Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS)

2.13.137
E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.137
Auteur: E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1926-1986
merendeel 1940-1956

Omvang:

196.40 meter; 4835 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten bevatten een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de OD zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel, alsook rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen.
Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.
Ook zijn er stukken nagelaten door C. Tonnet, die betrekking hebben op zijn spionage- en inlichtingenwerk voor de OD. Tenslotte bevat het archief grote series persoonsdossiers van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het Militair Gezag, of waarvoor deze organisaties belangstelling hebben getoond.

Archiefvormers:

 • Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)(BS)
 • Ordedienst (OD)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Ordedienst

Direct na de capitulatie op 15 mei 1940 begon reserve luitenant-kolonel der Artillerie J.H. Westerveld met de opbouw van een organisatie, die bij een gezagsvacuum, na een plotseling vertrek van de Duitsers, de leiding van Nederland op zich zou nemen en ervoor zou zorgen dat geen wanordelijkheden zouden ontstaan. De organisatie moest op militaire leest geschoeid zijn, door officieren geleid worden en tevens de basis vormen voor de nieuw op te richten Nederlandse krijgsmacht. ( J.W.M. Schulten, De geschiedenis van de Ordedienst. Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie ('s-Gravenhage, 1998) 104, 139. )

Op 3 april 1941 werd Westerveld gearresteerd en ging de leiding over op luitenant-kolonel P.M.R. Versteegh, onder wiens leiding de organisatie steeds verder werd uitgebouwd, onder meer door het opgaan van het Legioen van Oud-Frontstrijders in de organisatie. ( Schulten, Ordedienst, 106. )

In juli 1941 stelde Versteegh de zogenaamde Richtlijnen ( Een afschrift van deze richtlijnen is als bijlage I opgenomen in: G.J. van Ojen, De Binnenlandse Strijdkrachten (2 dln, 's-Gravenhage, 1972) II, 839. Het origineel bevindt zich in archief BS, Stamboek B.S., bundel P.M.R. Versteegh. Chef-staf majoor N. Tibo werkte deze 'Richtlijnen' verder uit tot de zogenaamde 'Aanwijzingen', waarin ook de organisatie van de OD wordt beschreven. ) op, waarin officieel de naam Ordedienst aan de nieuwe organisatie werd gegeven: "door de fusie van de twee grootste organisaties is thans één groep gevormd, die den naam zal dragen: Orde Dienst (voortaan: OD)".

Daarnaast werd het doel en de organisatie van de OD omschreven. Het doel was: "het zoo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur na bedoeld tijdstip (het vertrek van de Duitse bezetter) verzekeren van orde en rust in het land." Als de juridische basis voor het optreden van de OD werd de sedert 1939 van kracht zijnde Staat van Beleg en de daaruit voortvloeiende regeling van het Militair Gezag (MG).

Hoofdstuk C beschrijft de organisatie. Het land werd verdeeld in landelijke gewesten. De drie steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vormden elk een afzonderlijk gewest. Ieder landelijk gewest werd verdeeld in districten, die op hun beurt weer werden verdeeld in plaatselijke commando's.

Er was een centraal algemeen hoofdkwartier (het AHK-OD), dat gevestigd werd in Den Haag. Vanuit het AHK-OD werden richtlijnen en instructies naar de gewesten gezonden, die door de gewestelijke commandanten verder uitgewerkt moesten worden, zodat ze aan de plaatselijke omstandigheden konden worden aangepast. ( Schulten, Ordedienst, 119-122. )

Op 12 september 1941 werd Versteegh gearresteerd en ging de leiding over op jhr. J. Schimmelpenninck, die op 11 november 1941 eveneens werd gearresteerd. Vanaf deze datum stond de OD onder leiding van G.A. Dogger en A.W.M. Abbenbroek. In januari 1942 nam majoor N. Tibo de leiding op zich.

