Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Amsterdamsche Bank

2.18.32
D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.18.32
Auteur: D.J. Wijmer
Nationaal Archief, Den Haag
2012

(c)

Periode:

1609-1993
merendeel 1871-1964

Omvang:

258.50 meter; 4243 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, overname van andere banken, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, vermogensbeheer, betalingsverkeer en lidmaatschappen van verenigingen. Ook zijn archieffragmenten bijkantoren, dochterbedrijven en van overgenomen bankbedrijven aanwezig.

Archiefvormers:

  • Amsterdamsche Bank NV, 1871-1964
  • Amsterdamsche Bank NV, Bijbank te Rotterdam, 1917-1967
  • Incasso-Bank NV, 1891-1948
  • Bandar Oliepalmen Cultuur Maatschappij, 1910-1964
  • Bank van Doijer & Kalff NV te Zwolle, 1824-1957
  • Financieele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen NV te Amsterdam, 1883-1959
  • Friesche Bank NV te Leeuwarden, 1917-1937

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Ordening van het archief

Voor de indeling van het archief is afgezien van een indeling naar organisatie en gekozen voor een ordening naar functie. Een aantal overwegingen heeft hierbij een rol gespeeld. Ten eerste heeft door de groei van de instelling, een steeds verder doorgevoerde arbeidsverdeling, hergroepering van functies e.d. de organisatiestructuur continu de nodige aanpassingen ondergaan, met name in de laatste decennia vóór 1964. Keuze voor de structuur van een bepaald moment, ook de laatste, zou hierdoor voor nodeloos ingewikkelde indelings- en plaatsingsproblemen hebben gezorgd.

Een tweede reden is dat in bepaalde gevallen stukken betreffende eenzelfde onderwerp over meerdere rubrieken verspreid zouden raken; in meerdere gevallen hadden verschillende afdelingen bemoeienis met eenzelfde onderwerp of zaak. En met name stafafdelingen als Juridische Zaken en de Secretarieën kwamen met vele bankzaken in aanraking. Ordening naar organisatie zou hier rubrieken met een te grote verscheidenheid aan onderwerpen hebben opgeleverd. Tenslotte is er het grote aantal 'zwevende' los aangetroffen stukken, die bij een indeling naar functie makkelijker zijn onder te brengen dan bij een indeling naar organisatie, met name omdat de afdeling van herkomst lang niet altijd duidelijk is. Overigens is in het schema de organisatiestructuur van de bank natuurlijk in grote lijnen wel terug te vinden, omdat de grootheden afdeling en functie(s) in veel gevallen op natuurlijke wijze samenvloeien.

Over de verdere indeling nog een aantal opmerkingen. De dossiers voortgekomen uit de verplichtingen van de bank naar aanleiding van besluiten inzake vijandelijk vermogen en rechtsherstel in en na de Tweede Wereldoorlog zijn vanwege hun specifieke en eenmalige karakter bij elkaar onder één rubriek geplaatst, hoewel ze inhoudelijk bezien mogelijk over verschillende andere rubrieken verspreid hadden kunnen worden.

De gedeponeerde archieven van de door de bank opgerichte en overgenomen instellingen zijn in principe apart beschreven. Een deel van (met name de financiële) administratie van een aantal maatschappijen werd echter verricht door afdelingen (met name de Afdeling Hoofdboekhouding) van de hoofdbank. Deze stukken zijn daarom opgenomen in het archief van de hoofdbank en onder de relevante rubrieken geplaatst.

Als bijlagen zijn opgenomen een literatuurlijst en lijsten van bestuurders, van vestigingen en van dochterondernemingen, overgenomen instellingen en belangrijke deelnemingen van de Amsterdamsche Bank en de Incasso-Bank.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte heer of dame,

Ik heb een polis gevonden no: 420303.
Van een overlijdings akte.
Van een bedrag van 100gld.
Mijn vraag is nu of deze uitbetaald kan worden
En wat ik daar voor stappen moet ondernemen.

Het adres is j.j. Grijpink
Andesstraat 2
Purmerend
1448tv
Ik hoop dat u mijn verder kan helpen alvast bedankt.

Hr. J.J Grijpink.

Ik heb in de jarig 50 in het vakantie huis gewerkt in laag soeren en mij vraag is heb ik daar nog pensioen van

Mijn moeder, E. Timmer heeft van 1 november 1946 tot 25 mei 1948 bij de Amsterdamsche Bank gewerkt. Heeft zij daar nog een pensioen van? Zij heeft gewerkt in de Jac. Obrechtstraat 67.
Met vriendelijke groet,
Marion Holwerda

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in