Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned.-Ind. Handelsbank

2.20.68
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.68
Auteur: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012

(c)

Periode:

1857-1972
merendeel 1863-1965

Omvang:

112.00 meter; 2750 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen, van de directie, correspondentieseries met agentschappen en andere banken, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, de nationalisatie door Indonesié, overname door de Rotterdamse Bank, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, deviezenverkeer en handel in grondstoffen.

Archiefvormers:

  • Nederlands-Indische Handelsbank, 1863-1950
  • Nationale Handelsbank, 1950-1965

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Publicaties

ABN AMRO, de historie. Publicatie van ABN AMRO Historisch Archief, (Amsterdam 1993)Aerle, H. van, e.a. (ed.). Handelsbankherinneringen, [z.p. 1985] v. B.. ‘Th.J. van Haren Noman. Overleden te Voorburg 23 augustus 1918’, Eigen Haard 44 (1918) 575-576 Bank Bumi Daya 1959-1984, [Jakarta, 1984] Bank Bumi Daya: 1959 September 9 1989, [Jakarta, 1993] Banktermen. Publicatie van de Algemene Bank Nederland NV, (Amsterdam 1987) Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven I, (Amsterdam 1992)Berg, N.P. van den. Munt-, Crediet- en Bankwezen, Handel en Scheepvaart in Nederlandsch-Indië , (Den Haag 1907)Berg, N.P. van den. 'Uit den tijd van de oprichting en de eerste jaren van het bestaan van de Nederlandsch Indische Handelsbank', De Indische Gids, (1913/2) 987-1003 Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis. Publicatie van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, (Rotterdam 1986)Binnerts, S.G. Verzameling van wetten, besluiten en regelingen betreffende ons munt- en bankwezen, (z.p. 1921)Boeschoten, W. Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900-1990, (Amsterdam 1992)Boissevain, G.M. ‘Bankwezen I: Amsterdamsche Bankinstellingen’, in: H. Smissaert (ed.). Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 811-828Braad, R. en W.R. van Daatselaar, Plaatsingslijst van het archief van de N.V. Nederlandsch Indische Handelsbank (1863-1950) en Nationale Handelsbank N.V. (1950-1967), (Schaarsbergen 1973) Bree, L.de. Gedenkboek van de Javaasche bank 1828-24 januari 1928, 2 dln., (Weltevreden 1928)Bree, L. de. Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw; Het bankwezen, (Batavia 1918)Brink, J.R.M. van den. ‘Bankwezen en concentratie. Samenvatting van een inleiding ter gelegenheid van de landelijke economenconferentie 1969 gehouden te Amsterdam’, Bank- en Effectenbedrijf, (1969) B[rinkgreve], G. ‘De bankgebouwen in de stad’, Heemschut, 43 (1966) 126-134Broeke, W. van de. ‘Vermogensstructuren en netwerkrelaties in het Nederlandse bedrijfsleven, 1890-1940’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 154-171Brugmans, I.J. Begin van twee banken 1863, [Leiden 1963]Buit, M.G. ‘Banken en industriële revolutie’, in: H. Baudet en H. van der Meulen (ed.), Kernproblemen der economische geschiedenis, (Groningen 1978) 215-227Buist, M.G. ‘Geld, bankwezen en handel in de Noordelijke Nederlanden 1795-1844’, [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10 (Haarlem 1981) 289-322Clemens, A.H.P., J.Th. Lindblad en J. Touwen (ed.). Het belang van de Buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, (Amsterdam 1989)Clemens, A.H.P., J.Th. Lindblad en J. Touwen (ed.). Regional patterns in foreign trade 1911-1940. Serie Changing economy in Indonesia, Amsterdam 1992)Déking Dura, J. De Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij, haar verleden, hare toekomst en hare bewijzen van deelgerechtigdheid, (Amsterdam 1922)Eisfeld, C. Das Niederländische Bankwesen, ('s-Gravenhage 