Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie / Coll. Krijgsgevangenen

2.13.98
H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.98
Auteur: H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1940-1946

Omvang:

36.80 meter; 176 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief Collectie Krijgsgevangenen bevat onder andere overzichten met (persoons)gegevens van Nederlandse krijgsgevangenen, meest officieren, tijdens de Tweede Wereldoorlog per kamp in Duitsland, orders uitgevaardigd in de diverse gevangenkampen, enige dagboeken en andere stukken over hun verblijf, brievenboeken van het Centraal Indelingsbureau en stukken m.b.t. hun repatriëring.

Archiefvormers:

  • Centraal Indeelingsbureau Koninklijke Landmacht 1945-1946
  • Nederlands Reception Center 1945
  • PWX Branch SHAEF 1944-1945
  • Registratiebureau Nederlands Krijgsgevangenen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Inleiding

De collectie krijgsgevangenen bevat archiefjes, archiefdelen en archiefbescheiden inzake de krijgsgevangenschap van Nederlandse militairen, meest officieren, in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, hun repatriatie en de eerste opvang in Nederland. In de collectie zijn veel archiefvormers te onderkennen.

Geschiedenis van enkele archiefvormers welke voorkomen in de collectie krijgsgevangenen
Algemeen

Op 11 mei 1942 werd in de avondkranten geannonceerd dat (aspirant-) beroepsofficieren die in mei 1940 in actieve dienst waren geweest zich de 15e daaropvolgend moesten melden bij kazernes in Assen, Ede, Bussum, Roermond dan wel Breda. Nagenoeg alle betrokkenen voldeden aan deze oproep. Uitgezonderd enkele categorieën - leden van de NSB of WA, kaderleden van de Nederlandse Arbeidsdienst - werden allen, in totaal 2727 militairen, in krijgsgevangenschap afgevoerd. Dit gebeurde op directe order van Hitler, omdat Nederlandse beroepsofficieren in OD-verband in het verzet actief waren geweest.( L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (14 delen, 's-Gravenhage, 1995) V, hoofdstuk 12. )

Deze groep beroepsmilitairen werd als krijgsgevangenen afgevoerd naar Stanislau. Aangevuld met 140 reserveofficieren -deze waren in Nederland ondergedoken maar ontdekt -werd de aldus uitgebreide groep in januari 1944 overgebracht naar Neubrandenburg.

Mei 1944 werden 350 personen overgeplaatst naar Tittmoning. In januari 1945 werden in Neubrandenburg nog eens 500 reserveofficieren vanuit de buurt van Lissa overgeplaatst naar Neubrandenburg. ( De Jong, Koninkrijk, VIII, hoofdstuk 2. )

Het kamp bij Neubrandenburg werd op 28 april 1945 door Russische troepen bevrijd.( De Jong, Koninkrijk, Xb,1184. )

PWX Branch SHAEF

Op 28 september 1944 verplaatste lt-kol E.M.A. Suylen zijn bureau, dat bovengenoemde naam droeg, naar het vasteland.

Zijn opvolger, de reserve-kolonel der infanterie J.A.G. van Andel, nam op 20 maart 1945 zijn taak over als hoofdverbindingsofficier bij G 1 Division bij PWX Branch SHAEF Main. Hij werd belast met de repatriëring van Nederlandse krijgsgevangen militairen in Duitse handen, voor zover zij zich bevonden in gebieden ressorterend onder SHAEF. Hij was toegevoegd aan SHAEF en verplicht bevelen en aanwijzingen te volgen welke hem door of vanwege de opperbevelhebber van de geallieerde expeditionaire macht werden gegeven. De hoofdverbindingsofficier was verplicht alles te doen hetwelk het belang en het welvaren van de Nederlandse krijgsgevangen in welk opzicht ook kon bevorderen. Zijn taak strekte zich speciaal uit over hun verzorging in de krijgsgevangenkampen, hun spoedige evacuatie naar het vaderland, eventuele plaatsing in transitkampen, voorziening met voedsel, kleding, rookgerei, versnaperingen, lectuur, hygiënische verzorging, kortom alles wat hun geestelijk en lichamelijk welzijn betrof in de ruimste zin. Behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de opperbevelhebber was de hoofdverbindingsofficier rechtstreeks verantwoordelijk aan de minister van Oorlog.

Met ingang van 1 juni 1945 werd de hoofdverbindingsofficier onder bevel gesteld van de chef staf Militair Gezag en werd zijn instructie gewijzigd. (MB van 31 mei 1945, nr. 970 P).

De Dutch Liaison Section PWX werd op 21 november 1945 geliquideerd.

Nederlands Reception Center te Godinne, België

Omstreeks 10 mei 1945 werd het Nederlands Reception Center

(Nederlands Ontvangstcentrum Krijgsgevangenen) te Godinne

geopend onder leiding van kampcommandant majoor J. de Kruijff. Daar

ter plaatse had men de beschikking gekregen over enkele villa's, gelegen

op de rechteroever van de Maas. Er was plaats voor 700 personen en

vanuit Godinne werden de ex-krijgsgevangenen doorgevoerd naar

Breda (officieren) dan wel Tilburg (onderofficieren en manschappen).