Door de vele arrestaties was het AHK-OD in april 1942 vrijwel uitgeschakeld. Tibo bleef tot 15 mei 1942, de dag dat hij in krijgsgevangenschap werd afgevoerd, chef-staf van de OD. Jhr. P.J. Six nam vanaf die datum de functie van chef-staf over. ( Schulten, Ordedienst, 106-107. )

Onder diens leiding werd begonnen met het herstel van de OD. Het AHK-OD werd nu definitief gevestigd in de Koepelkerk aan het Leidsebosje te Amsterdam en er werden contacten aangeknoopt en verbeterd met andere verzetsorganisaties. ( Schulten, Ordedienst, 137. )

In een op 10 oktober 1942 uitgebracht memorandum werd de taak van de OD na de bevrijding beschreven: "ordehandhaving achter het front (...) door zich daarvoor thans beschikbaar gestelde personen en door het militair gezag op te roepen personeel (...) alles georganiseerd in de O.D." ( Schulten, Ordedienst, 293. )

De organisatie van het AHK-OD werd gebaseerd op die van het Algemeen Hoofdkwartier van de landmacht uit 1940. ( Schulten, Ordedienst, 144. ) Op 26 maart 1943 bestond het AHK-OD uit:

 • Sectie I Generale Staf.
  • Bureau I-1 operatiën, maatregelen betreffende handhaven en herstellen der orde.
  • Bureau I-2 organisatie, vorming, personele zaken.
  • Bureau I-3 inlichtingen.
  • Bureau I-4 juridische zaken, Militair Gezag, pers.
  • Bureau I-5 verbindingsdienst.
  • Bureau I-6 politie, brandweer.
  • Bureau I-7 registrator.
  • Bureau I-8 vervoer en verkeer.
  • Bureau I-9 geestelijke verzorging.
 • Sectie II intendance, watervoorziening.
 • Sectie III geneeskundige dienst.
 • Sectie IV artilleriematerieel.
 • Sectie V genie.
 • Sectie VI motordienst, voertuigen.
 • Sectie VII administratie, verpleging.
 • Sectie VIII interneringsofficier.
 • Sectie IX bewakingen.
 • Sectie X algemene zaken, o.a. repatriëring arbeide.
 • Sectie XI civiele zaken.
 • Sectie XII grensbewaking, troependetachement, gewestelijke reserve.

Op 31 december 1943 waren er 19 gewesten, te weten:

 • Gewest 1 Friesland.
 • Gewest 2 Groningen.
 • Gewest 3 Drenthe
 • Gewest 4 Overijssel.
 • Gewest 5 Achterhoek.
 • Gewest 6 Veluwe.
 • Gewest 7 Betuwe.
 • Gewest 8 Utrecht.
 • Gewest 9 Het Gooi.
 • Gewest 10 Amsterdam.
 • Gewest 11 Noord-Holland/Noorderkwartier.
 • Gewest 12 Haarlem.
 • Gewest 13 Zuid-Holland.
 • Gewest 14 Rotterdam.
 • Gewest 15 Zeeland
 • Gewest 16 West-Noord-Brabant.
 • Gewest 17 Oost-Noord-Brabant.
 • Gewest 18 Eindhoven.
 • Gewest 19 Limburg.

In februari 1944 werden nieuwe instructies voor de plaatselijke commandanten uitgevaardigd. De algemene opdracht was:

 • de handhaving van orde en rust;
 • het inwinnen van inlichtingen omtrent de stemming en eventuele oproerige voornemens;
 • het doen verrichten van bewakingen;
 • het arresteren van hen, die zich op enigerlei wijze hebben schuldig gemaakt aan landsverraderlijke handelingen of die daarvan worden verdacht;
 • het onderhouden van verbindingen naar beneden, met politie, brandweer, burgerautoriteiten;
 • het indelen van de OD-troepen en het regelen van de opkomst van vrijwilligers en opgeroepenen;
 • de handhaving van de krijgstucht;
 • de vordering van gebouwen, werktuigen, transportmateriaal e.d.;
 • de verzorging van de legering, verpleging en uitrusting van de troepen van het plaatselijk commando;
 • het beheer van het materieel. ( Schulten, Ordedienst, 148. )

