Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rijksdienst Uitvoering Werken

2.15.18
R.H.J. Stultjens
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.18
Auteur: R.H.J. Stultjens
Nationaal Archief, Den Haag
1983
CC0

Periode:

1937-1955
merendeel 1945-1954

Omvang:

3,40 meter; 293 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken, kortweg D.U.W. genoemd, werd in mei 1945 ingesteld. de nieuwe naam D.U.W. moest de slechte bijklank van de oude vooroorlogse Dienst 'Werkverruiming' doen vergeten, die de associatie met werkloosheid opriep. Het doel bleef echter min of meer hetzelfde: Uitvoering van projecten ten einde nuttige arbeid te verschaffen aan werklozen. In 1952 werd bepaald dat de Rijksdienst een afdeling werd van het Ministerie van Sociale Zaken. De D.U.W. voerde geen werken in eigen beheer uit, maar maakte gebruik van uitvoerende lichamen.
De in het archief aanwezige dossiers gaan hoofdzakelijk over de financiële afwikkeling van de projecten, dossiers die uitsluitend gaan over de technische kant van de werken zou men kunnen aantreffen in de archieven van de uitvoerende lichamen.

Archiefvormers:

 • Centrale Commissie van Advies voor DUW-aangelegenheden
 • Commissie van Advies voor de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken
 • Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (DUW)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Bij aanvang van de inventarisatie omvatte het archief 44 archiefdozen, waarin de archiefbescheiden, verpakt in dossiermappen of los, zaten opgeborgen. Het door de D.U.W. gebruikte papier is soms van zeer slechte kwaliteit. De vorming en ordening van het archief geschiedde indertijd volgens het dossierstelsel met gebruikmaking van een code, die speciaal ten behoeve van de D.U.W. was samengesteld door het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (inv.nr.86).

De code bestond uit twee hoofdstukken, t.w.:

 1. klassificaties voor stukken betreffende de uitvoering van werken (.07, .08);
 2. klassificaties voor de stukken betreffende de organisatie van de D.U.W. (Centrale Dienst, Districten en Inspecties) (4.07, 4.08).

De dossiers en de losse stukken waren allen gecodeerd maar niet volgens de code gerangschikt. Bij sommige archiefbestanddelen was de oorspronkelijke code vervangen door de code van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening. De aangetroffen ordening maakte aanpassing noodzakelijk. Gedurende de inventarisatie konden vele losse stukken worden ondergebracht in reeds bestaande dossiers. De overige stukken werden apart beschreven. Voor de indeling van deze beschrijvende inventaris is voor een deel gebruik gemaakt van de voor de D.U.W. ontwikkelde code.

Wegens ruimtegebrek moest er uit het archief vernietigd worden. Tijdens de inventarisatie bleek, dat er hoofdzakelijk objectendossiers raoeten zijn vernietigd. Er werden echter geen processenverbaal van vernietiging aangetroffen met de daarbij behorende bijlagen.

Er werden dossiers aangetroffen betreffende bepaalde zaken, die tot (ver) na 5 juli 1954 doorliepen. Ze hadden vooral betrekking op ontginningsmaatschappijen en op de financiële afwikkeling van objecten. Het al of niet opnemen van die stukken in het archief van de D.U.W. werd bepaald door onderstaande criteria:

 1. indien het een zaak betrof, is het dossier in zijn geheel overgedragen aan het historisch archief van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening;
 2. indien het een verzameling van zaken in een omslag betrof (verzameldossier), zijn die zaken, die voor 5 juli 1954 werden afgedaan, behouden voor het D.U.W.-archief; die zaken, waarvan de afdoening na 5 juli 1954 geschiedde, zijn overgedragen aan het historisch archief van eerdergenoemd Directoraat-Generaal.

Van de D.U.W-objectendossiers, die in het archief aanwezig zijn geweest, zijn er maar enkele aangetroffen. Daarnaast werden dossiers van het Twiskeplan - waarvan de aanzet door de Rijksdienst voor de Werkverruiming geschiedde en de afwikkeling door de D.U.W.- en dossiers van enkele Werkfondswerken aangetroffen. De financiële afwikkeling van enkele Werkfondswerken geschiedde eveneens door de D.U.W. en daarom werden deze opgenomen in het archief van de D.U.W. De Werkfondswerken, waarvan de afwikkeling door het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening geschiedde, zijn overgebracht naar het historisch archief van eerder genoemd Directoraat-Generaal.

Zoals reeds eerder vermeld, werd het secretariaat van de Commissie van Advies inzake D.U.W.-werken gevoerd door de secretaris van de Rijksdienst. Het archief van de Commissie berustte daarom ook bij de D.U.W.

De Commissie had geen eigen briefpapier, maar maakte gebruik van het minuutpapier van de D.U.W. zelf. De uitgaande stukken werden ondertekend door de voorzitter ir. J.O. de Kat of door de secretaris mr. J.J.D. Albarda, die echter foutief ondertekenden, namelijk als directeur respectievelijk secretaris van de D.U.W. Brieven bestemd voor de Commissie werden ten onrechte gericht aan de directie van de D.U.W., vanwege de dubbelfuncties van de voorzitter en de secretaris.

Het aangetroffen archief van de Centrale Commissie van Advies voor D.U.W.-aangelegenheden is nogal incompleet. Van de verslagen werden er slechts twee aangetroffen. Aangenomen wordt dat er vernietigd is.

Betreffende de commissies die in de periferie werkzaam waren, namelijk de Gewestelijke D.U.W.-commissies, de Gewestelijke Beroepscommissies en de ABCD-commissies, en van de Centrale Beroepscommissie werden slechts enkele losse stukken aangetroffen in het archief van de D.U.W. De secretariaten werden dan ook niet door de Rijksdienst zelf beheerd. Voor zover is na kunnen gaan, zijn van deze commissies geen archieven bewaard gebleven. In het Rijksarchief in de provincie Drenthe is wel aanwezig het archief van de Rijkscommissie van Advies voor de Uitvoering van werken (werkzaam in de provincie), 1938 - 1952, 50 cm. Inventaris: Brood, Prov. Bestuur.

De aangetroffen losse stukken betreffende eerder genoemde commissies zijn ondergebracht onder AFDELING I (archief van de D.U.W.), B. Stukken van bijzondere aard: 2 a instelling en organisatie van de rijksdienst.

Na inventarisatie en vernietiging omvatten de archieven 31 archiefdozen, wat overeenkomt met 3,1 strekkende meter.

R.H.J. Stultjens

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in