Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KPM / KJCPL

2.20.35
J.A.A. Bervoets; M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.35
Auteur: J.A.A. Bervoets; M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1892-1973
merendeel 1892-1972

Omvang:

274,70 meter; 2256 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat lijsten met geclassificeerde dossiers die talloze onderwerpen rondom beide scheepvaartmaatschappijen behandelen. Het betreft correspondentie, stukken over aanbouw en verloren gaan van schepen, algemene personeelszaken en meer specifieke kwesties zoals geïnterneerd KPM-personeel, en de aanwezige KPM-vertegenwoordigers in de Arabische Golf en Azië.
Voorts nog steeds actuele onderwerpen als het laden, lossen en de behandeling van dieren, kostbare en gevaarlijke stoffen en de controle van passagiers. Er zijn dossiers over geheime tarieven, ladingen copra, dadels, graan en grint, achtergelaten en geweigerde lading, claims, averijen en assurantie van schepen. Er is een rapport over atoomonderzoek, en er zijn stukken over andere scheepvaartmaatschappijen, scheepsdagboeken en machinedagboeken.
Op enkele aanvullende dossiers is een kaartsysteem aanwezig.

Archiefvormers:

 • Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)
 • Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen (KJCPL)

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

KPM: Classificatie

1. Vennootschap, oprichting, bestuur
Verhouding R.I.
:91
:91:183.1
11. Voorbereiding tot oprichting van de maatschappij

119. Oprichtingskosten

12. Statuten

121. Concept-statuten

122. Koninklijke bewilliging of de statuten

123. Wijziging der statuten

124. Registratie der statuten

13. Kapitaal

131. Aandelenkapitaal

131.1 Aandelen

131.11Uitgifte van aandelen
131.111Aandelenregister
131.12Storting op aandelen
131.13Overschrijving van aandelen
131.14Overdracht van aandelen
131.15Vervanging van in het ongerede geraakte aandelen en div. bewijzen.
131.151Vernietiging
131.16Koers der aandelen
131.17Dividend der aandelen
131.171Uitgifte van nieuwe dividendbladen
131.18Omzetting van aandelen in meervoudige aandeelbewijzen

131.2 Aandeelhouders

131.21Algemene Vergadering van Aandeelhouders
131.211Proces verbaal van de Alg. Verg. van Aandeelhouders
131.22Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
131.221Proces verbaal van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
131.23Stemrecht van aandeelhouders
131.231Machtiging tot uitoefening van stemrecht
131.24Vervallenverklaring van aandeelhouders
131.25Kennisgevingen van aandeelhouders

132. Obligatielening

132.1Uitgifte van obligaties
132.2Coupons der obligaties
132.3Uitloting van obligaties
132.4Koers van obligaties
132.5In het ongerede geraakte obligaties en coupons
132.6Aflossing obligaties
14. Bestuur

141. Raad van Bestuur

Maandverslagen aan den Raad van Bestuur
Besluiten
Machtigingen

141.1 Leden van den Raad van Bestuur

D. Bolderhey
J.D. Brand
G.P.J. Caspersz
C.J. Baron Collot d'Escury
H. Cremer
D.A. Delprat
L.C.M. van Eendenburg
J.W.B. Everts
Dr. E. Heldring
H.C. Hintzen
Dr. H.M. Hirschfeld
M.C. Koning
C. v/d Linde
Jhr. C.F.J. Quarles van Ufford
Dr. Ir. J.A. Ringers
B.E. Ruys
B.E. Ruys Jr.
Drs. L. Speelman
N. van Zalinge
Ter kennis gebrachte zaken
141.11Voorzitter van den Raad van Bestuur
141.12Vice-voorzitter van den Raad van Bestuur
141.13Secretaris van den Raad van Bestuur
141.131Bevoegdheid van den secretaris van den Raad van Bestuur
141.18Rooster van aftreding
141.19Presentiegelden en remuneraties voor de leden van den Raad van Bestuur
141.2Bevoegdheid van den Raad van Bestuur
141.3Vergadering van den Raad van Bestuur
141.31Notulen van de vergadering van den Raad van Bestuur
141.32Presentielijsten v/d Raad van Bestuur
141.33 + 142.13Agenda's v/d Raad van Bestuur

142. Gedelegeerden van den Raad van Bestuur

J.W.B. Everts: reis naar Australië-Indië-Verre Oosten en Amerika na einde 2en wereldoorlog - correspondentie Hr. Backer/Hr. Everts v.v.
J.W.B. Everts: reis naar Australië-Indië-Verre Oosten en Amerika na einde 2en wereldoorlog - correspondentie Voorzitter RvB Hr. Koning/Hr. Everts v.v.
Reis Hr. Everts: correspondentie van Heer de Lussanet de la Sablonière

142.1 Vergadering v/d Gedelegeerden v/d Raad van Bestuur

142.11Notulen van de Vergadering van Gedelegeerden
142.12Presentielijsten v/d Vergadering v/d Gedelegeerden
142.13Agenda's v/d Vergadering van Gedelegeerden

143. Directie

143.1 President-Directeur

Mr. W.M. Hens
D. Ikin
A.J. Pronk
A.F. Vas Dias

143.2 Directeuren

(0)Indië
(O)Nederland
Jhr. I.H.A. Backer
H.B. ter Braake
B.S. van Deinse
J.F.P. de Geus
J.M. le Grand
H. Harinck
D.H. de Jong
Mr. D.F. de Koe
C. ter Poorten
R. Pronk
E. Straatemeier
E.G. Taylor
143.21Bevoegdheid directeuren
Indië
Nederland

143.3 Administrateurs

143.4 Hoofd-agenten

143.5 Onder-directeuren

143.8 Representatiekosten

143.91Commissariaten
Jhr. I.H.A. Backer - Assurantie Mij "Brandaris"
Jhr. I.H.A. Backer - Holland-Australië Lijn
Jhr. I.H.A. Backer - K.J.C.P.L.
Jhr. I.H.A. Backer - K.J.C.P.L. - Administratiekantoor v. aandelen
Jhr. I.H.A. Backer - K.J.C.P.L. - Bedrijfsoverzichten
Jhr. I.H.A. Backer - Stoomvaart Mij "Nederland"
Jhr. I.H.A. Backer - N.I.S.H.M.
Jhr. I.H.A. Backer - Ned. Rubber Unie
Jhr. I.H.A. Backer - Houtaankap Mij "Noenoekan"
Jhr. I.H.A. Backer - Radio Holland
Jhr. I.H.A. Backer - De Rott. Droogdok Mij
Jhr. I.H.A. Backer - NV. Droogdok Mij "S'baja"
143.92Functies
Jhr. I.H.A. Backer - Handelsververeeniging "Amsterdam"
Jhr. I.H.A. Backer - Kon. Instituut v/d Tropen
Jhr. I.H.A. Backer - Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart
Jhr. I.H.A. Backer - Nederl. Amerikaansche Kamer v. koophandel
Jhr. I.H.A. Backer - Nederl. Comité van Bureau Veritas
Jhr. I.H.A. Backer - Nederl. Historisch Scheepvaart Museum
Jhr. I.H.A. Backer - Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst
Jhr. I.H.A. Backer - Stichting Amsterdam - Rijnkanaal 1952

144. Procuratiehouders

Bijzondere procuraties

145. Adviseurs

Actuaris
Mr. W.L.A.M. van de Kamp
Lion Cachet
Lobry de Bruyn, Chem. Techn. Laboratorium
A.J. Loyens
J.A. van Tienhoven

146. Regeringscommissaris

(0)
A.F. Gooszen

149. Bestuursinmenging

15. Assurantiefonds
16. Winstverdeling
:912.211.7

161. Reserverekening

162. Winstaandeelbewijzen

162.1Uitgifte van winstaandeelbewijzen
162.2Houders van winstaandeelbewijzen
162.3Koers van winstaandeelbewijzen
162.4Dividend op winstaandeelbewijzen
162.5Uitgifte nieuwe dividendbladen van winstaandelen

163. Statutaire tantièmes

17. Regeringscontract
Vernieuwing Regeringsovereenkomst na 1930
Overeenkomsten met het Ned. Ind. Gouvernement
Nieuw Guinea

171. Wijziging van het regeringscontract

172. Verlenging van het regeringscontract

18. Embleem geschiedenis der vennootschap: verslagen der venn. (wederwaardigheden)

181. Embleem, vlag van de maatschappij

182. Geschiedenis der vennootschap, jubilea, verhandelingen, historische momenten

K.P.M. in oorlogstijd
Manuscripten K.P.M. in oorlogstijd

183. Verslagen der N.V.

183.1Jaarverslag van de Directie in Indonesië
:2
183.2Jaarverslag aan de aandeelhouders
+ 29
183.3Maandelijks verslag aan de Raad van Bestuur
183.4Jaarverslagen agentschappen
183.5Wekelijks resumé van belangrijke voorvallen
183.9Mondelinge uiteenzettingen in vergaderingen

184. Afbreuk

184.1Oorlogsschadevergoeding

185. Werkterrein

187. Morele en daadwerkelijke steun en waardering van en aan derden (huldebetuigingen), hulpverlening, hoge bezoeken, audiënties, critiek, rechtskwesties, geschillen

Adoptie Makassar enz.
Stichtingen
:412.1
:418
187.1Vrije passage
187.9Attenties

188. Ontvangen en gegeven geschenken, bijzondere vermeldingen, legpenningen, borstbeelden, monumenten

Legpenningen
188.1Gouden K.P.M.-Medaille

189. Lidmaatschap

Algemene Nederl. Wielrijdersbond
Handels-economische bibliotheek
Industrieele Club
Internationale Kamer van Koophandel, Ned. Org. v/d
Koninklijk Instituut v/d Tropen
Kon.Ned. Aardrijkskundig Genootschap
Kon.Ned. Meteorologisch Instituut
Linschoten Vereeniging
Molukken Instituut
Nederl. Amadeus Toneelunie
Nederl. Economisch Historisch Archief
Nederl. Historisch Scheepvaart Museum
Nederl. Onderwijs- en Studiekas voor Indonesië
Nederl. Instituut voor Documentatie en Registratuur
Nederl. Instituut voor Efficiency
Nederl. Mij voor Nijverheid en Handel
Nederl. Reedersvereeniging
Nederl. Vereeniging voor Koeltechniek
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Mij.
Oostkust van Sumatra Instituut
Skål Club
Society of Naval Architects
Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat"
Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied
Warmtekrachtbureau
Zuid Sumatra Instituut
(00)
19. Ontbinding der vennootschap, ontbindende factoren, kwesties het wezen rakende, bestaansmogelijkheden

191. Bestaansmogelijkheden

192. Dochterinstellingen

195. Bedreiging der vennootschap

199. Ontbinding der vennootschap ten gevolge van het in staatshanden overgaan der exploitatie

2. Financiën
Geldmiddelenoverzicht Indonesië
Middelen en verplichtingen
:251.1Betalingen in Nederland t.b.v. bedrijf in Indonesië per kwartaal
21. Kasmiddelen

211. Kasmiddelen in eigen beheer

212. Kasmiddelen bij den kassier

213. Hollands geld, vreemd geld, geldswaardig papier, geld van de koloniën

213.1Hollands geld
213.2Vreemd geld
Dollaroverzichten, pondenoverzichten
Indonesië
213.3Geldswaardig papier
213.4Geld van de overzeese gebiedsdelen
Nieuw Guinea

219. Verzekering kasmiddelen

22. Beleggingen
Effectenbezit, beleggingsfondsen
Gedwongen leningen
Rotterdams Beleggingsconsortium
Stichting Pensioenfonds
Stichting Spaarfonds
08

221. Obligaties

221.1Coupons der obligaties
221.2Uitloting der obligaties

222. Aandelen

222.1Dividend der aandelen

223. Deelname syndicaten

Brikcarbo Syndicaat - kolen
Brikcarbo Syndicaat - nikkelerts

224. Leningen

224.1Hypotheken
224.2Prolongaties
224.21aflossing prolongaties
224.22interest op prolongaties
224.9Rentegevende voorschotten
Mijnbouw Mij "Boeton"
Lobry de Bruyn, Chem.Techn.Laboratorium

225. Deposito's

225.1interest op de deposito's
23. Renteloze voorschotten, schuldvorderingen

231. Renteloze voorschotten

Houtaankap Mij "Noenoekan"
Vaderlandsch fonds tot aanmoediging van 's lands zeedienst
:922.2

232. Schuldvorderingen

24. Over beschikte of te beschikken credieten, borgstellingen, obligo's
:412.1
25. Verrekeningen
(0)
Buitenland
Nieuw Guinea
Rupiah/gulden verhouding
:51

251. Verrekeningen in geld

251.1Verrekeningen en remises
:213.2
251.11Telegrafische remises
251.12Remises per post
251.2Disposities
251.9Assurantie geldzendingen

252. Verrekeningen in rekening-courant

252.1Rekening-courant met eigen kantoren
252.2Rekening-courant met gezagvoerders
252.3Rekening-courant met agenten
252.4Rekening-courant met handels-instellingen
252.41Rekening-courant concurr. instellingen
252.42Rekening-courant met bankiers, kassiers en girokantoren
252.43Rekening-courant met cultuurmaatschappijen
252.44Rekening-courant met leveranciers
252.45Rekening-courant met assurantiemaatschappijen
252.49Rekening-courant met diversen

253. Verrekening in giro

(0)
253.1Giro-rente
26. Begroting, votering

265. votering o.a. ten behoeve van investering

27. Contributiën, subsidies, giften
Fonds Roosenburg
(00)
:644

27l. Contributies

272. Subsidies

273. Giften

28. Verliezen

281. Fraudes

281.9Verzekering

282. Gedwongen betalingen, boeten

29. Balans
Balansbeoordelingen
Specificatie deelname in andere ondernemingen & diversen

291. Afschrijving

Kostprijs schepen

292. Onkostenrekeningen

3. Etablissementen, inrichtingen ten dienste van de scheepvaart, vaarwaters
Aangetroffen materiële en physieke toestand in het Verre Oosten na capitulatie Japan
Adelaïde
Aer Hadji
Ajer Bangis
Amboina
Amoerang
Ampana
Anjer
Asahan
Auckland
Badjowé
Bagan Si Api Api
Balangnipa
Balik Papan
Banda
Bandjermasin
Banjoewangi
Batavia
Batoe Bahra
Batoei
Belang
Belawan Deli diversen - aankoop terrein met kaden van Bouw Mij "Belawan" en steigerverbreding
Belawan Deli I - diversen
Belawan Deli II - Oceaanhaven
Belawan Deli V - Uitbreiding 1938
Belontio
Benas Loeing
Begaloen
Bengkalis
Benkoelen
Benoa
Bentenan
Beo
Berouw Beraoe
Bima
Bitoeng
Blinjoe
Boela
Boeleleng
Boemboelan
Boongkeo
Boenta
Bolaang Mongodan
Bonerate
Bonthain
Cheribon
Dagoh
Den Passar
Djambi
Dolong
Donggala
Durban
Emmahaven
Endeh
Genteng
Geser
Girian
Goenoeng Sitoli
Goesoeng
Gorontalo
Grissee
Hansisie
Idi
Indramajoe
Indrapoera
Inobonto
Kadjang
Kajeli
Karangan
Kasihpoetih
Kendari
Kintamani
Koba
Koepang
Kolako
Kote Agoeng
Kota Baroe
Kraktaän
Kroë
Laboean Bilik
Laboean Broko
Laboean Hadji
Langsa
Leok
Lho Seumaweh
Loboe
Macao
Madoera
Makassar
Makassar I - Diversen
Medan
Menado
Merak
Merauke
Meulaboh
Moeara Klingi
Moeara Sakai
Muntok
Namlea
Natal
Oena Oena
Olehleh
Padang
Padang Baai
Pagimana
Pakan Baroe
Palehleh
Palembang
Palima
Paloe
Palopo
Pamanoekan
Pamoekan
Panch
Pangkal Balam
Pangkal Pinang
Pangkal Saga
Pangkalan Brandan
Pankalan Dodo
Pantei
Parantritis
Paré-Paré
Parigi
Pasaloi
Pekalongan
Pelaboean Ratoo
Pemangkat
Penang
Peroe
Petta
Poeloe Balam
Poeloe Obin
Pompanoea
Pontianak
Posso
Probolinggo
Raha
Rangoon
Rembang
Rengat
Riouw
Sabang
Sabang-Etablissement
Saigon
Salamaua
Saleier
Samarai
Samarinda
Sambas
Sampoelawa
Sanana
Saparoea
Sasak
Sebitik
Semarang I - Diversen
Semarang II - Prauwenveer
Sembilan
Sempoe Poeloe
Sentigi
Siaoe
Sibolga
Sigli
Sinabang
Sindjai
Singapore
Singkawang
Soemalata
Soembawa Besar
Soerabaja
Soerabaja I - Diversen
Soerabaja III - Mij. voor het bouwen van goedkope woningen
Stagen
Sydney
Talisei
Tamako
Tamperan
Tandjong Balei zie Asahan
Tandjong Oeban
Tandjong Pandjang
Tandjong Panto
Tandjong Perak
Tandjong Pinang
Tandjong Poera
Tandjong Priok
Tandjong Priok I - Diversen
Tandjong Priok II- Contracten
Tandjong Redeb
Tapa Toean
Tarakan
Taroena
Tawao
Tegal
Telok Betong
Telok Betong Oosthaven
Telok Dalem
Telok Kajoe-Poetih
Telok Niboengzie Asahan
Ternate I - Diversen
Tilamoeta
Timor Dilly Pantai
Timor Koepang
Tinombo
Tjalang
Tjampalagian
Tjeloekanbawangbaai
Tjemara
Tjikembang
Tjilaoet Eureun
Tjilatjap
Toboali
Tocal
Toli Toli
Tongkaboe
Wahai
Waingapoe
31. Etablissementen
Samengaan met K.J.C.P.L.