1916)Fasseur, C. Kultuurstelsel en koloniale baten. De Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860, (Leiden 1975)Geljon, P.A. De algemene banken en het effectenbedrijf 1860-1914, (Amsterdam 2005) Gerwen, J.L.J.M. van. Bronnenoverzicht voor de bestudering van het Nederlandse Bankwezen in de 19e en 20e eeuw, (Amsterdam 1986)Graaf, M.G.H.A. de en A.M. Tempelaars. Inventaris van het archief van de algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950, (’s-Gravenhage 1990)Graaf, T. de. Voor handel en maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964, (Amsterdam 2012)Graaf, T. de. ‘Bankers and Shipowners: Interests and Influence of Banks in the Maritime World (1870-1964)’, in: L.M. Akveld, F.R. Loomeijer and M. Hahn-Pedersen, Financing the Maritime Sector. Proceedings from the Fifth North Sea History Conference, Rottersdam 1997. Fiskeri- og Søfartsmuseets studieserie, 13 (Esbjerg 2002) 163-190Graaf, T. de en J.J. Mobron. 'Bankiers en reders: belangen en invloeden op maritiem gebied (1870-1964)', in: K. Davids, T. de Graaf en Y. van Meer, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 14 (1995) 63-107Ham, Djie Ting. De algemene banken in Nederlands-Indië, (Den Haag 1926) Handboek voor cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië, (1888 e.v.) Handboek voor de kennis van Nederland en Koloniën samengesteld met medewerking van verschillende departementen van algemeen bestuur en uitgegeven door het Departement van Buitenlandse Zaken (directie van Economische Zaken), (’s-Gravenhage 1922)Harthoorn, P.C. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland voor de concentratie, (z.p. circa 1928)Hartman jr., W.J. Amsterdam als financieel centrum, een beschrijvende, critische en vergelijkende studie, (z.p. 1937).Helfferich, E. Die Niederländisch-Indischen Kulturbanken. Serie Probleme der Weltwirtschaft, 21 (Jena 1914) Hengel, A.J. van. ‘Opmerkingen over de rol der handels (of algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing’, Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 6 (1929) Ter Herdenking van het vijftigjarig bestaan der Nederlandsch Indische Handelsbank 1863-14 juli 1913, (Amsterdam 1913)Hirschfeld, H.M. Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche Bankwezen, (Roermond 1925)Hirschfeld, H.M. Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, (z.p. 1922)Holtrop, M.W. ‘Geld- en bankwezen’, in: F. Beelaerts van Blokland (ed.), Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, (Amsterdam 1953) 332-342Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940, (Amsterdam 1940)Jong, A.M. de. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Deel I. De Nederlandsche Bank van 1814-1864. Deel II-IV. De Nederlandsche Bank van 1864-1914, (Haarlem 1930, 1967)Jonge, J.A. de. ‘Het economisch leven in Nederland 1844-1873; Bankwezen en Handel’, [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 12 (Bussum 1977) 68-70. Idem 1873-1895, ‘Bankwezen’, AGN, 13 (Haarlem 1978) 51-52. Idem 1895-1914, ‘Bankwezen’, AGN, 13 (Haarlem 1978) 272-274Jonker, J. 'Spoilt for Choice? Banking concentration and the structure of the Dutch capital market 1900-1940', in: Y. Cassis, G.D. Feldman en U. Olsson (ed.), The evolution of financial institutions and markets in twentieth-century Europe, (Aldershot 1995) 187-208 Jonker, J. ‘Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven (1910-1940)’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6 (1989) 158-190 Kamerling, R.N.J. De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands Indië. Bedrijfsvoering in het Onbekende, (Franeker 1982)Karsten, C.F. ‘Het filialenstelsel der Nederlandse grootbanken’, Bank- en Effectenbedrijf, (1955-1)Kiliani, R. Die Groszbanken-Entwicklung in Holland, (Leipzig 