Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezondheidsraad 1920-1956

2.15.33
C. de Quaasteniet
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.33
Auteur: C. de Quaasteniet
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1920-1956

Omvang:

16.00 meter; 646 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Gezondheidsraad bevat naast de stukken betreffende de organisatie zoals naamlijsten en series van inkomende en minuten van uitgaande stukken ook de stukken van de verschillende commissies die advies hebben uitgebracht. Dit zijn bijvoorbeeld de commissie inzake de opleiding van hygiënisten, de commissie inzake afwending en bestrijding van besmettelijke ziekten, de commissie inzake de voeding en de commissie inzake roken en longkanker.

Archiefvormers:

  • Gezondheidsraad, 1920 - heden

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Deze archiefinventaris heeft betrekking op het archief van de Gezondheidsraad over de periode 1920-1956. Vóór de Gezondheidsraad was er van 1902 tot 1920 de Centrale Gezondheidsraad. Na 1956, na de invoering van een nieuwe Gezondheidswet, gaat de Gezondheidsraad door en is vandaag de dag nog steeds actief.

Ten tijde van de vorming van het archief stond het archiefbeheer onder leiding van de secretaris van de Gezondheidsraad. Men dient de secretaris dan ook als verantwoordelijke voor het archief te zien. Uit stukken van het archief van de Gezondheidsraad blijkt echter dat de stukken niet alleen zijn beheerd door de secretaris doch ook door de voorzitter. Er bevinden zich in het archief omslagen met stukken die gevormd zijn door de voorzitter. Reden hiervoor is vermoedelijk de mate van bemoeienis, die de voorzitter met de verschillende onderwerpen heeft gehad.

Het secretariaat van de Gezondheidsraad is steeds gefinancierd geweest door het departement van Volksgezondheid. Ingevolge artikel 9, lid 4 van het Koninklijk Besluit Algemene Secretarie Aangelegenheden Rijksadministratie (KBASAR) beheren secretarissen van raden en commissies hun archief in overleg met het hoofd van de algemene secretarie van het departement. Deze secretarissen dragen er zorg voor, dat zodra zulks mogelijk is, afgesloten archiefgedeelten worden overgedragen aan het hoofd van de algemene secretarie van het departement. Om deze redenen is het archief van de Gezondheidsraad van zijn oorspronkelijke behuizing overplaatst naar de archiefruimten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te Rijswijk.

De aangetroffen archiefdozen waren gevuld met genummerde omslagen. De nummers op deze omslagen correspondeerden met nummers op fiches van een kaartenbak, die als toegang bij het archief behoorde. De fiches waren systematisch geordend op onderwerp waardoor de nummers niet numeriek opvolgend waren. Verder stonden er op de fiches omschrijvingen van de inhoud van de omslagen die echter niet als definitieve omschrijving voor deze archiefinventaris konden worden gebruikt. Verschillen in beschrijvingen toonden aan dat er in het verleden meerdere inventarisatiepogingen zijn geweest. Verdere bewijzen daarvan of notities zijn niet gevonden.

Het archief van de Gezondheidsraad is op drie verschillende manieren gevormd. Ten eerste zijn stukken op nummervolgorde opgeborgen. Eerst op het hoofdnummer dat correspondeert met het agendanummer uit de registers van inkomende en uitgaande stukken. Vervolgens is onder het hoofdnummer een schuine streep met daaronder een volgnummer geplaatst. Deze volgnummers geven zo een hele reeks bescheiden aan betreffende één en dezelfde zaak. Deze reeksen zijn niet allemaal volledig aangetroffen. Opberging op agendanummer houdt hier in dat de onderwerpen door elkaar kunnen staan. Veelal betreffen het dan stukken zoals verzoeken om inlichtingen, toezending van kennisgevingen of informatie, kortom stukken die niet aangeven hoe de advisering tot stand is gebracht. Bij het selecteren op vernietiging is dan ook gebleken dat het overgrote deel van deze stukken voldeed aan de hieronder beschreven criteria voor vernietiging. Het restant van deze stukken staat in de inventaris beschreven onder de stukken van algemene aard (inv.nrs. 84 t/m 110).

Een tweede manier van archiveren is het ordenen en opbergen van stukken per commissie. De stukken per commissie zijn gearchiveerd op de volgorde zoals ze binnen de commissie behandeld zijn. Ook hier is de volgorde chronologisch.

De derde manier van archiveren is het aanleggen van series afschriften van notulen. Deze series waren geordend op jaar en daarbinnen op datum waarop de vergadering had plaatsgevonden, ongeacht welke commissie of welk onderwerp van behandeling het betrof. Een aantal van deze omslagen bevatte komplete series notulen van één commissie. Deze omslagen zijn volgens hun oorspronkelijke ordening bewaard en verwerkt in de inventaris. De overige afschriften van notulen zijn vernietigd omdat ze ook aanwezig waren tussen de stukken die commissie- of onderwerpsgewijs waren geordend.

Over de gehele periode 1920-1956 is de registratie van in- en uitgaande stukken geschied in agendaboeken. Hierin zijn in staatvorm de gegevens opgetekend van de ingekomen en uitgegane stukken. Zo zijn per geval genoteerd het volgnummer, de datum, de geadresseerde of de afzender, de zakelijke inhoud van een stuk, een trefwoord, gegevens over de behandeling en over de afloop van de zaak, en tot slot verwijzingen naar eerdere of latere stukken. De trefwoorden verwijzen naar de jaarlijks bijgehouden namen- en zakenregisters, waarin naast de trefwoorden ook terugverwijzingen naar de agendaboeken staan opgetekend.

Het archief is niet geheel kompleet. Er is bij deze inventaris een index opgenomen waarin 132 commissies staan vermeld. Uit de stukken blijkt dat er meer commissies zijn geweest. Het werkelijke aantal commissies is niet bekend. Het is ook niet bekend waar de stukken over deze commissies dan gebleven zijn. Het is mogelijk dat een aantal stukken door het secretariaat van de Gezondheidsraad is vernietigd. Het is ook mogelijk dat er tijdens de opslag binnen het ministerie vernietiging heeft plaatsgevonden. Er zijn daarover echter geen gegevens bekend.

Na inventarisatie is het te bewaren gedeelte overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in