311. Terreinen voor etablissementen

312. Aanbouw en herbouw van etablissementen

313. Dienstetablissementen

313.1 Kantoren

Amsterdam
Commissariaat "Het Scheepvaarthuis"
Djakarta
New York
313.11Kantoorgebouwen in eigen bezit
313.111Verlichting
313.112Verwarming en ventilatie
313.113Electr. en mech. installaties
313.114Telefoon, spreekbuizen enz.
313.115Onderhoud en reparaties
313.116Onderhoud en exploitatie van bijbehorende terreinen
313.12Kantoorgebouwen in huur (zelfde onderverdeling als bij 313.11)

313.2 Industriële installaties

313.21Wasserijen
313.22Fabrieken voor consumptieartikelen of van benoodigdheden daarvoor, koffiebranderij
313.23Vries- en koelinrichtingen, ijsfabrieken
313.24Bakkerijen
313.25Vemen
N.V. tot Voortzetting der zaken van het Soerabaja Veem
Pensioenregeling "Soerabajaveem"

313.3 Werkplaatsen en opslagplaatsen

313.31Werkplaatsen en magazijnen
313.311Zeilmakerij
313.312Bootmakerij
313.313Timmermanswerkplaatsen
313.314Smederij
313.315Magazijnen
313.32Opslagplaatsen
313.321Loodsen en pakhuizen
313.323Tanks, leidingen
Tankinstallaties
313.324Kolenparken
313.327Stalling voor dieren, stalling voor vee

313.4 Mijnen, bronnen, waterleidingen

313.41Kolenmijnen
Parapattan tekeningen opgeborgen in het archief van T.D.
Par. I - Voorgeschiedenis, overname, inrichting N.V.
Par. I - Herstel of sluiting mijn
Par. II - Kostprijsberekening
Par. II - Mijnbouwkundig gedeelte
Par. II - Vaarwater Beraoe
Par. III - Kolenlagen, kwaliteit kolen, nevenproducten
Par. IV - Personeel
Par. IV - Spaarfonds en pensioenfondsregeling
Par. VI - Ongevallen
Par. VII - Rapporten
Par. VII - Geneeskundige maandrapporten
Par. VII - Mijnbouwkundige maandrapporten
Par. X - Bestellingen
Par. XIII - Beschouwingen en correspondentie betr. jaarverslagen
Par. XIX - Koelies
Par. XX - Productiecijfers
Par. XXI - Verkoop aan derden
313.42Petroleum- en andere bronnen
313.43Waterleidingen

314. Etablissementen ten bate van het personeel

314.1Woningen
:143
:623.2
:623.2Belawan Deli
:623.2Tandjong Priok
:623.2Uniekampong Tg.Priok - Mevr. F. Ledeboer-de Boer
:623.2Pensioenregeling Uniekampong
314.2Studiegebouwen en lokalen
314.3Ziekeninrichtingen
Petamboeran Kongsie
314.4Logeergebouwen, vacantieverblijven
314.5Lokalen voor ontspanning
314.6Andere utiliteitsgebouwen als keukens, eetzalen, etc.

318. Eigendom etablissementen

319. Assurantie der etablissementen

32. Haveninrichtingen, dokken, hellingen

321. Haveninrichtingen

321.1Kaden, steigers, emplacementen
321.2Bebakening en betonning
321.3Verlichting van havens
321.4Spooraansluitingen op havens
321.5Krachtcentralen

322. Dokken

323. Hellingen

33. Laad- en losinstallaties

331. Prauwenveer, kustvaart Mijen

Celebes Kustvaart Maatschappij
Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit
Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit - Maand- en Jaarverslagen
Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit - Notulen vergaderingen Raad van Beheer

332. Kranen, transporteurs, elevators

333. Roerend laad- en losmateriaal

34. Basewaters (?)
35. Verbindingen te land

351. Spoor- en tramwegen, auto-verbindingen (denk ook om 923)

36. Verbindingen door de lucht
38. Inrichtingen ten dienste van het toeristenverkeer

381. Hotels

4. Vaartuigen
41. Oorspronkelijke aankoop en uitbreiding der vloot

411. Oorspronkelijke aankoop der vloot

412. Uitbreiding der vloot

412.1 Aanbesteding, bouw en oplevering van schepen

Diversen (dit staat niet op de kaart):
- Indië
- Lassen
- Offertes
- Résumé's directie-besprekingen Tm
- Résumé's directie-besprekingen Ts
- Staten betreffende stand van de aanbouw
- Twee 5200-tons motorvrachtschepen
(602)
Inschrijvingen ook voor onderdelen:
- Inschrijving 2000-tons vrachtschepen met beperkte diepgang
412.15Doelmatigheid voor defensiedoeleinden
412.19Vervallen oplevering:
- Baud
- De Eerens
- Reyniersz
- Van Riemsdijk
- Waibalong
- Waikelo
- Waingapoe
- Waiwerang

412.2 Contract van aanbouw

:923.11

412.3 Assurantie nieuwbouw en proeftocht

(0)

412.4 Van stapellopen, proefstomen en sleepproeven beproevingen

412.41Van stapellopen
412.42Proefstomen
412.42Sleepproeven
412.44Beproevingen
(0)

412.5 Aankoop van schepen en overname bouwcontracten

412.51Aankoop van schepen
m/s "Norvest"
412.52Overname bouwcontracten
412.6Vervanging van schepen

413. Tekeningen, bestekken

413.1Scheepstekeningen
413.2Machinetekeningen
413.4Bestekken
413.5Dekplannen
Hutplannen (Alph.)
Register dekplannenverzameling
413.9Verzekering tekeningen

418. Expeditie schepen

(0)
Lijst uitgezonden schepen sedert 1916 en bijzonderheden daaromtrent
Expeditierapporten uitgaande schepen

419. Resultaten eerste reis

42. Indeling van een schip

421. Scheepsgedeelte

421.1Bodem, romp
421.15Klinknagels
421.2Ruimen, bunkers, tanks, buizennet
421.21Koel- en vrieskamerruimen
421.22Installatie voor eetbare olievervoer
421.221Installatie voor palmolievervoer
421.222Installatie voor klapperolievervoer
421.23Drinkwatertanks, zoetwatersysteem
421.3Ankergerei
421.4Navigatiegerei, navigatielichten
421.41Stuurgerei
421.48Navigatielichten
421.5Laad- en losgerei (exclusief davits)
421.6Verblijven, werkplaatsen (w.o.begrepen kaartenkamer)
:822.411 (0)
421.7Bergplaatsen
421.71Kruitkamer
421.8Dekken, openingen in dek, laadhoofden, ruimladders, tenten
421.84Tenten

422. Machinegedeelte

+523.2
422.1Ketels
422.2Hoofdwerktuigen
422.3Hulpwerktuigen, electrisch vermogen
422.4Pijpleidingen, ventilatiesystemen, afsluiters, machinekameroutillage
422.41Stoompijpleidingen
422.42Electrische installaties
422.43Assen en schroeven, voortstuwers
422.44Outillage
422.5Verlichting
422.51Noodverlichting
422.6Signaal systemen
422.7Zoetwatervoorziening (zie ook 421.23)
424.4Speciale eisen voor bepaalde trajecten (sfeer en vervoer)
43. Vloot, prauwen, sloepen, vlotten

431. Vloot

Lijst der schepen, scheepsgegevens

Atjeh
Bagan
Bakongan
Balanipa
Balikpapan
Bandjermasin
Banggaai
Banjoewangi (2)
Barito
Barumun
Batavia (2)
Batoebahra
Batoela
Baud (2)
Beaso
Belang
Belanta
Bengkalis
Bentenan
Berombang
Besori
Betana
Blinjoe
Boenaken
Bontekoe
Both (2)
Bunabaai
Camphuys (3)
De Eerens (2)
Generaal "Michiels"
Generaal "Van Geen"
Generaal "Verspijck"
Janssens (2)
Japara (2)
Kaimana
Kalabahi
Kalianda
Kalianget
Kaloekoe
Kampar
Karaton
Karossa
Karsik
Kasimbar
Khoenhoea
Le Maire (2)
Lematang
Maetsuycker (2)
Makian
Mampawa
Manipi
Maros
Melchior Treub
Merak
Milnebaai
Minjak (2)
Musi (2)
Ophir
Op ten Noort
Ondergang en vervanging s.s. "Op ten Noort"
Orobaai
Pahud (2)
Palehleh
Paleh
Palopo
Paneh
Patras
Plancius
Reael (2)
Rengat
Reyniersz (3)
Reynierse (4)
Reynst (3)
Sabang
Sambas
Sanana
Semarang
Siaoe (2)
Siberoet (2)
Sibigo (2)
Sibolga
Sidajoe
Sigli (2)
Silindoeng (2)
Sanabang (2)
Sipirok (2)
Sipora
Sitsencoasters
Stagen
Sungei Asahan
Sungei Bila
Sungei Deli
Sungei Panai
Swartenhondt
Taboelan
Taliwang
Tapatoean
Tarempa
Thedens
Toba
Toboali
Tohiti
Tosari
Valentijn (2)
Van den Bosch
Van der Hagen
Van Linschoten
Van der Lijn (2)
Van Goens
Van Outhoorn (2)
Van Riebeeck (3)
Van Riemsdijk (2)
Van Swoll (2)
Waibalong
Waikelo
Waingapoe
Waiwerang

 

431.1Schepentypen, typegroepering
431.2Stoomschepen, motorschepen, zeilschepen
431.21Stoomschepen
431.211Hekwielstomers
431.22Motorschepen
431.23Zeilschepen
431.3Passagiersschepen, vrachtschepen, sleep- en bergingsvaartuigen, lichters
431.31Passagiersschepen
431.32Vrachtschepen
431.321kolenboten
431.322zoutboten
431.33Sleep- en bergingsvaartuigen
431.34Lichters, hulks, laadbakken, vletten, dekschuiten

432. Sloepen, prauwen, vlotten, motorboten, reddingboten, laadboten (inclusief davits)

432.1Sloepen
432.2Prauwen
432.3Vlotten
432.4Stoom-, motor-, zeil-, roeisloepen
432.41Stoomsloepen
432.42Motorsloepen
432.43Zeilsloepen
432.44Roeisloepen
432.5Stoom-, motor-, zeil-, roeiprauwen
432.51Stoomprauwen
432.52Motorprauwen
432.53Zeilprauwen
432.54Roeiprauwen

433. Baggermateriaal

438. Verbouwing, onderhoud en reparatie der schepen

Reconversie na 2en wereldoorlog
Reparatie m/s "Maetsuycker" in Nederland
Reparatie m/s "Ophir" in Nederland
433.1Dokken van schepen

439. Afbeeldingen der vloot (w.o. scheepsmodellen)

44. Dienst der schepen

441. Schepen in gewone dienst

441.1Indeling der vloot
Benzine vervoerende schepen

442. Schepen in buitengewone dienst

442.1Schepen in charter
442.2Schepen voor expeditie
442.3Beschikbaar stellen voor andere doeleinden

443. Schepen in rust en reserve, opleggen van schepen

443.1Schepen in rust
443.2Schepen in reserve

444. Schepen niet beschikbaar, vermissing

444.1Tengevolge oorlogshandelingen
444.19Teruggave
444.3Vermissing
444.9Weder ter beschikking komen, niet tengevolge oorlogshandelingen

445. Oponthoud der schepen

45. Registratie, classificatie en toezicht

451. Registratie en toezicht van de overheid

Teboekstelling

451.1Registratie (zie ook 912.212.2)
451.11Naamsein
451.12Eigendomsacten
451.9Controle op de schepen
451.91Keuring en herkeuring der schepen
451.92Keuring en herkeuring der machines
451.93Keuring en herkeuring der ketels
451.99Ontsmetting, zuivering der schepen

452. Classificatie en toezicht van Bureau Veritas, Lloyds, enz.

453. Scheepspapieren en andere documenten

453.1Bijl-, meet- en zeebrief

Suez Canal certificates

453.2Certificaat van de stoomketels
453.3Keurings- en herkeuringscertificaten
453.4Certificaat van uitwatering
453.5Andere certificaten, registers en documenten (ook veiligheidscertificaat)
46. Assurantie schepen

461. Assurantie vloot

Molestverzekering
Oorlogsmolestverzekering "Zeluva" stukken Hr. Pronk
Protection and indemnity verzekering
Stilliggen der schepen
461.1Polis vlootverzekering

462. Assurantie andere vaartuigen dan die vallende onder het begrip "vloot"

463. Averijen

47. Verloren gaan der schepen, verkoop, overdracht en afvoer van de vloot

471. Overdracht van schepen

472. Tenietgaan van schepen

Reconstructie vloot na 2en wereldoorlog (Nederland)
Indische reconstructiegelden (?)

473. Verkoop van schepen

(niet te lezen)
Mampawa
Melchior Treub
(niet te lezen)
Van der Bosch/Van der Hagen/Palopo
Van Spilbergen
Stagen
48. Zeewaardigheid, bedrijfsvermogen der schepen, weerbaarheid, vaargegevens

481. Stabiliteit

482. Snelheid

482.1Snelheidscoëfficient

483. Uitwatering diepgang, waterverplaatsing, trimmen

(zie voor cert. van uitwatering op 453.4)

489. Weerbaarheid

5. Materialen en proviand
51. Aankoop en beheer
Door directie getekende copieën TD/TS
Holland-West Afrika Lijn
:913.151Deviezenverordening Indië (voor opberging copie-mailbrieven serie M-DIVI)

511. Prijsaanvragen en offerten

512. Bestellingen

:951Indië

513. Verbruik en bederf, verkoop, afkeuringen, beslagname

514. Inventarissen

515. Restanten

516. Catalogi

517. Monsters

518. Emballage

519. Afval en oud materiaal

52. Benodigdheden

521. Scheepsonderdelen

522. Nautische uitrusting

(Voor nautische instrumenten zie 523.4)

522.1Benodigdheden v/d navigatie, zeekaarten
Radar
522.2Takelage en tuigage
522.3Laad- en losmiddelen, containers (zie ook 823.16)
522.4Vlaggen en seinmiddelen, navigatielampen
522.5Veiligheidsmiddelen (zie voor brandblusmiddelen 527.1)
522.6Konstabelsartikelen
522.9Draadloze installatie

523. Technische uitrusting

523.1Stoommachines en onderdelen
523.2Motoren en onderdelen
Verkoop 4 fuller motoren (?)
523.3Artikelen voor electr. en koelinstallaties, muziekversterkerinstallaties, broadcast-systemen, ventilatoren, separatoren, vochtigheidsmeters
523.4Instrumenten (zie ook 522.1)
523.5Gereedschappen

524. Civiele uitrusting en kleding

/525kunststoffen
524.1Meubelen en stoffering
524.2Aardewerk, glaswerk, porcelein
524.3Tafelgarnituur, zilver
524.4Linnengoed en bedgarnituur
524.5Artikelen voor kombuis en aanrechtkamer
524.6Ontspanningsartikelen (spelen, boeken, muziek enz.)
524.7Attributen voor godsdienstoefeningen
524.9Kleding

525. Materialen en verbruiksartikelen

525.1 Materialen (hout)

Aluminium
525.11Bouwmaterialen (hout)
525.111Hout voor betimmering
525.12Verf, vernis, preserveringsmiddel
525.13Isoleer materiaal
525.14Touwwerk (kabels), nylon
525.15Weefsels

525.2 Verbruiksartikelen

525.21Brandstoffen en andere energiebronnen
525.211Vaste brandstoffen
Lambert Brothers
Mitchell, Cotts & Co.
Ned.Ind.Gouvernement
Worms & Co
525.212Vloeibare brandstoffen
Bataafsche Petroleum Mij
525.22Water
Staatjes waterverbruik uitgaande schepen
525.221Drinkwater
525.222Ketelwater
525.223Ballastwater
525.23Smeermiddelen

526. Adm. benodigdheden en reclamemiddelen en andere hulpmiddelen voor organisatie

526.1Gedrukte stukken
526.19Reclamedrukwerken
526.2Kantoor- en tekenbehoeften (papier, enveloppen enz.)
526.3Kantoormachines
Hollerith
526.31Schrijfmachines
526.32Rekenmachines
526.33Multipliceerapparaten, reproductiemachines
Fotokopist
Gestetner afdrukken
Rétocé
Materiaalverbruik Rétocé
526.34Frankeermachines
526.4Kantoormeubelen en stoffering (wandversiering)
Hofker
526.5Transportmiddelen
Auto's, motorfiets en rijwielen
Autobussen
Motorboot
Vliegtuigen
526.8Cliché's, lantaarnplaatjes, foto's, films
526.9Reclameartikelen

527. Brandblus- en sanitaire middelen, bergings- en reddingsmateriaal

527.1Brandblusmiddelen
527.2Reddingsmateriaal
527.3Medicijnen en verbandmiddelen, apparaten, röntgenapparaten, praeparaten (zie voor noodrantsoenen, bedden, boten op 528.1)
527.4Ontsmettingsmiddelen, verdelgingsmiddelen
527.5Medische instrumenten
527.6Bergingsmateriaal

528. Proviand voor mensen en dieren

528.1 Proviand voor mensen

528.11Dierlijk voedsel incl. zuivelproducten
528.12Groenten en vruchten
528.121Verse groenten, aardappelen
528.122Geconserveerde groenten
528.123Verse vruchten
528.124Geconserveerde vruchten
528.13Grutters- en bakkerswaren
528.14Dranken
528.15Koksingrediënten, specerijen, genotmiddelen, suiker, gist
528.16Voedsel voor zieken

