Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

STICUSA

2.19.114
M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.114
Auteur: M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1947-1991
merendeel 1948-1989

Omvang:

27.70 meter; 1075 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat geluidsbanden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat stukken van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA), het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen en de Adviesraad voor Culturele Samenwerking. Het archief van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA) bevat ondermeer stukken met betrekking tot steunverlening aan instellingen op cultureel- en wetenschappelijk gebied in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Ook bevat het stukken van projecten inzake onderwijs, wetenschap, technische projecten en natuurbeheer in Suriname en de Nederlandse Antillen. Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen bevat voornamelijk stukken over regionale projecten buiten Europa, zoals betrekkingen met Oost-Europese, Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Het archief van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking bevat vooral stukken met advisering omtrent de culturele samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Archiefvormers:

 • Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk
 • Comité van Voorbereiding van de Culturele Samenwerking tussen Nederland en Indonesië
 • Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
 • Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen
 • Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen STICUSA
 • Vertegenwoordiger van de Sticusa in Suriname
 • Lichtveld, L.A.M.
 • Reinink, H.J.

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Sticusa

Het archief van de Sticusa 1948-1955 is tijdens de liquidatie grotendeels verloren gegaan. Onderzoek naar de wordingsgeschiedenis en de werkzaamheden van de Sticusa wordt hierdoor ernstig belemmerd. ( Voor alternatieven zie: Primaire bronnen en literatuur betreffende de culturele samenwerking, pag. 42. ) Het restant van het archief bestond uit een serie algemene correspondentie geordend naar rijksdeel en een pak ongeordende losse stukken. De aangetroffen bestanddelen zijn vrijwel integraal opgenomen in deze inventaris. Over de wijze van registratuur en archiefvorming is in het archief weinig feitelijke informatie aangetroffen. De eigentijdse toegang op het archief bestond uit een rudimentaire trefwoordenlijst, onderverdeeld per rijksdeel. Ten aanzien van het beheer van het archief van de tweede Sticusa werd vernietiging angstvallig vermeden. Was in het verleden uit het archief van de eerste Sticusa al tè voortvarend geschoond, in het archief van de Sticusa 1955-1989 was vrijwel alles bewaard gebleven en mede als gevolg daarvan vrijwel ontoegankelijk. Het archief werd centraal geagendeerd, geadministreerd en beheerd. De ingekomen stukken werden, met uitzondering van de niet gecodeerde stukken, zoals fakturen, documentatiemateriaal, voorzien van een datumstempel. Het datumstempel of blokstempel vermeldde: volgnummer, datum van binnenkomst, code (rubricering volgens de archief-index), behandeling, kennisneming. De gerubriceerde stukken werden in viervoud gekopieerd. De kopieën en orginelen werden aan de directie aangeboden. Na de postbespreking werden de kopieën door de directie aan de betrokken stafafdeling ter behandeling aangeboden. Na afhandeling werden ze geborgen in het afdelingsarchief. De originele stukken kregen een bestemming in het centrale archief. De uitgaande stukken werden aangeboden aan de afdeling Algemene Zaken, die de stukken voor verzending gereed maakte. Uitgaande stukken werden eveneens gekopieerd. Eén exemplaar was bestemd voor het centraal archief. De andere exemplaren waren bestemd voor directie en de betrokken stafafdelingen. Door deze werkwijze ontstond een schaduw-registratuur, aangezien de afdelingen hun eigen (schaduw-)archief bijhielden. ( De afdelingsarchieven hadden slechts administratieve waarde en werden tijdens de selectie vernietigd. )

Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname

Het archief van de Sticusa-vertegenwoordiger is gevormd door de opeenvolgende directeuren van het Kabinet van de Gouverneur van Suriname, die deze funktie vervulden van 1948-1975. ( Archiefmateriaal van de eerste Sticusa-vertegenwoordiger J. Michels (1948-1956) werd hierbij niet aangetroffen. ) De stukken, die de Vertegenwoordiger bereikten werden voorzien van het kabinetsstempel van de secretarie van de Gouverneur van Suriname en voorzien van een onderwerpsaanduiding op basis waarvan dossiers op onderwerp werden gevormd. Een ordeningsplan lag hieraan echter niet ten grondslag. De stukken werden apart gehouden van het kabinetsarchief van de Gouverneur. Over de wijze van registratuur en archiefvorming is in het archief geen informatie aangetroffen. Het archief van de Sticusa-vertegenwoordiger in Suriname over de jaren 1956-1975 werd na de onafhankelijkheid van Suriname in ongeordende staat verscheept naar Nederland en in beheer gegeven aan de Sticusa.

