Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Holland na 1572

3.01.04.01
W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.04.01
Auteur: W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1572-1795

Omvang:

427.20 meter; 4164 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Duits, het Latijn, het Engels het Portugees en het Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 16e, 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk. Het archief bevat een aantal kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Staten van Holland en West-Friesland bevat ondermeer geschreven en gedrukte resoluties inzake financiële aangelegenheden, stukken over onderhandelingen met het buitenland, over het stadhouderschap, ingediende rekesten en de door de Staten van Holland verleende octrooien.
Daarnaast bevat het archief stukken betreffende de Admiraliteit, bijvoorbeeld over het bewapenen en loodsen van koopvaardijschepen, de VOC en de WIC, stukken met betrekking tot het innen, wijzigen en hervormen van belastingen en stukken betreffende militaire zaken.

Archiefvormers:

 • Staten van Holland en West-Friesland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De belangrijkste bestanddelen van dit archief

De series opgenomen onder "Algemeen" vormen de het belangrijkste gedeelte van het archief. De resoluties zijn de ruggengraat van de archiefordening, volgens de resoluties zijn immers ook de ingekomen en uitgaande stukken, rekesten, octrooien, enz. geordend. Dit betekent dat de indices en repertoria op de resoluties (hoofdstuk Algemeen C), en de indices opgenomen bij diverse series resoluties OOK de toegang vormen tot de overige series !

Bij de gedrukte resoluties dient men overigens het volgende in het oog te houden, dat deze zijn samengesteld op basis van in 1656 vervaardigde afschriften van registers van verschillende inhoud.Bij het drukken is niet gecontroleerd welke registers de meest volledige waren maar heeft men zonder meer de in 1656 vervaardigde afschriften gebruikt. Dit houdt in, dat, waar de serie gedrukte resoluties over het geheel genomen toch al niet optimaal is ( Zie verder de toelichtingen bij de beschrijving van de serie gedrukte resoluties ), deze serie met des te grotere behoedzaamheid gebruikt moet worden voor de periode 1572-1621!

SCHEMA van de loop van een ingekomen stuk na binnenkomst bij de Staten van Holland

Dit schema is opgesteld om de plaats en de positie van de verschillende colleges binnen het Staten-complex tussen 1572 en 1795 duidelijk te maken. Elke resolutie van de Staten van Holland werd genomen op basis van ingekomen stukken. Met ingekomen stukken worden niet alleen ingekomen brieven bedoeld, maar ook ingekomen rapporten, (interne) adviezen, memories, rekesten en resoluties van andere organen.

