Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Warners

2.21.249
J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.249
Auteur: J.A.A. Bervoets, G.P.H.M. Cransveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1941-1980

Omvang:

6.10 meter; 465 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van C.J. Warners bestaat uit stukken die opgemaakt werden uit hoofde van de door hem uitgevoerde functies tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Te vinden zijn onder meer publicaties en persoverzichten van de Regerings Voorlichtingendienst in Batavia, stukken inzake de organisatie van inlichtingendiensten in bezet Nederland en Nederlands-Indië, studies inzake infiltratie van door Japan bezet Sumatra door geheim agenten, rapporten over de organisatie van radio-omroepen in Nederland en communicatiemogelijkheden in Nederlands-Indië, stukken met betrekking tot de psychologische oorlogsvoering, verslagen van vergaderingen van de voorlopige federale regering in Batavia, rapporten van internationale overlegorganen over de Indonesische kwestie, verslagen van besprekingen met de Indonesische autoriteiten en de Ronde Tafel Conferentie, militaire-, politieke en economische inlichtingenrapporten, stukken inzake het herstel van de infrastructuur in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea na de bevrijding, en teksten van toespraken gehouden door Warners.

Archiefvormers:

  • Warners, Cornelis Jacobus (1900-1980)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van afkortingen

ABC
Australian Broadcasting Company
ABDA-area
American-British-Dutch-Australian-area
ACOS
Assistant Chief of Staff
ADCOS
Assistant Deputy Chief of Staff
ADCS
Anglo-Dutch Country Section
AFPFL
Anti-Facist People's Freedom League
AFNEI
Allied Forces Netherlands East Indies
AIA
Australia - Indonesia Association
AIB
Allied Intelligence Bureau
ALFSEA
Allied Land Forces South-East Asia
ALHQ
Allied Land Headquarters
AMACAB
Allied Military Administration Civil Affaifs Branch
AMF
Australian Military Forces
ANETA
Algemeen Nieuws- en Telegraaf-Agentschap
ANP
Algemeen Nederlands Persbureau
AOK
Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk
AP
Associated Press
APWI
Allied Prisoners of War and Internees
BDZ
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
BKR
Badan Keamanan Rakjat (orgaan van de veiligheid van het volk)
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
BSO
Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
CCONICA
Chief Commanding Officer NICA
CCOS
Commander Combined Chiefs of Staff
CCS
Combined Chiefs of Staff
C in C
Commander in Chief
CID
Colonial Infantry Division
CIGS
Chief of the Imperial General Staff
CLG
Legercommandant
COP
Commissie voor Overname van Personeel
COS (CS)
Chief of Staff
CONICA
Commanding Officer NICA
CSONICA
Chief Staff Officer NICA
CPA
Chief Political Adviser
CPIM
Curaçaosche Petroleum Industrie-Maatschappij
CSP
Christelijke Staatkundige Partij
CZM
Commandant Zeemacht
D of I
Director of Intelligence
DD of I(A)
Deputy Director of Intelligence (Air)
D of P(N)
Director of Plans (Navy)
DNLO
Dutch Naval Liaison Officer
DPAO
Deputy Principal Administrative Officer
DVG
Dienst van Volksgezondheid
DvO
Departement van Oorlog
EM
Expeditionaire Macht
EZ
Economische Zaken
GB
Gouvernementsbesluit
GEA
Greater East Asia
GG
Gouverneur-Generaal
GHQ
General Headquarters
GIA
Gouvernements Indisch Arts
GSO
General Staff Officer
HQ
Headquarters
IEV
Indo-Europees Verbond
JCS
Joint Chiefs of Staff (Amerikaans)
JPS
Joint Planning Staff
KDP
Kantoor Displaced Persons
KMR vsd
Koninklijke Marine Reserve voor speciale diensten
KMT
Kuo Min Tang
LANDOPS
Landoperations
L of C
Line of Communications
LCI
Landing Craft, Infantry
LCT
Landing Craft, Tank
LHQ
Land Headquarters
LIB's
Lichte Infanterie Bataljons
LOC
Leger Organisatie Centrum
LSI
Landing Ship , Infantry
LST
Landing Ship, Tank
LtGG
Luitenant-Gouverneur Generaal
MCA
Marine-Commandant Australië
ME
Marine-Etablissement
MG
Militair Gezag
MIAI
Madjelis Islam A'Laa Indonesia
MID
Militaire Inlichtingen-Dienst
MT
Military Transport
MTB
Motortorpedoboot
Nedinreg
Nederlands-Indische regering
NEFIS
Netherlands Forces Intelligence Service
NEITS
Netherlands Fast Indies Transport Service
NIC
Nederlands-Indisch Courant
NICA
Netherlands Indies Civil Administration
NIGIEO
Nederlands-Indische Gouvernements Im- en Export Organisatie
NIGIS
Netherlands Indies Government Information Service
NIROM
Nederlands-Indische Radio Omroep-Maatschappij
NIRUB
Nederlands-Indisch Rubberfonds
CAZ
Oost-Aziatische Zaken
OBSO
Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
O en E
Onderwijs en Eredienst
OWI
Office of War Information (Amerikaans)
OSVIA
Opleidingsschool Voor Inlandse Ambtenaren
Parindra
Partai Indonesia Raja (Partij Groot-Indonesië)
Peta
Pembala Tanah Aer (Verdedigers van het Vaderland)
PHOHI
Philips Omroep Holland-Indië
PI
Perhimpoenan Indonesia (Indonesische Vereniging)
PID
Politieke Inlichtingen-Dienst
PKO
Pendjagaan Keamanen Oemoem (Bewakingsdienst)
PNI
Partai Nasional Indonesia (Indonesische Nationale Partij)
Poetera
Poesat Tenaga Rakjat (centrum van Volkskracht)
POW
Prisoners of War
PRI
Pemoeda Raja Indonesia (Indonesische jeugd)
PRI
Perserikatan Rakjat Indonesia (Indonesisch Volksverbond)
PSS
Partai Selebes Selatan (Partij Zuid-Celebes)
PWI
Prisoners of War and Internees
RAPWI
Recovery of Allied Prisoners of War and Internees
RNI-army
Royal Netherlands Indies Army
Roepelin
Roekoen Palajaran Indonesia (Verbond van Indonesische zeelieden)
RSOB
Regeling van Staat van oorlog en van Beleg
RVD
Regeringsvoorlichtings-Dienst
RVCCS
Regeringsvertegenwoordigers bij Combined Chiefs of Staff
SAC
Supreme Allied Commander
SACSEA
Supreme Allied Commander South-East Asia
SEAC
South-East Asia Command
SHAEF
Supreme Headquartres of the Allied Expeditionary Forces
SOB
Staat van oorlog en van Beleg
SOEIF
Senior Officer East Indies Fleet
SONICA
Staff Officer NICA
S of S
Secretary of State
UMA
United Maritime Authority
UNRAPWI
United Nations RAPWI
VC
Vaderlandse Club
VJ-Day
Victory of Japan Day
V en W
Verkeer en Waterstaat
WSA
War Shipping Administration

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in