Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Troepenmacht Suriname

2.13.63
A.L.M. van Putten
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.63
Auteur: A.L.M. van Putten
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1873-1975
merendeel 1900-1975

Omvang:

21,50 meter; 1632 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Troepenmacht in Suriname (1900-1975) bestaat voornamelijk uit toegangsmiddelen, correspondentie, patrouilleverslagen en situatie rapporten. Niet seriematige beschreven bescheiden bevat hoofdzakelijk correspondentie.
De bescheiden hebben o.a. betrekking op sterkte staten, religieuze en etnische spanningen, de organisatie van de schutterij, de aanwezigheid van een Amerikaanse troepenmacht, en de mobilisatie en demobilisatie van Suriname ten tijden de Tweede Wereld Oorlog. Evenals stukken rakende de aankomst van het eerste K.L.M. vliegtuig in 1939, de militaire bezetting van Frans Guyana en de behandeling van Franse vluchtelingen. Tevens bevat het archief bescheiden afkomstig van het vrijwillige vrouwenkorps (V.H.K.), stukken m.b.t. de krijgstucht, de geneeskundigendienst, kaarten en plattegronden, en stukken afkomstig van de vereniging officiers sociëteit.

Archiefvormers:

  • Troepenmacht in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De totale omvang van het archief van de troepenmacht in Suriname 1900-1975 besloeg 38 strekkende meter. Hiervan is na selectie nog 20 strekkende meter overgebleven.

Uit de periode 1858-1900 wordt het totale archief, en uit de periode 1900-1939 wordt het gerubriceerde archief vermist. Daar in een niet uitgegeven manuscript van de troepenmacht in Suriname over 1816-1918 als bronvermelding het archief van het commandement van de troepen in Suriname wordt genoemd kan worden geconcludeerd dat het archief zich in 1918 nog in Suriname bevond. Na dit jaartal werd geen enkele aanwijzing aangetroffen. Ook navraag bij het algemeen rijksarchief in Den Haag leverde niets op.

Er zijn nog twee mogelijkheden:

  1. 1. het archief is vernietigd;
  2. 2. het archief bevindt zich nog in Suriname.

Voor beide mogelijkheden zijn geen aanwijzingen gevonden. De voorbereiding van de overbrenging vanuit Suriname van het laatste deel (1961-1975) van het archief van de troepenmacht is gebeurd in samenwerking met het hoofd van het centraal archievendepot van het ministerie van defensie en de commandant van de troepenmacht in Suriname.

Besloten werd dat bescheiden ouder dan drie jaar konden worden vernietigd, dit met uitzondering van bescheiden gespecificeerd in een schrijven van de secretaris-generaal van het ministerie van defensie van 10 oktober 1975 nr. 455.909. Onder punt la worden genoemd: de in het archief van de commandant berustende bescheiden welke voor de uitvoering van de mobilisatie- en/of oorlogstaak noodzakelijk waren, de instructies voor de commandant en de stukken "persoonlijk", de processen-verbaal van commando-overdracht, de van kracht zijnde orders, instructies en richtlijnen, taakomschrijvingen, de minutes van orders van blijvende aard, stukken betreffende straf- en discipline-zaken, jaarlijkse overzichten en contracten, periodieke opgave van personeel, stukken van de sectie 2 en de veiligheidsofficieren, stukken "medisch geheim", stukken betreffende dienstongevallen, verslagen van de militair geneeskundige dienst en de ingangen op het archief.

Tevens moesten volgens punt 1 b uit dezelfde brief alle bescheiden van de laatste drie jaar geheel worden ingeleverd. Of deze richtlijnen strikt zijn opgevolgd wordt betwijfeld. Blijkbaar was in Suriname het idee ontstaan om de meeste archiefbescheiden maar te vernietigen.

In een brief aan het hoofd van de afdeling inlichtingen en veiligheid van 7 augustus 1975 nr. S.250248 stelt het hoofd van sectie 2, dat deze archiefbescheiden in Nederland toch niet meer worden uitgezocht en het dus maar beter was om deze te verbranden in de ovens van de Bruynzeel houtmaatschappij.

De financiële bescheiden van de korpsadministratie over 1975 zijn in 1982 geheel vernietigd.

De oude orde was over de jaren 1900-1947 totaal verstoord, tijdens een eerdere bewerking in Leiden bij het archief koninklijke landmacht waar men is uitgegaan van het pertinentiebeginsel. De archiefbescheiden over de jaren 1948-1960 werden in een redelijk goede volgorde aangetroffen.

De archiefbescheiden over de jaren 1960-1975 werden, mede door een overhaast transport, -datum laatste advies 10 oktober 1975 betreffende schonen en verzending en de datum van van verzending 6 november 1975- geheel uit hun oorspronkelijke verband gerukt.

De bescheiden waren in transportkisten gestort waarna deze bij aankomst in Nederland op stellingen werden uitgesorteerd op onderwerp.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in