gahetNA in het Nationaal Archief

Isp. Gymnasiaal Onderwijs

2.14.02
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.02
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972
CC0

Periode:

1877-1958

Omvang:

2,70 meter; 311 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat ingekomen stukken, registers en doorslagen van uitgegane stukken, en stukken betreffende onder meer wettelijke regelingen, het leerplan voor gymnasia, eindexamens, onderwijzend personeel en leerlingen. Daarnaast bevat het een serie stukken betreffende afzonderlijke scholen, geordend per school en per plaats. Het archief is niet volledig.

Archiefvormers:

  • Inspectie van het Gymnasiaal Onderwijs

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Noch door de onderwijsinspectie zelf noch door de rijksarchivaris vóór de oorlog werd aan de archieven, die door de inspecteurs werden gevormd, grote historische waarde gehecht. De oud-inspecteur van het middelbaar onderwijs G.H. Coops kreeg b.v. op 2 februari 1935 van de Algemene Rijksarchivaris de machtiging om, na opmaking van proces-verbaal, de onder hem berustende bescheiden over de inspectie van enkele rayons van het middelbaar onderwijs van 1864 af volledig te vernietigen.(

Zie inventarisnr. 53.

)

De inspecteur der gymnasia berichtte op 26 januari 1943 aan de secretaris-generaal van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: "Het is mij gebleken, dat ook mijn voorgangers de gewoonte hadden om, evenals ik dat geregeld heb gedaan, van tijd tot tijd het jongste gedeelte van het archief uit te dunnen door vernietiging van stukken, waarvan het langer bewaren noch voor administratieve doeleinden noch voor later historisch onderzoek van belang konden zijn."(

Zie inventarisnr. 39.

) Dit is echter verre van oordeelkundig gebeurd, zodat er in het archief opvallende lacunes voorkomen.(

De geconstateerde leemten gaven aan de toenmalige rijksarchivaris van de Tweede Afdeling, Mr. A.R.M. Mommers aanleiding tot een onderzoek ten huize van J. van IJzeren naar eventueel nog niet overgedragen stukken. Dit leverde kennelijk als resultaat op, dat het overgedragene als volledig moet worden beschouwd. (Correspondentie van de IIe Afdeling, 1951 D 96)

)

De weerslag van de tijdelijke reorganisatie van de inspectie in de jaren 1934-1936 is in het archief slechts te bespeuren bij de serie uitgaande brieven van de inspecteur van de 2e inspectie van het Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs van die tijd. Na de herinvoering van de inspectie van het gymnasiaal onderwijs werden de bij de andere inspecteurs ingekomen stukken betreffende gymnasia kennelijk uitgewisseld tegen de onder de in zijn functie herstelde inspecteur berustende stukken betreffende andere onderwijsinrichtingen.

In 1951 werd het archief van de inspecteurs J.G. van Eijken, G.J. Eggink, C.J. Vinkesteyn, E.H. Renkema en J. van IJzeren door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. De rijksarchivaris van de Tweede Afdeling, Mr. A.R.M. Mommers, maakte hiervan een lijst, die tot dusver als inventaris diende. In 1959 en in 1962 volgden aanvullingen op dit archief.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in