Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland / Gecommitteerde Raden

3.01.05
W.E. Meiboom, F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.05
Auteur: W.E. Meiboom, F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1621-1795

Omvang:

133.00 meter; 1296 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In de beginjaren van de Opstand kozen de Staten van Holland uit hun midden Gecommitteerden voor taken op het terrein van bestuur, financiën en landsverdediging te land en ter zee. In het Noorderkwartier van Holland (grofweg Holland boven het Y) fungeerde een afzonderlijk college van Gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier. Gecommitteerde Raden moesten de besluiten van de Staten (doen) uitvoeren, toezicht houden op de Rekenkamer en op de gemenelandsambtenaren en zorg dragen voor de financiën in het algemeen.
Het archief bevat onder meer registers met resoluties, ingekomen missiven, akten, appointementen (beschikkingen op verzoekschriften), stukken betreffende ambten, domeinzaken, de gemene middelen (belastingen) en verpondingen, naast documenten over financiële-, juridische- en kerkelijke aangelegenheden, militaire zaken en waterstaatszaken.

Archiefvormers:

  •  
  • Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier
  • Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland(1434)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

In deze voorlopige inventaris zijn opgenomen:

1. De inv. nrs. 3000-4096 uit de oude inventaris van de Staten van Holland, vervaardigd in 1880 en overgetypt in 1957, en

2. De inv. nrs. van afdeling II uit de inventaris van de "Aanvulling op de archieven van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden..", in 1985 vervaardigd door R. Kramer en W.E. Meiboom; het betreft hier de inv. nrs. 6153 en hoger.

Uit het gedeelte onder 1 (nrs. 3000-4096) zijn in het verleden stukken verwijderd en overgebracht naar andere archieven, zoals dat van de Contrarolleur der fortificaties. Dit is echter niet consequent gebeurd: zo zijn nogal wat stukken van na 1795 in het archief blijven zitten. ( Zie de inventaris van de archieven van de Gewestelijke Besturen 1795-1807 (toegang 3.02.01) deel I blz. 39: t.a.v. registers aangelegd door de Staten van Holland c.q. Gecommitteerde Raden die doorlopen tot na 1795 is besloten deze in het archief van de Staten te laten berusten. Het archief GR bevat echter ook inv. nrs. die in hun geheel van na 1795 dateren en dus t.z.t. daarvan dienen te worden afgesplitst.) Binnen het kader van deze voorlopige inventaris is ervan afgezien deze stukken alsnog af te splitsen.

Er is gestreefd naar een indeling in rubrieken zo veel mogelijk conform de rubricering in de in 1991 gereed gekomen inventaris van het archiefdeel Staten van Holland door W.E. Meiboom. Binnen de rubrieken is in deze voorlopige inventaris niet consequent gestreefd naar een chronologische ordening, omdat bepaalde dateringen in de oude inventaris (1957) te globaal zijn. Binnen een rubriek komen eerst de nrs. uit de oude inventaris SvH (3000-4096), dan de nrs. uit de Aanvulling (6153 e.v.).

De beschrijvingen van de nrs. 3000-4096, die archivistisch gezien veel te wensen over lieten, zijn slechts in een aantal gevallen gewijzigd. ( De stukken in de rubrieken Ambten Kerkelijke aangelegenheden, Militaire aangelegenheden, Neringen en bedrijven en Waterstaatsaangelegenheden (inv. nrs. 3799-3981 en 4030-4057) zijn in de jaren 1980 opnieuw beschreven door R. Kramer. Deze gedetailleerde beschrijvingen zijn in deze voorlopige inventaris niet overgenomen (al is wel informatie daaruit benut). Onderzoekers kunnen desgewenst deze beschrijvingen raadplegen.) Wel zijn nu alle series gespecificeerd per inventarisnummer. De beschrijvingen van de Aanvulling (6153 e.v.) zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen: ze zijn gedetailleerder dan die van de nrs. 3000-4096.

Wat de nummering betreft, is de oude nummering van de inventaris uit 1880/1957 gehandhaafd. Latere aanvullingen en specificaties kregen vaak een bestaand inv. nr. aangevuld met een letter. Bepaalde nrs. uit de reeks 3000-4096 zijn overigens vervallen, omdat de stukken zijn verplaatst naar andere archieven: in de concordans achter de inventaris is de nieuwe bestemming aangegeven.

De nummering van de Aanvulling is eveneens ongewijzigd gebleven; een overzicht van de herkomst van deze stukken (nrs. 6153 en hoger) is opgenomen in de inventaris van het archief Staten van Holland uit 1991 (toegang: 3.01.04.01), bijlage 5 op blz 199 e.v.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in