Verklaring bij het schema

 1. Alle stukken bestemd voor de Staten van Holland kwamen binnen bij de secretarie van de Staten of bij de raadpensionaris.
 2. Iedere vergadering begon met het opnoemen door de raadpensionaris van de sinds de vorige vergadering binnengekomen stukken. De vergadering besloot daarop wat er met het stuk moest gebeuren. Voor de meerderheid van de stukken was het duidelijk of ze meteen afgehandeld konden worden of om advies doorgestuurd moesten worden. Voorbeelden van ingekomen stukken en hun wijze van afhandeling zijn veelvuldig te vinden in de "particuliere notulen van de stemhebbende steden".
 3. Deliberatie = beraadslaging.
  Daar de gedeputeerden van de Ridderschap en de steden echter alleen met last en ruggespraak van de Ridderschap of het stadsbestuur mochten stemmen, kon het gebeuren dat een stuk "aangehouden" moest worden tot iedereen een stemopdracht had. Vóór iedere vergadering werd een agenda (de "punten van beschrijving") en de bijbehorende bijlagen aan de Ridderschap en de steden toegezonden, zodat de gedeputeerden over de te behandelen onderwerpen een stemopdracht mee konden krijgen. Door deze manier van werken bleef het tussen 1572 en 1795 altijd moeilijk om snel op crisissituaties of plotselinge gebeurtenissen te reageren. Anderzijds kon een controversieel onderwerp op deze manier lang aangehouden worden.
 4. Aan degene die het ingekomen stuk aan de Staten had doen toekomen werd een schriftelijk besluit gestuurd. Aan personen en lagere organen altijd in de vorm van extract-resoluties, aan gelijkwaardige of hogere colleges meestal middels een brief en de extract-resolutie. Dit verklaart waarom de serie minuten van uitgaande brieven verhoudingsgewijs in vergelijking met de series ingekomen stukken zo klein is.
 5. Advies vragen kon op twee verschillende manieren:
  • Een stuk werd "commissoriaal gemaakt", naar een vaste of ad-hoc commissie gestuurd. Deze commissie's bestonden louter uit gedeputeerden uit de Staten-vergadering. Dit leverde een "politiek" advies op.
  • Een stuk werd "om consideratie en advies" aan Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier of van het Noorderkwartier, aan ambtenaren of colleges gestuurd om een deskundig advies in te winnen.
 6. De commissies en de Gecommitteerde Raden konden op hun beurt weer advies inroepen van deskundigen. In het geval van de commissie van justitie meestal commissarissen uit het Hof van Holland en de Hoge Raad. Ook kon Gecommitteerde Raden het ingekomen stuk in handen geven van een uit haar gelederen ingestelde vaste of ad-hoc commissie.
 7. Voor een uitleg over de vaste en ad-hoc commissies: zie de inleiding op de inventaris van het archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart (archiefinventaris 3.01.09).
 8. Het advies werd schriftelijk uitgebracht aan de Staten van Holland en kwam daar dus weer als ingekomen stuk binnen. Zo kon het gebeuren dat een ingekomen stuk, met steeds meer nieuwe adviezen en toelichtingen, gedurende zeer lange tijd in behandeling bleef. Dit was een tweede methode om een beslissing te vertragen (voor de eerste zie hierboven bij 3).

Tabel met zoekresultaten in archieven
Afkortingen
rpraadpensionaris
ciecommissie
SvHStaten van Holland
Gecommitteerde RadenGecommitteerde Raden van het Zuider- of het Noorderkwartier
ambtambtenaar
collcollege
Schema's van de verschillende series resoluties van de Staten van Holland in de opeenvolgende ontwikkelingsstadia

Toelichting:

 1. De minuutresoluties zijn wel vervaardigd door de raadpensionaris of de secretaris, maar grotendeels verloren gegaan. Een restant hiervan bevindt zich in het archief van Johan van Oldenbarnevelt, inv.nr. 5a, 8, 13.
 2. Deze net- en afschrift-resoluties bevinden zich in inv.nr. 325-380. Er zijn bij deze geschreven resoluties drie verschillende series te onderscheiden, voor een overzicht en uitleg over deze verschillende series: zie bijlage 2
 3. Deze gedrukte resoluties bevinden zich in inv.nr. 10-54. De gedrukte resoluties zijn niet gedrukt op basis van één serie geschreven resoluties, maar op delen uit alle drie de series geschreven resoluties (zie bijlage 2), zonder enig beleid. Voor een overzicht van de geschreven resoluties die zijn gebruikt als basis voor de gedrukte resoluties, zie bijlage 3. Uit deze bijlage is ook af te leiden welke resoluties wel in handschrift, maar niet in druk zijn en welke resoluties geheel ontbreken.

Toelichting:

