Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KNVB

2.19.123
H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.123
Auteur: H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1889-1997
merendeel 1889-1996

Omvang:

135.60 meter; 4946 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Engels en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto's en fotoboeken.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en zijn afdelingen bevat onder ander stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de bond en zijn afdelingen. Dit zijn onder ander notulen van vergaderingen, jaarverslagen en periodieken zoals "Het Sportblad", "De Sportkroniek", "Voetbal-Almanakken", en "Voetbal-Jaarboekjes". Daarnaast is er ruimschoots materiaal bewaard over bijvoorbeeld het spelen op zondag, de adresboekjes en verschillende handboeken. Verder bevat het een drietal fotoboeken van alle wedstrijden van het Nederlands elftal over de jaren 1894-1946 en diverse andere foto's en krantenknipsels.

Archiefvormers:

 •  
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) , 1889-
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Amsterdam , 1894-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Arnhem , 1908-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Dordrecht , 1911-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Drenthe , 1926-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Friesland , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Gelderland , 1896-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Gouda , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Groningen , 1907-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Haarlem , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Leiden , 1903-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Limburg , 1908-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Nijmegen , 1909-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Noord-Brabant , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Noord-Holland , 1902-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Rotterdam , 1894-1995
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Twenthe , 1899-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Utrecht , 1901-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Zeeland , 1921-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), afdeling Zwolle , 1905-1996
 • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), 's-Gravenhage , 1894-1996

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Begin jaren negentig onderzocht de KNVB de mogelijkheden om tot een andere structuur van het amateurvoetbal en van de arbeidsorganisatie te komen. Eind 1994 werden de voorstellen inzake herstructurering in behandeling genomen. Dit betekende dat de afdelingsbesturen samenwerkingsverbanden zouden moeten aangaan dan wel hun districtsgrenzen moesten wijzigen. Hierdoor werden de twintig afdelingen omgevormd tot negen districten ( Functieboek K.N.V.B. Amateurvoetbal, Zeist 1994, 1. Zie verder: Voetbal Totaal, 6 oktober 1994 (inv.nr 839). ) .

In dezelfde tijd was een werkgroep van de afdeling Friesland bezig het archief op te schonen en systematisch te ordenen. Op grond daarvan meende deze dat bij alle afdelingen aan de volgende onderwerpen aandacht besteed zou moeten worden:

 1. een grondige opschoning en systematische ordening van het archief;
 2. een ordening van het daar aanwezige fotomateriaal, waarbij zoveel mogelijk wordt vermeld wat op de foto is te zien, wanneer dit plaats vond en waar;
 3. de aanwezige bibliotheken systematisch op te zetten ( Brief van de met de ordening van het archief belaste werkgroep van de afdeling Friesland aan het afdelingsbestuur d.d. 24 januari 1995. Omstreeks april werd er ook een rubriekmatig ingedeeld ordeningsplan opgesteld. Zie: objectdossier van de KNVB. ).

Op grond van de daarbij geformuleerde aanbevelingen en vanwege de reorganisatieplannen benoemde de KNVB op verzoek van het afdelingsbestuur van Friesland een werkgroep archivering van de sectie amateurvoetbal. Deze stelde zich drie taken ten doel:

 1. inventarisatie van de bestaande archieven en het vaststellen van criteria voor het bewaren of vernietigen van archivalia;
 2. het ontwerpen van een toekomstig archiefsysteem; en
 3. het uitwerken van een soort "museum-idee" ( Brief van de directeur amateurvoetbal van de KNVB aan de KNVB Afdelingen d.d. 3 mei 1995. ).

Ten aanzien van de te bewaren stukken werd besloten, dat deze direct betrekking moesten hebben op het beleid en de organisatie dan wel dat deze van geschiedkundige waarde moesten zijn. Al spoedig daarna benaderde de KNVB de toenmalige afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Nationaal Archief om de mogelijkheden van overbrenging van het oud-archief te onderzoeken alsmede om een plan voor informatievoorziening op te stellen. Verder hield de voornoemde werkgroep zich bezig met de schoning van de afdelingsarchieven, wat resulteerde in een bewaartermijnenlijst ( Hoewel het afdelingsarchief van Limburg niet in deze inventaris is opgenomen, is enigszins te reconstrueren hoe dit er moet uitzien, daar dit archief als uitgangspunt diende voor de concept-vernietigingslijst van KNVB-archiefbescheiden. Tegelijkertijd werd er een lijst opgesteld voor de bewaartermijnen van bepaalde specifieke dossiers. De definitieve criteria voor bewaren of vernietigen van archiefbestanden is als bijlage te vinden bij de brief van de directeur amateurvoetbal van de KNVB aan de KNVB Afdelingen d.d. 10 augustus 1995. Zie voor alle lijsten het objectdossier van de KNVB. ) .