Op 1 juli 1945 werd het Nederlands Ontvangstcentrum

Krijgsgevangenen te Godinne op last van de Belgische regering

gesloten.

Het registratiebureau Nederlandse Krijgsgevangenen te Brussel werd met ingang van 15 augustus 1945 opgeheven.

Centraal Indeelingsbureau Koninklijke Landmacht

Het Centraal Indeelingsbureau Koninklijke Landmacht (voortaan: CIKL) werd ingesteld op 15 januari 1945 nadat de behoefte werd gevoeld de indeling van oorlogsvrijwilligers, vrijwilligers op de voet van gewoon soldaat, reserve- en dienstplichtigen en wederom in werkelijke dienst hersteld beroepspersoneel in bevrijd Nederland door een centrale instantie te doen regelen. Aldus speelde het instituut ook een rol bij de eerste opvang van terugkerende krijgsgevangenen.

Tot hoofd van het CIKL werd generaal-majoor A.A. van Nijnatten benoemd. Hij stond rechtstreeks onder de bevelen van de minister van Oorlog.

Voordat personeel (opnieuw) kon worden aangenomen moest de betrokkene een geneeskundig- en betrouwbaarheidsonderzoek ondergaan.

Het CIKL werd opgeheven per 1 januari 1946 onder gelijktijdige instelling van het afwikkelingsbureau onder dezelfde naam. Dit bestond tot 1 maart 1946.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Hallo! Mijn Oud-oom Kees W.M. Brantjes heeft in Stanislau gezeten als krijgsgevangene. Hij was destijds 1ste luitenant maar ik weet helaas niet welk regiment hij zat. In de familie is ook veel onduidelijkheid. Ik zag wel een afkorting 2.Lu.R staan.(later Ordonnatie officier Kmar?) Wat betekent dat? Is er een stamboek van hem bekend?
Er is in de familie ook een foto van hem in uniform van voor de WO II op Curacao, waar hij een erehaag voor vormt voor een paar hoogstaande personen. Volgens de foto Prinses Juliana maar die zou officieel pas in 1944 daar voor het eerst zijn geweest.

Hij zat inderdaad in Stalag 371 Stanislau, daarvoor in Oflag XIII-b Neurenberg-Langswasser en daarna in Oflag 67 Neubrandenburg. Op www.krijgsgevangen.nl vindt u meer details van hem, al lijkt het dat hij daar alleen te vinden is onder Brandjes. Hij was 1e Luitenant waarnemer en zat in het 2e Regiment luchtvaart troepen. Indien u meer info wenst kunt contact met mij opnemen via oreg_regesz@hotmail.com, Vgr. E. van der Most

Hallo,
Mijn vader Andries Koopman uit Wolvega is als krijgsgevangene te werk gesteld weest in wilhelmshafen Duitsland.
gevlucht naar Friesland. Zou graag als enigste nog in leven zijnde zoon wat info willen hebben omtrent de leef omstandigheden en mogelijke vlucht mogelijkheden in die periode.
dank alvast
groet S Koopman

Geachte,
Mijn vader (Willem Paalman geboren te Leiden) was opgeroepen voor mobilisatie voor de WII, werd ingedeeld bij het 6de Reg. veldartillerie te Leiden. Krijgsgevangen genomen bij de Grebbeberg. Gedeporteerd naar een krijgsgevangenkamp, gevlucht, later opgepakt en naar een werkkamp in Duitsland gestuurd.
Nu is mijn vraag: welk krijgsgevangenkamp is dit geweest, en waar in Duitsland was dit werkkamp.

Zou U zeer erkentelijk zijn voor een antwoord.

Met vriendelijk groeten van;

Benjamin Paalman
Mastvägen 6
575 92 Hult
Zweden

L.S.
Mijn vader L.J.H. EIJSSEN geb. 26-12-1906 te Maastricht,
Is in de eerste oorlogsdagen 1940 krijgsgevangen gemaakt en naar kamp Neubrandenburg ?
gedeporteerd.
Hij was soldaat bij de landmacht en gelegen in zuid Limburg.
In een notitie boekje schrijft hij het volgende ;
Van Neubrandenburg over Neu Strelitz naar Mirrouw of Mirow.
6 weken was hij gevangen waarvan enkele weken ondergebracht bij een boeren familie.
Kan geen informatie vinden in de lijsten van dit kamp of een ander kamp in de buurt van Neubrandenburg
Na 6 weken werd hij naar nederland terug gebracht.
Misschien heeft U meer informatie of waar ik kan zoeken naar meer informatie
Met vriendelijke groet
M.L.H.Eijssen
Aureliushof 145 F
6215 SV Maastricht

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in