Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Financie van Holland

3.01.29
J. Smit
Nationaal Archief, Den Haag
1947
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.29
Auteur: J. Smit
Nationaal Archief, Den Haag
1947

CC0

Periode:

1515-1830
merendeel 1572-1806

Omvang:

81.00 meter; 977 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Financie van Holland bevat de gehele provinciale boekhouding die onder toezicht stond van de gecommitteerde raden en opvolgende besturen. Door de lange duur van haar bestaan (van 1575 tot 1806) en de wisselende waardering voor haar werkzaamheden is het archief zeer divers van samenstelling. Het kantoor van de Financie voerde de financiële administratie voor de Gecommitteerde Raden, die bestond uit de boekhouding van de lijf- en losrenten, obligaties, ambtgelden, loterijen, leningen, heffingen en verpondingen en de controle van de ontvanger-generaal, kwartiersontvangers en gaarders van de middelen. Deze werkzaamheden brachten een uitgebreide correspondentie met zich mee overwegend in de vorm van allerlei rekeningen, kohieren, leggers etc. Daarnaast zijn in het archief van de Financie stukken van meer algemene aard te vinden: rapporten betreffende de staat van de Hollandse geldmiddelen, bescheiden over de vereffening van buitenlandse vorderingen en oude oorlogsschulden, rekeningen ten behoeve van uitvoering en onderhoud van waterstaatswerken e.d. Tot de oudste stukken behoren die welke betrekking hebben op de oprichting van de Leidse universiteit - het Collegium Theologicum. Stukken betreffende de inval van de Fransen in 1795 en de daaruit voortvloeiende maatregelen markeren het naderende einde van de Financie van Holland.

Archiefvormers:

  • Financie van Holland 1575-1806

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in