Zoals vermeld telde de KNVB op dat moment twintig afdelingen. Met uitzondering van de afdelingen Zwolle, Noord-Holland ( Volgens inspectierapport d.d. 4 juni 1998 beslaat dit archief 30 meter. Het is opgeslagen op het bondsbureau te Alkmaar, Olympiaweg 1. Zie voor de inhoud inv.nr 3909. ) , Amsterdam en Limburg werden de archieven later ook overgebracht naar de Limos-kazerne aan de Gelderselaan 27 te Nijmegen, dat als centraal depot dienst deed. De afdelingen Limburg en Amsterdam droegen hun archief later alsnog aan de KNVB over, zodat het bij een tweede bewerking kon worden meegenomen.

In deze inventaris treft men de archieven van het hoofdbestuur van de KNVB en een aantal afdelingen aan. Opvallend bij de archieven van het hoofdbestuur is het ontbreken van de talrijke commissiearchieven, die in de Jaarverslagen uitgebreid aan de orde komen. Bij de aanvang van de inventarisatie bestond het archief van het hoofdbestuur hoofdzakelijk uit een groot aantal, gedeeltelijk dubbele series periodieken. De archiefstukken waren voor het grootste deel in aparte dozen opgeborgen met aan de buitenzijde een globale omschrijving van de inhoud. Daarbinnen waren deze in stofmappen verpakt met op de omslag een summiere inhoudsaanduiding. Vermoedelijk heeft de afdeling archief en documentatie van de KNVB deze ordening destijds aangebracht. Op deze bestanden bestond echter geen depotlijst noch een inventaris. Aanvullingen vanuit de ambtelijke organisatie vonden niet structureel plaats maar waren afhankelijk van functiewisselingen en toevalligheden. Het archief was in het bondskantoor te Zeist in drie aaneensluitende ruimten opgeslagen ( Verslag van de bespreking van het hoofd van de afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Nationaal Archief met vertegenwoordigers van de KNVB van 8 mei 1995. Uit de daarin opgenomen globale beschrijving blijkt, dat niet alle daar genoemde bestanden in 1998 naar het Nationaal Archief zijn overgebracht. ) .

In 1998 werd het archief van het hoofdbestuur van de KNVB ter bewerking naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht.

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geacht Nat. archief,
Ik vond in het nalatenschap van mijn vader (Jacobus Johannes Bolland geb. 1901 Den Haag) het volgende blauw-gaemailleerdee speldje, een witte schuine band van links onder naar rechts boven met in gouden hoofdletters K.N.E.B. Het speldje is boven en opzij iets ingedeukt. In het blauwe veld li. bov. staat een kroontje. in het blauwe veld re. ond. staat een geveterde bal (hand of voetbal) Volgens de Kon. Biblioth. zou het een speldje zijn van de in 1920 opgerichte voetbal en sportcl. van de Konkl. Nederl. Edelmetaal Bedrijven , van Kempen , Begeer en Vos. Men moest echter om lid te worden geemployeerd zijn bij deze bedrijven. Daar mijn grootvader of ov.gr. vader Zilversmid was zou mijn vader bij deze ver. lid geweest kunnen zijn. Kunt u mij hierover enige mededelingen doen. Met vr..groet H.R. Bolland
Reeds geinformeerd bij:
service@ kempen-begeer.nl/ Speldjes museum/ info@begeer.nl/ KNVB
www.kb.nl/ receptie@van veluwe.nl/ gemeentearchief.den Haag/ bragt@rkd.

Geachte heer Bolland. U reactie is ter afhandeling doorgezet naar de collega's van de afdeling dienstverlening.

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het digitaliseren van de ledenlijsten. Echter, sedert gisteren krijg ik geen ledenlijst meer te zien. Als ik op de link voor een bepaald seizoen druk kom ik weer terug bij de pagina met alle seizoenen ledenlijsten.

Als het wel werkt is het zoeksysteem beneden de maat. Als ik op een individuele scan ga staan komt er een geel kadertje met wat letters en een heleboel cijfers tevoorschijn. Pas als ik dan klik kan ik zien van welke vereniging ik de ledenlijst te pakken heb.