 1. Deze minuutresoluties zijn wel vervaardigd door de raadpensionaris of de secretaris, maar verloren gegaan. Zie inventaris van het archief van Jacob Cats (3.01.15).
 2. In de periode 1651-1653 heeft J. de Witt minuut-resoluties vervaardigd die bewaard zijn gebleven, zie hierover punt 1 bij 1653-1795.
 3. Er zijn drie series net-resoluties.
  • serie I: inv.nr. 381-393, genummerd A-O
  • serie II: inv.nr. 395-403
  • serie III: inv.nr. 5284-5307
 4. Serie I is de meest uitgebreide serie, verbeteringen in serie II en III zijn hier in de tekst verwerkt. Deze serie is de basis voor de gedrukte resoluties in deze periode. Het verschil tussen serie II en III is de index in serie III. De index is in serie I, in tegenstelling tot serie III niet alleen alfabetisch maar ook lexicografisch.
 5. In deze periode is nog geen aparte serie geheime (secrete) resoluties aangelegd, behalve voor de jaren 1651-1653. De gedeputeerden werden geacht alle resoluties geheim te houden. Wel werden resoluties over een aantal onderwerpen in aparte registers opgenomen: over de onderhandelingen met Frankrijk, de onderhandelingen in Münster, de VOC, de WIC, Zweden en Denemarken. Zie voor deze resoluties het archief van de Staten-Generaal en inv.nr. 1380, 1374-1375 van deze inventaris, en de inventaris van het archief van Jacob Cats (3.01.15).
 6. Deze gedrukte resoluties bevinden zich in inv.nr. 55-85

Toelichting:

 1. De minuut-resoluties bevinden zich in inv.nrs. 404-1208. Inv.nr. 404 en 405 zijn aangelegd door Johan de Witt in de tijd dat hij voor Adriaan Pauw als raadpensionaris inviel. De serie begint dus pas echt in 1653.
 2. Inv.nrs. 5309, 5311, 5313, 5315, 5317, 5319, 5321, 5323, 5326, 5328, 5330, 5331, 5333, 5335-5351, 5353, 5354, 5356, 5357, 5379-5385, 5387-5391, 5396, 5397, 5400-5410, 5418-5425. Deze serie vertoont een groot aantal hiaten, de ontbrekende registers moeten als verloren beschouwd worden. In deze registers zijn vaak verbeteringen aangebracht, welke in de registers in (3) en (4) overgenomen.
 3. Deze net-resoluties bestaan uit twee series:
  • serie I, inv.nr. 394, genummerd T, 1660; vervolg op inv.nr. 381-393, P, Q, R, S ontbreken
  • serie II, inv.nr. 5308, 5310, 5312, 5314, 5316, 5318, 5320, 5322, 5324-5325, 5327, 5329, 5332, 5334, 5352, 5355, 5358-5378, 5386, 5392-5395, 5398-5399, 5411-5417, 5426-65; vervolg op inv.nr. 5284-5307
 4. Serie I is de meest complete serie: verbeteringen en bijschriften uit de andere serie zijn hier verwerkt en aangevuld. De series vertonen een groot aantal hiaten, de ontbrekende registers moeten als verloren gegaan worden beschouwd. Tot nu toe is er geen enkele resolutie gevonden die duidelijk maakt waarom de geschreven resoluties in 1751 ophouden.
 5. Deze geheime resoluties bevinden zich in inv.nr. 1226-1250. In de series vermeld onder (3) staat op de dagen dat er een geheime (secrete) resolutie genomen is, dat deze is opgenomen in het register van de secrete resoluties, ook na 1705. Deze serie heeft dus zeker verder gelopen dan tot 1705, helaas moet het ontbrekende gedeelte, 1705-1795, voorzover nu bekend als verloren gegaan worden beschouwd.
 6. Deze gedrukte resoluties bevinden zich in inv.nr. 54-280
 7. Deze gedrukte geheime resoluties bevinden zich in inv.nr. 299-315
Uitleg over indeling en gebruik van de inventaris

In deze inventaris vindt men twee categorieën stukken: naar soort en naar inhoud beschreven.

De stukken beschreven naar inhoud zijn opgenomen in "Bijzonder" in onderwerpsgewijs ingedeelde rubrieken. De rubrieken zijn alfabetisch gerangschikt.

De stukken die zijn gerangschikt naar soort bevinden zich onder "Algemeen".

Als eerste zijn de punten van beschrijving (de agenda) beschreven, voorzover ze los zijn aangetroffen. Overigens zijn nagenoeg alle punten van beschrijving opgenomen in de registers van resoluties.