Op initiatief van de regering in Londen werd in februari 1944 het samenwerkingsverband Kern tussen de verschillende verzetsorganisaties gevormd. Op 7 mei 1944 werden de zogenaamde Negentien punten van Gerbrandy uitgegeven. Hierin werd o.m. aangegeven dat de "verhouding van Regeering tot O.D. gemakkelijk te omschrijven (is). Van haar diensten voor ordebewaring zal gaarne gebruik worden gemaakt, mits zij zich onmiddellijk stelt onder bevel dezerzijds voorgenomen militaire organisatie." ( Schulten, Ordedienst, 151. )

Nadat de Nederlandse regering had laten blijken dat er toch geen autonome rol voor de OD was weggelegd, deelde Six op 14 september 1944 aan de gewestelijke commandanten het volgende mee: "De Regeering heeft uitdrukkelijk bepaald, dat zij in afwachting van de aankomst van de autoriteiten, belast met de uitoefening van het Militair Gezag (...) geen Nederlandsche militaire gezagsuitoefening wenscht (...). In het vacuum zal de ordehandhaving geschieden door de vertrouwensmannen der regeering ( Op 2 augustus 1944 werd het College van Vertrouwensmannen door de Nederlandse regering ingesteld. Dit College moest ervoor zorgen dat de verschillende verzetsorganisaties vlak voor en tijdens de bevrijding onder de controle van de regering kwamen. Dit college kwam op 23 augustus 1944 voor het eerst in Utrecht bij elkaar. Na de komst van het Militair Gezag werd het College van Vertrouwensmannen van hun taken ontheven. ) en onder verantwoordelijkheid van deze door de Commissarissen der Koningin en de burgemeesters. Gedurende dien tijd bestaat op het gebied der ordehandhaving de taak der O.D. uitsluitend in het leveren van militairen bijstand op verzoek van vorenbedoelde civiele autoriteiten." ( Schulten, Ordedienst, 153. )

In maart 1945 werd door Koot de Binnenlandse Strijdkrachten (voortaan: BS) gesplitst in een Strijdend Gedeelte, waartoe de Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen behoorden en met J.J.F. Borghouts als commandant, en de Bewakingstroepen, waarbij de OD met Six als commandant werd ondergebracht. Vervolgens schreef Six op 24 maart 1945 aan zijn gewestelijke commandanten dat besloten was de OD volledig op te laten gaan in de BS. Hiermee werd de OD officieel opgeheven. De secties I-4, III en V van het AHK-OD gingen nu in hun geheel over naar de staf van de Commandant BS, terwijl de overige secties kwamen te ressorteren onder de commandant Bewakingstroepen, dat nog steeds werd beschouwd als het AHK-OD. ( Schulten, Ordedienst, 159, 225. )

Afwikkeling van Ordedienst-aangelegenheden

Na de Duitse capitulatie werd het AHK-OD gehuisvest in de kantoren van de Amstelbrouwerij aan de Mauritskade te Amsterdam. Het AHK-OD ging nu officieel het Bureau Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in afwikkeling heten.

Dit bureau, geleid door Six, ging zich belasten met de afwikkeling van de lopende zaken van de OD, zoals de belangenbehartiging van OD'ers en hun nabestaanden, financiële vergoedingen, correspondentie over toe te kennen onderscheidingen en de geschiedschrijving van de OD. Tevens werden gegevens verzameld over personen, die rechtsreeks of zijdelings actief aan de OD hebben meegewerkt.

Daarnaast zorgde het voor de voorbereiding en de administratieve verwerking van de naoorlogse OD-vergaderingen, die door Six geleid werden.

