Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bedrijfsvereniging, Nieuwe Algemene

2.25.57
W. Leendertse, J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.57
Auteur: W. Leendertse, J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1949-1997
merendeel 1950-1997

Omvang:

36.90 meter; 568 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.Microfiches

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB) in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het archief bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en statuten aanwezig.

Archiefvormers:

  • Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Volgens de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven werden er oorspronkelijk 25 vakbedrijfsverenigingen opgericht. Daarnaast werd nog één algemene bedrijfsvereniging opgericht, de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB). Hieronder vielen bedrijven die niet bij een overige verenigingen waren onder te brengen. Onder de NAB ressorteerden onder andere de branches archieven, bibliotheken, musea, film-, beeldhouw- en schilderkunst, letterkundigen, circus-, kermis-, opera-, toneel- en variétégezelschappen, radio, casino’s, bewakings- en beveiligingsbedrijven, exploitatie van begraafplaatsen, dierenasielen, maneges, fietsenstallingen en parkeerplaatsen, kunststofverwerkende, rayon-, stro- en vlasindustrie. Met ingang van 1959 kwamen daar de uitleenbedrijven bij en in 1966 de uitzendbureaus. Met ingang van 1991, toen de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (NIBv) werd opgericht, vielen ook de industriële bedrijfstakken papier-, karton-, kleding-, leder-, rubber-verwerkende en medisch/farmaceutische industrie en diverse delfstoffen in deze categorie.

Op verzoek van de groepen Diamantindustrie en Strocartonfabricage besloot het Bestuur in 1953 tot de vorming van afzonderlijke besturen voor deze bedrijfsgroepen. De Diamantindustrie werd met ingang van 1960 ingedeeld bij de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. De Strocartonfabricage, vanaf 1954 Strokartonindustrie, werd met ingang van 1975 als zelfstandige groep binnen de NAB opgeheven.

Onderwijsinstellingen werden met ingang van 1955 ingedeeld bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. De uitvoering van de akkoorden uit 1956 met West-Duitsland en het Verenigd Koninkrijk betreffende werkloosheidsuitkeringen en de EEG-verordening inzake de sociale zekerheid van grensarbeiders uit 1964 waren ook opgedragen aan de NAB. Tevens waren de vroeggehandicapten aangesloten bij de NAB. In 1985 besloot het Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf (BVK) om de minister te vragen om de erkenning van de BVK in te trekken, waardoor de leden van de BVK op grond van de indelingsbeschikking aangesloten werden bij de groep Overige bedrijfstakken van de NAB. Hetzelfde gebeurde in 1987 met de Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie (BVL).

Het bestuur van de NAB benoemde een gedelegeerde aan wie een deel van de bevoegdheden werd overgedragen. Het bestuur behield de verantwoordelijkheid en kon de door de gedelegeerde genomen besluiten intrekken of herzien. Om de betrokkenheid van het Bestuur bij de beleidsvorming te verbeteren werd in 1975 het Dagelijks Bestuur opgeheven. Het dagelijks reilen en zeilen van de bedrijfsvereniging werd vanaf dat jaar door het Bestuur geregeld. Tijdens de algemene leden-vergaderingen kwamen alle aangesloten leden bijeen, waarbij het Bestuur verantwoording aflegde voor haar functioneren en er tevens een koers werd uitgezet voor de komende periode. In een door het bestuur van een bedrijfsvereniging ingestelde Kleine Commissie werden besluiten genomen ten aanzien van individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De Kleine Commissie besloot vanwege de toevloed van de gevallen zich met ingang van 1987 op te splitsen in een Kleine Commissie Algemene Zaken (kc-az), de volledige commissie die alleen beleidszaken behandelde, en een Kleine Commissie Gevalsbehan-deling (kc-gb), die met ingang van 1989 uit twee deel-commissies bestond. Er werd samengewerkt met het Algemeen Werkloosheidsfonds, de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) en het toezichthoudend orgaan, de Sociale Verzekeringsraad (SVr).

In 1995 werd het noodzakelijk geacht, mede met het oog op de op stapel staande draconische ingrepen op het gebied van de sociale zekerheid, de functie van consulent voor zowel werkgevers als werknemers te creëren. Deze consulenten begonnen hun werk in 1996.

Nadere informatie aangaande de NAB en de historie van de sociale zekerheid is te vinden in de ‘Onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967’ op de site van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING). Op 1 maart 1997 zijn de bedrijfsverenigingen opgeheven. Hun taken zijn overgenomen door het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV). Op haar beurt is het LISV op 1 januari 2002 opgeheven en opgegaan in het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn vrouw heeft 10 jaar bij het kleding bedrijf Heutex N.V. Oostwal 35a in Oldenzaal gewerkt, is failliet gegaan, heeft zij volgend jaar recht op aan vullend pensioen?
Met vr. gr.
Hans Engelbertink

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in