Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Centr. Maatschappelijk Werkkantoor Indonesië

2.27.01.02
L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.01.02
Auteur: L.J. v.d. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1954-1958

Omvang:

6.60 meter; 213 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij de instelling van de organisatie der Raad voor Sociale Aangelegenheden in 1954 werd het Centraal Maatschappelijk Werkkantoor belast met de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de financiën en de administratie van het orgaan. Het archief van het Werkkantoor bevat o.a. stukken betreffende de organisatie, de financiën en de personeelszaken. Wat betreft de taken van het Werkkantoor zijn er stukken m.b.t. arbeidsbemiddeling, steunverlening, medische bijstand en verzorging en stukken betreffende de repatriëring van voornamelijk minvermogende Nederlanders. Tevens zijn er stukken betreffende onderwijsaangelegenheden voor repatriërende en minvermogende Nederlanders. Dit archief bevat ook een gedrukt werk getiteld: "De repatriëring uit Indonesië. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving".

Archiefvormers:

 • Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Hieronder is toegevoegd een lijst van vernietigde archiefbescheiden. Positief advies tot deze incidentele vernietiging werd door de Algemene Rijksarchivaris uitgebracht bij brief van 6 augustus 1970, F 190.

 1. Algemeen
  • Duplicaten, rappel- en aanbiedingsbrieven, overdracht van stukken aan andere instanties, ontvangstbevestigingen, waarop geen bijzondere aantekeningen zijn geplaatst.
  • Uitnodigingen voor, aankondigingen en annuleringen van officiële ontvangsten, congressen en andere bijeenkomsten.
  • Kennisgevingen van jubilea, familieberichten, gelukwensen, rouwbeklag en dankbetuigingen aan personen en instellingen.
  • Nieuwe, gewijzigde en vervallen adressen, kantooruren, telefoonaansluitingen.
  • Periodieke opgaven verwerkt in andere staten of verslagen.
  • Verslagen van conferenties, besprekingen en andere bijeenkomsten welke direct noch indirect vallen onder de werkingssfeer van het Werkkantoor.
  • Berichten van tijdelijke aard die na verloop van korte tijd voor de administratie geen betekenis meer hebben.
  • Stukken betreffende waardering voor en klachten over de uitvoering van de dienst, voor zover hieruit geen bijzondere maatregelen zijn voortgevloeid.
 2. Financiële aangelegenheden
  • Stukken betreffende opening of wijziging van giro- of bankrekeningen.
  • Afschriften van maandelijkse verantwoordingen, ontvangsten en uitgaven.
  • Stukken betreffende porti- en vrachtkosten.
  • Kasbewijzen, giroafrekeningen, machtigingen, declaratiestaten, stortingsbewijzen, betalingsopdrachten, rekeningen, facturen en andere verantwoordingsstukken.
  • Reisdeclaraties.
  • Onkostendeclaraties en berekeningsstaten.
  • Declaraties van verleende medische hulp.
  • Auto- en bromfietsvergoedingen.
  • Verleende voorschotten en aflossingen van schulden, waarvan de overzichten bewaard zijn gebleven.
  • Salarislijsten voor zover verwerkt in overzichten.
  • Betalingen van verhoogde passagekosten door particulieren.
 3. Materiële voorzieningen
  • Stukken betreffende de aanschaffing en verstrekking van kantoorbenodigdheden e.d. uit de magazijnen.
  • Stukken betreffende onderhoud, reparatie, schoonhouden van gebouwen en terreinen.
  • Invordering van huishuurgelden.
  • Expeditielijsten en andere expeditiestukken.
  • Bestelbonnen en bestelorders.
 4. Personeelszaken
  • Stukken betreffende mutaties van ambtenaren, waarvan de overzichten bewaard zijn gebleven.
  • Stukken betreffende legitimatiebewijzen e.d., machtigingen voor vrij vervoer e.d.
  • Stukken betreffende afgewezen sollicitanten.
 5. Briefwisseling met instellingen
  • Stukken betreffende het subsidiëren van instellingen waarvan de (originele) overzichten bewaard zijn gebleven.
  • Stukken betreffende verleende arbeidsbemiddeling, waarvan de overzichten aanwezig zijn.
  • Stukken betreffende toneeluitvoeringen en ontspanning voor bejaarden en jeugdigen e.a.
  • Dankbetuigingen van instellingen.
  • Stukken betreffende verleende steun, alimentatie, repatriëring, waarvan de overzichten bewaard zijn gebleven.
  • Verslagen, financiële rapporten e.d. van instellingen, verenigingen, stichtingen e.d. welke direct noch indirect vallen onder de werkingssfeer van het Werkkantoor.
 6. Briefwisseling met gezinnen en/of personen
  • Stukken betreffende het verstrekken van extra voeding- en versnaperingpakketten.
  • Stukken betreffende een tuinbouwcursus voor kinderen.
  • Stukken betreffende tegemoetkoming in de kosten van schoolgelden voor kinderen van gesteunden.
  • Stukken betreffende het toezenden van voorlichtingsfolders aan repatrianten.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in