Adviesraad voor Culturele Samenwerking

Het archief van de Adviesraad werd gedurende de gehele periode van zijn bestaan beheerd door de Sticusa, die belast was met het secretariaat. Door de directe betrokkenheid van de Sticusa bij de uitvoering van Adviesraad-projecten is op ruime schaal archiefvermenging ontstaan. Stukken van de Adviesraad werden zodoende aangetroffen in het archief van de Sticusa en omgekeerd. Het archief was geordend per jaar, corresponderend met de frequentie van de jaarlijkse zittingen van de raad. De toegang op het archief bestond uit magazijnlijst met summiere beschrijvingen.

Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen

Het archief van het NIICB is tijdens de liquidatie deels vernietigd. Resterende delen van het NIICB-archief werden verspreid aangetroffen in het Sticusa-kantoor in Amsterdam en in het archief van de Sticusa. ( Het NIICB hield kantoor aan de J.J. Viottastraat, in hetzelfde pand waar tevens de Sticusa was gehuisvest. ) Ook werden delen van het archief bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Zoetermeer aangetroffen: één deel werd als een apart archiefbestand aangetroffen en weer een ander deel -de notulen en bestuursstukken- bevonden zich in het semi-ambtelijk archief van mr H.J. Reinink, directeur-generaal voor de Kunsten en de Buitenlandse Betrekkingen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In het archiefblok bij het Ministerie werden stukken aangetroffen van de Afdeling Internationale Betrekkingen. Deze stukken zijn gevoegd bij het archief van deze afdeling. Exacte gegevens over het beheer en de registratuur van het archief werden niet aangetroffen. In de verspreid aangetroffen bestanddelen was geen duidelijke structuur te herkennen. Het is aan te nemen dat het oorspronkelijke secretariaatsarchief centraal werd geagendeerd. Dit blijkt uit het feit dat sommige stukken zijn voorzien van een dagstempel met agenda-nummer. De beschreven bestanddelen in deze inventaris zijn vermoedelijk gedeelten van de bureau-archieven van de secretaris-generaal en de voorzitter van het Instituut.

De in deze bundel beschreven archieven werden in 1990 ten tijde van de liquidatie van de Sticusa naar het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Zoetermeer overgebracht. Na de bewerking werden de archieven gefaseerd in 1991 en 1992 overgedragen aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte mevrouw, heer,
Volgens een kopie in mijn bezit, werd in het voorjaar van 1964 een door de Sticusa geïniteerde radiouitzending verzorgd onder de naam: Het ABC der Cultuur. Deze door prof. dr. G. W. Ovink gehouden voordracht, (6e serie, nr. 2) had als titel 'Boekdrukkunst".
De precieze datum en tijdstip van uitzending is onbekend. Wel begint hij met: 'Bij een vorige gelegenheid mocht ik u spreken over de grafische kunsten in het algemeen'. Wat er op duidt dat hij er meer gehouden heeft.
Gezien mijn onderzoek naar leven en werk van G. W. Ovink (1912 - 1984) deze man zou ik graag weten of er in de archieven enige nier openbaar gemmate informatie zit die zijn betrokkenheid bij de Sticusa duiden of mogelijk verwijzen naar andere bronnen.
Ik zal u zeer erkentelijk zijn bij enige nadere duiding.
In de hoop iets van u te vernemen, in afwachting,
Met vriendelijke groet,

Jaap A. J. Lieverse
Geldersekade 89 / 2
1011 EL Amsterdam
020 625 23 68

Onze medewerker van inlichtingen verwees deheer Lieverse naar de toegang op het Sticusa-archief (nummer toegang 2.19.114). Onder de inventaris nummers 409-418 zijn stukken betreffende ABC radiouitzendingen aanwezig, nummer 413 betreft 1964. Zie deze link naar de toegang: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.19.114/aantal/20.
Of er inderdaad informatie over de vraag aanwezig is, kan alleen worden vastgesteld door archiefonderzoek. Dit inventaris nummer 413 is openbaar en kan worden geraadpleegd in de studiezaal van het Nationaal Archief, zie voor bezoek de algemene informatie op de website: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/bezoek-ons.
Mogelijk is er bij het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum informatie over de radiouitzendingen, zie de wesbite http://www.beeldengeluid.nl/contact.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in