gahetNA in het Nationaal Archief

Isp. Gymnasiaal Onderwijs

2.14.02
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.02
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972
CC0

Periode:

1877-1958

Omvang:

2,70 meter; 311 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat ingekomen stukken, registers en doorslagen van uitgegane stukken, en stukken betreffende onder meer wettelijke regelingen, het leerplan voor gymnasia, eindexamens, onderwijzend personeel en leerlingen. Daarnaast bevat het een serie stukken betreffende afzonderlijke scholen, geordend per school en per plaats. Het archief is niet volledig.

Archiefvormers:

  • Inspectie van het Gymnasiaal Onderwijs

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

LIJST VAN VERNIETIGDE STUKKEN

Tabel met zoekresultaten in archieven
I. Algemeen
Verzoeken om inlichtingen van eenvoudige, niet principiële aard, met de minuten van de daarop verzonden antwoorden.1923-1956
Geleidebrieven. 1876-1956
Mededelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afd. Onderwijs, en van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1876-1956
Besluiten van gemeenteraden en gemeentelijke verordeningen. 1876-1956

Tabel met zoekresultaten in archieven
II. Toelating
Verzoeken van individuen om als toehoorder te worden geplaatst, met de daarop uitgebrachte adviezen. 1876-1948

Tabel met zoekresultaten in archieven
III. Schooltijden en leerplan
Stukken betreffende de vaststelling van schooltijden en van vakanties en vrije dagen, benevens betreffende de verlenging van vakanties. 1876-1948
Schoolprogramma's, lesroosters met toelichtingen, staten van lessenverdeling en de daarvoor gevoerde correspondentie, behalve die welke bij de stichting van een school, bij een verzoek om aanwijzing of bij de eerste subsidieverlening zijn overgelegd. 1876-1956
Stukken betreffende het verlenen van een machtiging tot klassensplitsing, de vermeerdering van lesuren en de wijziging van salariëring welke daarvan het gevolg is. 1876-1956

Tabel met zoekresultaten in archieven
IV. Examens
Stukken betreffende de benoeming van examencommissies. 1876-1956
Stukken betreffende de vaststelling van examenroosters. 1876-1956
Examenopgaven met daarbij ingeleverde oplossingen, en voorstellen tot examenopgaven met de daarop uitgebrachte adviezen. 1923-1956
Rekeningen en verantwoordingen van door examencommissies uitgegeven gelden. 1876-1956
Verslagen van examencommissies welke in de Staatscourant zijn afgedrukt. 1876-1956
Verzoeken om uitreiking van getuigschriften, waarvan het origineel verloren is geraakt, met de daarop uitgebrachte adviezen.
N.B. De stukken over de jaren 1930-1956 zijn buiten de inventaris gehouden en ondergebracht in het semistatisch archief van het ministerie van Onderwijs, totdat de administratie bewaring niet langer nodig acht.
1923-1930

Tabel met zoekresultaten in archieven
V. Schoolgebouwen, terreinen, benodigdheden en hulpmiddelen
Stukken betreffende eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan schoolgebouwen. 1876-1956
Correspondentie betreffende aanschaffing, onderhoud en verkoop van meubelen en leermiddelen, alsmede het beschikbaar stellen van gelden daarvoor.
N.B. Correspondentie over leerboeken over de periode 1940-1945 uitgezonderd.
1923-1956

Tabel met zoekresultaten in archieven
VI. Subsidies
Verzoeken om toekenning van rijkssubsidie met het bijbehorende advies en de afdoening, met uitzondering van de eerste, de voorlaatste en de laatste maal dat de toekenning plaats vond. 1876-1956
Jaarlijkse begrotingen en bijbehorende adviezen, uitgezonderd die welke bij de oprichting of herbouw van scholen en de eerste subsidieverlening zijn overgelegd. 1876-1956
Verzoeken om voorschotten op subsidies met de bijbehorende adviezen. 1876-1956

Tabel met zoekresultaten in archieven
VII. PersoneelA. Dienstbetrekking
Stukken betreffende sollicitaties, benoeming, indiensttreding en eervol ontslag van leerkrachten en schoolpersoneel (concierge, amanuensis, etc.) uitgezonderd rectoren en directeuren.
N.B. De stukken over de jaren 1930-1956 zijn buiten de inventaris gehouden en ondergebracht in het semistatisch archief van het ministerie van Onderwijs, totdat de administratie bewaring niet langer meer nodig acht.
1876-1930
Verzoeken tot het bekleden van nevenbetrekkingen met de daarop uitgebrachte adviezen.1923-1956
Verzoeken van leerkrachten om toestemming tot het geven van privélessen, met de daarop uitgebrachte adviezen. 1876-1956
Stukken betreffende verzoeken van vreemdelingen om onderwijs te mogen geven.
N.B. De Stukken over de jaren 1930-1956 zijn buiten de inventaris gehouden en ondergebracht in het semistatisch archief van het ministerie van Onderwijs, totdat de administratie bewaring niet langer meer nodig acht.
1876-1930
Stukken betreffende aanvraag tot machtigingen tot het aanstellen van niet-bevoegde leerkrachten. 1876-1956
Tabel met zoekresultaten in archieven
B. Verlof
Mededelingen omtrent ziekten en ongevallen van leerkrachten, aanvragen om buitengewoon verlof met de daarop uitgebrachte adviezen en stukken betreffende de waarneming van lessen tijdens afwezigheid. 1876-1956
Tabel met zoekresultaten in archieven
C. Bezoldiging en pensioen
Stukken betreffende salariëring. 1876-1956
Mededelingen van en over leerkrachten betreffende huwelijk, geboorte en overlijden, uitgezonderd wanneer deze mededelingen rectoren of directeuren betreffen. 1876-1956
Tabel met zoekresultaten in archieven
D. Toelagen en vergoedingen
Correspondentie over de beloning van de waarneming van het (di-)rectoraat. 1876-1956
Verzoeken om vergoeding van reis- en verblijfkosten, met de bijbehorende adviezen. 1876-1956

Tabel met zoekresultaten in archieven
VIII. Inspectie
Stukken betreffende vergoeding van bureaukosten, aanschaf van hulpmiddelen van de inspecteur. 1923-1940

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in