Sommige seizoenen hebben wel meer dan 400 scans. Het werkt bijzonder ongelukkig als ik die allemaal individueel moet openen om te zien welke vereniging het betreft. Er zit namelijk niet echt een logische alfabetische of chronologische volgorde in.

Het zou wel zo handig zijn om bij elk seizoen een lijstje te voegen welke vereniging op welke scans terug te vinden is. Ik heb voor mezelf 1899/00 al gedaan.

Met vriendelijke groet,

Laszlo Scheltens

Heeft iemand informatie voor mij over de Abcouder voetbalvereniging ASC'37?

Geachte heer van Dam,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedendag,

Ik ben op zoek naar mijn opa, Ferdinand Jan Koens (Ferrie Koens), hij speelde voor DWS in Amsterdam, waarschijnlijk tussen 1915 en 1930.

Ik hoop dat u iets kunt vinden.

Met vriendelijke groet,

Ferrie Koens

Heb een vraag het is lang geleden maar in 1971 ( 24-01-1971 ) speelde FSC thuis tegen SC Cambuur uitslag 3-0 wie was in die wedstrijd de Scheidsrechter ?.

Geachte heer,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

In het seizoen 1957-1958 speelde Sittardia uit tegen Helmondia''55 ( KNVB-Beker ) uitslag 3-2. Wie scoorde de doelpuntenmakers voor Sittardia ? en wat was de ruststand in die wedstrijd. In de krantenarchief stond geen statistiek vermeld en in het Limburgsdagblad was er geen wedstrijdverslag vermeld. Ben namenlijk een Fortuna verzamelaar.

Geachte heer Smid,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zoek twee opstellingen van Fortuna Sittard seizoen 1995-1996 KNVB-Beker MVV-Fortuna Sittard ( 12-08-1995 ), en Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard ( 28-11-1995 ).

Beste Ger,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zoek archiefmateriaal van de voetbalvereniging FC Boswinkel uit Enschede; in de jaren 70 en 80 speelde onze plaatselijke trots in Holten (Blauw Wit '66) ieder jaar tegen deze club. Wie heeft gegevens, met name wedstrijdgegevens?

Geachte heer de Leeuw van Weenen,

Uw vraag is vraag doorgestuurd naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,
Wie kan mij helpen in het verzamelen van de gegevens van de finalewedstrijden om de distriktbeker (alle regio's).
Ik zoek de datum, de teams, de uitslag en waar de finale is gespeeld.
mvg
Adrie Franssen.

Geachte heer Franssen,

Uw vraag is doorgestuurd naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,

Ik ben op zoek naar de eindstanden van SV Dalfsen (voor 1963 nog onder de naam AVV) tussen 1942 en 1962. De vereniging speelde in die periode onder de Zwolsche Voetbalbond. Wellicht kunnen jullie hier bij helpen?

Met vriendelijke groet,
Steve Oosterkamp
SV Dalfsen

Beste, Ik ben op zoek naar
1. de samenstelling van het Nederlands militair elftal in de jaren 1958-1963;
2. De samenstelling van Jong Oranje in de jaren 1958-1963;
3. De uitslag van de wedstrijd Vlissingen-DESK in de zondag Eerste klasse E (Zuid I) tijdens het seizoen 1969-1970.
Hopelijk kunt u mij helpen. Vriendelijke groet, Jos van Meeuwen

In het tijdschrift Sport Illustratie van 11 april 1923, pagina 236 staat een foto staat van een kampioenswedstrijd met voetbalclub Asselt (gemeente Swalmen - Limburg). Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal wil graag een scan van deze foto opnemen in een artikel over die voetbalclub. Het gezochte nummer van Sport en Illustratie blijkt heel moeilijk te vinden. Daarom doen we via deze weg een oproep met het verzoek ons te mailen als u weet waar dit tijdschrift zich bevindt. Het maakt in elk geval geen deel uit van de collectie van de KB in Den Haag.
Hartelijk dank voor een reactie.
Met vriendelijke groeten
www.maas-enswalmdal.nl
Henri Smeets 0475-502241

Hallo,

Ik ben op zoek naar de uitslagen en eindstanden van de sv Gramsbergen tussen 1946 en 2000. De vereniging speelde in deze periode wisselend in de Zwolse Voetbal Bond en de 4e/3e klasse K.N.V.B. afd. Oost.

Wellicht zou u mij hier verder mee kunnen helpen?