Hierna zijn de resoluties beschreven, eerst de gedrukte, dan de net resoluties en dan de minuut-resoluties. Dezelfde volgorde is gehanteerd voor de secrete (geheime) resoluties.

Vervolgens zijn de toegangen op de resoluties beschreven, gevolgd door de stukken die als bijlagen bij de resoluties gezien kunnen worden: rekesten, ingekomen en uitgaande brieven, octrooien, beschikkingen en appointementen (beschikkingen op rekesten).

De indices op de resoluties bevatten voorin per deel een "tafel der respecten" (een trefwoordenlijst). Hoewel niet eenduidig opgemaakt, zijn deze trefwoordenlijsten een uitstekende eerste toegang tot het archief.

OVERIGENS: Ook bij de afzonderlijke series bevinden zich vaak toegangen! Raadpleeg hiervoor de beschrijvingen van de series!

Schema van de methode van onderzoek in de resoluties en bijlagen van de Staten van Holland

Resoluties over de periode 1572-1621, voorzover aanwezig, verdeeld naar inhoud van de registers.

Indien aanwezig, is voor elke periode eerst het net-register opgenomen, gevolgd door de afschriften van dit register. De registers die zo bijelkaar horen zijn tussen gezet.

Serie I= Registers bevattende alleen de resoluties genomen in de staatsgewijze vergaderingen, meest op de punten van beschrijving(agenda). Volgens Japikse werden deze registers bijgehouden en geëxtendeerd door (het kantoor van) de landsadvocaat. De resoluties worden per vergadering achter elkaar doorgeschreven, met alleen op de eerste pagina van de vergadering een vermelding van de periode waarin de resoluties zijn genomen. Bevat soms ook de geinserreede teksten. Dus uitgebreider dan serie III!

Serie II= Registers bevattende de op datum genomen resoluties, door Gecommitteerde Raden en SVH, doch niet op de punten van beschrijving. (In deze registers wordt niet gesproken over staatsgewijze vergaderingen) Veelal resoluties op rekesten, brieven etc. Volgens Japikse gehouden door (het kantoor van) de secretaris. De registers zijn per dagdeel ingedeeld dus: 1 januari 1588 en vervolgens nanoene ('smiddags), 2 januari enz.

Serie III= Registers waarin beide series I en II vermengd zijn, meestal zitten de staatsgewijze resoluties op de eerste dag van de vergadering, tussen de dagelijkse resoluties. Er is nog niet duidelijk door wie en waarom deze bijgehouden werden.

Resoluties: staatsgewijze - serie I
Tabel met zoekresultaten in archieven
invnrdata registerindexnet/afschraantekeningen
3401586 mrt. 7 - dec. 22janet/afschrgenummerd 11
3521589 mei ? - 1591 sep. 10jaafschrift
3531591 nov. 12 - 1594 dec. 23jaafschriftgenummerd 19
3601595 feb. 27 - 1597 dec. 23jaafschrift
3651596 feb. 20 - 1599 mrt. 5jaafschriftgenummerd 25
3681601 feb. 20 - 1604 okt. 28jaafschrift
3731606 dec. 5 - 1610 dec. 23janet
3741611 feb. 28 - 1616 dec. 22neenet
3751611 feb. 28 - 1616 dec. 22jaafschrift
52801591 jan. ? - 1595 juli 13neenetkaternen zijn doorgenummerd
52811596 feb. 20 - 1600 dec. 13neenetkaternen zijn doorgenummerd volgend op 5280
52821601 aug. 28 - 1607 dec. 24neenetkaternen zijn doorgenummerd volgend op 5281

 

