Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Drees

2.21.286
J.H. Gaemers
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.286
Auteur: J.H. Gaemers
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1853-2002
merendeel 1898-2002

Omvang:

18.20 meter; 1708 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. De meeste door Drees eigenhandig geschreven stukken is in stenografie (systeem-Groote), evenals een deel van zijn correspondentie.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

W. Drees (1886-1988) was van 1948 tot en met 1958 minister-president van Nederland. Het archief bevat stukken uit zowel zijn openbare leven als zijn privéleven. Zijn politiek-bestuurlijke archivalia omvatten correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, aantekeningen, krantenknipsels, partijstukken, verkiezingsmateriaal, (afschriften van) ambtelijke stukken en gedrukt materiaal. De stukken hebben betrekking op zijn gehele politiek-bestuurlijke loopbaan: zijn activiteiten voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Partij van de Arbeid (PvdA), de Haagse gemeentepolitiek (1913-1940), de bezettingstijd, de jaren als minister en premier (1945-1958), zijn vele nevenfuncties en de ambteloze jaren, alsmede zijn lidmaatschappen van verschillende verenigingen. De particuliere archivalia omvatten vooral correspondentie en stukken betreffende verschillende familieaangelegenheden. Daarnaast bevat het archief stukken afkomstig van enkele familieleden van Drees: zijn ouders, zijn jongere zuster Bets Beck-Drees, zijn echtgenote To Drees-Hent en zijn oudste zoon Jan.

Archiefvormers:

  • Drees, W. (1886-1988)
  • Drees, J.M. (1858-1891)
  • Drees-Van Dobbenburgh, A.S. (1857-1954)
  • Beck-Drees, C.E. (1888-1968)
  • Drees-Hent, C. (1888-1974)
  • Drees, J.M. (1919-2002)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van Drees kent een lange bewerkingsgeschiedenis. In de jaren 1960 assisteerde het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief) Drees bij de beschrijving van een deel van zijn archief en bij het uittypen van door hem op de band gedicteerde stenografische aantekeningen. In 1968 verleende de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) een subsidie aan prof. H. Daalder voor verdere ordening en beschrijving van het archief-Drees. Een wetenschappelijk medewerker, R.P. van den Helm, verrichtte dat werk met assistentie van zijn echtgenote. Na afloop van de aanstelling van Van den Helm rondde mevrouw A.P. Daalder-Neukircher de beschrijving af onder begeleiding van de archivaris M.H.G.A. de Graaff. Dit resulteerde in 1974 in een eerste plaatsingslijst.

In 1978 nam het Algemeen Rijksarchief (ARA) de verdere bewerking weer ter hand. Het archief berustte nog bij Drees thuis, die het zelf geregeld gebruikte voor onder meer het schrijven van artikelen. Ook stelde hij het aan historici of politicologen ter beschikking voor onderzoek. Door het veelvuldige gebruik van het nog steeds aangroeiende archief was een definitieve ordening nog niet mogelijk. Na het overlijden van Drees in 1988 schonken de erfgenamen een groot gedeelte van het archief aan het ARA. Het ging daarbij om stukken betreffende het openbare leven van hun vader. Archivalia uit de privésfeer bleven in familiebezit. De nieuwe aanwinst van het ARA werd in 1992 ontsloten door middel van een voorlopige inventaris, samengesteld door M. Baertl.

In de jaren 1993-1996 bewerkte J.H. Gaemers een gedeelte van de archivalia in familiebezit. Dat gebeurde in het kader van het project 'Politieke biografie van dr. W. Drees' onder leiding van H. Daalder, met subsidie van het Prins Bernhard Fonds. De inventarisator verzorgde tevens een aanvulling op het archief-Drees met stukken uit familiebezit. Tien jaar later besloot de familie Drees ook de resterende archivalia over te dragen aan het Nationaal Archief (te beginnen met het dossier betreffende de Greet Hofmans-affaire). Deze aanvulling omvatte stukken betreffende het particulier leven van Drees, en stukken afkomstig van enkele van diens familieleden. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat enige verspreide documenten van Drees in zijn bezit had, werd bereid gevonden deze af te staan aan het Nationaal Archief.

De verwerving van het archief

Schenking (van een niet overheidsarchief)

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Onder het kopje 'Beperkingen aan het gebruik' is geen verwijzing naar de aanwezigheid van stenografische aantekeningen opgenomen, maar bij de betreffende inventarisnummers wel. Het zou mijn inziens aanbeveling verdienen om ook bij 'Beperkingen aan het gebruik' ofwel de inventarisnummers in kwestie op te nemen, of te volstaan met de mededeling 'Bevat veel stukken in steno.' o.i.d.

In de inleiding onder 'Inhoud en structuur van het archief' vindt u een uitgebreid stuk over steno in het archief Drees en hoe bij het beschrijven van het archief daarmee is omgegaan.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in