528.2 Proviand voor dieren

528.21Hooi
528.22Rijst
528.23Stro

529. Speciale benodigdheden v/d nevenbedrijven

53. Behandeling, opslag, expeditie, in- en uitklaren

531. Behandeling

532. Opslag

533. Expeditie

534. In- en uitklaren

54. Uitrusting, distributie van materialen en proviandverschaffing

541. Voorziening van schepen

542. Voorziening van magazijnen

543. Voorziening van kantoren

544. Voorziering van agentschappen

545. Voorziening van de nevenbedrijven

55. Voorschriften en onderzoek, behandeling, afweer tegen aantasting
Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek met Corrosie-Commissie

552. Conservering, preservering

59. Assurantie
6. Personeel
Communisme
Holland-West Afrika Lijn
De K.P.M. en haar personeel, samengesteld door de heer E.T. Cornelis
Tankvaart
(90)
:UDC
61. Dienstverband met de maatschappij
:622.2Collectieve arbeidsovereenkomst

611. Voorwaarden voor indiensttreding

:622.2
:622.23
:623.2
:624.2
:624.3
:625.1
:626.2
+631Contactbureau "Indische Vaart"
611.1Ontwikkeling
611.2Physische en psychische keuring (zie ook 643.11)
611.3Leeftijdsgrens
611.4Nationaliteit
611.5Diensttijd
611.51Doordienen

612. Duur van het dienstverband, aanvang dienstverband, vaarbewijs, jubilea

612.1Diensttijd voor jubilea

613. Waarborgstellingen

614. Dienstvoorschriften

615. Verbodsbepalingen

616. Herstel dienstverband

617. Opschorting dienstverband (niet als straf), non-activiteit

619. Conflicten, werkstakingen, rechtskwesties, op- en aanmerking i/z werkvoorwaarden

619.1Conflicten, werkstakingen
619.9Op- en aanmerkingen en bemerkingen i/z werkvoorwaarden
:623.2
62. Staf, personeel in opleiding

621. Sollicitaties, aanneming, mutaties

621.1Sollicitaties

621.2 Aanneming, aanwerven

:622.1
:622.12
:622.2
:622.21
:622.22
:622.23
:622.24
:622.3
:623.2
:624.3
621.219Honorarium havenmeester

621.3 Mutaties, functiewisseling

Oorlogsverliezen
621.31Rang- en plaatswisseling
Ranglijst machinisten
Ranglijst stuurlieden
:622.1
:622.1 Amsterdam
:622.2
:623.2
621.32Ontslag, verloop (alleen markante gevallen)
621.321Afmonsteren
621.33Desertie
621.34Sterktestaten, bezetting
Machinisten
Stuurlieden
:622.1
:622.2
:623.2
621.35Detachering (bij de Mij. zelf), tewerkstelling (zie ook 67)

622. Staf

622.1 Walpersoneel

(0)Holland-adressen + telefoonlijst
622.11Kantoorpersoneel
(0)Holland
(0)Indië
622.12Personeel nevenbedrijven en andere etablissementen
622.13Havenpersoneel
622.14Agenten
622.141Reizende agenten
622.142Hulpagenten
622.143Personeel agentschappen
622.15Technisch personeel
622.151Inspecteurs
622.152Werktuigkundigen, ingenieurs
622.153Chemici
622.154Bouwkundigen
622.16Commies van aanneming

622.2 Varend personeel

Sanering EVP (?) na 2en Wereldoorlog
622.21Personeel v/d scheepsdienst
622.211Commodore
622.212Gezagvoerders
622.22Machinepersoneel (electricien)
622.23Civiel personeel
622.24Administratief laad- en lospersoneel, badjo's
622.241Badjo's
622.29Radio-telegrafisten
622.3Personeel medische dienst

623. Indeling volgens sfeer/sector

623.1Europees personeel
623.2Locaal personeel (voor badjo's zie ook 622.241)
623.21Indonesiatie (?)

624. Tijdelijk personeel, kort verband

624.1Tijdelijk personeel in opleiding
624.2Tijdelijk personeel tot uitbrenging van schepen
:623.2
624.3Kortverbanders
624.9Detachering personeel bij K.P.M.

625. Personeel in opleiding

625.1Aspirant stuurlieden
625.2Aspirant machinisten
625.3Aspirant marconisten

626. Indeling volgens rang

626.1Officiëren
626.2Onderofficiëren
63. Beloningen, uitrusting, werktijd, verlof

631. Beloningen

Herziening Arbeidsvoorwaarden Varend Personeel
Herziening Arbeidsvoorwaarden Walpersoneel 1-4-1935
Herziening Arbeidsvoorwaarden Walpersoneel na 2en W.O.
Herziening Salarissen Walpersoneel na 2en W.O.
Inkomstenregeling Varend Personeel Looporders
:143(zie voor representatiekosten en onkostendeclaratie 143.8)
:145
:622.2
:622.21
:622.22
:622.23
:622.24
:622.29
:622.3
:623.2
:624.2
:624.3
:626.2
+ 641.22: 622

631.1 Vaste beloningen

631.11Activiteitstractement
:622.1
:622.11Amerika
:622.11Holland
:622.11Indië (is afgesloten; zie verder 631.11:623.1)
:622.15
:622.2
:622.21
:622.22
:622.23
:622.3
:623.2
631.111Tijdelijke toeslag
631.112Toelagen (standplaats-, gescheiden gezins- en gezins-) toeslag voor buiten gezinsverband in Nederland verblijvende kinderen, tropentoeslag
631.113Commandotoelage (vaste toelage voor gezagvoerder)
631.12Verlofstractement
631.13Ziektetractement
631.14Wachtgeld
631.15Vergoeding reis- en verblijfkosten, voedinggeld, overplaatsingskosten, kledingtoelage, cursustoelagen
631.16Afstappersgeld, uitkering bij ontslag, e.d.
631.161Afstappersgeld
631.162Uitkering bij ontslag
631.17Drankengeld

631.2 Wisselende beloningen

631.21Loon voor buitengewone diensten, overwerkloon
631.211Loon voor buitengewone diensten (waaronder commandotoelage als tijdelijke beloning voor waarnemen rang gezagvoerder; zie ook 631.113)
631.212Overwerklonen
631.22Premies; commissie; incasso (zie ook 631.32)
631.221Premies, commissie
631.221.1Premie of commissie van de bedrijfsontvangsten
631.221.2Premie voor goed beheer
631.221.3Div. premies uit andere hoofde
631.223Incasso
631.29Tantièmes, bonus, uitkeringen, balansgratificatie
Nederland
Regeling 1936 (inlogdossier)
:143

631.3 Geschenken, onderscheidingen

631.31Gratificaties
:632
631.32Gelegenheidsgeschenken, premies (niet als loon)

632. Uitrustingen

632.1Uniform
632.2Uitrusting door de maatschappij verstrekt
Uniformen portier, piccolo en chauffeur
632.9Assurantie uitrusting

633. Werktijd, verlof

633.1 Werktijd

633.11Overwerk
633.12Nachtwerk
633.13Werken op zondag

633.2 Verlof

(hierbij verschillende verlofsbepalingen en verlofsstaten)
Buitengewoon verlof en wachtgeld (Kerst- en verlof)
:143
633.24Afbreken verlof
633.28Verlof voor speciale doeleinden (Ernstige ziekte familielid)
64. Maatregelen t/b van het personeel

641. Financiële maatregelen

Gedurende Indische bezettingstijd
Gedurende Indische bezettingstijd - Drs. Moll
Indonesië - gevolgen monetaire maatregelen

641.1 Delegatie, voorschot, giro verrekening, geldzendingen

641.11Delegatie
(0)Stichting Week- en Pandbrieven
:143
:815
641.12Voorschot
641.13Giro verrekening, deposito

641.2 Maatregelen van voorzorg en behartiging, compensatieregeling

Amsterdam
Certificatenbijslag, studie/cursus fondsentoelage (?)
Compensatietoeslag i.v.m. intrekken (?) sociale sector
Huisvesting, vacantieverblijf, kleding, uitrusting
M.C. Koning-Studiefonds
M.C. Koning-Studiefonds - ten uitvoerlegging
M.C. Koning-Studiefonds - notulen vergaderingen
641.21Spaarfonds
Saldi, overgedragen aan K.J.C.P.L.
Stichting
Stichting - accountantsrapporten
Stichting - notariële acten
:183.2 + 29
641.22Pensioen- en ondersteuningsstichting
Aanvullend weduwen- en wezenpensioen na 2en Wereldoorlog
Actuaris - inkomende correspondentie + rapporten Dr. Ten Pas
Actuaris - uitgaande correspondentie + diversen Dr. Ten Pas
Agenda's R.v.B. Stichting
Duurtetoeslag oorlogsweduwen 1951 e.v.j.
Geschiedenis der Personeelfondsen v/d K.P.M., samengesteld door den heer A. Groeneveld
Herziening Reglement 1950
Indonesisch Pensioenfonds
15% Kamptoeslag
K.P.M./K.J.C.P.L.
N.V. Ned. Tank- en Paketvaart Maatschappij.
Notariële acten
Rentetafels
Stichting
Stichting-accountantsrapporten
Wijziging Pensioenreglementen 1-1-1937
Wijziging Pensioenreglementen 1-1-1937 - corresp. & berekeningen actuaris Dr. v. Eldik
:141.31
:143
:183.2 + 29
:913.23
641.23Personele verzekering
Afrekening oorlogsmolest na 2en W.O.
Algemeen Ziekenfonds voor zeelieden (AZVZ)
Invaliditeitswet
Kinderbijslagwet
Ongevallenverzekering K.P.M.
Ongevallenwet 1921
Vereniging "Het Pensioenfonds voor Gezagvoerders en Officieren ter Koopvaardij"
Zeeongevallenwet 1919
Vereniging "Zeerisico"
Wachtgeld en Werkloosheidswet
Ziekenfondsenbesluit
Ziekenhuis- en operatiekostenverzekering
Ziektewet
:624.3(betr. pens. aangelegenheden kortverbanders)

642. Verzorging, ontspanning, ontwikkeling, feestelijke verzorging, sociale bijstand

Amsterdam
Tijdschriften
642.1Ten behoeve walpersoneel
642.2Ten behoeve varend personeel
642.22Logies aan opvarenden en gezinnen
642.25Geestelijke verzorging

643. Gezondheidsmaatregelen

643.1Voorzorgsmaatregelen
643.11Keuring (zie ook 611.2)
643.2Behandeling bij ziekte
643.21Verpleging in eigen hospitaal
643.22Verpleging in ander hospitaal
643.23Voorgeschreven behandeling bij bepaalde ziekten
643.24Ziekteverlof
643.8Gevolgen v/d ziekte op wederzijdse rechten en verplichtingen
643.81Afkeuring
643.9Gezondheidstoestand

644. Opleiding, onderwijs

:622.11Indië
:622.15
:623.2
644.1Opleiding voor stuurman (dipl. 3e klasse)
Indië
644.2Opleiding voor machinist (voorl. diploma)
Regelingen examens
Resultaten examens Nederland
De Ruyterschool - Vlissingen
Overname De Ruyterschool
Technische tekeningen De Ruyterschool
Indië
644.3Opleiding voor marconist en radiotelegrafist
644.4Leermiddelen en leergangen
644.41Boeken, kaarten enz.
644.42Cursussen
644.5Tegemoetkoming der maatschappij (zie voor cursustoelagen 631.15)
644.6Opleiding stuurlieden Indische kleine vaart, locaalvaart
644.8Maatregelen, tegemoetkoming bij verdere speciale studie
644.9Opleiding voor hogere rang

645. Passagebepalingen en faciliteiten voor personeel

645.1Reizen op eigen lijnen, gebruik maken van eigen schepen
645.15Voedinggelden
645.2Reizen op andere lijnen
:881.3 V.N.S (?) Reizen op andere lijnen
645.21Passagecontracten
S.M.N./R.L.
645.25Passagebespreking
645.3Reizen per tram of trein
645.4Reizen per vliegtuig
645.7Persoonlijke verzekering
645.71Vliegverzekering
645.72Molestverzekering
645.8Verzekering verblijf in noodhaven
645.9Assurantie bagage

646. Contact

Periodiek "De Uitlaat"
65. Uitzending van personeel
66. Beoordeling, straffen, appreciatie

661. Beoordeling

661.1Conduiterapporten
:622.1

662. Misdrijven, misdragingen, fraudes

663. Straffen

663.1Terugzetting in rang
663.2Boeten
663.3Schorsing
663.4Ontslag als straf
+ 641.22N.S.B.

666. Appreciatie

666.1Eerbetoon, legpenning, draagmedaille, posthume hulde
:9

669. Bijzondere prestaties, heldenfeiten, menslievend hulpbetoon

67. Prestaties detachering van eigen personeel in andere bedrijven

(zie ook 621.35)

68. Rechten en verplichtingen en andere verhoudingen ten opzichte van de staat

681. Voortvloeiende uit het regeringscontract

681.9Schadevergoeding aan varend personeel

682. Voortvloeiende uit staats- en administratief recht

682.1 Betreffende de dienstplicht

682.11Militie
Indië
682.111Vrijstelling van militie
682.12Landstorm
682.121Vrijstelling van de landstorm
682.13Vrijwillige landstorm

682.5 Betreffende de persoonlijke staat

682.51Uitreiking pas
682.52Geboorte
682.53Overlijden
682.54Woonplaats
682.55Huwelijk
682.7Bij internationale verwikkelingen
682.8Betreffende de burgerlijke vrijheid en veiligheid
682.9Betreffende andere voorschriften van administratiefrechtelijke aard

683. Andere verhoudingen t.o. van de staat

7. Organisatie van de dienst
Holland-West Afrika Lijn
Maatregelen i.v.m. oorlogsgevaar en met Japan uitgebroken oorlog
Maatregelen i.v.m. financiële positie R.I.
71. Dienst bij de hoofdbedrijfszetels
Amsterdam

711. Administratie

Indonesië

711.1 Algemene zaken

711.11Publiciteit en reclame
711.111Publiciteit
711.112Reclame
711.112.5Annonces

711.2 Passage- en vrachtzakendienst

711.21Passagedienst
711.22Vrachtzakendienst

711.3 Comptabiliteit, controle, accountantsdienst

Boekjes rekeningssysteem (?)
(in dit doos zit alles wat het wezen der boekhouding zèlf aangaat, dus bv de organisatie (?)
711.31Comptabiliteit (in dit doos wordt alles opgeborgen wat de boekhouding aangaat in haar ...(?) met het bedrijf, bv s/c balans, enz.
711.311Boekhouding
711.312Kas
711.312.1Kasopneming
711.32Controle
711.33Accountantsdienst

711.4 Administratie pers. zaken, personeeldienst

:661

711.5 Archief, bibliotheek, documentsexpeditie

Aangehouden correspondentie bij aanvang 2en Wereldoorlog
Geparafeerde adreswijzigingen
Contrôle op het afleggen van brieven
Lijsten van op het Archief ontvangen
Lijsten nog niet terugontvangen brieven
Aanvullingen en wijzigingen op de dossierlijst
Economische Voorlichtingsdienst
Kon.Inst. v/d Tropen - literatuurlijsten
N.I.D.E.R.-cursus
Postzegelverbruiksstaatjes
Index op Rustend Archief
Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met Indonesië
Bureau voor Tijdschriftenuitknipsels
Contrôle uitleen
III - Methodiek
VII - Termijnkalender
VIII - Voorschriften
XI - Correspondentie behandeling door Posterijen
XIII - Wijze van telegraferen, bezorging telegrammen
XIV - Codes en sleutels en telegramadressen
XIV - Telegrafische verzoeken of opdrachten tot uitbetaling van geld
XV - Bibliotheek
XV - Chronologische bundel bibliotheekaanwinsten
XVI - Expeditie correspondentie, mail en pakketten
XVI - Frankering bij abonnement
XVIII - Bijlagenstaten inkomende mail
XVIII - Bijlagenstaten uitgaande mail
:923.11K.J.C.P.L.
711.51Archief
Vernietiging - incidentele
Vernietiging - systematische
711.511Correspondentie; het inkomen van tijdschriften
711.512Telegrammen
(0)
Originele telegrammen van Indonesië
Copie-telegrammen van Indonesië/rijstcopieën
Gewaarmerkte copieën uitgaande telegrammen
Copie-telegrammen aan Indonesië/rijstcopieën
711.512.1Codes en sleutels
:422
711.513Classificatie
711.514Registratie
711.515Termijnkalender
711.52Bibliotheek
711.521Catalogus
711.53Handelsmuseum
711.54Afd. mechanisatie
711.6Statische economische zaken
711.7Secretarie zaken
711.8Bedrijfseconomie, economische research
(60)

712. Goederenexpeditie, cargadoors- en stuwadoorsdienst

713. Nautische dienst

713.1Inspectie
713.2Nautische zaken
713.3Nautisch instituut

714. Technische dienst (w.o. ook Herstellingsdienst), research

(60)Werkplaats te Tg. Priok
(50):412.1
714.1Bouwkundig bureau
714.2Scheikundig laboratorium
714.5Research

715. Civiele dienst

(60)Rapporten administrateurs

716. Voorziening benodigdheden voor schepen

717. Huishoudelijke dienst

718. Medische dienst, sanitaire- en scheikundige dienst (apotheek)

(voor geneeskundige dienst a.b. van schepen, zie 733.2)
Amsterdam

719. Inspectiereizen

Reisrapporten Amsterdam-kantoor
:143
72. Agentschappen, hulpagenten, helpers

721. Oprichting en overname van agentschappen

722. Agentschappen in eigen beheer

/723Bombay - verslagen aan Raad van Bestuur
/723Indonesië (alphabetisch gerangschikt; zie dienstregeling K.P.M.)
/723New York
/723New York - jaarstatistieken
/723Penang
/723San Fransisco
/723Singapore
/723Sydney
/723 (10)Sydney

