Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Programmacie. Bijscholing Integratie KO/LO

2.14.61
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.61
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1978-1983

Omvang:

1.50 meter; 31 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief bevinden zich stukken betreffende handelingen van de Programmacommissie KO/LO, die zijn verricht bij de ontwikkeling van een integratievoorbereidende bijscholingcursus (IVB) voor kleuterleidsters en onderwijzers. De commissie besteedde voorts aandacht aan de noodzakelijke voorscholing van nascholingsdocenten. Daarnaast bevat het archief de verslagen van de vergaderingen van een tweetal werkgroepen inzake de culturele minderheden-problematiek en de emancipatie in het basisonderwijs.

Archiefvormers:

 • Programmacommissie Bijscholing Integratie Kleuter onderwijs/ Lager onderwijs (KO/LO) 1978-1983

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De programmacommissie is op 14 februari 1979 bij beschikking van nr. DI/SC/A 69.998 door de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Pais, ingesteld. De programmacommissie zet het werk voort van de in 1975/76 op experimentele basis gestarte cursus Ontwikkelen van Schoolwerkplannen, en geeft er verder uitbreiding aan. De doelstelling van de programmacommissie luidt: 'Het ontwikkelen van vaardigheden van kleuterleidsters en onderwijzers om in teamverband een schoolwerkplan samen te stellen in het perspectief van de integratie kleuter- en lager onderwijs en waarbij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces bij het lerende kind met de daaruit voortvloeiende consequenties van individualisering en differentiatie gestalte wordt gegeven.'

De taak van de commissie is:

 1. 'Het ontwikkelen van een raamplan voor een 'integratievoorbereidende bijscholingscursus (IVB)', opgevat als een basisprogramma voor het ontwikkelen van vaardigheden om in teamverband een schoolwerkplan samen te stellen voor het nieuwe basisonderwijs, waarin met name aandacht wordt besteed aan de integratie KO/LO, de continue ontwikkeling van 4-12 jarigen, individualisering en differentiatie;
 2. Het formuleren van voorstellen voor onderwijskundige uitvoering van het raamplan. In deze voorstelling dient mede aandacht te worden besteed aan keuzevrijheden, die de uitvoerende instellingen en de cursisten kunnen worden aangeboden;
 3. Het opzetten en organiseren van noodzakelijke voorscholing van nascholingsdocenten. De uitvoering van deze voorscholing zal plaatsvinden in samenwerking met de opleidingsinstituten en waar mogelijk, met organisaties in de verzorgingsstructuur.'

Binnen de programmacommissie zijn er nog twee werkgroepen werkzaam, te weten de werkgroep Culturele Minderheden (CUMI) en de werkgroep IVB-Individueel (IVB-I). Ieder met haar eigen doelstellingen. De doelstellingen van de werkgroep CUMI luiden als volgt: Aan alle nascholingsteams relevante informatie verstrekken hoe IVB-cursussen zijn te organiseren, waarin de CUMI-problematiek op adequate wijze wordt behandeld en aan alle nascholingsteams verduidelijken wat de CUMI-problematiek inhoudt.

De doelstellingen van de IVB-Individueel/Emancipatie worden als volgt omschreven:

 1. Het formuleren van richtlijnen of aanbevelingen ten behoeve van nascholingsteams-IVB, dan wel opleidingen PA en OK, terzake van al hetgeen samenhangt met een cursus IVB-Individueel.
 2. Het adviseren van de programmacommissie inzake Raamplan IVB-Individueel.
 3. Het verzamelen en overdraagbaar maken van informatie met betrekking tot emancipatie in het basisonderwijs.
 4. Het verzamelen en overdraagbaar maken van wegen en middelen waarlangs en waarmee de z.g. emancipatieproblematiek aangevat kan worden.

De Programmacommissie IVB is de opvolger van de programma-commissie Schoolwerk-plannen (SWP) De SWP heeft op experimentele basis de cursus nascholing gestart. De IVB is in 1979 op deze fundamenten gaan voortbouwen met de cursus voorscholing aan nascholingsteams. De verandering was het gevolg van de ministerswisseling op het departement van Onderwijs en Wetenschappen in 1978. Hierdoor kwam er een andere zienswijze t.a.v. het begrip nascholing. Was het onder minister Van Kemenade niet direct gericht op de integratie KO/LO, met de komst van minister Pais veranderde dit. Integratie van KO en LO werd een van de hoofddoelstellingen van de nascholing. Dit nieuwe beleid mondde uit in de voorbereiding van nieuwe nascholingscursussen, onder de naam van 'Integratie-voorbereidende Bijscholing'.

De programmacommissie heeft het begrip 'nascholingsteam' geïntroduceerd. Zo'n nascholingsteam moest bestaan uit een combinatie van Opleiding Kleuterleidsters en de Pedagogische Academie (OK/PA). Het was de bedoeling om dit op fifty/fifty basis te laten verlopen. In de praktijk is dit niet mogelijk gebleken. Een ander uitgangspunt is geweest dat nascholingsteams OK/PA in de IVB een samenwerkingsrelatie zouden aangaan met de aanwezige onderwijsbegeleidingsdienst(en). In het groeiproces heeft men steeds meer positieve ontwikkelingen kunnen waarnemen. Een probleem dat door de OBD'S sterk is ervaren, was dat er geen extra faciliteiten voor de werkzaamheden beschikbaar gesteld waren. Doordat in 1982 opnieuw de politieke situatie veranderde, en de animo voor het volgen van deze scholingscursus gering was, besloot de nieuwe minister, Deetman, mede op advies van de onderwijsvakbonden, tot het opheffen van de programmacommissie. Enige tijd later werd de opvolging van de programmacommissie alweer voorbereid met de totstandkoming van een beleidsnotitie onder de naam 'Nascholing Invoering Basisonderwijs '(N.I.B.).

Geraadpleegde bronnen:

Instellingsbesluit IVB 1978-1983 Eindverslag Programmacommissie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in