Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Amsterdamsche Bank

2.18.32
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.18.32
Auteur: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012

(c)

Periode:

1609-1993
merendeel 1871-1964

Omvang:

258.50 meter; 4243 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, overname van andere banken, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, vermogensbeheer, betalingsverkeer en lidmaatschappen van verenigingen. Ook zijn archieffragmenten bijkantoren, dochterbedrijven en van overgenomen bankbedrijven aanwezig.

Archiefvormers:

  • Amsterdamsche Bank NV, 1871-1964
  • Amsterdamsche Bank NV, Bijbank te Rotterdam, 1917-1967
  • Incasso-Bank NV, 1891-1948
  • Bandar Oliepalmen Cultuur Maatschappij, 1910-1964
  • Bank van Doijer & Kalff NV te Zwolle, 1824-1957
  • Financieele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen NV te Amsterdam, 1883-1959
  • Friesche Bank NV te Leeuwarden, 1917-1937

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Binnen het geheel van de organisatie van de Amsterdamsche Bank zijn op verschillende niveau's meerdere min of meer zelfstandig archiefvormende eenheden te onderscheiden: de hoofdbank, de bijkantoren en diverse dochtermaatschappijen. De onderhavige inventaris betreft feitelijk het archief van de hoofdbank, aangevuld met bescheiden afkomstig van de andere bedrijfsonderdelen en van overgenomen instellingen.

De bestanden afkomstig van de hoofdbank zijn, uitgezonderd de op basis van onder vermelde criteria vernietigde bescheiden, alle in de inventaris beschreven. Uitzondering hierop vormt een selectie uit de personeelsdossiers, die onder beheer van ABN AMRO Historisch Archief zijn achtergebleven. De aanwezige bescheiden van de bijbank Rotterdam, dochtermaatschappijen en overgenomen instellingen zijn volgens dezelfde critera opgenomen. Voor de opname van bescheiden van de overige bijkantoren was de inhoudelijke waarde van de stukken het criterium: opgenomen zijn enkel díe stukken die vanwege omissies in het archief van de hoofdbank een aanvullende en exemplarische waarde ten aanzien van de bedrijfsprocessen vertegenwoordigen. Niet opgenomen zijn de (fragmenten van) bedrijfsarchieven die door faillissement en liquidatie van de betreffende bedrijven in het depot van de Amsterdamsche Bank terecht zijn gekomen. Voor zover interessant zijn zij aan relevante archiefbewaarplaatsen aangeboden. Een aantal categorieën bescheiden is uit het archief gelicht: dit betreft met name de foto's en waarden als effecten, bankbiljetten e.d. Deze bescheiden zijn toegevoegd aan de deelcollecties van ABN AMRO Historisch Archief, en bij deze afdeling raadpleegbaar.

Als cesuur is in principe het eind van het jaar 1964 aangehouden, het jaar van de fusie met de Rotterdamsche Bank en het opgaan van beide banken in de Amro Bank. Deze cesuur was echter vanwege doorlopende dossiers lang niet altijd te handhaven. In veel gevallen moest daarom een, onvermijdelijk arbitraire, keuze worden gemaakt. In het geval dat een dergelijk dossier nog min of meer een 'Amsterdamsche Bank-karakter' had (i.e. qua periode nog in meerderheid Amsterdamsche Bank was), is het als Amsterdamsche Bank-archief beschouwd en in deze inventaris opgenomen. In de andere gevallen zijn deze dossiers tot het Amro-archief gerekend. In een aantal gevallen is een rigoureuze keuze gemaakt en zijn bestanden en bloc tot een der archieven gerekend. Dit geldt onder meer voor het archief van de Amsterdamsche bank voor België, dat doorloopt tot de liquidatie in 1986 maar toch in deze inventaris is opgenomen. Eenzelfde probleem deed zich een aantal malen voor met dossiers die in oorsprong zijn gevormd door de Incasso-Bank, maar doorlopen na de overname van deze bank door de Amsterdamsche Bank. Deze dossiers zijn opgenomen in het archief van de hoofdbank, met aantekening van de rol van de Incasso-Bank bij de vorming ervan.

Het overgrote deel van het archiefmateriaal was bij aanvang van de inventarisatie in 1994 verzameld in het depot van ABN AMRO Historisch Archief in het kantoorpand Vijzelstraat 32. Deze bestanden werden tijdens de inventarisatie aangevuld met materiaal uit depots in Weesp en Rotterdam. De totale omvang in onbewerkte vorm bedroeg circa 350 m.

Deze bestanden zijn op uitgebreide schaal geschoond. Behalve de gebruikelijke categorieën als duplicaten, concepten en afschriften, bijlagen bij de rekening en (bancair niet interessant) documentatiemateriaal betrof dit enkele seriematige bestanden, met name de kredietdossiers met bijlagen, de dossiers van de afdeling Bijzondere Zaken, dossiers van onderhandse leningen, de dossiers derdenbeslagen en dossiers betreffende emissies, beursintroducties en daarmee verwante activiteiten. Uit deze bestanden is steeds een selectie van circa 5% gemaakt. De gehanteerde selectiecriteria waren met name de aard van de cliënten (grote/kleine bedrijven, bedrijfstak, particulieren), spreiding door de tijd en 'bijzondere gevallen' (dossiers uit en kort na de oorlogsperiode etc.). De voor bewaring geselecteerde dossiers zijn in de inventaris onder de relevante rubrieken beschreven. De overige dossiers zijn vernietigd.

De omvang van het archief bedroeg na deze eerste inventarisatie circa 120 m. De aanvullingen die in de loop der jaren bij ABN AMRO Historisch Archief zijn binnengekomen zijn aan het archief toegevoegd, door vanaf het bestaande hoogste inventarisnummer door te nummeren. De beschrijvingen zijn in de inventaris binnen de relevante rubrieken geplaatst. Om praktische redenen heeft een omnummering niet plaatsgevonden. De omvang van het archief in zijn huidige vorm bedraagt circa 160 m.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte heer of dame,

Ik heb een polis gevonden no: 420303.
Van een overlijdings akte.
Van een bedrag van 100gld.
Mijn vraag is nu of deze uitbetaald kan worden
En wat ik daar voor stappen moet ondernemen.

Het adres is j.j. Grijpink
Andesstraat 2
Purmerend
1448tv
Ik hoop dat u mijn verder kan helpen alvast bedankt.

Hr. J.J Grijpink.

Ik heb in de jarig 50 in het vakantie huis gewerkt in laag soeren en mij vraag is heb ik daar nog pensioen van

Mijn moeder, E. Timmer heeft van 1 november 1946 tot 25 mei 1948 bij de Amsterdamsche Bank gewerkt. Heeft zij daar nog een pensioen van? Zij heeft gewerkt in de Jac. Obrechtstraat 67.
Met vriendelijke groet,
Marion Holwerda

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in