Met vriendelijke groet,
M. Hans
sv Gramsbergen

Als mijn informatie klopt is er op de Olympische dag van 18 juni 1950 in het Olympische Stadion te Amsterdam een beslissingswedstrijd voor het afdelingskampioenschap van de afdeling Utrecht tussen de A-junioren van voetbalvereniging Baarn en een mij onbekende vereniging gespeeld. Deze wedstrijd moet uiteindelijk door een reeks strafschoppen zijn beslist.

Graag zou ik de uitslag van deze wedstrijd willen weten. Een wedstrijdverslag zou helemaal mooi zijn.

Hopelijk kunt u mij hierbij helpen.

Met vriendelijke groet,

J.K. van Veenendaal

Geachte heer, mevrouw,

Op welke wijze (als deze informatie überhaupt beschikbaar is) kan ik voor één club alle jaargangen van diens de ledenlijsten achterhalen?

met vriendelijke groet,

C.Faber

Ik heb een meningsverschil met enkele voetbal liefhebbers en wel het volgende:Volgens mij begonnen de voetbalwedstrijden in de eredivisie 'smiddags om 14.00 uur na de oprichting van de eredivisie. De voetbal liefhebbers beweren dat vanaf het begin van de eredivisie de wedstrijden begonnen om 14u30.Is het mogelijk dat u het antwoord stuurt naar mijn Email adres.BVD vr.gr.c.m.nijssen

Ik ben op zoek naar de adreslijsten van de AVB (Amsterdamse Voetbalbond) tussen 1920 en 1941. Ze zijn waardevol omdat in die boekjes ook geografische informatie is beschreven, wat de Data Bank sport niet doet. Er ontbreken drie jaargangen. De adresboekjes zouden opgenomen worden in het Nationaal Archief. De KNVB in Zeist zou daarvoor zorgen. Nu verkeer in het ongewisse. Dank voor een antwoord.
Groet,
Albert van der Vliet (www.amsterdamnoord.com .)

Mijn schoonvader heeft tussen 1965 en 1980 bij Duno in den haag gevoetbald en is vaak in de krant verschenen. Onlangs heb ik hem een verzameling van zijn krantenknipsels als kado gegeven maar er ontbreekt één ding in zijn collectie. Hij is toentertijd uitgenodigd door de KNVB voor ik geloof jeugdselecties van de KNVB. Hij heeft die brief toen afgegeven aan het bestuur van Duno omdat ze dit als relikwie wilden bewaren. Nu is dit document er niet meer en vroeg ik mij af of u wellicht in uw archieven dit document/ brief beschikbaar heeft. KNVB verwees mij door naar hier.
Groet,
Tim van Uden

Hallo,

Ik ben op zoek naar de notulen van de Landelijke commissie Damesvoetbal van de KNVB in de periode 1970-1988. Is dat materiaal beschikbaar?

Groet,
Roy Ponsteen

Goede middag!

Vertel mij eens, is er een archief van verslagen over de wedstrijden (team samenstelling, doelen, vervangingen) van het kampioenschap van Nederland op voetbal (eerste helft van de 20e eeuw) ?

Groet,
Alessandro Falcao

Geachte heer Falcao,

Uw verzoek is doorgestuurd naar onze collega's van de afdeling Dienstverlening.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,
Ik ben op zoek naar de uitslagen en eindstanden en verdere informatie van de SV Blokzijl (voorheen Juliana Blokzijl en B.V.C. en VV Blokzijl) tussen 1921 en 2000.

De vereniging speelde in deze periode wisselend in de NCVB ,Zwolse Voetbal Bond en KNVB.

Wij willen graag onze website voorzien van historische feiten.

Wellicht zou u mij hier verder mee kunnen helpen?

Met vriendelijke groet,
Berry Uffels
SV Blokzijl

Ik heb een foto van 1 mei 1922 met het elftal van voetbalclub de Zwaluw uit Rotterdam. Is er iets in de Knvb archieven te vinden over dit elftal. Zijn er namen bekend naast Jan Roos. Waar deze voetbalclub gevestigd was.

Hallo,

Ik ben namens, vv De Willy's op zoek naar de eindstanden van de seizoenen 95/96 en 97/98. De andere jaren hierna hebben we inmiddels achterhaald. Over deze jaren kunnen we niks vinden. Omdat onze vereniging gaat fuseren maken we een eindboek van onze mooie vereniging. Eindstanden kunnen dan niet ontbreken.

Graag hoor ik u,

Namens De Willy's,
Rob van Aerts

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in