Resoluties: chronologisch - serie II
Tabel met zoekresultaten in archieven
invnrdata registerindexnet/afschraantekeningen
3251575 aug. 23 - 1576 aug. 28jaafschriftgenummerd 1, met correcties
3261576 aug. 29 - 1577 sep. 2jaafschriftgenummerd 1, met correcties
3271578 aug. 21 - 1580 juli 15neenet
3281578 aug. 21 - 1580 juli 15jaafschriftgenummerd 2
3291580 juni 30 - 1581 feb. 24jaafschriftgenummerd 3, met aanvullingen
3301581 mrt. 11 - 1582 juli 26neenet
3311581 mrt. 11 - 1581 juni 16neeafschriftgenummerd 4
3321581 juni 27 - 1582 jan. 8neeafschriftgenummerd 5
3331582 jan. 17 - juli 26jaafschriftgenummerd 6
3341582 juli 27 - 1583 nov. 18neenet
3351582 juli 27 - 1583 nov. 18jaafschriftgenummerd 7
3361583 nov. 24 - 1584 mei 15jaafschriftgenummerd 8
3371584 mei 29 - nov. 24jaafschriftgenummerd 9
3381584 nov. 26 - 1586 mrt. 6neenet
3391584 nov. 26 - 1586 mrt. 6jaafschriftgenummerd 10
3411586 sep. 26 - 1587 okt. 22janet
3421586 sep. 26 - 1587 okt. 22jaafschriftgenummerd 12, met correcties
3431587 okt. 30 - 1588 dec. 22neenetvoorin punten van beschrijving jan. okt.
3441587 okt. 30 - 1588 juni 29jaafschriftgenummerd 13
3451588 juli 1 - nov. 23jaafschriftgenummerd 14
3721608 jan. 4 - dec. 4neenet
52831608 jan. 4 - dec. 9neeafschriftmet correcties en niet ingevulde stukken
3711608 dec. 12 - 1610 apr. 8 jaafschriftmet correcties
3761611 mrt. 4 - 1612 feb. 28jaafschriftdoorgenummerde katernen
3771612 feb. 28 - dec. 31jaafschriftdoorgenummerde katernen, oorspr. één met 376
3781616 dec. 24 - 1618 sep. 4jaafschrift
3791618 sep. 12 - 1619 nov. 19jaafschriftdoorgenummerde katernen
3801619 nov. 20 - 1621 jan. 23jaafschriftdoorgenummerde katernen

 

Resoluties: staatsgewijs en chronologisch - serie III
Tabel met zoekresultaten in archieven
invnrdata registerindexnet/afschraantekeningen
3461588 dec. 22 - 1589 nov. 28neenet
3471588 dec. 22 - 1589 nov. 28jaafschriftgenummerd 15
3481589 nov. 17 - 1591 feb. 4neenet
3491589 nov. 17 - 1590 mrt. 27jaafschriftgenummerd 16
3501590 mrt. 8 - sep. 4jaafschriftgenummerd 17, niet gedrukt
3511590 sep. 4 - 1591 feb. 4jaafschriftgenummerd 18
353A1592 nov. 4 - 1594 feb. 7neenet
3551594 feb. 9 - 1595 juli 13neenet
3541594 feb. 9 - sep. 8jaafschriftgenummerd 20, met correcties
3561594 sep. 11 - 1595 mrt. 10jaafschriftgenummerd 21
3571595 mrt. 10 - juli 13jaafschriftgenummerd 22
3581595 juli 14 - 1596 dec. 19neenet
3591595 juli 14 - 1596 dec. 19jaafschriftgenummerd 23
3631596 dec. 20 - 1598 mei 27neenet
3611596 dec. 20 - 1597 mei 6jaafschriftgenummerd 24
3621597 mei 7 - sep. 12jaafschriftgenummerd 26
3641597 sep. 13 - 1598 mei 27jaafschriftgenummerd 27
3661598 juni 1 - 1599 okt. 23neenet
3671599 okt. 25 - 1601 okt. 19neenet
3691601 okt. 22 - 1605 jan. 7janetgenummerd 30
3701605 jan. 7 - 1607 dec. 22janetmet aantekeningen
Registers van gedrukte resoluties tussen 1571 en 1621 en welke geschreven resoluties hiervoor als basis zijn gebruikt.

De volgorde waarin de geschreven resoluties opgenomen zijn (en dus de hieronder vermelde inventarisnummers) is de volgorde waarin gedrukt is. Soms zijn namelijk de staatsgewijze en de andere resoluties doorelkaar gedrukt en soms na elkaar.