723. Agentschappen niet in eigen beheer, hulpagenten, helpers

London - Drakeford
London - Keller, Bryant & Co.
723.1Commissie
723.9Toezicht op, controle van, detachering bij, voorschriften aan agentschappen niet in eigen beheer

724. Voorschriften voor een agent

724.1Bij aankomst of vertrek van een schip
724.2Voorschriften voor administratief en financieel beheer
724.3Aansprakelijkheid voor nadeel of schade
724.4Voorschriften voor personele zaken
724.5Voorschriften ten aanzien van lading
724.6Voorschriften ten aanzien van passagiers
724.8Opheffing van agentschappen
724.9Overgave van een agentschap
73. Dienst aan boord der schepen
(O)Instructie voor den Gezagvoerder

731. Algemene dienst

731.1 Navigeren, gebruik van kaarten en instrumenten, scheepsdienst

731.11Navigeren
731.12Gebruik en onderhoud van kaarten en instrumenten
731.13Scheepsdienst
731.131Wachtlopen
731.139Beheer van materialen en gebruiksartikelen
731.2Maatregelen van orde, veiligheid, onderhoud en controle
731.3Aankomst- en vertrekformaliteiten
731.4Seinen, vertonen van de natievlag, pavoiseren, halfstok
731.41Seinen
731.42Vertonen van de natievlag
731.43Pavoiseren
731.5Verlichting, verwarming en ventilatie
731.6Draadloze telegrafie, telefoonaansluiting met de wal
731.7Gedragslijn t.o. van de buitenwereld
731.8Buitengewone voorschriften

732. Administratiedienst

732.1 Administratie bij bedrijfsuitoefening

732.11Controle
732.12Invullen en uitreiken van passage- en vrachtdocumenten
732.13Chartercontracten
732.17Opmaken van sleep-, hulp- en bergingscontracten
732.19Behandeling van claims
732.2Financiële administratie

732.3 Administratie scheeps- en machinedienst

732.31Administratie scheepsjournalen, reisrapporten, enz.
Reisrapporten Indië-Holland v.v. m/s "Boissevain"
Reisrapporten Indië-Holland v.v. s.s. "Nieuw-Holland"
Reisrapporten Indië-Holland v.v. m/s "Ruys"
Reisrapporten "Straat Malakka"
Reisrapporten "Straat Soenda"
Reisrapporten Indië-Holland v.v. m/s "Tegelberg"
Reisverslagen Indië-Holland v.v. m/s "Boissevain"
Reisverslagen Indië-Holland v.v. s.s. "Nieuw Holland"
Reisverslagen Indië-Holland v.v. m/s "Ruys"
Reisverslagen Indië-Holland v.v. m/s "Tegelberg"
732.32Admin. stoom- en ketelrapporten
732.33Admin. scheepsrol
732.34Controle op de scheepspapieren
732.35Diagrammen en temperatuurlijsten

732.4 Administratie personele zaken

732.41Aan- en afmonsteren
732.411Monsterrol
Monsterrollen uitgaande schepen
732.416Monsterboekje
732.417Vaarbewijs
732.42Mutaties
732.43Uitbetalingen
732.44Invullen van personele rapporten
732.45Administratieve maatregelen bij geboorte en overlijden
732.49Maatregelen ter uitvoering van regeringsvoorschriften

732.5 Admin. proviand en inventaris

732.51Administratie proviand
732.52Administratie inventaris

732.6 Archief, bibliotheek, inrichting en verzending correspondentie

732.61Archief a/b schepen
732.62Bibliotheek a/b schepen
732.63Inrichting en verzending van correspondentie

733. Civiele dienst

733.1 Maatregelen t/o van passagiers

733.11Maatregelen ten dienste van passagiers
733.12Verbodsbepalingen
733.13Controle

733.2 Geneeskundige Dienst, maatregelen bij geboorte, ziekte, ongevallen en overlijden

733.21Geneeskundige dienst
733.22Maatregelen bij geboorte
733.23Maatregelen bij overlijden
733.3Hut- en kajuitdienst

733.4 Provianddienst, voeding

733.41Beheer van proviand, dranken en genotsmiddelen
733.42Verkoop van proviand
733.43Maatregelen tegen bederf van proviand
733.44Slachting van vee aan boord
733.441Bewaren van huiden
733.45Voeding
733.45lVoorschriften voor speciale voeding
733.46Beheer van emballage en verpakkingsmiddelen
733.47Aanvraag van proviand
733.5Beheer van het linnengoed, wassen van goed
733.6Beheer van genees- en heelkundige middelen
733.7Zorg voor dieren aan boord
733.8Feestelijkheden
733.9Andere maatregelen

734. Machinedienst

734.1Gebruik van de machine
734.2Regeling van de kracht der machines
734.3Reparatie en onderhoud
734.4Verbruik van brandstoffen en smeermiddelen, aanvraag en behandeling, water, legen (?)/stoken van bunkers

735. Voorschriften voor laden, lossen en behandeling der lading

735.1Laden en lossen van goederen
735.11Laden en lossen aan kade of steiger
735.12Laden en lossen door sloepen en prauwen
735.121Beladen en zegelen van prauwen
735.13Laden en lossen van kostbare en gevaarlijke stoffen
735.14Colli van grote afmeting en zware colli
735.15Regeling voor bepaalde plaatsen
735.16Regeling voor bepaalde stoffen
735.2Laden, lossen en behandeling van dieren
735.21Stalling van vee
735.3Verwerking der lading, stuwage
735.4Gebruiken van laadgerei
735.5Behandeling van koel- en vrieskamerlading
735.7Verwerking door badjo's
735.9Extra werktijd

736. Bemanning

74. Dienstmaatregelen bij nevenbedrijven
8. Bedrijf
81. Uitvoering regeringscontract en contracten met andere mogendheden
Regeringscontract

811. Stoomvaartlijnen

811.1Verplichte lijnen
811.2Vrije regelmatige lijnen
811.3Vertrek en aankomst der schepen
811.4Aandoen en overslaan van tussenplaatsen
811.5Opening van nieuwe lijnen; wijziging en intrekking van bestaande lijnen
811.51Opening van nieuwe lijnen
811.52Wijziging van bestaande lijnen
811.53Intrekken van bestaande lijnen
811.9Dienstregeling
811.91Wijziging dienstregeling

812. Vervoer van gouvernementspassagiers en bagage

812.1 Algemene tarieven en bepalingen

812.11Passageberekening; plaatsbespreking
812.12Voeding en behandeling
812.129Voeding en behandeling van zieken
812.13Voorschriften voor de bagage
812.14Meenemen van bedienden
812.15Embarkement; debarkement
812.19Wijzigingen
812.199Vrachtvrije bagage

812.2 Bijzondere tarieven en bepalingen

812.21Bijzondere categorieen van personen
812.211Hogere regeringspersonen
812.212Andere door het gouvernement uitgezonden personen (w.o. militairen)
812.213Gevangenen, dwangarbeiders
812.213.1Geleiders van gevangenen
812.214Zieken en krankzinnigen
812.22Veranderen van klasse
812.23Reizen per andere gelegenheid
812.24Achterblijven op tussenplaatsen
812.25Verblijf in noodhaven en aan de wal
812.26Verblijf aan boord, force majeure

812.3 Passage- en bagagedocumenten

812.31Overtochtbewijzen
812.32Bagagereçu

812.4 Gouvernements- passagiers- en bagagevervoer

812.41Aanneming; distributie van bagage
812.411Boeking en aanname
812.414Distributie van bagage
812.419Verrekeningen van passage en bagage
Ned.Nieuw Guinea
812.42Bijzondere categorieen personen
812.421Hogere regeringspersonen
812.422Andere door het gouvernement uitgezonden personeel (w.o. militairen; zie ook 815.1)
812.423Gevangenen, dwangarbeiders
812.423.1Geleiders van gevangenen
812.424Zieken en krankzinnigen

813. Vervoer van goederen, gelden en dieren van het gouv.

813.1 Algemene tarieven en bepalingen

813.11Algemeen tarief
813.13Toeslagen op tarief
813.131Laadlonen
813.132Loslonen
813.135Overscheepkosten
813.14Vracht- en gewichtsberekening
813.15Aard en eis der goederen
813.16Verpakking en merken
813.19Despatch en demurrage

813.2 Bijzondere tarieven en bepalingen

813.211Dieren
813.212Waardevolle goederen; geld
813.213Zware- en grote voorwerpen
813.214Gevaarlijke stoffen; chemicaliën
813.215Fijne instrumenten; uurwerken
813.216Deklading

813.3 Vrachtdocumenten; afgiftebewijzen

813.31Connossementsfacturen
813.311Copie-connossementsfacturen
813.313Clausule op connoss. factuur
813.32Vrachtbrief
813.33Reçu
813.34Décharge- en garantiebewijs

813.4 Het transport van goederen, dieren en geld

+822.4+823.4 (90) (136)
+822.4+823.4 (90) A= alle corresp.betr. Statistieken goederenvervoer per K.P.M.
+822.4+823.4 (90) B= Statistiek goederenvervoer per K.P.M. van plaatsen met en zonder Agent
+822.4+823.4 (90) C= Interinsulair vervoer per K.P.M.
+822.4+823.4 (90) D= Ladingvervoer naar het buitenland
+822.4+823.4 (90) E= Totaal uitgaand vervoer van locale- en doorvoer lading van plaatsen met en zonder Agent
+822.4+823.4 (90) F= Statistiek veevervoer per K.P.M.
+822.4+823.4 (90) G= Totaal vervoer uitgaand ladingvervoer der 10 belangrijkste Agentschappen
+822.4+823.4 (90) H= Vergelijkend overzicht van de 16 belangrijkste artikelen, locaal en doorvoer
813.41Aannemen, lossen
813.411Boeking, aanname
813.414Lossing, distributie
813.414.3Aflevering
813.419Verrekening van vrachten
813.419.1Vergoedingen
813.42Vervoer van bepaalde lading
813.421Vervoer van vee
813.422Waardevolle goederen en geld
813.423Zware en grote voorwerpen
813.424Gevaarlijke stoffen, chemicaliën
813.425Fijne instrumenten; uurwerken
813.43Behandeling der lading
813.431Behandeling aan boord
813.432Behandeling aan de wal
813.433Behandeling bij overlading
813.434Sanitaire behandeling
813.435Speciale behandeling van dieren
813.44Gouvernementsvervoer o/d lijnen

814. Vervoer van brieven en pakketpost

814.1Aanname en aflevering van brieven en pakketten
814.11Doorzending der brieven bij staking der reis
814.2Zeepostkantoren
814.21Bediening van zeepostkantoren
814.3Brievenbussen; lichting der bussen
814.31Brievenbussen
814.32Lichting der bussen
814.4Behandeling der brieven en postpakketten
814.9Vergoeding van het vervoer der post

815. Verhuren en afstaan van schepen aan het gouvernement

Circulairen Ministerie van Scheepvaart
Indische gebruiksvordering
Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie ten behoeve 2en wereldoorlog
a. bezitsvordering schepen
aI. bezitsvordering schepen - oplevering uit B.M.W.T.
aI. bezitsvordering schepen - oplevering uit B.M.W.T. diverse bijlagen correspondentie
b. gebruiksvergoeding
c. beheer en administratie
d. waardering schepen Commissie Eikelenboom
e. inactieve kosten
f. voorschriften hierover
g. overbrenging beheer en administratie naar Nederland
h. voorschriften terzake
i. overhead expenses
k. toelichting der vergoeding
:913.9Nederlandse Regering
:913.9Nederlands-Indische Regering
815.1Voor expedities, troepenvervoer (zie ook 812.422)

816. Controle en medezeggenschap der regering

817. Pensionneringen, schaderegelingen, geschillen

817.2Schade door de regering te betalen
817.3Claims van de regering

818. Tekortschietingen der maatschappij

(Klachten over de Mij.)
818.9Boeten

819. Subsidies

82. Particulier bedrijf

821. Stoomvaartverbindingen

821.1Geregelde vaart (voor vaarwaters zie ook 9-groep)
(0)
Deli-Rangoon Lijn
Java Siam Lijn
Padang ? dienst
Singapore Bangkok
Lijn 1 hoofdlijn
Lijn 1 bijdienst
Lijn 2 hoofdlijn
Lijn 3 hoofdlijn
Lijn 4 hoofdlijn
Lijn 5 hoofdlijn
Lijn 5 A
Lijn 6 hoofdlijn
Lijn 7 hoofdlijn
Lijn 8 hoofdlijn
Lijn 9 hoofdlijn
Lijn 10 Belawan Lijn
Lijn 30 Singaporelijn
Lijn 31 Singaporelijn
Lijn 32 Singaporelijn
Lijn 35 Singaporelijn
Lijn 40 Djakartalijn
Lijn 41 Djakartalijn
Lijn 42 Djakartalijn
Lijn 43 Djakartalijn
Lijn 44 Djakartalijn
Lijn 45 Djakartalijn
Lijn 46 Djakartalijn
Lijn 47 Djakartalijn
Lijn 50 Djakartalijn
Lijn 51 Djakartalijn
Lijn 52 Djakartalijn
Lijn 53 Djakartalijn
Lijn 60 Surabajalijn
Lijn 61 Surabajalijn
Lijn 62 Surabajalijn
Lijn 63 Surabajalijn
Lijn 70 Makasserlijn
Lijn 71 Makasserlijn
Lijn 72 Makasserlijn
Lijn 73 Makasserlijn
Lijn 74 Makasserlijn
Lijn 75 Makasserlijn
Lijn 77 Makasserlijn
Lijn 80 Makasserlijn
Lijn 81 Makasserlijn
Lijn 90 Makasserlijn
821.11Veerdiensten
821.2Ongeregelde vaart, wilde vaart
821.3Vertrek en aankomst der schepen
821.4Aandoen en overslaan van havens
821.5Opening en heropening van nieuwe verbindingen, wijziging en opheffing van bestaande verbindingen
Nieuw Guinea.
821.51Opening en heropening van nieuwe verbindingen
821.52Wijziging van bestaande verbindingen
821.53Opheffen van bestaande verbindingen
821.6Tijdelijke lijnen
821.9Dienstregeling en opgaven van aanlegplaatsen en reisgids
Dienstregelingen per jaar
Dienstregelingen - correspondentie
Dienstregelingen - scheepsgewijs
821.91Dienstregeling aanvullingen, wijzigingen
821.911Aansluiting op diensten van andere vervoer-mijen
821.92Opgaven aanlegplaatsen
821.93Reisgids
821.94Rondreizen en toeristenreizen, excursies

822. Vervoer van particuliere passagiers en bagage

822.1 Algemene tarieven en bepalingen

Bepalingen algemeen
Tarieven algemeen
/823.1
822.11.Passageberekening; plaatsbespreking
822.111Toeslag luxe hutten
822.12Voeding en behandeling
822.129Voeding en behandeling van zieken
822.13Voorschriften en tarieven voor de bagage, levende dieren
822.14Meenemen van bedienden
822.15Embarkement, debarkement
822.19Restitutie; wijzigingen
822.191Restitutie
822.192Reductie
822.192.1Reductie voor bepaalde categorieën personen (ook rond de wereldreizigers)
822.192.9Vrije passage; vrachtvrije bagage
822.193Speciale tarieven
822.195Wijzigingen

822.2 Bijzondere tarieven en bepalingen

822.21Bijzondere categorieën personen
822.211Hoogwaardigheidsbekleders
822.212Natuuronderzoekers
822.213Vreemdelingen, vacantiegangers
822.214Zieken en krankzinnigen
822.215Handelaren
822.216Tussendekpassagiers en koelies
822.216.1Desertie van koelies
822.216.2Garantie tegen desertie van koelies
822.217Zendelingen
822.218Pelgrims
822.219Scholieren
822.22Veranderen van klasse
822.23Reizen per andere gelegenheid
822.24Verblijf aan de wal, aan boord tengevolge van wachten op aansluiting en force majeure (ook in noodhavens)
822.25Achterblijven op tussenplaatsen
822.26Passage berekening en aanlopen van extra plaatsen
822.27Notering voor massaal personenvervoer
822.29Reiscredietbrieven, boordgelden

822.3 Passage- en bagagedocumenten

822.31Passagebiljet
822.311Locaal passagebiliet
822.312Doorvoer
822.313Rondreisbiljet
822.314Retourbiljet
822.315Vacantiebiljet
822.316Toeristenbiljet, samengesteld biljet, couponboekje
822.317Schoolkaarten
822.319Clausules op passagebiljetten
822.32Bagagereçu
822.39Aanwijziging, passageorder

