Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Mil. Missie Indonesië

2.13.73
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.73
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1947-1954
merendeel 1950-1954

Omvang:

10.40 meter; 307 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van de Nederlandse Militaire Missie (NMM) in Indonesië (1947-) 1950-1954 bevindt zich onder andere het persoonlijk archief van generaal-majoor A.J.A. Pereira. De overige archiefbescheiden betreffen vooral de organisatie en taakuitoefening van de drie hoofdafdelingen van de NMM, de Land-, Zee (inclusief de locatie Soerabaja)- en Luchtmacht: rapporten en verslagen, bevelen en instructies, materieelbeheer, personele-, financiële- en juridische zaken, opleidingen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie, Nederlandse Militaire Missie in Indonesië (1947-) 1950-1954

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

De archieven van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië werden in 1998 ter bewerking aangeboden aan de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten.

De bewerking betrof drie blokken:

  • blok 1: Archief van de Militaire Missie in Indonesië, 1949-1954 (Hoofdkwartier van de Generale Staf, van het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie, Generaal-Majoor A.J.A. Pereira en van het Hoofdkantoor en Afdeling Landmacht)
  • blok 2: Archief van de Nederlandse Militaire Missie Afdeling Zeemacht, 1950-1954. Dit blok was afgescheiden als vreemd archief tijdens de bewerking van het archief van de Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië.
  • blok 3: Archief van de Nederlandse Militaire Missie Afdeling Luchtmacht, 1950-1954.

De indeling van de archieven van het Hoofdkwartier van de Generale Staf, van het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie, Generaal-Majoor A.J.A. Pereira en van het Hoofdkantoor en de Afdeling Landmacht is gebaseerd op de in 1964 door D. van der Valk samengestelde inventaris. In deze inventaris zijn de afzonderlijke archiefdelen onderwerpsgewijs geordend en per onderwerp in chronologische volgorde. De stukken zijn per bundel beschreven. In de oude inventaris is de inhoud van de bundels nader uitgewerkt.

De oorspronkelijke doos/bundel-nummering is terug te vinden tussen vierkante haken aan het eind van het inhoudsveld van de beschrijvingen.

Bij een nadere beschouwing van de stukken onder de noemer Hoofdkwartier van de Generale Staf kwam naar voren dat deze ten onrechte waren afgescheiden van het archief Legercommandant in Indonesië. Gezien de registratuurkenmerken dienen de stukken weer te worden geplaatst in het laatst genoemde archief, waartoe de stukken werden geretourneerd aan het Ministerie van Defensie. Resterende stukken onder dit hoofdstuk behoren wel tot het archief van de NMM en werden geplaatst onder het hoofdstuk Hoofdkantoor en Afdeling Landmacht.

Voor de archiefbescheiden van de Afdeling Zeemacht zijn de stukken ook zoveel mogelijk op de eerder genoemde onderwerpsindeling bij elkaar geplaatst. De beschrijvingen zijn gemaakt op onderwerps- c.q zaaksniveau. Hier ontbreekt derhalve een totaal overzicht van de aanwezige stukken.

Als leidraad voor vernietiging gold de vernietigingslijst voor het Ministerie van Defensie, vastgesteld in 1969 en gewijzigd en aangevuld in 1971, 1979, 1982, 1987 en 1994. Slechts stukken betreffende routineaangelegenheden kwamen voor vernietiging in aanmerking.

Er is op beperkte schaal vernietigd uit de archieven van de NMM, omdat de archieven werden gevormd tijdens "Bijzondere omstandigheden": de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië. Dit hield in dat ook in uitvoerende zin zeer terughoudend met vernietiging is omgegaan. Uitgezonderd van vernietiging werden die archiefbescheiden die rechtstreeks verband houden met de taakuitvoering van de NMM.

Uiteindelijk werd 10,375 meter archief van de NMI aangemerkt als te bewaren. Deze bescheiden zijn beschreven en materieel verzorgd.

Doordat de voorlopige missie onder de hoede van de Legercommandant in Indonesië viel, begint deze inventaris in feite met de zelfstandige missie in het jaar 1950, los van het hoofdkwartier.

In het archief van de Afdeling Zeemacht kunt u eveneens stukken aantreffen van voor de oprichtingsdatum van de missie. Het betreft archiefbescheiden van de Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, die een samenhangend geheel vormen met de stukken van de NMM.

De eindcesuur is op 1954 vastgesteld in verband met de opheffing van de NMM in liquidatie in dat jaar.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in