Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned. Emigratie Dienst / voorlopers

2.15.30
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.30
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1913-1953

Omvang:

3.60 meter; 139 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Nederlandse regering stimuleerde begin 20e eeuw actief emigratie als middel ter bestrijding van werkloosheid. Het archief van de Nederlandse Vereniging Landverhuizing, en zijn opvolgers de Emigratie Centrale Holland, en de Stichting Landverhuizing Nederland is geordend naar organisatie, onderwerp en correspondent. Het archief bevat o.a. jaarverslagen, notulen, correspondentie, rapporten betreffende emigratielanden, documentatie, oprichtingsverslagen, circulaires, en voorlichtingsmateriaal.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Vereniging Landverhuizing, 1913-1931
  • Emigratie Centrale Holland, 1923-1931
  • Stichting Landverhuizing Nederland, 1931-1953

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archieven van de NVL, ECH en SLN werden in 1953 overgenomen door de taakopvolger van de SLN, de NED van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In 1968 werden de archieven met uitzondering van het financiële deel van het SLN-archief en een deel van de documentatie uit de andere beide archieven door de NED geschonken aan de vereniging 'Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief' (NEHA) te Amsterdam. Het NEHA op haar beurt gaf in 1973 de archieven in bewaring bij het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag. Het ARA vervaardigde een plaatsingslijst van de archieven. De financiële administratie van het SLN-archief en de documentatie uit de andere beide archieven bevonden zich bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze bescheiden werden in 1984 overgedragen aan het ARA en samengevoegd met het in bewaring gegeven gedeelte. In 1986 werden de archieven ter bewerking naar de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten overgebracht.

De archieven waren geordend naar organisatie, onderwerp en correspondent. Binnen de onderwerpen werd deels een chronologische ordening toegepast waarbij veelal de stukken met de jongste datum bovenop lagen. Bij de stukken die naar correspondent waren geordend was de chronologische ordening niet altijd even consequent doorgevoerd. De archieven bestonden voor een groot deel uit doorslagen. Ook werden er veel Engelstalige stukken aangetroffen. Zoals reeds vermeld was de SLN een fusie van de NVL en de ECH. De nog niet afgedane stukken van de NVL en de ECN werden door de SLN afgedaan. Hierdoor bevinden zich stukken van de NVL en de ECH in het SLN-archief. Bij de taakovername door de NED in 1953 werden SLN-stukken afgedaan door de NED.

De vereniging 'Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief' (NEHA) te Amsterdam gaf in 1973 de archieven in bewaring bij het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag. De financiële administratie van het SLN-archief en de documentatie uit de andere beide archieven werden in 1984 overgedragen aan het ARA en samengevoegd met het in bewaring gegeven gedeelte.

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in