1923)Klein, P.W. ‘Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 19e eeuw’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 36 (1973) 131-145Knight, G.R., Colonial Production in Provincial Java. The sugar industry in Pekalongan-Tegal, 1800-1942. Comparative Asian Studies, 13 (Amsterdam 1993)Knight, G.R. ‘The visible hand of Tempo Doeloe: The culture of management and the organization of business in Java’s colonial sugar industry’, Journal of Southeast Asian Studies, 30 (1999) 74-98Knight, G.R. en A. van Schaik. ‘State and Capital in Late Colonial Indonesia. The Sugar Industry, Braakhuur, and the Colonial Bureaucracy in North Central Java’, Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde, 157 (2001) 830-859Korthals Altes, W.L. Tussen cultures en kredieten. Een institutionele geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en Nationale Handelsbank, 1863-1964, (Amsterdam 2004)Koster, H.J. Historical overview per country of establishment of the foreign branches/affiliates of Algemene Bank Nederland N.V., Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Bank Mees & Hope N.V., Pierson, Heldring & Pierson N.V. and their predecessors. Typoscript, [Amsterdam 1992]Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, (Amsterdam 1992)Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, dl. II A en B, (Amsterdam 1996) Laanen, J. van. ‘Het archief van de Javasche Bank: 125 jaar bedrijfseconomische en algemene geschiedenis van Nederlands-Indië’, Nederlands Archievenblad, 87 (1983) 275-297Laanen, J.M.T. van (ed.). Changing economy in Indonesia. Vol. No. 6. Money and banking 1816-1940, (Amsterdam 1980) Langenhorst, J.F. Geschiedenis van het Nederlandsche Bankbedrijf van 1814 tot heden, (Amsterdam 1923)Leeuwen, W. van en J. Smit. ‘Banken in Amsterdam’. Themanummer van De Sluitsteen, tijdschrift voor negentiende- en twintigsteeeuwse architectuur en toegepaste kunsten, 12 (1996)Leidelmeijer, M. ‘Technische ontwikkeling in de suikerindustrie op Java, 1797-1870’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 9 (1992) 95-123Leidelmeijer, M. Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw, (Amsterdam 1997)Lindblad, J.Th. ‘Bedrijfsgeschiedenis betreffende Nederlands-Indië (1602-1958)’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 7 (1990) 127-142Lindblad, J.Th. ‘De handel tussen Nederland en Nederlands-Indië’, 1874-1939’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 51 (1988) 240-298 Lugt, J.A. van der. Economische ontwikkeling, industriële ontwikkeling en industriële financiering; De verbreiding van de crédit mobilier-gedachte in Nederland, 1856-1873. Doctoraalscriptie Economie en Geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1997) N.V. Machinefabriek “Braat” Soerabaia, 1901-1921, (Soerabaja 1921)Manschot, H.J. ‘Het Nederlandse bankwezen. Concentratie en binnenlandse expansie, meer speciaal sedert 1945’, Maandschrift Economie, (1960) 559 e.v.Mansvelt, W.M.F. ‘De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard’, De Indische Mercuur, (1925)Mijland, H.J.M. Documentkennis der financiële administratie in hoofdzaak van 19e en vroeg 20e eeuwse bedrijfsadministraties, (Utrecht 1978) Mobron, J.J. Banken in de binnenstad: van bankpaleis tot bankkolos. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bank als gebouwtype in de context van de Amsterdamse binnenstad, 1860- 1970. