Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BV Bakkers

2.25.38
J. Outhuis
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.38
Auteur: J. Outhuis
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1945-1996
merendeel 1952-1996

Omvang:

4.70 meter; 130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf, in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en statuten aanwezig.

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf, , 1952-

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf werd ook wel BV Bakkers, BVB en BV 15 genoemd. Het ontstaan van bedrijfsverenigingen als de BV Bakkers vond plaats in het kader van de in 1952 tot stand gekomen Organisatiewet Sociale Verzekering. Deze wet droeg met ingang van 1953 de uitvoering van de wettelij-ke sociale verzekeringen tegen ongevallen, invaliditeit, ziekte en werkloosheid, alsmede de uitvoering van de Kinderbijslagwet op aan destijds 26 bedrijfsvereni-gingen, ingedeeld naar sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven. In de praktijk kwam de uitvoering van de verzekeringen tegen ongevallen en invaliditeit pas in 1967 bij de bedrijfsverenigingen te berusten, terwijl de Kinderbijslagwet vanaf 1963 door de Raden van Arbeid werd uitgevoerd.

Vrijwel alle bedrijfsverenigingen kwamen voort uit reeds bestaande organisaties met een beperkter takenpakket, meestal de uitvoering van één verzekering (1). De nieuw gevormde bedrijfsverenigingen kenden een verplicht lidmaatschap van werkgevers. In het bestuur waren organisaties van werkgevers en werknemers gelijkelijk (paritair) vertegenwoordigd. Tot 1985 bestonden er naast de ledenraad een algemeen bestuur en een dage-lijks bestuur. In 1985 echter, werd om organisatorische redenen besloten het aantal colleges terug te brengen tot twee: de ledenvergadering en het algemeen bestuur. Effectief met ingang van 1 oktober 1985.

De taken van de bedrijfsverenigingen waren drieërlei: ten eerste de uitkerings-verzorging, ten tweede beheersing van het uitkeringsvolume en het verzekerde risico en ten derde de handhaving. De uitkeringsverzorging omvat de claim-beoordeling, de uitvoeringsbeslissing en de uitbetaling, waarbij de termen volume- en risicobeheersing waren gericht op voorkoming van een beroep van verzekerden op de uitkering. In een door het bestuur ingestelde Kleine Commissie werden besluiten genomen ten aanzien van individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekeringswetten.

Volgens de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven ressorteerden onder de BV Bakkers de broodfabrieken, de brood- en banketbakkerijen en de verbruiks-coöperaties. In 1960 werden daar de bedrijven voor beschuit-, koek-, biscuit-, banket-, wafelfabricage aan toegevoegd. Intern had de BVB de leden onderver-deeld in een aantal risicogroepen, die ieder ook zelf jaarverslagen uitbrachten – respectievelijk de risicogroep Bakwarenindustrie, Suikerverwerkende Industrie, Bakkerij/Banketbakkerij en Verbruikscoöperaties. De risicogroep Verbruikscoöpe-raties werd in 1986 weer opgeheven.

De BV Bakkers voerde de administratie voor een viertal bedrijfspensioenfondsen. Om de organisatie daarvan verder te stroomlijnen werd in 1976 de zgn. beleg-gingscoördinatiecommissie ingesteld, waarin elk der deelnemende partijen was vertegenwoordigd met een werknemerlid en een werkgeverlid. Op initiatief van deze bedrijfspensioenfondsen werd in 1993 een schade-/levens-verzekeringsmaatschappij opgericht – de BV BEON. Bij deze maatschappij kon-den de nieuw ontstane risico’s binnen de sociale verzekering verzekerd worden, bv. het eigen risico van de werkgever voor de Ziektewet. De BEON opereerde onafhankelijk van de BV Bakkers.Vanaf 1978 nam de BV Bakkers voorts de taak op zich van het uitvoeren van de regeling vrijwillig vervroegd uittreden (van werknemers); daartoe werd per sec-tor achtereenvolgens een stichting opgericht – in totaal drie. In 1978 de stichting uittreden brood- en banketbakkerij (subroba); in 1979 de stichting uittreden suikerverwerkende industrie (susuvi); in 1986 de stichting uittreden suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie (susuco).

De administratie van leden en verzekerden en de administratie m.b.t. de uit-voering van de sociale verzekeringswetten kon door de bedrijfsverenigingen zelf gedaan worden of door het eveneens in 1952 opgerichte Gemeenschappelijk administratiekantoor (Gak). Voorgangers van de BVB hadden ook al hun admini-stratie uitbesteed: van 1930 tot 1949 deed de Federatie van Bedrijfsverenigin-gen dit werk; in 1949 ging de taak over naar de Bedrijfsvereniging Noord-Nederland. In de jaren 1988-1993 werkte de BV Bakkers samen met de BV Agrarisch bedrijf, BV De Samenwerking en BV Tabaksverwerkende industrie (de zgn. BASTA-groep) aan de oprichting van het Gemeenschappelijk Uitvoerings-orgaan (GUO), als alternatief voor het Gak. Uiteindelijk werd in 1994 onder druk van de veranderingen in de sociale verzekeringswereld door de BV Bakkers afgezien van opgaan in het GUO, en werd alsnog een administratieovereenkomst aangegaan met het Gak (effectief per 1 november 1994). De werkorganisatie van de BV Bakkers in Groningen hield per dezelfde datum op te bestaan.

In 1997 werden de bedrijfsverenigingen opgeheven. Hun taken zijn overgeno-men door het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen. Dat heeft bestaan tot eind 2001, waarna het opging in het Uitvoeringsinstituut Werknemersverze-keringen, samen met het Gak en de overige uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen.

Het krachtenveld van de BV Bakkers: allereerst speelden natuurlijk de werkge-vers- en werknemersbonden een prominente rol. Daarnaast was het Gak als administrateur een gesprekspartner. Zo ook de Gemeeenschappelijke Medische Dienst (GMD) als adviseur op verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig gebied, en de Federatie Bedrijdsverenigingen (FBV) als beleidsadviseur in meer algemene zin. Samenwerking was er met de overige BV-en, het Algemeen Werkloosheidsfonds, de arbeidsbureaus en de gemeentelijke sociale diensten. Toezicht werd gehouden door de Sociale Verzekeringsraad (SVr) en het College voor toezicht op de sociale verzekeringen (Ctsv).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in