822.4 Particulier passagiers- en bagagevervoer

(20)Klacht i/z particulier pass.- en bagagevervoer
(90)Statistiek i/z part. pass.- en bagagevervoer
822.41Aanneming van passagiers en bagage; distributie van bagage
822.411Boeking en aanname
(O)
822.411.5Regelingen i/z boekingen van passagiers door reisbureaux
(0)
Scheepvaart Mijen
Brussel
Genève
Marseille
Parijs (Phs van Ommeren)
Zürich
822.414Distributie van bagage
822.415Overscheping passagiers; aansluiting op verbinding van derden
822.419Verrekening van passage en bagage
822.419.1Restitutie
822.419.9Vrij vervoer
822.42Bijzondere categorieën personen (militairen)
822.421Hoogwaardigheidsbekleders
822.422Natuuronderzoekers
822.423Vreemdelingen
822.424Zieken en krankzinnigen
822.425Inlandse handelaren
822.426Tussendekpassagiers; koelies
822.426.1Desertie van koelies
822.427Zendelingen
822.428Vervoer van pelgrims
822.429Rassen aangelegenheden
822.44Vervoer o/d lijnen, redetransport
822.441Vervoer o/d geregelde Lijnen
823.441Vervoer o/d geregelde Lijnen
aan de markt
822.442Vervoer o/d ongeregelde lijnen
822.443Redetransport
822.445Riviertransport
822.446Vervoer van/op bepaalde gebieden
822.449Vervoer van ? passagiers
822.5Regerings- en particuliere controle op passagiers

822.6 Schaderegelingen, rechtskwesties, geschillen, muiterij, oproer, verantwoordelijkheid bij oorlog

822.61Claims
822.62Averijen rekeningen
822.63Rechtskwesties
822.64Geschillen
822.69Muiterij, opstand, roof

822.7 Passage-overeenkomsten, conferenties, pools

822.711Met passagiers
822.712Passageovereenkomsten met stoomvaart mijen
Interchange
III K.J.C.P.L. - Interinsulair vervoer
III S.M.N./R.L. - Interinsulair vervoer.
822.713Passageovereenkomsten met spoorweg mijen
822.714Luchtvaart maatschappijen
Interchange
822.8Assurantie van passagiers en bagage

823. Vervoer van goederen en dieren (particulier) ongedefinieerde gevallen

823.1Algemene tarieven en bepalingen
Doorvoerinstructies Indonesië-Europa en Indonesië-Amerika
Dagkostenberekening
:823.42copra
823.11Algemeen vrachttarief
P.A.V. part. alg. vrachtgoederentarief
Havens buiten Indonesië - Nieuw Guinea
Java - Bangkok Lijn
Rangoon Deli Lijn
823.12Doorvoertarief
(Zie voor de lopende tarieven het pkd. tarieven op de afd. V.Z.)
America and Gulf (?) Indonesia
Diversen
Belawan Deli - Europa
Brits-Indië - Indonesië
Deli - Amerika
Delikust n/Westkust Amerika
Deli outports-Europa & Oostkust Amerika
Europa - Deli
Europa - Indonesië
van Frisco Pacifickust naar Indonesië
van Indonesië naar Westkust Amerika Pacific
Indonesië. - Australië/Nieuw Zeeland v.v.
van Indonesië naar China & Japan
Indonesië - diversen
van Indonesië n/Europa
Indonesië-/Europa/copra
Indonesië-Europa & O.K. Amerika
New York - Indonesië
Naar Nieuw Guinea
Nieuw Guinea - Europa & O.K.Amerika
Nieuw Guinea - Westkust Noord Amerika
Nieuw Guinea - diverse andere bestemmingen
Saigon - Indonesië v.v.
Singapore - Bangkok v.v.
823.13Toeslagen op tarieven
823.131Laadlonen kosten afscheephaven
823.132Loslonen kosten bestemmingshaven
823.133Havengelden (kadegelden, loodsgelden)
823.134Kapiteinspremie
823.135Overscheepkosten (loods), terreinhuur, pakhuishuur, reparatiekosten, sleeplonen, prauwtarieven, manipulatiekosten, demurrage, administratiekosten, inslag- en uitslagkosten, e.d.
823.138Toeslagen voor speciale loading ports
823.139Tijdelijke toeslagen
823.14Vracht en lastberekening
823.141Vrachtberekening
823.141.1Minimum vrachten
823.142Lastberekening
823.15Aard en eisen der goederen
823.16Verpakking en merken
823.17Tarief en bepalingen v/h vervoer van pakketten
823.19Restitutie, wijzigingen
823.191Restitutie
823.192Reductie
823.192.1Rebate (principieel; voor verrekeningen zie 823.419.2)
Deli Vrachten Conferentie
P.G.van Dongen
823.192.3Contract-vrachten, afschepersonkosten
823.192.9Vrachtvrij vervoer
823.193Beschermende tarieven
823.194Geheime tarieven
823.195Wijziging tarieven
823.196Maatregelen om vervoer te behouden retour commissie

823.2 Bijzondere tarieven en bepalingen

823.21Bepaalde klasse van goederen
823.211Dieren
823.212Waardevolle goederen, geld
823.213Zware en grote voorwerpen
823.214Gevaarlijke stoffen, chemicaliën
823.215Massaal- en bulkvervoervrachten
823.216Deklading
823.217Dodenvervoer
823.218Koel- en vrieskamerlading
823.219Andere goederen (o.a. automobielen)
823.22Rembourszendingen, betaalbaarstellingen, voorschotten; garanties
823.221Rembourszendingen
823.222Betaalbaarstellingen
823.223Voorschotten
823.224Garanties
823.225Bijbetalingen; strafrechten
823.227Splitsen connossementen
823.229Noteringen voor het aandoen van extra-havens (voor postvervoer, zie onder 814)
823.23Achterlaten, weigeren van lading, wanvracht en retourzendingen
823.231Achterlaten van lading
823.232Weigeren van lading
823.233Wanvracht
823.234Retourzendingen
823.24Bepalingen voor overvrachten en tekorten, spillage
823.241Verkoop van overvrachten en restanten
823.25Vervoer naar plaatsen zonder agent of douane
823.26Vervoer met optie
823.27Vrachtnoteringen voor ongeregelde vaart
823.28Sleeploon (geen bijstand, zie dan 824)

823.3 Vrachtdocumenten, afgiftebewijzen

823.31Connossement
823.311Locaal connossement
823.312Doorvoer-connossement
823.312.1Conn. voor uitgaande lading
823.312.2Conn. voor thuiskomende lading
823.313Copie-connossementen
823.314Clausules op connossement
823.32Vrachtbrief
823.33Reçu, sluitnota
823.34Décharge en garantiebewijs (zie 823.224)
823.35Charterpartij
823.36Prauw- of laadbrief
823.37Splitsingbewijs

823.4 Het goederen- en dierentransport

(90)Statistiek goederen- en dierentransport
823.41Aannemen, laden, lossen
823.411Boeking en aanname
Indonesië
:823.449
823.411.5Boeking en aanname lading door bemiddeling van brokers
823.412Geweigerde en achtergelaten lading
823.413Wanvrachten
823.414Lossing, distributie overscheping, onderbrenging schepen
Uit Indië
823.414.1Lossing o/d overscheephaven
823.414.11Controlering lossing op de overscheephaven
823.414.2Onderbrenging overscheping stagnatie
(O)
Naar Indië en in Indië
Uit Indië - notulen vergaderingen B.V.C.
Uit Indië Singapore
van Indië
Nieuw Guinea
Singapore als overscheephaven
(10)Algemeen
823.414.21Lossing op de bestemmingshaven
823.414.211Controleren o/d bestemmingshaven
823.414.22Opstopping van lading bij overscheep, demurrage
823.414.3Aflevering
823.414.35Aflevering na ondergang schip
823.414.5Bestemmingsverandering, ladingsplitsin
823.415Overbevonden lading en tekorten
823.415.1Overbevonden lading
823.415.11Verkoop van overbevonden lading
823.415.12Ongereclameerde lading
823.415.2Tekorten, nagezonden tekorten
823.415.21Verkoop van nagezonden tekorten
823.415.3Onderwichten, spillage, ontroofde goederen (diefstallen)
823.418Toevoer van lading
823.419Vrachtbetaling
823.419.1Restitutie
823.419.11Op basis van doorvracht
823.419.12Tengevolge foutief toegepast tarief
823.419.13Tengevolge foutief connossement
823.419.14Restitutie francovracht op basis verschil tussen in- en uitgeleverd gewicht of maat
823.419.15Op basis oude doorvracht
823.419.16Op basis voorlopige afrekening
823.419.17Op basis bestemmingsverandering
823.419.2Rebate (verrekeningen; voor principieel zie 823.192.1)
(O)
823.419.8.Vrachtontduikingen, strafvrachten
823.42Vervoer van bepaalde goederen:
Aardappels
Asphalt
Automobielen
Bauxiet (ook aluminium)
Bier
Cement
Copra
Damar
Diversen
Emballage (ook ledige drums)
Gambier
Graan
Hout
Jute
Kapok
Katjang/grondnoten/arachides
Kinabast
Klappernoten, klappernotenschalen
Klapperolie
Koffie
Kolen
Kruidnagelen
Latex
Mais
Manufacturen
Meel
Oliën en vetten
Palmolie Palmpitten
Paradijsvogels en andere vogels
Paraffinewas
Peper
Rottan
Rubber/Gutta-percha
Rijst
Schelpen
Sisal
Suiker
Tabak
Tengkawang-pitten (illipénoten)
Terpentijn
thee
tin en tinerts
vezels
vis
zout
823.421Veevervoer (vee voor de consumptie)
823.422Waardevolle goederen en geld
823.423Zware en grote voorwerpen (zie pkd alph. lijst/wallading op V.Z)
823.424Gevaarlijke stoffen; chemicaliën; kwalijk riekende lading:
- Benzine
- Carbid
- Explosieven
- Lucifers
- Oxygenium
- Petroleum (-producten)
- Zwavelzuur
823.425Massaal- en bulk vervoer
823.426Deklading
823.427Dodenvervoer
823.428Koel- en vrieskamervervoer
823.43Behandeling der lading
823.434Sanitaire behandeling
823.435Speciale behandeling van dieren
823.436Behandeling in koel- en vrieskamer
823.44Vervoer o/d lijnen, redetransport, wilde vaart
823.441Vervoer o/d geregelde lijnen
823.442Vervoer op de ongeregelde lijnen, wildevaart
(O)
823.443Redetransport
823.444Prauwensleepdienst
823.445Riviertransport
823.446Vervoer van/op bepaalde gebieden
823.449Vervoer van doorvoerlading
In overscheep en afvoer
(90)

823.5 Regerings- en particuliere controle

823.51Douane controle
823.511Vereiste documenten
823.52Controle ten dienste van afladers
823.53Controle ten dienste van de maatschappij
823.54Controle betreffende herkomst
823.55Andere controle

823.6 Schaderegelingen, geschillen, rechtskwesties

823.61Claims
(O)
"Both"/"Van der Lijn" 1942
823.62Averijen
823.621Verrekeningen averijen-grosse (zie voor averij-gevallen het pkd Averijen (463))
823.629Verrekening averijen-penningen
823.69Geschillen en rechtskwesties voortvloeiende uit door derden aan het bedrijf opgelegde bepalingen
823.691- Voortvloeiende uit bepalingen van overheidswege
823.692Geschillen en rechtskwesties voortvloeiende uit bepalingen van scheepvaart maatschappijen
823.693- Voortvloeiende uit bepalingen van de handel
823.695- Voortvloeiende uit bepalingen van instituten ten dienste van de handel

823.7 Overeenkomsten, conferenties, pools

823.71Overeenkomsten
823.711Overeenkomsten met afschepers
(O)
B.P.M. - materialen contract
B.P.M. - producten contract
Diversen
Door Mails afgesloten contracten
Ned. Indische Gouvernement
Ned. Indische Gouvernement - kolen
Ned. Indische Gouv. - zoutvervoer
Oost Borneo Mij
R.I. - massaal vervoer
Standard Vacuum Petroleum Coy
: 823.192.3
823.712Overeenkomsten met stoomvaart- en andere transport-maatschappijen
American Mail Lines
American President Lines
Asiatic Steam Navigation Coy
Bank Line - Indië-New York
Barber Fern Line
British India Steam Navigation Coy
China Navigation Company (Butterfield & Swire)
Deli - New York Rate Agreement
Dodwell Castle Line - Indië-New York
East Asiatic Company (Danish)
H ...? Lines
Isthmian Line - Indië-New York
Isthmian Line - Indië-Pacific
Isthmian Line - New York-Indië
Isthmian Line - Pacific-Indië
Java-Pacific Lijn - Indië-Brits-Indië Burma-Indië
Java-Pacific Line (S.J.P.L.) - Indië-Pacific v.v.
Java-Bongalen Lijn - SMN/RL
Klavenoss Lino - Indië-Pacific v.v.
K.J.C.P.L.
K.J.C.P.L./Straits Steamship Company
Lloyd Triestine
Lykes Brothers
Cie des Messageries Maritimes
Ned. Mijen buiten contract
Ned. Lijnen (duo, Oceaan & DADG) Europa-Indië
Ned. Lijnen (duo, Oceaan & DADG) Indië-Europa
Ned. Lijnen (duo, Oceaan & HAL) Indië-New York
Ned. Lijnen - New York-Indië
Outsiders - Indië-New York (niet Delikust)
Pacific Far East Line
Prince Line - Indië-New York
Prince Line - New York O.K. Amerika-Golf van Mexico - Indië
Regeling afscheep Oosthaven
Silver Line
Swedish East Asiatic Company
Wilhelm Wilhelmsen (Norwegian Africa and Australia Line)
(OO)American Mail Line in voorbereiding
823.712.1Verdeling der vrachten
823.712.9Afrekeningen
823.72Conferences
Deli-East Canada Conference Agreement (D.E.C.C.A.) - ledencorrespondentie
Deli-New York Rate Agreement (D.NY.R.A.) - ledencorrespondentie
Deli-Pacific Rate Agreement (D.P.R.A.) - ledencorrespondentie
Deli Vrachten Conferentie (D.V.C.) ledencorrespondentie
Java-East Canada Conference Agreement
Java-New York Conferentie
Java-New York Rate Agreement (J.NY.R.A.) - ledencorrespondentie
Java-New York Rate Agreement - Outsiders
P.H.F.C. + J.NY.C. (: 823.135)
Homeward Freight Conference (: 823.141)
Java-New York Conf. (: 823.712)
J.NY.R.A./J.NY.C. (: 823.712) Maersk Line
Pacific Indonesian Conference (: 823.712)
U.S. Pacific - Indonesië
P.H.F.C. (: 823.712) Indië-Europa - vooronderhandelingen
P.H.F.C. : (823.712) Indië - Europa
P.H.F.C. + P.O.J.F.C. (: 823.712)
P.O.J.F.C. (: 823.712) Europa - Indië
D.V.C. + J.NY.C. (: 823.712.1)
J.NY.C. (: 823.712.1)
P.H.F.C. (: 823.712)
P.H.F.C. + J.NY.C. (: 823.712.1)
P.H.F.C. + P.O.J.F.C. (: 823.712.1)
P.H.F.C. + J.NY.C. (: 823.712.1 + 823.135)
823.73Pools
Deli Rangoon
Afscheep Oosthaven
Rijst
Tabak

823.8 Assuranties van de risico's voortvloeiende uit het vervoer van zaken, goederen en dieren en van vrachtpenningen

823.81Assurantie van goederen, dieren en vrachtpenningen
823.82Assurantie sleeprisico's (P.H.F.C. :823.712 ? / Indië - Europa)
823.86Assurantie van voorschotten op lading

824. Bijstandverlening op zee

824.1Slepen van schepen
824.11Sleeptarieven
824.12Sleepcontracten
824.19Gebruik van materiaal
824.2Bergen van schepen
824.9Verlenen van andere hulp

825. Huren en verhuren van schepen

825.1Huren en schepen
/825.2K.J.C.P.L.
Charterparties
:463
825.2Verhuren van schepen
Van Riemsdijk
825.29Despatch en demurrage

826. Reacties op het vervoer

826.1Bevorderende reacties op het vervoer
826.2Belemmerende reacties op het vervoer
826.21Zeeschuimerij, plundering
83. Assurantie

831. Assurantie van schepen

87. Bedrijfsresultaten
Bezuinigingsmaatregelen
Grafieken maandinkomsten particuliere- & gouvernementsvrachten en passages
Overzichtstaten bruto inkomsten
Staten globale resultatenberekeningen
Resultatentelegrammen
Maandelijkse resultatenberekening
Voorlopige maandinkomsten

871. Bedrijfsverzekering

(voor vrachtverzekering, zie 823.8)

88. Verhoudingen t/o van de exploitatie van andere ondernemingen
Amsterdam - quartovergaderingen; Unievergaderingen
Unievergaderingen.- notulen
Unie - Quartovergaderingen Djakarta
V.N.S. - Commissie herziening V.N.S.-contract
V.N.S.- contract
V.N.S. - contract + lijndiensten
V.N.S. - deelname aan exploitatie (individuele contracten; hulpverleningscontract)
V.N.S.- lijndiensten

881. Belangengemeenschap met andere Mijen, publiekrechtelijke lichamen

Deli Spoorweg Maatschappij
Holt-diensten in Indië
J.C.J.L.
K.J.C.P.L.
K.J.C.P.L. - ten uitvoerlegging
K.J.C.P.L. - over en weer ter kennis gebrachte zaken
K.J.C.P.L. (: 412.1)
K.J.C.P.L. (: 6)
K.J.C.P.L./K.P.M. (: 912.2)
Straits Steamship Company Holt

881.1 Gezamenlijk exploiteren van lijnen, samenwerking met andere ondernemingen (overleg)

Deli Rangoon
J.C.J.L.
Nederlandse Scheepvaart Unie
Saigon - Indië
V.N.S. - combinatiedeelhebbers
881.11Royalty
881.2Subsidie van andere maatschappijen

