Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Warners

2.21.249
J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.249
Auteur: J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1941-1980

Omvang:

6.10 meter; 465 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van C.J. Warners bestaat uit stukken die opgemaakt werden uit hoofde van de door hem uitgevoerde functies tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Te vinden zijn onder meer publicaties en persoverzichten van de Regerings Voorlichtingendienst in Batavia, stukken inzake de organisatie van inlichtingendiensten in bezet Nederland en Nederlands-Indië, studies inzake infiltratie van door Japan bezet Sumatra door geheim agenten, rapporten over de organisatie van radio-omroepen in Nederland en communicatiemogelijkheden in Nederlands-Indië, stukken met betrekking tot de psychologische oorlogsvoering, verslagen van vergaderingen van de voorlopige federale regering in Batavia, rapporten van internationale overlegorganen over de Indonesische kwestie, verslagen van besprekingen met de Indonesische autoriteiten en de Ronde Tafel Conferentie, militaire-, politieke en economische inlichtingenrapporten, stukken inzake het herstel van de infrastructuur in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea na de bevrijding, en teksten van toespraken gehouden door Warners.

Archiefvormers:

  • Warners, Cornelis Jacobus (1900-1980)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Ordening van het archief

Het ordenen van de stukken leverde enige moeilijkheden op.

Hoewel hier en daar een aanduiding was te onderkennen met betrekking tot een bepaalde systematiek in de oorspronkelijke wijze van opberging, waren de indicaties toch zo incidenteel, dat reconstructie van de vroegere ordening zeer moeilijk, zo niet onmogelijk werd.

Dit werd mede veroorzaakt door de veelal fragmentarische en heterogene samenstelling van de verzameling.

De hiervoren bedoelde beperkte indicaties met betrekking tot de originele ordening wezen op een rubrieksgewijze bewaring.

Gezien het voorgaande moest derhalve worden afgezien van een ordening volgens het "herkomstbeginsel" ("respect des fonds").

Besloten werd dan ook het materiaal te splitsen in rubrieken en series. Iedere rubriek en serie werd vervolgens zoveel mogelijk in chronologische volgorde geplaatst. Zo vindt men in de inventaris de rubrieken met betrekking tot de gehouden conferenties en besprekingen gerangschikt volgens de data waarop deze plaatsvonden.

Daar echter verschillende gebeurtenissen in de tijd gedeeltelijk of geheel samenvielen is een duidelijke chronologische afbakening bij het plaatsen in de inventaris niet altijd mogelijk gebleken.

In de rubrieken en in de series werden de stukken in volgorde van data opgeborgen. Indien een dagtekening tussen haakjes is geplaatst betekent zulks, dat de datering bij benadering uit de inhoud van het stuk is beredeneerd.

De groepen welke ontstaan bij het splitsen naar de inhoud (rubriekensysteem), kunnen verdeeld worden in stukken van algemene aard (generalia), stukken met een duidelijk te bepalen gelijksoortige inhoud (specialia) en een aantal stukken die niet kunnen worden ondergebracht bij een der voorgaande groepen (miscellanea). Bij het samenstellen van de inventaris werd gestreefd naar een goed te onderscheiden indeling volgens voorgaand principe.

Toch zal men in de rubrieken "Algemeen" en "Diversen" nog wel stukken aantreffen, die misschien in de "specialia" dienden te worden geplaatst. Echter om doelmatigheidsredenen werd in die gevallen afgezien van een waarschijnlijk langdurig onderzoek naar de eventueel betere plaats van het betreffende stuk.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in