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 2003)Mobron, J.J. Banking in the City. Centre Bank Buildings in Amsterdam 1860-1970, (Amsterdam 2006)Moquette, H. Born under a lucky star. An autobiography, (1984) Nederlandsch-Indische Handelsbank 1863-14 juli-1913, (Amsterdam 1913) Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V.; gevestigd te Amsterdam; 1863-14 juli 1938, (Amsterdam 1938) Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V. Uitgave ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kantoorgebouw voor het hoofdkantoor te Batavia 25 mei 1940, [Amsterdam\Batavia 1940]Nierop, A.H. van en E. van Baak. De Nederlandse naamloze vennootschappen, (Zwolle 1900 e.v.)Nierop H.A. en C.D. Jongman. Schets van het bankwezen, (Haarlem 1930). Heruitgegeven als Schets van het bankwezen in Nederland, (z.p. 1965)Potting, C.J.M. De ontwikkeling van het geldverkeer in een koloniale samenleving. Oostkust van Sumatra, 1875-1938, (Amsterdam 1977)Pusch, P. Het belang van handel: continuïteit van Nederlandse handelsbelangen in Indonesië, 1950-1958. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit van Amsterdam, [Amsterdam, 1988-1990]Putten, F.P. van der. Corporate behaviour and political risk. Dutch companies in China 1903-1941, (Leiden 2001)Reese, J.J. De suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des Vaderlands, (’s-Gravenhage 1911)Renooij, D.C. ‘Structuurveranderingen in het Nederlandse algemene bankwezen en de monetaire politiek’, De Economist, (1961) 753-774Ridder, P. de. In balans? Een onderzoek naar de Nederlandse bancaire sector tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet gepubliceerde scriptie Vakgroep Geschiedenis Universiteit Utrecht, (Utrecht 1999)Riemens, H. De financiële ontwikkeling van Nederland, (Amsterdam 1949)Roos, F. de. De algemene banken in Nederland, (z.p. 1958). Heruitgegeven als F. de Roos en D.C. Renooij. De algemene banken in Nederland, (Leiden/Antwerpen 1980)Scheer, P. 'Schoon schip maken of stilzwijgen. Hoe gaan bedrijven om met hun eigen oorlogsverleden', Forum, opinieblad VNO-NCW, jrg. 11, 9 (2005) 36-40Scheerder, C. Van fondsen, fusies en financiën. 100 jaar ABN AMRO pensioenfonds 1907-2007, (Amsterdam 2007)Scheffer, C.F. Financiële Instellingen, (Jakarta 1954)Schijf, H. Netwerken tussen een financieel economische elite, (Amsterdam 1993)Schipper, J.J.M., R.J. Schotsman en C.A.M. Wijtvliet. Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging, 1949-1989, (Amsterdam 1989)Scholte, A.H. De Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1915-1949. Niet uitgegeven doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1989)Scholte, A.H. ‘Bankiers en belangenbehartiging: de Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1914-1940’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 7 (1990) 170-190 Seenus, R. van. Bankpolitiek en conjunctuur. Het Nederlandse bankwezen in het conjunctuurverloop na den wereldoorlog 1914-1918, (Amsterdam 1945)Slot, B. Eendracht maakt macht. Beleggingsfondsen van ABN AMRO en voorgangers, 1774-2007, (Amsterdam 2008)Smits, L. 'Schetsen uit de geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank/Nationale Handelsbank', Jaarverslag Nationale Handelsbank, (1962) 23-33Stapel, F.W. Geschiedenis van Nederlands-Indië, 5 dln., (Amsterdam 1940)Sternheim, A. Het bankwezen in Nederland, [’s-Gravenhage, 1925]Taselaar, A. De Nederlandse koloniale lobby. Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940, (Leiden 1998)Teuling, A.J.M. den. Het inventariseren van bedrijfsarchieven, Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 12-33Tielhof, M. van. Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel, (Amsterdam/Antwerpen 2003)Tielhof, M. van 'The predecessors of ABN AMRO and the expropriation of Jewish assets in the Netherlands', in: Financial History Review, 12/1 (2005) 87-108Tienhoven, J.P. van. ‘Bankwezen II: Provinciale banken en bijzondere kredietinstellingen’, in: H. Smissaert (ed.), Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 829-843Tienhoven, J.P. van. Industrie en banken. De handel volgt de banken, ('s-Gravenhage 1917)Trip, L.J.A. De Duitsche bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende de jaren van de bezetting, (’s-Gravenhage 1946) Van Oss’ Effectenboek, (Groningen 1903 e.v.)Verloren. P. ‘Overzicht der werkzaamheden van eenige Nederlandsche Credietinstellingen’, Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, (1866) 6 e.v.Verrijn Stuart, G.M. ‘Het bankwezen’, in: P. Lieftinck,(ed.), Het bedrijfsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938, [z.p. 1939] 357 e.v.Verrijn Stuart, G.M. Het bankwezen in de Nederlandsche koloniën, (Wassenaar 1923)Verrijn Stuart, G.M. Geld, crediet en bankwezen, ('s-Gravenhage 1956)Vries, Joh. de, ‘De bank in historisch perspectief’, Amstelodanum, (1991-3) 61-68Vries, Joh. de, De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw, (Haarlem 1977)Vries, Joh. de, ‘Het economisch leven in Nederland 1918-1940’, [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 14 (Haarlem 1979) 102-146Vries, Joh. de, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel, De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Visserings tijdvak 1914-1931, (Amsterdam 1989)Vries, Joh. de, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel, De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, (Amsterdam 1994)Vries, Joh. de, ‘Het Nederlandse financiële imperium. Schets van de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen’, Bankwezen. Een geschiedenis en een bronnenoverzicht. Historische bedrijfsarchieven, 1, (Amsterdam 1992) 13-59Vries, Joh. de, W. Vroom en T. de Graaf (ed.), Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999, (Amsterdam 1999)Vries, M. de, Het Nederlandsche bankwezen en de huidige crisis, (Amersfoort 1923)Vries, M. de, Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsch bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876 ( ’s-Gravenhage 1921)Werf, D.C.J. van der. Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964, (Amsterdam 1999)Werf, D.C.J. van der. De Bond, de Banken en de Beurzen. De geschiedenis van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814. NIBE-bankhistorische reeks, 5 (Amsterdam 1988) Westerman, W.M. De concentratie van het bankwezen, ('s-Gravenhage 1919) Westerman, W.M. ‘Het Nederlandsche bankwezen in de laatste vijfentwintig jaren’, in: W.G. de Bas (ed.), Gedenkboek 1898-1923. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 6 september 1923, (Voorschoten 1923) 477-486Wierema, H. Arbeidsverhoudingen in het bankwezen. Een kritische analyse, (Nijmegen 1979)Wiersma, G. 'Frans van Heukelom en de zwendel van Mendel', Het Financieele Dagblad, 10/12 augustus 1996, pag. 21Wijnand, J.H. Het bankwezen in Nederland, (Amsterdam 1944)Wijtvliet, C.A.M. ‘De moeizame start van het Nederlands Algemene Bankwezen’, Bank- en Effectenbedrijf, (1987) 227-229Wijtvliet , C.A.M. Expansie en dynamiek: de ontwikkeling van het Nederlandse handelsbankwezen 1860-1914, (z.p. 1993)Wintersteijn, M.C. Banken, haar boekhouding en organisatie, (Leiden z.j.)Yoshimasa, S. 'The monetary policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration', Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde, 152\4 (1996) 699-724Zappey, W.M. ‘Bankgeheimen; Enkele opmerkingen over Nederlandse Bankgeschiedenis’, in: W.J. Wieringa, Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de 19e en 20e eeuw, (Alphen aan den Rijn 1967) 299-311Zijlstra, S. De Nederlandsch-Indische Handelsbank en de politieke situatie in Nederlands-Indië 1946-1948. Niet uitgegeven doctoraalscriptie geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht, (Utrecht 1998)Zwaag, J. van der. Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië, (z.p. 1991)Zwet, J.R. van. President in Indië en Nederland. Mr. N.P. van den Berg als centraal bankier. Dissertatie geschiedenis RU Leiden, [Leiden 2004]

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in