Er zijn in de periode 1572-1621 drie verschillende series gevormd. Voor een uitwerking van de series per soort zie bijlage 2.

Tabel met zoekresultaten in archieven
invnr, gedruktjaartalinvnr, geschrevenfolionrsdateringaantekeningen
101571--jan. - dec. 
1572 - 1573---alleen enkele ordonnanties en plakkaten
1574--aug. 25 - dec. 31
111575--jan. 2 - aug. 22gedrukt op basis van nu ontbrekend geschreven register
15753251-194vaug. 23 - dec. 12ontbreekt dec 13-31 ook in geschreven*
121576325194v-eindejan. 9 - aug. 28
15763261-109aug. 29 - einde
131577326109-eindejan. 1 - sep. 2ontbreekt sept 3 - dec 31 ook in geschreven
15783281-84aug. 1 - eindeontbreekt jan 1 - aug 20 ook in geschreven
14157932884-648hele jaar
151580328648-eindejan. 1 - juli 15
15803291-257vjuni 30 - dec. 31juli 1-juli 15 in inv.nr. 328, 329 dubbel
161581329257v-eindejan. 2 - feb. 24
1581331hele deelmrt. 11-juni 16
15813321-681juni 27- einde
171582332681-eindejan. 8
1582333hele deeljan. 17 - juli 26
15823351-211vjuli 26- einde
181583335212-eindejan. 13 - nov 18
15833361-137vnov. 24 - einde
191584336137v-eindejan. 2 - mei 15+ resoluties gedeputeerden Holland, Zeeland, Utrecht bijeen in Delft 21-31 jan.
1584337hele deelmei 29 - nov 26
15843391-79vnov. 26 - einde
20158533979v-867hele jaar
211586339867-eindejan. 3 - mrt. 6
1586340hele deelmrt. 7- eindealleen staatsgewijze resoluties, gedrukt op f.95-416
15863421-206vsep. 26- eindealleen andere resoluties, gedrukt op f.417-einde, ontbreekt dus andere resoluties mrt. 7 - sep. 25.
221587342206v-eindejan. 7 - okt 26
15873441-89vokt. 30 - einde
23158834489v-eindejan. 2 - juni 29met enkele punten van beschrijving
1588345hele deeljuli 1 - nov 23ontbreekt 24 nov - dec 22, wel in handschrift (inv.nr. 343, F 254-einde)
15883471-9dec. 22 - eindeer waren geen staatsgewijze resoluties in deze periode
2415893479-eindejan. 2 - nov 27inclusief Staatsgewijze resoluties 27 nov.
15893491-106nov. 27 - eindealleen andere resoluties, er was na 27 nov. geen staatsgewijze vergadering meer in 1589
251590352127-299jan. - novalleen staatsgewijze resoluties
1590349106v-eindejan. 1 - mrt. 27niet gedrukt: andere resoluties mrt. - september, wel in handschrift aanwezig (inv.nr. 350)
15903511-328vsep. 4 - eindestaatsgewijze en andere resoluties
261591351329-eindehele jaar
15913531-35nov. 12 - 23alleen staatsgewijs
1591351329-eindejan. 2 - feb. 4andere resoluties, rest andere resoluties ontbreken, ook in handschrift
159235335v-179hele jaarstaatsgewijs, andere resoluties over het hele jaar ontbreken, ook in handschrift
271593353180-439hele jaaralleen staatsgewijze resoluties, andere resoluties niet gedrukt, wel in handschrift aanwezig (inv.nr. 353A)
281594353440-443v1, 2, 3 jan.andere resoluties over de periode 1 jan - 9 feb. niet gedrukt, wel in handschrift aanwezig, (inv.nr. 353a)
1594354hele deel jan. 3- sept 10staatsgewijs + andere
15943561-406vsep. 11 -eindestaatsgewijs + andere
291595356406v-eindejan. 2 - mrt. 10staatsgewijs + andere
1595357hele deelmrt. 10 - juli 13staatsgewijs + andere
15953591-328juli 14 - eindestaatsgewijs + andere
301596359328-eindejan. 1 - dec 19staatsgewijs + andere
15963611-86dec. 20 - eindestaatsgewijs + andere
31159736186-eindejan. - meistaatsgewijs + andere
1597362hele deelmei - septstaatsgewijs + andere