881.3 Kapitaal-deelname (niet philantropisch bedoeld) in-, subsidie aan andere Mijen

Aneta
Boeton Maatschappij
Boeton Maatschappij - Balansen en notulen der Alg.Verg.v. aandeelhouders
Boeton Maatschappij - Periodieke berichten aan Commissarissen
Assurantie Mij "Brandaris"
Deli Haven Bedrijf
DiagMijen
Eastern Timbers
Heap Eng. Moh / Soon Bee
Heap Eng. Moh - accountantsrapport i.e. balansen
Heap Eng. Moh - Balansen
Bouwmij "Jacatra"
N.V. Hotel- en Transportonderneming Bali / Hosab (?)
K.J.C.P.L.
Administratiekantoor voor aandelen "K.J.C.P.L."
K.L.M.
K.L.M./K.N.I.L.M.
K.N.I.L.M.
Kon.Ned. Hoogovens en Staalfabrieken
Lissone/Lindeman - NITOUR
Lobry de Bruyn
Mafina (Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel, ook wel Herstelbank)
The Netherlands Publishing Coy
Nederland-Zuid Amerikaans Instituut
Ned.Ind. Steenkolen Handel Mij
N.V. Ned.Mij v. Nieuw Guinea
Gereconstrueerde Ned.Rubber Unie
N.S.K.O.
Houtaankap Mij "Noenoekan"
Houtaankap Mij "Noenoekan" - accountantsrapporten
Philips Radio.
Proefweverij op Java (Java Textiel Maatschappij)
Ned.Telegraaf Mij "Radio-Holland"
Rubber Latex Poeder Co.
N.V. Kantoorgebouw "Het Scheepvaarthuis"
Semarang Stoomboot en Prauwenveer
Droogdok Mij "Soerabaja"
Thong Ek (?)
V.N.S.
V.N.S. - Jaarstukken Kustkantoren Afrika
V.N.S.- Lichter- en Stuwadoorsbedrijf Daressalaam, Tanga & Mombasa, Kustdienst Oost Afrika
V.N.S. - Overzicht van belangrijke bijzonderheden in de lijnen der V.N.S.
Stichting Pensioenfonds voor het Varend Personeel der V.N.S.
Stichting Pensioenfonds voor het Walpersoneel der V.N.S.
Verslagen Commissie Gedelegeerden V.N.S.
V.N.S. - Periodieke Lijnverslagen Holland-Afrika Lijn en maandverslagen
V.N.S. - Verslagen van den Gedelegeerde der V.N.S. bij de Holland-West Afrika Lijn
V.N.S. - beschikbare middelen
V.N.S. - overeenkomst i/z het beschikbaar stellen van schepen (combinatie), participatieovereenkomst
V.N.S. - Wet Ketenverplaatsen
Assurantie Mij "De Zeven Provinciën"
:141.31V.N.S. (zeer geheim)
:183.2V.N.S. - Holland-Afrika Lijn
:183.2V.N.S. - H.B.I.L.; H.O.A.L.; Holl.Australië Lijn; H.P.G.L. (?)
:183.2V.N.S. - Holland-West Afrika Lijn
:183.2V.N.S. - Jaarstukken Nevenbedrijven Afrika
:183.2V.N.S. - Kantoren Afrika (?)
:183.2V.N.S. - H.B.K.L. en H.B.B.L.
:29V.N.S. - Balansen
:29V.N.S. - Correspondentie
:29V.N.S. - Jaarverslagen v/d Secr.Adm. VNS
:4
:4b.n.3 (?)
:87V.N.S. -Diversen
:87Holland-Zuid Afrika Lijn
:87V.N.S. - Holland-Perzische Golf Lijn
:87V.N.S. - Kustdiensten
:87V.N.S. - Generale recapitulatie resultaten UMA-periode
:87V.N.S. - Reisrekeningen Holland-Afrika Lijn
:87V.N.S. - Reisrekeningen Holland-Australië Lijn
:87V.N.S. - Reisrekeningen Holland-Bengalen-Burma Lijn
:87V.N.S. - Reisrekeningen Holland-Bombay-Karachi Lijn
:87V.N.S. - Reisrekeningen Holland-Brits Indië Lijn
:923.11Scheepvaart Mij "Indische Oceaan"

882. Vertegenwoordiging van, prestaties voor andere maatschappijen, commissieregelingen

Fortschepen
Holland-Australië Lijn (Sydney)
J.C.J.L./K.J.C.P.L.
K.J.C.P.L. : 7
Luchtvaart Mijen
Luchtvaart Mijen - circulaires passageagenten K.L.M.
S.M.N. (Sydney)
Nedship
Nedship - El Libertador
Nedship - Luna
Ned. Indische Kustvaartuigen
Nieuw Guinea
Reisbureaux
Scheepvaart Mijen S'pore-Penang en N.I. havens
Vertegenwoordiging in Amerika
882.1Afrekeningen met andere maatschappijen en als gevolg hiervan haar agenten

883. Uiteenlopen van de belangen

883.1Concurrentie
Amerika
Australië
China
China-Japan vaart/Britse
Denemarken
Duitsland
Engeland
P. ? - vaart
Indonesië
Indonesië - prauwvaart
Indonesië- zoutregie
Japan
Nederland
Portugal
Zweden
Door de lucht
+ 923.1Indonesië Alg.
+ 923.11Indonesië - Bindang Merah Putik ?
+ 923.11Indonesië - Djakarta Lloyd
+ 923.11Indonesië - Indonesian Navigation Company (INACO)
+ 923.11Indonesië - Indonesian Shipping Organization (ISO)
+ 923.11Indonesië - Inter Orient Line
+ 923.11Indonesië - Maskapai Kapal Sulawesi Selatan (MKSS)
+ 923.11Indonesië - Maskapai Pelajaran Nusant (MPN)
+ 923.11Indonesië - NV Noord Celebes en Molukken Kustvaart Mij (NOCEMO)
+ 923.11Indonesië - Jajasan Penguasaän Pusat Kapal2 (PEPUSKA)
+ 923.11Indonesië - Perpelin
+ 923.11Indonesië - Perusahaan Pelajaran Kalimanta( PPK)
89. Bedrijfs- en andere ongevallen
(O)
Individueel
Materieel
Materieel - Toboali/Essex
(60)
:913.38.5Uitspraken Raad van Scheepvaart
9. Buitenwereld, gemengd
Adressen
(09)
:431
:463Averijen van andere Mijen
:6
:89
:UDC.....
:UDC 325.38 (910)(044)(049)
:UDC 325.38 (910)(046)
91. De staat, zijn inrichting, financieel beheer, bemoeiingen, verhouding t.o. van andere staten, de staat als onderneming, internationale regelingen
Benelux
China
Handels- en Betalingsbalansen Nederl. en Ned.Indië
Maritime wereldorganisatie
Nederland
Rechts- en bedrijfszekerheid in verband financieel economisch accoord Indonesië
Republik Indonesia (R. I.)
Staatsbalans Nederland
Wereldhandelscharter
: 666.1

911. De staat en zijn inrichting

Amerika
Britse
Indonesië
Nederland
Nieuw Guinea
Republik Indonesia R.I.
Staat van Staatscommissies
911.1Maatregelen en bepalingen ter bescherming en versterking van de staat, enz. (militie, emigratie, immigratie, transmigratie), stemplicht, Indonesisch staatsburgerschap
Afrika
Amerika
Australië & Nieuw Zeeland
Britse
China
Indonesië
Japan
Nederland
Nieuw Guinea
911.9Koninklijke onderscheidingen en vermeldingen
:6

912. Het financieel beheer

Indonesië
Indonesië - begroting
Nederland
Nederland - herstelmaatregelen na 2en wereldoorlog correspondentie
Nederland - herstelmaatregelen na 2en wereldoorlog rapportage
Nieuw Guinea
Republik Indonesia R.I.

912.1 Retributiën

Indonesië
Nederland
912.11Heffingen bij het aanlopen van havens, gebruikmaken van kanalen, enz. (havengelden, bakengelden, ankergelden, steigergelden, clearancegelden, kadegelden, loodsgelden, tonnengelden, vuurgelden, kanaalgelden, sanitaire rechten), enz.
Amerika
België
Britse Regering
Burma
Cochin China
Egypte
Frankrijk
Indonesië
Nederland
Portugal en Koloniën
Siam
Suezkanaalgelden
Zuid Afrika
912.12Tarieven voor verrichtingen van havenmeesters (monsteren)

912.2 Belastingen, heffingen

Belasting ...?laises Ondernemersraad
Buitenlandse belasting Amerika
Buitenlandse belasting Australië
Buitenlandse belasting diverse landen
Commissarissenbelasting
Indonesië - omzetbelasting
Indonesië - Verkoopbelasting (invoerbelasting)
Mededelingen Belastingcommissie Ned. Reedersvereniging
Nederland
Nederland - invoerbelasting
Nederland - loonbelasting
Nederland - omzetbelasting
(0)Nederland - omzetbelasting en invoerbelasting (principieel)
Nederland - heffingen personeel (zoengeld)
Personeel
Personeel-Indische Overgangsbelasting
Personeel - Nieuw Guinea
912.21Rijksbelastingen (Nederland), Gouvernementsbelastingen (Ned. Indië)
Nederland
Nederland - belastingherziening 1946 en volgende jaren
Indië
Indië - afsluiting boeken over de oorlogsjaren en na-oorlogse belastingvragen
Indië - loonbelasting
912.211Directe belastingen
912.211.1Grondbelasting (Ned.), Verpondingsbel. (Indië)
912.211.2Personele belasting
912.211.3Inkomstenbelasting
Indische Inkomstenbel.
Indische Vennootschapsbelasting (Wet van 1925)
Vennootschapsbel.
Nw. Guinea
Nederl. Vennootschapsbelasting
Nederl.-Ondernemingsbelasting
Nederl. Winstbel.
Restitutie Ind. Venn. belasting 1941
: 641.2
912.211.4Vermogensbelasting
912.211.5Verdedigingsbelasting
912.211.6Oorlogswinstbel.
O.W. Belasting Indië
Nederland
912.211.7Dividend- en tantièmebelasting (zie aantekening op kaart)
Dividendbelasting, Superdividendbel. en Herkapitalisatie
912.211.8Belasting op vermogenstoename
912.212Indirecte belastingen
Indonesië
912.212.1Zegelrechten
Indonesië
912.212.2Registratierechten
912.22Provinciale belastingen
912.23Gemeente belastingen
912.3Accijnzen

912.4 In- en uitvoerrechten

(zie ook op 913.151)
Amerika
Australië en Nieuw Zeeland
Engeland
Indonesië
Nederland
Philippijnen
912.5Cijnzen

913. Bemoeiingen van de staat

913.1 Wetgeving betr. toezicht op, maatregelen ten dienste van handel en bedrijf, concessies

Afrika
Amerika
Australië
Britse Regering
Chinese
Indonesië
Zeerecht 1/4 '38 Indië
Nederland
Wet op de N.V. (Nederland)
Wetboek van Koophandel en Failissementswet
Zeerecht Febr. 1927 Nederland
Wet Zetelverplaatsing
913.11Registratiewet
913.119Notaris
913.13Voorschriften, toezicht bij de bedrijfsuitoefening
Nederland - bedrijfschappen en ondernemingsraden
Nederland - Wet Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en Regeling Ondernemersraden, Sociaal Economische Raad
913.131Scheepvaart algemeen
Amerika
Argentinië
Australië & Nieuw Zeeland
België
Brazilië
Britse Regering
Canada
Chili
China
Duitsland
Franse Regering
India
Indonesië
Indische Kustvaartwetten
Schepenordonnantie voor Ned. Indië 1935, Schepenverordening 1935 en aanverwante wetten
Italië
Japan
Nederland
Nederland - Schepenbesluit en Schepenwet
Nederland - Schepelingenbesluit
Zeediplomawet
Noorwegen
Philippijnen
Portugal
Spanje
Zuid Afrika
Zuid Amerika
913.131.2Havenwezen, rede (openstelling van havens)
Opruiming wrakken
913.131.3Loodswezen
913.131.4Hydrografische dienst (Berichten aan Zeevarenden)
913.131.5Scheepvaartraden, Commissies van Onderzoek, Raad van Tucht, Inspectie
Verslagen Scheepvaart-Inspectie
Permanente Zeevervoers-Commissie
913.132Octrooien, handelsmerken, industrieel eigendom, auteursrechten
913.133Luchtvaart
913.14Kamers van Koophandel
Handelsregisters in Indië (inlegdossier)
913.141Handelsregisterwet
913.15Protectionistische maatregelen
Vlagdiscriminatie
913.151In- en uitvoerbepalingen (zie ook 912.4)
Amerika
Australië en Nieuw Zeeland
China
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Japan
Nederland
Nederland - deviezenverord. 1940
Indonesië
Indonesië - deviezenverordening
India/Pakistan
Portugal
Siam
Zuid Afrika
Zuid Amerika
913.151.9Entrepots
913.16Regelingen van het betalingsverkeer met het buitenland (clearing)

913.2 Maatregelen ter verzorging van de geestelijke- en materiële belangen van het individu

Indonesië
Nederland
Vereveningsbelasting
Voorzieningen Nederl. zeelieden ex Japanse krijgsgevangenschap
913.21Onderwijs
913.22Arbeid
Nederland - correspondentie
Nederland - rapportage
Nederland - Koopvaardijstichting 1946
Indonesië
Indonesië - Documentatie Arbeidsaangelegenheden O.R.
Regerings arbeidsbureau Kantoor van Arbeid
Indonesië - na-oorlogse sociale regelingen
Na-oorlogse sociale regelingen - Ondernemersraad stukken
:61:622.2Collectieve Arbeidsovereenkomst Buitenwereld
913.23Verzekering (pensioenregeling)
A.O.R. (Algemene Oorlogsongevallen regeling)
Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden
Bedrijfspensioenfonds voor Zeelieden
Jaaroverzichten Centraal Beheer
Invaliditeitswet
Ongevallenwet Indonesië
Ongevallenwet Nederland
Kinderbijslagwet
Molestregeling 1950
Noodwet Ouderdomsvoorziening
Pensioen- en Spaarfondswet
Pensioen- en Spaarfondswet Adviesbureau
Schepelingen ongevallenregeling 1940
Wachtgeld- en Werkloosheidswet
Wet op de Bedrijfspensioenfondsen
Zeeongevallenwet 1919
Ziekenfondsenbesluit
Ziektewet
913.24Ziektebestrijding, gevarenbestrijding
913.249Besmetverklaringen van havens en maatregelen in verband daarmede
913.25Politie

913.9 Crisismaatregelen

I - Verplichtingen neutralen opgelegd
II - Economische verdediging van Nederland
II - Allocatiebureau
II - Economische verdediging van Indonesië
III
 • Schepenvorderingswet
 • Schepenuitvoerwet
 • Oorlogs-, zee- en luchtverzekeringswet
 • Hulpkruiserswet
 • Zeeschepenbesluit 1942
 • Scheepvaartnoodwet
 • Wet behoud scheepsruimte 1939
III - Scheepvaartfonds 1944
IV - Nautische voorschriften en -moeilijkheden
V - Lucht- en handelsbescherming
VII - Rijksbureau voor Metalen
Liquidatie U.M.A. en naoorlogse regeling
Nederland
Indische Regeringsmaatregelen:
Indische Regeringsmaatregelen - Coprafonds
Indische Regeringsmaatregelen - Prijsbeheersingsordonnantie
Indië - mededelingen i.v.m. oorlogstoestand stukken (Hr. R.Pronk)
(Uit het dossier: 913.9); Crisismaatregelen zijn de stukken over de volgende kwesties afzonderlijk gehouden in de dossiers:
913.9-I- Verplichtingen neutralen opgelegd
Hierin komen de stukken omtrent alle maatregelen door oorlogvoerenden genomen, teneinde contrôle op handel en wandel der neutralen uit te kunnen oefenen.
Bijv.
 • Trading with the enemy act 1939
 • Het begrip "Contrabande"
 • Aanhouding, opbrenging van schepen
 • Aanhouden en beslaglegging op goederen
 • Censuur
 • Voorschriften, verbod telegraferen
Zie voor contrabande ook pkd Staatsmolestverzekering
913.9-II- Economische verdediging van Nederland, o.a.
 • Rijksbureau voor de Scheepvaart
 • Centraal Bevrachtingsbureau
 • A.N.I.C.
Afzonderlijk werd gehouden:
 • Allocatiebureau
 • Economische verdediging van Indië
913.9-III- Schepenvorderingswet, Schepenuitvoerwet, Oorlogs-, Zee- en Luchtverzekeringswet, Hulpkruiserswet, Zeeschepenbesluit 1942, Scheepvaartfonds 1944, Wet behoud scheepsruimte 1939, Scheepvaartnoodwet
Hierbij dient gestipuleerd, dat de stukken, die betrekking hebben op onze Staatsmolestverzekering opgeborgen zijn in het pkd. van die naam.
913.9-IV- Nautische voorschriften en moeilijkheden
Bijv.
 • Voorschriften voor te volgen route
 • Kustverlichting
 • Positie schepen en publicatie daarvan
 • Gelegde mijnenvelden
 • Berko-bescheiden
 • L.O.N.K.
913.9-V- Lucht- en handelsbescherming
Hierin ook cursussen voor lucht- en handelsbescherming
 • Gasmaskers
 • Verduistering
 • Berko-bescheiden
913.9-VI- Zwarte lijsten
913.9-VII- Rijksbureau voor Metalen

 

Deze splitsing is met terugwerkende kracht van 1 Juni 1938 doorgevoerd.

De maatregelen, genomen door de diverse Regeringen ter bescherming harer Valuta zijn opgeborgen op: 913.151 per land.

De stukken over het voeren van paravanen zijn geclassificeerd op: 522.5 Paravanen

Correspondentie over het aanbrengen van kanonfundaties is ondergebracht op 412.15 (Vertr.)

