Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoofdkwartier Veldleger

2.13.16
Joh.C. van Aartrijk
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.16
Auteur: Joh.C. van Aartrijk
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976

CC0

Periode:

1891-1942
merendeel 1907-1942

Omvang:

1088 inventarisnummers; 52,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Hoofdkwartier Veldleger beslaat een periode waarin de mobilisatie en neutraliteitsbeheersing belangrijke thema's waren. Die komen - naast het reguliere militaire bedrijf - regelmatig terug in de archiefstukken. Het archief valt uiteen in drie delen.
Het eerste deel omvat het archief van de commandant van het Veldleger waarin in de vorm van brieven, rapporten, circulaires en voorschriften niet alleen de individuele krijgsonderdelen en ondersteunende diensten aan de orde komen, maar ook zaken als de organisatie en bevelvoering van het Veldleger, de uitgevaardigde instructies en reglementen, ceremoniële aangelegenheden, de ingestelde legercommissies, de inlichtingendienst, de censuur, onlusten en woelingen (het antimilitarisme en communisme), de oefenterreinen en het vervoer per spoor.
Het tweede deel omvat het archief van de personeelsaangelegenheden van het Veldleger en bevat brieven, rapporten, circulaires en voorschriften met die strekking. Zo zijn er bescheiden over onderscheidingen, de rechtspleging, de geestelijke en fysieke verzorging, de uitrusting en de militaire opleiding van het personeel. Daarnaast zijn er archivalia aanwezig omtrent de militaire vervulling van de dienstbetrekking, waarbij zaken als rechtspositie en bezoldiging, bevorderingen, opleidingen, beëdigingen, keuringsraden, vrijwilligers, sterkteopgaven en inspectierapporten opgenomen zijn. Verder vallen onder dit deel de persoonsdossiers over de aantreding van commandanten en de benoeming van officieren, alsmede dossiers over ongelukken met militairen.
Het derde deel met het geheim archief van de commandant van het Veldleger bestaat - op zijn beurt - weer uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel zijn stukken omtrent de taakuitoefening en de militaire organisatie van het Veldleger en de daaronder ressorterende dienstonderdelen opgenomen. Het persoonlijk archief van de commandant van het Veldleger vormt het tweede onderdeel. Het laatste onderdeel betreft

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie en voorganger / Hoofdkwartier Veldleger, 1907-1942

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in