Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

NWO / ZWO

2.25.36
Doxis
Nationaal Archief, Den Haag
2009
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.36
Auteur: Doxis
Nationaal Archief, Den Haag
2009

(c)

Periode:

1946-1998
merendeel 1946-1989

Omvang:

14,50 meter; 453 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er komen ook Engelse, Franse en Duitse teksten voor.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat stukken betreffende de organisatie van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de subsidiëring van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Archiefvormers:

  • Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Voor het kunnen bepalen van de meest passende handeling voor dossiers is gebruik gemaakt van de selectielijst voor Wetenschapsbeleid, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 26 september 2002 (nr. 185/pag. 12) en het rapport ‘Een institutioneel onderzoek naar het wetenschapsbeleid van de rijksoverheid in de periode 1945 – 1999’ opgemaakt door de Rijksarchiefdienst/PIVOT en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze selectielijst is het instrument voor het bewaren en vernietigen van de archiefbescheiden van ZWO.

De te bewerken archieven hebben betrekking op de periode 1947 tot aan het ontstaan van de NWO in 1988. Het te bewerken bestand is bewerkt door Doxis Informatiemanagers. Voorafgaand aan het project is in het archief geen schimmel geconstateerd. Alle, te bewaren documenten zijn in nieuwe, zuurvrije mappen en dozen geplaatst. Alle dossieromslagen hebben etiketten gekregen, welke voldoen aan de ICN-kwaltiteitseis nr. 15.

Ongeveer 90% tot 95% van het archief komt voor vernietiging in aanmerking, waarvan een grote meerderheid reeds onmiddellijk mag worden vernietigd. Deze documenten zijn niet overgezet naar zuurvrij materiaal, maar in hun oorspronkelijke mappen en in verhuisdozen gelaten.

ZWO heeft de dossiers met betrekking tot internationale samenwerking in de archiefperiode opgenomen, omdat deze voor een groot gedeelte onder de verantwoordelijkheid van ZWO valt. Van de betreffende te bewaren archiefbescheiden die geen deel uit maken van de archiefperiode is geen aparte lijst gemaakt, maar deze maken onderdeel uit van de inventaris. De permanent te bewaren dossiers die voor overbrenging in aanmerking komen betreffen de periode 1981-1998. Het betreft de dossiers over de samenstelling en de exploitatiekosten van de Joint Steering Committee (JSC) op La Palma en de dossiers over de samenstelling en exploitatiekosten van de James Clerk Maxwell Telescope Board (JCMT) op Hawaï.

Andere uitzonderingen waarbij een groot gedeelte van de dossiers onder de periode van ZWO vallen en die een afgesloten geheel vormen, zijn de volgende dossiers:

  1. het dossier over het gedelegeerd bestuurslid dhr. J.H. Bannier, inclusief de documenten over zijn afscheid (1969-1995)
  2. het dossier van de Commissie Nationale Faciliteit Informatica (NFI) (1988-1989)
  3. het dossier over de samenstelling van de dwarsverbandcommissie 'Onderzoek aan oppervlakken' (1984-1990)
  4. het dossier van de ZWO Stimuleringscommissie Huisartsgeneeskunde (1988-1989)
  5. het dossier over de Beroeps- en bezwaarschriften procedure (1980-1996)
  6. de dossiers over de publicatie van de geschiedenis van ZWO (1988-1992 en 1988-1995)

Het bewerkte ZWO-archief is niet op basis van handelingen gevormd en de dossiers zijn niet volgens de Basisarchiefcode geclassificeerd. De semi-statische dossiers worden door middel van verschillende coderingen weggezet. In het begin van de opbouw van het ZWO-archief is er een Z-code gebruikt, die daarna werd vervangen door een codering met cijfers die zijn onderverdeeld in een hoofdcode en een subcode. Zowel bij de eerste als bij de tweede gebruikte codering zijn er meerdere dossiers met een zelfde code. Momenteel gebruikt ZWO een lange codering die gebaseerd is op laatste codering. Bij deze laatste codering is de looptijd van het dossier ook duidelijk zichtbaar.

Met de inventarisatie is het ZWO-archief voor de periode 1950-1988 primair geordend naar onderwerp dat (nauw) verbonden is met de ordening van het ZWO-archief zoals deze is opgesteld. Er is geselecteerd op basis van handeling . Mede doordat er gebruik is gemaakt van verschillende coderingen en door het niet consequente gebruik van de codering konden de handelingen niet één op één aan elkaar gekoppeld worden. Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer is uitgevoerd. Het is altijd mogelijk dat deze handeling in de toekomst wel plaats zal vinden.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in