Naast deze dossiers is een dossier aangelegd voor de stukken handelende over Gouvernements-maatregelen in Nederlands-Indië, die nodig waren i.v.m. de internationale verhoudingen, en wel 913.9 Ind. Regeringsmaatregelen

915. De staat als ondernemer, nationaliseren

Scheepvaart
Indonesië - scheepvaart
915.1Posterijen
915.2Telegrafie, telefonie, radio (zie voor omroepverenigingen op 938)
915.3Postcheque- en girodienst
915.4Gouvernements marine
915.9Gemengd staatsbedrijf

916. Verhoudingen der staten onderling

916.1 Handelsverdragen (ook monetaire en tolunie)

Argentinië
Australië
België en Luxemburg
Bolivia
Brazilië
Brits Indië
Bulgarije
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Egypte
Engeland
Estland
Frankrijk
Griekenland
Guatemala
Hongarije
Ierland
Indonesië
Indonesië/diverse landen (alph. gerangschikt)
Israel
Italië
Japan
Letland
Litauen
Mexico
Noorwegen
Oostenrijk
Panama
Perzië
Philippijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Siam
Spanje
Tsjecho Slowakije
Turkije
Uruguay
Verg. Staten van Amerika
Zuid Afrika
Zuid Amerika
Zuid Slavië
Zweden
Zwitserland

916.9 Consulaire dienst, handelsattachés, handelsvertegenwoordigers

Lijsten der Nederlandse diplomatieke- en consulaire ambtenaren

919. Internationale regelingen

Allied Shipping Pool
U.M.A.
: 463
: 823.31Hague Rules 1921 corresp.
92. Cultuur, industrie, handel, visserij, aantekeningen betr. handelsmogelijkheden met diverse landen

921. Cultuur

921.1Landbouw (oogstberichten)
921.19Landbouwondernemingen
921.2Bosbouw
921.29Bosbouwondernemingen

922. Industrie, kunst

922.1Mijnbouw
922.19Mijnbouw Mijen
922.2Scheepsbouw, dokken van schepen
Indonesië
Lloyd's Annual Summaries
922.29Scheepsbouw Mijen, dok Mijen, slopers
Rotterdamsche Droogdok Mij
Droogdok Mij "Soerabaja"
Droogdok Mij "Tg. Priok"
Wilton's Dok en Werf Mij
922.3Machinefabrikage
922.39Machinefabrieken
922.4Ruwijzerindustrie
922.49Hoogoven-, staal- en walswerken
922.5Oliewinning
Eetbare oliën
Stookolie
Walvisvaart
922.59Aardolie Mijen
922.6Verwarming en verlichting industrie, watervoorziening
922.61Mijen voor vervaardiging van verwarmingsrtikelen
922.62Mijen voor vervaardiging van verlichtingsartikelen, gasfabrieken, electrische centrales
922.63Waterleiding Mijen
922.7Zoutwinning
922.8Opiumregie
922.9Andere industriëen
922.91Vliegtuigenfabriek
922.95Conserveerindustrie, snelvriesbedrijf
922.98Maatschappijen tot exploitatie van onroerende goederen
922.99Mijen tot exploitatie van technische commerciele bedrijven

923. Transport, communicatie

Vrachtenmarkt

923.1 Watertransport, scheepvaart

Herstel Nederlandse Handelsvloot
India
Indonesië
Indonesië - beschouwingen van de Raad voor het Zeevervoer
Japan
Pakistan
Nederlandse Scheepvaart
Stichting BENAS na 2en wereldoorlog
Tankvaart
+ 922.2 + 913.131Literatuuroverzichten van het Dir. Gen. van Scheepvaart
+ 922.2 + 913.131Scheepvaartbulletins
-(922.2. + 922.3)Rapport v/d Commissie van Advies i/z het herstel v/d Ned. Scheepvaart en Scheepsbouw.
-(922.2 + 922.3)Bijlage Rapport v/d Comm. van Advies i/z het herstel v/d Ned. Scheepvaart en Scheepsbouw
923.11Scheepvaart Mijen, rederijen
Adelaïde Steamship Co.
Adelphi Michalos( Pty) Ltd.
Alpha South African s/s Company
American Export Air Lines
American Mail Line
American President Lines
American South African Line
Scheepvaart Mij "Amstelland"
Reederij "Amsterdam"
Tankbedrijf Amsterdam
Apcar Lines
Arden Hall Steamship Company
Australia China Line
Australian Oriental Line
Australian West Pacific Line
Bank Line
Barber Steamship Company
Bestevaer
Black Diamond Steamship Corporation
Bombay Steam Navigation Company
British India Steam Navigation Company
Brostrom
Bruynzeel-Dajak Scheepvaartbedrijf
Burns Philp
Butterfield & Swire
Canada Asiatic Lines
Canadian Australasian Royal Mail Lines
Canadian Pacific Railway
W.R. Carpenter & Co.
Castle Line
Chow Seong Co.
Chargeurs Réunies
China Merchants Steam Navigation Company
China Navigation Company (zie Butterfield & Swire)
China Pacific Shipping & Trading Company
Chung Hoing Steamship Co.
Clan Line
Coast Lines Ltd.
Commonwealth Line
Commonwealth Shipping Line
Compagnie Générale Transatlantique
Compagnie Genovese "La Fortuna"
Compagnie Maritime Belge
Cie des Messageries Maritimes
Companhia Colonial de Navegaçao
Companhia Nacional de Navegaçao
Compania de Navegacion Atlantic Austral
Compagnie de Transports Océaniques
Compania Vergara
Cornelder's Scheepvaart Mij
Cosulich Line
Cunard White Star Line
Daido Kaiun Kisen Kaisha
Deutsch-Australische Dampfschiff Gesellsch
Cie Argentina de Navegacion "Dodero" S.A.
Dodwell Castle Line
East Asiatic Steamship Co.
Eastern & Australian s/s Coy Ltd.
Eastern Shipping Company
Elder Dempster Line
Ellerman & Bucknall Steamship Company
Eugenides Concern
Everett Steamship Corporation
Fearnley & Eger
Fern Line
Finmare
Finnish South Africa and Australia Line
Fuji Kaija Kogyo Kaisha (Fuji Salvage Co.)
Fuji Kisen Kaisha (Fuji Steamship Co.)
Furness Scheepvaart en Agentuur Mij
Glen Line
NV Reederij v/h Gebr. Goedkoop
Gulf Shipping Lines
Hamburg-Amerika Lijn
Heap Eng Moh s/s Coy
Hindustan Shipping Co.
Leif Høegh & Co.
Ho Hong s/s Coy
Holland Amerika Lijn
Holland Zuid-Afrika Lijn
Hollandsche Stoomboot Mij
Holt (zie Straits Steamship Coy)
Houston Line
Howard Smith Ltd.
Huddard Parker Ltd.
India Steamship Coy.
India Lanka Steam Navigation Co. Ltd
Indo-China Steam Nav. Coy (Jardinos)
Isbrandtsen - Möller Line
Isthmian Line
Jeb Shun Shipping Co.
Kerr Steamship Coy
King Line
Klaveness Line
Kokosai Shosen Kaisha
Kon. Hollandsche Lloyd
Kon. Java-China-Paketvaart Lijnen
Kon. Ned. Stoomboot Mij
Kon. Rotterdamsche Lloyd
Lauro Line
Lloyd Brasileiro
Lloyd Triestino
Lykes Brothers s/s Coy
Maersk Line
Martinelli
Matson Navigation Company
Messageries Maritimes
Ming Sung Industrial Company
Misui Sempaku Kaisha
Muhammadi Steamship Co. Ltd
Wm. Müller & Co
Natal Madagascar Shipping Agency
Stoomvaart Mij "Nederland"
S.M.N./R.L.
Ned. Ind. Tank Stoomboot Mij
New Zealand Shipping Co.
Nieuwe Rijnvaart Mij.
Van Nievelt Goudriaan
Nippon Yusen Kaisha
Norddeutscher Lloyd
Norske Afrika og Australië Linie
Northumbria Shipping Co.
North Pacific Shipping Co. Ltd
Stoomvaart Mij "Oceaan"
Oceanic Steamship Co.
Phs van Ommeren
Stoomvaart Mij "Oostzee"
Orient Line
Osaka Shosen Kaisha
Pacific Far East Lines
Pacific Islands Transport Line
Pakistan Steamship Company
Peninsular & Oriental s/s Coy
Port Line
Prince Line
Robin Line
Rotterdam - Zuid Amerika Lijn
Royal Mail Lines
Salen Line & Madrigal Line (Salen-Skaugen line)
Scandinavian East African Line
Scindia Steam Navigation Company
Senang Kongsie
Serawak Steamship Company
Shaw Savill & Albion Line
Siam Gulf Line Ltd.
Silver Line
Sociéte des Services Contractuels des Messageries Maritimes
Soerabaja Veem
South Africa - South America Line
South African Government Line
South African Marine Corporation
South African Railway and Harbour
South Africa Shipping Enterprise
Southern Steamship Company
Standard Vacuum Petroleum Maatschappij
Straits Steamship Company
Gemengd Bedrijf en Vaartuigendienst "Suriname"
Svea Line
Svenska Ostasiatiska Kompaniet
Svenska Orient Linien
Swedish East Africa Line
Thai Maritime Navigation Co.
Taihaiijo Kisen Kaisha
Tembelan
N.V.Thalassa
Thesen Line
Trans Ocean Navigation & Trading Co. Ltd
Transocean Liners
Transatlantic
Troy Steamship Liners
Union Castle Mail Steamship
Union Steamship Company of New Zealand
Union Steamship Company of South Africa.
United States Mail Steamship Company
United American Lines
United Corporation of China
V.N.S.
V.N.S. - DiagMijen
 • Holland-Afrika Lijn
 • Holland Australië Lijn
 • Holland-Bengalen-Burma Lijn
 • Holland-Brits Indië Lijn
 • Holland-Karachi-Bombay Lijn
 • Holland-Oost Azië Lijn
 • Holland-West Afrika Lijn
N.V. Ver.Ned. Tankvaart Rederij
N.V. Maatschappij "Vrachtvaart"
Waterman Lijn
Wilhelm Wilhelmsen Lines
Yamashita Kisen Kaisha
Stoomvaart Mij "Zeeland"
: 6Algemeen
: 6J.C.J.L./K.J.C.P.L.
: 6Kon. Hollandsche Lloyd
: 6K.N.S.M., K.W.I.M., N.R. Mij
: 6St. Mij. "Nederland"
: 6Ned. Ind. Tankstoomboot Mij
: 6Kon. Rotterdamsche Lloyd
: 6V.N.S.
: 822.1/821.9diversen
: 822.1/821.9Canadian Pacific
: 822.1/821.9Glen Line
: 822.1/821.9Henderson Line
: 822.1/821.9Hollandsche Stoomboot Mij
: 822.1/821.9Holt / ? Funnel Line
: 822.1/821.9Italian Line
: 822.1/821.9Istmian Line
: 822.1/821.9K.J.C.P.L.
: 822.1/821.9Kon. Rotterdamsche Lloyd
: 822.1/821.9Rijkes ?
: 822.1/821.9Matson Line
: 822.1/821.9Stoomvaart Mij "Nederland"
: 822.1/821.9V.N.S.
: 823.1Diverse Mijen
923.111Gezamenlijk exploiteren der scheepvaart Mijen
Java-New York Lijn
Java Pacific & Høegh (Silver) Line
Java-Pacific Lijn
K.J.C.P.L./Butterfield & Swire
Silver-Java-Pacific Lijn
Strick Ellerman Service
923.119Concurrentie der scheepvaart Mijen
923.14Scheepsagenturen (zie ook 926)
N.I.S.O. (Ned. Ind. Scheepvaart Organisatie)
N.I.S.O. - circulaire
923.15Cargadoors
923.16Dispacheurs
923.17Wervingsbureaux
923.18Havenexploitatie Mijen (kustvaart ondernemingen)
N.I.H.E. (Ned. Ind. Haven Exploitatie)
N.I.S.H.M.
923.181Steenkolen distributie Mijen
923.182Mijen voor verwerking van massale producten
923.183Sleepbootondernemingen
923.184Veren
923.19Stuwadoor Mijen

923.2 Landtransport

923.28Spoor- en tramweg Mijen
923.29Automobiel Mijen

923.3 Luchttransport

I - Correspondentie
II - Rapportage
IVa - K.L.M. notulen Alg. Verg.
Amerika
S.M.N.
Indonesië
: 822.1/821.9
: 822.1/821.9K.L.M.
: 822.1/821.9K.N.I.L.M.
923.39Luchtvaart Mijen
Garuda Indonesian Airways
K.L.M.
K.L.M./K.N.I.L.M.
K.N.I.L.M.
K.N.I.L.M. - commissariaatsstukken

923.4 Expeditiewezen

923.49Expediteurs
923.498Mijen voor het uitsturen ? van schepen

923.8 Vreemdelingenverkeer, toerisme, verblijf te land

(Zie voor Verg. v. Vreemdelingenverkeer en toeristenbureaux op 926.6)
Bali
Diversen
Java
923.81Hotel- en restauratiebedrijf
923.819Hotels, pensions enz.
923.82"Round-the-world" - verkeer
923.83Boekingbureaux

923.9 Telegrafie, telefonie

923.99Telegraaf Mijen, telefoon Mijen
Radio Holland

924. Groot- en kleinhandel, ambacht

924.1Import, export en transito
924.11Productennoteringen, marktberichten
924.19Import en export Mijen
Bouvy - Menado
924.2Vemen, vries- en koelpakhuizen
924.3Particuliere entrepots
924.4Handelaren, afschepers, leveranciers, producenten
924.5Tussenhandelaren, makelaars (voor administratie Mijen zie 926.3)
924.6Agenturen vertegenwoordigers
924.7Goederenvervoer, goederenbeurzen, doorvoer, schepenmarkt

925. Credietwezen

925.1Bankwezen
925.19Bankiers
Rentevergoedingen
925.2Geldbeleggingen en geldmarkt
925.21Beurs, koersfluctuaties
925.28Beleggingsmijen
925.29Commissionairs
925.3Hypotheekwezen, scheepsverband
925.39Hypotheek Mijen
925.4Verzekering
Zeluva (o.a. Hr. Pronk)
925.42Pensioenverzekering
925.49Verzekering Mijen
Vereeniging "Zeerisico"
Vereeniging "Het Pensioenfonds voor Gezagvoerders en Officieren ter Koopvaardij"

926. Instellingen, maatregelen ter bescherming, controle, bevordering van handel en bedrijf

(Zie voor Kamers van Koophandel ook 913.14)
Afrika Instituut
Economische Voorlichtingsdienst
Economische Mededelingen v/d Econ. Voorlichtingsdienst
Indonesisch-Nederlands Cultureel Centrum
Internationale Kamer van Koophandel
Kamers van Koophandel
Koninklijk Instituut v/d Tropen
Nederlandsch-Amerikaansche Kamer van Koophandel
Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg
Oudzeeland-America Foundation ?
Indonesische Kamer van Koophandel
: 923.1

926.1 Verenigingen en commissies ter behartiging van groepsbelangen

Centraal Sociaal Werkgeversverbond
Commissies
Commissie Voorziening en Opleiding Varend Personeel
Indische Ondernemersbond
Kwartaal- en maandoverzichten v/d Indische Ondernemersbond
Nederlandsch - Zuid Amerikaansch Instituut
N.I.B.E.G. (Ned. Ind. Bond van ex-krijgsgevangenen en geinterneerden)
Ondernemersraad v. Indonesië
Berichten aan de leden van de Ondernemersraad v. Ind.
Vereeniging v/d Effectenhandel
Vereeniging van Leerlingen der "De Ruyterschool"
Ondernemersraad - Mededelingen aan de Leden van de Ondernemersbond
: 913.22Indonesië
926.19Reders- en scheepvaartverenigingen (Scheepvaartbelangen)
International Chamber of Shipping
Nederlandsche Reedersvereeniging
Ned. Reedersvereeniging - bestuursvergaderingen
Ned. Reedersvereeniging - circulaires
Scheepvaartvereniging voor Indonesië
Vereniging van Werkgevers in de Scheepvaart en aanverwante bedrijven
Scheepvaartvereniging / Indonesië maandberichten
926.2Tentoonstellingen, jaarbeurzen, congressen, markten, conferenties, toonzalen, showboats
Jaarbeurs Utrecht
926.3Controle commissies en instellingen (accountants), arbiters, administratie maatschappijen
926.4Instituten t/d van nautische en technische zaken (w.o. ook LLoyd's, Veritas etc.), classificatie Mijen
Bureau Veritas
Kon. Ned. Meteorologisch Instituut
Normalisatie Commissie in Nederland
926.5Informatie- en adviesbureaux (consulenten), persbureaux, plaatsingbureaux, raadgevende ingenieurs, researchbureaux, vertaalbureaux, proefstations, typebureaux, recherche bureaux, documentatiebureaux
Arbeidsbemiddeling Ned. Reedersvereeniging
Ned. Inst. v. Documentatie en Registratuur (NIDER)
N.I.D.E.R. - Algemeen Bestuur
Ned. Inst. voor Efficiency - codificatie van inkoop- en magazijnartikelen
Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen
Wijs Muller & Co.
926.6Toeristenbureaus, V.V.V., passagebureaux
Erkenning van passage- en reisbureaux
Maandverslagen V.V.V. "Amsterdam"
Lissone/Lindeman - Nitour
Financiële hulp Mevr. G.C. Menger-Bijpost
926.7Advertentie- en reclamebureaux

