Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Maatschappelijk Werk

2.27.02
H. Libretto
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.02
Auteur: H. Libretto
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1936-1970
merendeel 1952-1965

Omvang:

52,60 meter; 1246 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Met de oprichting van het Ministerie van Maatschappelijk Werk werd de ontwikkeling van overheidsbeleid op het gebied van maatschappelijk werk en welzijn in gang gezet. De taken van het nieuwe ministerie kunnen onder drie noemers worden gebracht: maatschappelijke zorg (materiële bijstand), maatschappelijk werk (immateriële bijstand) en taken met betrekking tot Indonesië. Eén van de ministers was Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland; onder haar bewind kwam de Algemene Bijstandswet tot stand. Het archief bevat, naast de stukken betreffende organisatie en personeel, voornamelijk stukken die betrekking hebben op de taakuitoefening. Hiertoe kunnen onder meer gerekend worden: het doen van sociaal onderzoek, maatschappelijk opbouwwerk in stad en op platteland, zorg voor vluchtelingen, buitenlandse werknemers en woonwagenbewoners, maatschappelijk werk ten aanzien van maatschappelijk onaangepasten, bejaarden en ongehuwde moeders. Daarnaast hulp aan door politieke, economische of natuurlijke gebeurtenissen getroffenen, zoals slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953, oorlogsslachtoffers en vluchtelingen na de Hongaarse opstand in 1956. De taken met betrekking tot Indonesië waren, na de soevereiniteitsoverdracht in 1949: zorg voor ex-militairen van het voormalige KNIL (bekend onder de naam Ambonezen), die - aanvankelijk tijdelijk - naar Nederland waren gekomen, en voor degenen, in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, die in de periode 1953-1961 ten gevolge van de repatriëring uit Indonesië naar Nederland kwamen.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Maatschappelijk Werk (1952-1965)
 • Commissariaat van Ambonezenzorg
 • Adviescommissie Ambonezen
 • Adviescommissie voor de Culturele en Sociale Zorg en Voorlichting ten behoeve van Ambonezen
 • Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
 • Commissie van Maatschappelijke Aangelegenheden Nederlanders in Indonesië
 • Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden
 • Gemengde Nederlands-Ambonese Commissie van Bijstand
 • Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande (SMWTP)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archieven van het voormalig Ministerie van Maatschappelijk Werk (MAWE) berustten uiteindelijk bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), de taakopvolger van het eerstgenoemde Ministerie.

Het archief werd gevormd in de periode van 1 september 1952 (instelling van het ministerie) tot 13 april 1965 (opheffing van het ministerie).

Structuur van de archieven van het Ministerie van Maatschappelijk Werk

In grote lijnen hebben de archiefambtenaren binnen het archief van het Ministerie van Maatschappelijk Werk twee grote blokken gevormd, te weten:

 1. het niet te vernietigen gedeelte, omvang 172 m;
 2. overige bestanddelen, omvang 154 m.

ad a. Het niet te vernietigen gedeelte had een homogene opbouw. Binnen dit blok waren de archiefstukken zaaksgewijs geordend. De dossiers werden op hun beurt numeriek opgeborgen. De nummering van de dossiers geschiedde door de dossiervormers op de diverse afdelingen, waarbij het voorkwam dat verschillende afdelingen dezelfde dossiernummers kregen. Om misverstanden te voorkomen hebben de dossiervormers in het geval van de zorg voor in Nederland verblijvende Ambonezen de code -1.842.92 (zorg voor vreemdelingen) vervangen door de letter A bij sommige nummers in de dossierinventaris.

Enkelvoudige dossiers zijn later samengevoegd tot verzamelmappen.

ad b. De overige bestanddelen waren aan de buitenkant van de doos niet als Maatschappelijk Werk-archief te herkennen. Deze archieven vertoonden een zeer heterogeen karakter, zowel in uiterlijke vorm als in herkomst. Hierbij ging het vooral om persoonlijke verzamelingen (die wel MAWE-archief bevatten; werkarchieven van ambtenaren; commissie-archieven; kaartsystemen; circulaires; tekeningen en plattegronden; dossiers met betrekking tot salarissen van medewerkers, woonwagenbewoners, onmaatschappelijke gezinnen etc.). De reden dat deze bestanddelen apart zijn gehouden van het niet te vernietigen archiefgedeelte lag hierin dat zij door hun formaat/materiaal/serievorming niet geschikt waren voor opname in dossiers of dat zij mogelijk niet voor blijvende bewaring in aanmerking kwamen of omdat de archiefvormende afdeling/persoon deze niet in het niet te vernietigen archiefgedeelte wilde hebben.

Volledigheid van de archieven

In 1982 is een deel van de taak van het voormalig Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ten aanzien van bijstandszaken overgegaan naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het archief van de directie Bijstandszaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd dan ook tijdens nader onderzoek 0,4 m MAWE-archief aangetroffen.

Verder werd in een later stadium 0,9 m MAWE-archief afkomstig uit het archiefdepot van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) ter bewerking aangeboden. Niet alle in het archiefdepot van het Ministerie van WVC opgeslagen MAWE-archieven zijn door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt. Uitzondering vormden vertrouwelijke/geheime stukken van de afdeling Kabinet, stukken betreffende koninklijke onderscheidingen, ministerraadstukken, stukken van het Bureau van de Secretaris-Generaal, archief van de Medisch Adviseur en het archief van BZB/CVVC.

Stukken afkomstig van de afdeling Woonruimte en Andere Zaken van het voormalig Ministerie van Maatschappelijk Werk zijn bij verklaring van overdracht van 15 juni 1965 overgegaan van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Ingangen op de archieven

Op de archieven van het Ministerie van Maatschappelijk Werk bestonden de volgende ingangen:

 1. De dossierinventaris op het niet te vernietigen gedeelte, geordend volgens de code VNG, per tienjarenblok. Deze inventaris gaf per dossier de code aan, een omschrijving van de inhoud met periode, de dossiervormende afdeling en het nummer van het dossier;
 2. Een losbladige inventaris in de vorm van kaartenbakken op het niet te vernietigen gedeelte;
 3. Agenda's, postboeken, indicateurs, moederboeken fichedoorschrijfsysteem;
 4. Doosopschriften.

Na de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst, bestaande globaal uit selectie, beschrijving van de te bewaren stukken en materiële verzorging, werden de archieven overgedragen aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in