Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

OCW / CL, OR, RBK

2.14.76
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.76
Auteur: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1922-1999
merendeel 1949-1997

Omvang:

11.30 meter; 536 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief is gevormd door diverse culturele instellingen, waaronder de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst. Het bevat dossiers bestaande uit rapporten, notulen, correspondentie en inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake collectiebeheer en mobiliteit, advisering over cultuurhistorische waardestelling en behoud van voorwerpen en collecties, het verzamelen van kennis over materieel behoud van cultuurgoederen en het geven van onderwijs. Er zijn tevens stukken over het tentoonstellingsbeleid bij musea (inclusief affiches), waaronder agenda's en notulen van het Directeurenconvent en van de Programmeringscommissie.

Archiefvormers:

  • Centraal Laboratorium (CL), 1963-1997
  • Opleiding Restauratoren (OR), 1978-1997
  • Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK), 1985-1997
  • Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK), 1949-1975
  • Dienst verspreide Rijkscollecties (DVR), 1975-1985
  • Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (IRM) 1949-1987

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De bescheiden van de taakvoorgangers betrof 257,5 meter en bestonden voornamelijk uit goed leesbare papieren in de Nederlandse taal en regelmatig documenten in een vreemde taal, diskettes, foto's, posters en affiches. De bescheiden zaten in dossiers of ordners en deze in archiefdozen of verhuisdozen. De posters en affiches zijn in dozen of los aangetroffen. De dozen en ordners waren voorzien van een nummer en soms was de archiefvormer vermeld, maar van een duidelijke chronologische of rubrieksgewijze ordening was geen sprake. Het archief was niet compleet. Alleen het archief op de Keizersgracht 497 kwam in aanmerking voor selectie. De onderzoeksrapporten op de Gabriël Metsustraat 16 behoorden in verband met de taakuitvoering bij het dynamisch archief. De dossiers inzake schenkingen, legaten en recuperaties was eigenlijk volgens de selectielijsten te vernietigen, maar is bewaard omdat het collectiegebonden materiaal is. Voor deze bescheiden is Opschorting van Overbrenging aangevraagd, net als voor het tentoonstellingsmateriaal en de bruiklenen die wel in bewerking genomen waren. Deze bescheiden worden beheerd door het ICN.

Delen van het archief van de NKS zijn aangetroffen in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Deze taakvoorganger heeft dan ook een aparte inventaris gekregen waarbij de al reeds bestaande stukken van het Noord-Hollands Archief zijn toegevoegd. Deze bescheiden zijn, met inventaris, overgebracht naar Haarlem.

Dit blok betreft dossiers die voortgekomen zijn uit het handelen van de taakvoorgangers van ICN. De taakvoorgangers hebben zowel overeenkomende als eigen taken, met als gevolg dat de neerslag inhoudelijk overeenkomt of zich onderscheid. Soms zijn er kopieën van de documenten bewaard, omdat de originelen niet aangetroffen zijn.

Het CL heeft veel beleidsstukken, in de vorm van rapporten en verslagen, betreffende organisatie, fusie, reorganisatie en formatie, en uitvoeringsarchief betreffende het onderzoek naar materialen voortgebracht. Ook is er een serie vergaderstukken aangetroffen. Daarnaast bevat het archief voorlichtingsbulletins.

De neerslag van de OR bestaat uit beleidsdossiers en uitvoeringsdossiers. De inhoud van de notulen, nota's, plannen en rapporten gaat over het beleid van de organisatie, zoals de verzelfstandiging van de OR, en de invulling van de personeelsfuncties. De uitvoeringstaken gaan voornamelijk over het opleiden van restauratoren. De dossiers van de DVR bevatten voornamelijk verslagen en nota's die gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals het tentoonstellingsbeleid en het behoud van het cultuurbezit.

Het archief van de IRM bestaat uit organisatierapporten en adviezen betreffende subsidieverlening, tentoonstellingen, het inventariseren van collecties en de uitvoer van kunstvoorwerpen naar het buitenland. Stukken betreffende het Directeurenconvent zijn tevens in de inventaris opgenomen. Het convent had een roulerend secretariaat en het is onduidelijk welke organisatie deze documenten heeft bewaard. Daarnaast was de eerste Rijksinspecteur secretaris van de Rijkscommissie voor de Musea te Den Haag en de Rijkscommissie van Advies voor de Musea. Hiervan zijn voornamelijk de adviezen bewaard gebleven.

De neerslag van de RBK beslaat het grootste deel van het archief en bevat onder andere jaarverslagen, formatierapporten en beleidsplannen. Daarnaast zijn er notulen en agenda's van vergaderingen van de Dienstcommissie, het Management Team en het Directieteam aangetroffen. Veel materiaal over de (inrichting van) huisvestingslokaties van de RBK is bewaard gebleven. Daarnaast zijn de voorlichtingsproducten zoals catalogussen van gehouden tentoonstellingen en affiches geïnventariseerd. Adviezen omtrent cultuurbehoud alsmede stukken betreffende de Collectie Cleveringa zijn aangetroffen. Het RBK heeft diverse werkgroepen en commissies gekend. De Commissie van Bijstand adviseerde gevraagd en ongevraagd de minister en het Hoofd van de RBK over het functioneren van de Dienst. De adviezen hadden betrekking op de begroting en de personele bezetting. De Commissie Presentatie adviseerde rechtstreeks aan het Hoofd van de Dienst. Ze deden voorstellen voor de vervaardiging van tentoonstellingen. De Commissie van Beheer adviseerde (on)gevraagd de minister en het Hoofd van de Dienst over de normen welke in acht genomen dienden te worden bij de aanwijzing van objecten van bijzonder culturele waarde en culturele waarde van het Rijk. Dan was er nog de Aankoopadviesgroep die (on)gevraagd het Hoofd van de Dienst adviseerde over het gevoerde aankoopbeleid van kunstwerken. Veel agenda's en notulen van vergaderingen van deze werkgroep en commissies is bewaard gebleven. Er zijn weinig dossiers van de Programmeringscommissie aangetroffen. Enkele beleidsstukken en adviezen inzake het tentoonstellingsbeleid uit die jaren zijn terug te vinden, alsmede agenda's en notulen van vergaderingen van de Commissie.Van de BBKB zijn enkele dossiers bewaard gebleven zoals adviezen inzake subsidieverlening van de Adviescommissie BBKB. Daarnaast zijn diverse catalogussen van tentoonstellingen te vinden in deze inventaris. Beleid omtrent de organisatie en de doelstellingen is tevens aanwezig.

Een aantal dossiers van de Rijkscommissie voor de Musea te Den Haag en de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea zijn opgenomen in de inventaris, omdat het secretariaat van deze commissies gevoerd is door D.F. Lunsingh Scheurleer, Inspecteur voor de Roerende Monumenten (1949-1973). Nadien is het secretariaat niet meer gevoerd door een vertegenwoordiger van een taakvoorganger van het ICN en zijn er geen dossiers van de Rijkscommissie meer opgenomen.

Het archief is vooral van belang voor degene die meer wil weten over de vormgeving en de praktische uitvoer betreffende het cultuur-, kunst- en het tentoonstellingsbeleid.

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in