927. Veeteelt, jacht en visserij

927.1Veeteelt
927.2Jacht
927.3Visserij
927.31Visserij bedrijven

928. Ondernemingen in haar onderlinge economische en financiële verhoudingen

928.1Trusts, kartels, pools, concentraties
African Coastwise Conference
Associated Steamship Lines
Atlantic and Gulf/Neth. East Indies Conf.
Australia Eastern Shipping Conference
Australia - Hongkong Conference
Australia - Indonesia Conference
Australia & Nw. Zealand Passenger Conference
Calcutta - Japan Conference
Colombo/Australia Conference
Colombo, Madras and Calcutta Conferences
Continent to Bombay & Karachi Conference
Continent Chittagong Conference
Continent - Colombo Conference
Continent/India en Pakistan Conference
Deli - Gulf of Aden & Red Sea Conf.
Deli - East Canada Conference Agreement
Deli - New York Rate Agreement
Deli - Pacific Rate Agreement
Deli Vrachten Conferentie
Djakarta Vrachten Conferentie
East African - Europe Conference
Far Eastern Freight Conference
Far Eastern Passenger Conference
Genua Conference
India Conference
Indonesië - Australië Conferentie
Japan - Australia Freight Conference
Java - Golf van Aden en Rode Zee Conference
Japan - Indonesië v.v. Conference
Java - East Canada Conference Agreement
Java - New York Rate Agreement
Java - Pacific Conference
Joint Australian Eastern Passenger Conference
Karmahom Committee (Karachi-Marmagoa Range Homeward)
Liner Freight Rate Committee
New Zealand Freight Conference
Oost Aziatische Conference
Outward British India Conference
Outward Continent/Australia Conf. Continent-Australia trade
Outward Continental Brazil Freight Conference
Outward Continental River Plato Freight Conf.
Oversea Shipping Representatives Association
Pacific Indonesian Conference (Deli. Pac. Rate Agreement)
Pacific Far East Lines
Pacific Westbound Conference
P.H.F.C. (inhoud overgebracht naar B.V.C.)
P.H.F.C. (: 823.12) Indië-Europa
P.H.F.C.( : 823.712.1)
P.O.J.F.C.
Singapore-Australia Freight Conference
South & South East African Conference
South American Traffic Conference
Straits-Australia and New Zealand Conference
Straits-China Deck Passenger Conference
Straits-China-Japan Conference
Straits Homeward Conference
Straits-New York Freight Conference
Straits Pacific Conference
Trans Atlantic Passenger Conference
Trans Pacific Passenger Conference
Trans Pacific Freight Conference
928.2Holding companies

929. Usantiën, algemeen erkende formulieren, schablonen, contracten, afkortingen, maten, gewichten, muntstelsels en normaalvormen, handelsmerken, normen

Normalisatie
929.3Afkortingen
93. Kunst, wetenschap, philantropie, piëteit, sociale-, godsdienstige- en politieke aangelegenheden (ceremoniën)

931. Musea, bibliotheken, archieven

932. Onderwijsinstellingen en commissies t/d v/h onderwijs

Kweekschool v/d Zeevaart, Amsterdam
Zeevaartschool, Amsterdam
Zeevaartschool, Delfzijl
Zeevaartschool, Groningen
Zeevaartschool, den Helder
Zeevaartschool, Rotterdam
Zeevaartschool, Scheveningen
Zeevaartschool, Terschelling
Zeevaartschool, Vlissingen

933. Philantropische instellingen en commissies, ziekeninrichtingen, vacantie- en rusthuizen, tehuizen

Lijst van in Nederland aanwezige instellingen van Weldadigheid

934. Vak- en politieke verenigingen en instellingen

Bond van Nederlandse Werknemers in het Ind. Transportbedrijf
Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (CKOK?)
Mededelingen College Zeemanshoop
Industriële Club
Sociaal Politiek Documentatie Bureau
Vereeniging "Karel van Lennep"
Vereniging van Nederlandse Koopvaardijkapiteins 1943
Vereeniging van oud-employé's der K.P.M.
Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied
Vereeniging Walpersoneel Scheepvaart

935. Godsdienstige instellingen en sociale commissies

Fonds voor de De Ruytermedaille

936. Ontspanningsinstellingen en commissies, sportverenigingen

937. Wetenschappelijke instellingen, studiegenootschappen

Internationale Vereeniging voor financieel- en fiscaal recht - Internationaal Belasting Documentatie Bureau
Maatschappij ter bevordering van het Natuurwetenschappelijk Onderzoek van Oost- en West Indië
Nederlandsch Economisch Instituut
Nederlandsch Genootschap voor Documentreproductie
Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken
Nederlandse Documentalistenkring
Nederlandse Vereniging voor Zeerecht
N.I.D.E.R. - Afd. Classificatie Commissie
Nederlandsch Instituut voor Efficiency (N.I.V.E.)
N.I.V.E. - bedrijfsstudiegroep v. Administratie-Techniek -Alg.
N.I.V.E. - Bedrijfsstudiegroep v. Administratie-Techniek, diverse Commissies
N.I.V.E. - Studiegroep Beheersdocumentatie - Alg.
N.I.V.E. - Studiegroep Beheersdocumentatie - Commissie I
N.I.V.E. - Studiegroep Beheersdocumentatie - Commissie I en III
N.I.V.E. - Studiegroep Beheersdocumentatie - Commissie II en III
N.I.V.E. - Studiegroep Beheersdocumentatie - diverse Commissies
N.I.V.E. - Studiegroep Beheersdocumentatie - Kleine Commissie en Redactie Commissie
Nederlands Verkeersinstituut - afd. Documentatie
Pacific Institute (Institute of Pacific Relations)
Studiecentrum T.N.O. voor Scheepsbouw en Navigatie
Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam
Technisch Documenten Centrum

938. Omroepverenigingen

Radio-Nederland Wereldomroep
94. Geografische, economische, historische aantekeningen en onderzoekingen
Afrika - Algemeen/diversen
Afrika - Centraal en Oost Afrika
Afrika - Mauritius - Réunion - Madagascar
Afrika - Unie van Zuid Afrika
Afrika - West Afrika
Noord Amerika
Zuid-Amerika - Algemeen/diversen
Zuid-Amerika - Argentinië
Zuid-Amerika - Brazilië
Zuid-Amerika - Nederl. West Indië
Azië - Algemeen/diversen
Azië - Achter Indië (Algemeen - Malakka - Siam - Birma)
Azië - China en Indochina
Azië - India en Pakistan
Azië - Iran
Azië - Japan
Europa - Algemeen/Diversen
Europa - Nederland
Oceanië - Algemeen/diversen
Oceanië - Australië & Nieuw Zeeland
Oceanië - Brits Nieuw Guinea/Papua
Oceanië - Nederlands Nieuw Guinea
Oceanië - Indonesië
Oceanië - Philippijnen
Algemene economische toestand enz. in Indonesië na capitulatie Japan
Nederlandsche Bank voor Zuid Afrika

941. Expedities

942. Havens en haar economische betekenis

Belawan Deli

943. Historische stukken

Lijsten historische aantekeningen, boeken en rapportage betreffende de oorlog

944. Kolonisatie

949. Hydrografische, oceanografische en klimatologische mededelingen

Berichten aan Zeevarenden
+ 942Algemeen
+ 942Afrika - Algemeen/diversen
+ 942Afrika - Algiers
+ 942Afrika - Beira
+ 942Afrika - Dakar
+ 942Afrika - Durban
+ 942Afrika - East London
+ 942Afrika - Kaapstad
+ 942Afrika - Lourenço Marques
+ 942Afrika - Madagascar (Tamatave)
+ 942Afrika - Mauritius (Port Louis)
+ 942Afrika - Mombasa
+ 942Afrika - Port Elasabeth
+ 942Afrika - Réunion
+ 942Afrika - Suez Kanaal
+ 942Noord Amerika - Boston
+ 942Noord Amerika - Los Angelos
+ 942Noord Amerika - Portland
+ 942Noord Amerika - Quebec
+ 942Noord Amerika - San Francisco
+ 942Noord Amerika - Seattle
+ 942Noord Amerika - Victoria
+ 942Zuid Amerika - Algemeen/diversen
+ 942Zuid Amerika - Bahia Blanca
+ 942Zuid Amerika - Buenos Aires
+ 942Zuid Amerika - Necochea
+ 942Zuid Amerika - Rosario
+ 942Zuid Amerika - Santos
+ 942Zuid Amerika - Nederl. West Indië - Curaçao
+ 942Azië - Algemeen/diversen
+ 942Azië - Amoy
+ 942Azië - Banghoi
+ 942Azië - Bangkok
+ 942Azië - Bombay
+ 942Azië - Hongkong
+ 942Azië - Kobe
+ 942Azië - Osaka
+ 942Azië - Penang
+ 942Azië - Rangoon
+ 942Azië - Saigon
+ 942Azië - Shanghai
+ 942Azië - Singapore
+ 942Azië - Swatow
+ 942Azië - Thailand Phnom Penh
+ 942Europa - Algemeen/diversen
+ 942Europa - Amsterdam
+ 942Europa - Antwerpen
+ 942Europa - Bremen
+ 942Europa - Bristol
+ 942Europa - Genua
+ 942Europa - Hamburg
+ 942Europa - Kopenhagen
+ 942Europa - Liverpool
+ 942Europa - London
+ 942Europa - Rotterdam
+ 942Europa - Triest
+ 942Europa - Vlissingen
+ 942Europa - IJmuiden
+ 942Oceanië - Algemeen/diversen
+ 942Oceanië - Australië - Adelaïde
+ 942Oceanië - Australië - Albany
+ 942Oceanië - Nw. Zeeland- Auckland
+ 942Oceanië - Australië - Brisbane
+ 942Oceanië - Australië - Darwin
+ 942Oceanië - Australië - Fremantle
+ 942Oceanië - Australië - Geelong
+ 942Oceanië - Australië - Geraldton
+ 942Oceanië - Australië - Gladstone
+ 942Oceanië - Tasmanië - Hobart
+ 942Oceanië - Hawaii - Honolulu
+ 942Oceanië - Australië - Melbourne
+ 942Oceanië - Australië - New Castle
+ 942Oceanië - Australië - Perth
+ 942Oceanië - Philippijnen
+ 942Oceanië - Australië - Port Moresby
+ 942Oceanië - Australië - Port Pirie
+ 942Oceanië - Australië - Sydney
+ 942Oceanië - Nw. Zeeland- Wellington
+ 942Oceanië - Indonesië (zie voor indeling van Indonesië rubriek 949+942)

949+942. Oceanië - Indonesië

Sumatra

Algemeen
Aer Putih
Asahan
Bagan Si Api2
Bagus Kuning
Bau Bau
Batu Bahra
Batu Rusa
Belawan Deli I - Algemeen
Bengkalis
Benkulen
Berombang
Bintuhan
Bireuën
Blinju
Djambi
Djebus
Gunung Kidjang
Gunung Sitoli
Indrapura
Karang Anjer
Kertapatti
Koba
Kota Agung
Kota Baru
Kroë
Kuala Radja
Kwalaradja
Labuan Atjeh
Labuan Bilik
Langsa
Lho Seumawé
Mandi Angin
Medan
Meulaboh
Muntok
Olehleh
Oosthaven
Padang
Pakan Baru
Palembang
Palembangrivier - Musi
Paneh
Pangkal Pinang
Pangkalan Brandan
Pangkalan Dodo
Pagkalan Susu
Riouw
Sabang
Sambu
Sanding
Sasak
Selat Pandjang
Sembilang
Siak
Sibolga
Sigli
Simpang Olim
Sumur
Sungie Gerong
Sungei Liat
Sungei Pakning
Su?ch
Tandjong Leidong
Tandjong Pagar
Tandjong Pandan
Tandjong Tiram
Telok Betong (Oosthaven)
Tungkel

Java

Algemeen
Bajah
Bandi Alitbaai
Bandoeng
Banjuwangi
Batavia
Bawean
Belang
Buitenzorg
Cheribon
Djuana
Genteng
Indramaju
Karangantu
Kraktaän
Merak
Oedjong Gendeng
Padang Tritis
Pamanukan
Panarukan
Parantritis
Pasar Ikan
Pasuruan
Patjitan
Pekalongan
Pelabuan Ratu
Pulu Obin
Pulu Sempoe
Probolinggo
Rembang
Semarang
Semarang - Zeehaven
Sumenap
Surabaia
Tandjong Panto
Tandjong Perak
Tandjong Priok
Tegal
Tjikembang
Tjilaut Eureun
Tjilatjap
Tuban

Celebes

Algemeen
Amurang
Badjowé
Balangnipa
Belontio
Beo
Bitung
Bonthain
Bora?o
Bulukomba
Buton
Bwool
Djeneponto
Donggala
Garassi
Gorontalo
Kabalo
Kalora (of Kalorangi)
Kalumpangbaai
Kameasi
Karaton
Kendari
Kolaka
Kololich
Kolonedale
Kota Buna
Labuan Bugis
Leok
Lirung
Lokodidi
Luwuk
Madjene
Makassar
Mamudju
Matongkat
Menado
Minanga
Nanussa
Nuangan
Oedjongpatiro
Oloan
Ondong
Palehleh
Palima
Palu
Palopo
Paré Paré
Parigi
Randjuni Ketjil
Salabangka
Saleier
Sentigi
Siau
Sindjai
Siwangkulu
Sumalata
Tagulandang
Taima
Tamako
Tamarana
Tambulongan
Taruna
Tiwaabose
Tobojogan
Toli Toli
Toribulu
Totok
Tungarangan
Tula Dinggi

Borneo

Algemeen
Balik Papan
Bandjermasin
Batu Ampat
Berouw (Berau)
Bulongan
Padang Tikar
Pasir
Pemangkat
Pontianak
Pontianak - Kapuas
Samarinda
Sambas
Sampit
Sankulirang
Selakau
Singkawang
Taraken
Teluk Bajur

Molukken

Algemeen
Amboïna
Banda
Batjan
Bula
Djiko
Dobo
Laiwui
Morotai
Oma
Sanana
Ternate
Wahai

Kleine Sunda Eilanden

Algemeen
Ampenan
Baucau
Benoa
Bima
Buleleng
Den Passar
Endeh
Geltiting
Kaloa
Labuan Hadji
Maumere
Padang Baai
Robong
Sumbawa Besar
Timor Dilly Pantai
Timor Kupang
Waingapu

Nieuw Guinea

Algemeen
Biak
Hollandia
Humboldtsbaai
Madang
Merauke
Minika
Samarai
Sorong
95. Publicaties, photo's, films, lezingen, voorwerpen
William the Silent Award

951. Boeken, boekerijen, kaarten, literatuuroverzichten

A.N.P. - Indonesische Documentatiedienst
The Britsch Shipbuilding Association
?east Sociaal Werkgeversverbond Documentatieberichten ?
D.A.F. - Documentatieorgaan betr. het wegvervoer
D.A.F. - Index doc. orgaan betr. het wegvervoer
Dept. v. Verkeer en Waterstaat - Lijst aanwinsten van de bibliotheek
Directoraat-Generaal van het Verkeer - Literatuuroverzicht van het verkeer
Documentatiebureau voor Overzees Recht
Economische Voorlichtingsdienst - Economische Mededelingen
Havenbedrijf Gemeente Rotterdam - Lijst van aanwinsten, bibliotheek en Lijst v. lopende periodieken
Indonesische Documentatie
Instituut v. Scheepvaart en Luchtvaart - Lijsten aanwinsten, bibliotheek en Tijdschriften Revue
Kon.Instituut v/d Tropen - Aanwinstenlijst der boeken van de Centrale Boekerij
K.L.M. - Nieuwsoverzicht voor de K.L.M. (Radar II No...)
Nederl. Inlichtingendienst v/d Verenigde Naties - Documentenaankondiging
Nederlandse Spoorwegen - Lijsten van lopende tijdschriften en dagbladen
Nederl.Vereniging van Transportondernemingen - Literatuuroverzichten
Ondernemersraad - Documentatiemateriaal
P.T.T. - Lijst van aanwinsten P.T.T.
P.T.T. - Overzicht tijdschriftenartikelen Documentatiedienst P.T.T.
Technisch Documenten Centrum
Werkspoor - Aanwinsten bibliotheek
(08)
(08)Unites Nations
(08)Veilingen
: 91Mededelingen van het Secretariaat van de Nederlands-Indonesische Unie
/952(Op dit cl. no. komen alleen de opgeloste pkd's Boeken en tijdschriften)
/952Afgestaan aan derden

952. Periodieken

Departement van Verkeer en Waterstaat - Bureau Documentatie - Lijst van tijdschriften, genoemd in de artikelen in "Verkeer en Zeevaart en Rijnvaart"
(08)
952.9.Mijen voor het uitgeven van periodieken

953. Voorwerpen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Bij de administratie van mijn overleden broer vond ik een schrijven van de N.V.Assurantiemaatschappij Brandaris Amsterdam met een polisnummer 258/0800 ten name van A.F.G.Jansen Dijksweg 20 Hengelo O.Hierin wordt genoemd dat het b.g. polisnummer is gewijzigd in:10/9100/0358/179. datum van ingang 03-10-1960.Ik kan er verder niets van vinden maar ben wel benieuwd voor welk soort verzekering deze polis staat.Op internet heb ik de b.g. verzekerings maatschappij niet kunnen vinden.Weet u hoe ik verdfer moet handelen.Bij voorbaat dank voor uw medewerking teken ik met vriendelijke groeten.J.T.A.Jansen Dr.A.Schweitzerlaan 5 Bathmen 7437 CM

De assurantie Mij. Brandaris, Amsterdam is destijds overgenomen door Delta Lloyd Leven.
Met het voornoemde polisnummer moet U hier meer info kunnen verkrijgen.
mvg, Kees de Ru

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in