GD (gewoon dienstplichtig)
 7. opmerkingen (bij lotingsregisters meestal: leeg; bij groepsregisters meestal: vrijstelling, ongeschiktheid, ontslag)
De groepsregisters bevatten vrijwel dezelfde gegevens als de lotingsregisters, maar als gevolg van een andere methode van loting heeft men kleinere gemeente tot lotingsgroepen bij elkaar gevoegd.

Voor het ontbreken van de lotingsregisters 1915-1919 wordt een verklaring gevonden in de Wet van 3 augustus 1914, S 349, art. 2, de Wet van 11 juni 1915, S 241, art. 4, de Wet van 27 mei 1916, S 206, art. 3, de Wet van 22 februari 1917, S 224, art. 6 en de Wet van 20 april 1918, S 256, art. 6, waar men leest 'De loting, bedoeld in art. 62 der Militiewet, wordt niet gehouden'.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in