15973641-344vsep. 13 - eindestaatsgewijs + andere
321598364345-eindejan. 1 - mei 28staatsgewijs + andere
1598366tot ong 1/3juni 1 - eindestaatsgewijs + andere register niet gefolieerd
3315993661/3 - eindejan. 2 - okt 23staatsgewijs + andere register niet gefolieerd
15993671-61vokt. 25 - eindestaatsgewijs + andere
34160036761v-293v hele jaarstaatsgewijs + andere
351601367293v-eindejan. 2 - okt 19staatsgewijs + andere
16013691-47okt. 22 - eindestaatsgewijs + andere
36160236947-249vhele jaarstaatsgewijs + andere
371603369249v-405hele jaarstaatsgewijs + andere
381604369405-535hele jaarstaatsgewijs + andere
391605369535-eindejan. 3 - 7andere, geen staatsgewijze genomen
16053701-143jan. 7 - eindestaatsgewijs + andere
401606370143-297hele jaarstaatsgewijs + andere
16063731-53vdec.staatsgewijs
411607370298-eindehele jaarandere + staatsgewijs
160737354-235vhele jaarstaatsgewijs
421608372hele deeljan. 4 -dec 4alleen andere resoluties
431608373236-340vhele jaaralleen staatsgewijs
16083711-19vdec. 12 - 31alleen andere, aparte gedrukte katern achterin inv nr 43 !
44160937119v-375vhele jaaralleen andere
1609373341-366hele jaaralleen staatsgewijs, apart gepagineerd achterin gedrukte resoluties in inv.nr. 44
451610373367-450hele jaaralleen staatsgewijs, apart gepagineerd voorin inv.nr. 45
1610371375v-513jan. 3 - apr. 8alleen andere, apart gepagineerd in inv.nr. 45
461610--mei. 2 - dec 23alleen andere, ontbreekt in handschrift
4716113751-39vhele jaaralleen staatsgewijs, apart gepagineerd in inv.nr. 47
16113761-371vhele jaaralleen andere, apart gepagineerd in inv.nr. 47
481612376372-eindejan. 2 - feb. 28alleen andere
1612377hele deelfeb. 28 - eindealleen andere
161237541-120hele jaaralleen staatsgewijs, apart gepagineerd, achterin inv.nr. 48
491613375121-197hele jaaralleen staatsgewijs, andere resoluties ontbreken ook in handschrift. De laatste vergadering, beginnend op p. 198 loopt door in jan. 1614
1614375198-343hele jaaralleen staatsgewijs, andere resoluties ontbreken ook in handschrift
1615375344-423hele jaaralleen staatsgewijs, andere resoluties ontbreken ook in handschrift
1616375424-eindejan. - dec 23alleen staatsgewijs, andere resoluties ontbreken ook in handschrift
16163781-9vdec. 24 - 29alleen andere
50161737810-327hele jaaralleen andere resoluties, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift
511618378328-eindejan. 2 - sept 4alleen andere, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift
16183791-113sep. 12 - eindealleen andere, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift
521619379163v-eindejan. 19 - nov 19alleen andere, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift. 1-18 jan. wel in handschrift (inv.nr. 379, f. 113v-163) echter ontbreken in druk
16193801-101nov. 20 - eindealleen andere, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift
531620380102-499hele jaaralleen andere, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift
541621380500-eindejan. 1-23alleen andere, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift
16213811-268mrt. 9 - eindealleen andere, staatsgewijze ontbreken ook in handschrift. Ook ontbreken andere resoluties 23 jan. - 8 mrt., ook niet in handschrift.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in