Op 1 december 1946 werd het bureau AHK-OD in afwikkeling als bureau 4a (illegale wapenfeiten), in april 1947 gewijzigd in bureau D2, opgenomen in de organisatie van het Krijgsgeschiedkundig Instituut van het Hoofdkwartier Generale Staf. Ook het archief van de OD werd overgedragen aan voornoemd instituut. Wel bleef het bureau voorlopig gevestigd in Amsterdam. Six handelde de lopende OD-zaken in zijn huis te Amsterdam af.

Op 1 januari 1948 werd Six hoofd van bureau D van sectie G8 van de Generale Staf, alwaar hij belast werd met de geschiedschrijving van de OD. Dit bureau was in feite de voortzetting van het AHK-OD in afwikkeling.

Op 1 januari 1951 werd bureau D opgeheven. Een aantal medewerkers werd belast met de afwikkeling van nog lopende zaken en het opbergen en het beheer van de archieven. ( Documentatie OD, dossier 223b: nota van de directeur Krijgsgeschiedkundige afdeling aan het hoofd bureau D van 12 december 1950. )

Eind maart 1952 werd het bureau gesloten, waarmee de definitieve opheffing van het AHK-OD in afwikkeling een feit was. ( Documentatie OD, dossier 223b: rapport over de werkzaamheden van Bureau D van de Krijgsgeschiedkundige afdeling van de Generale Staf over de periode van 1 januari - 31 maart 1952; Schulten, Ordedienst, 312. ) Dit strookt echter niet met de werkelijkheid. In de Documentatie OD zijn namelijk stukken aangetroffen tot en met 1956, die het briefhoofd "Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in afw." dragen.

De Binnenlandse Strijdkrachten
Algemeen

Bij Koninklijk Besluit van 5 september 1944, Staatsblad nr. E62 werd bepaald dat "alle vrijwilligers, aangewezen door de, door Onzen Minister van Oorlog erkende, verzetsorganisaties worden beschouwd als militairen in den zin der wet en te behooren tot de Koninklijke Landmacht." De uit deze vrijwilligers gevormde eenheden werden aangeduid als "Binnenlandsche Strijdkrachten" (BS) en werden onder de bevelen gesteld van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. ( Over de instelling van de functie BNS, een historische schets, alsmede de organisatie van de staf BNS wordt verwezen naar paragraaf 1.3. ) In een brief van de minister van Oorlog aan de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten van 9 november 1944 schreef de minister: "Ik meen te weten, dat de verzetsorganisaties, die door U geraadpleegd worden, voor het organiseeren van stoot- en van bewakingstroepen, zijn R.v.V., K.P. en O.D., die door mij als verzetsorganisaties als bedoeld in lid 1 van bovenaangehaald Koninklijk Besluit [van 5 september 1944, nr. 5] erkend worden." ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, II, 751. )

Op 10 oktober 1944 gaf de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten de Algemeene instructie voor de Binnenlandsche Strijdkrachten ( Deze instructie is opgenomen als bijlage XVI in Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 882 + archief Bs, nr. 610-2. ) uit. Hierin werden onder meer nadere richtlijnen inzake de organisatie en taak van de BS gegeven.

De Binnenlandse Strijdkrachten werden gerekruteerd uit de leden van de Organisatie van de landelijke knokploegen (KP), de OD en Raad van Verzet.

De werkzaamheden van de BS lagen in beginsel binnen de landsgrenzen, maar toetreding tot de BS mocht geen beletsel vormen tot het aanmelden als oorlogsvrijwilliger voor de strijd in het Verre Oosten.

De BS werden verdeeld in Stoottroepen en Bewakingstroepen. De Stoottroepen werden gevormd uit leden van de BS, die bereid waren gewapenderhand aan de strijd te blijven deelnemen. Zij bleven onder bevel van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.

De Bewakingstroepen werden gevormd uit leden van de BS, die niet toetraden tot de Stoottroepen. De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten kon eenheden onder zijn bevelen houden en bestemmen voor tactische opdrachten op verzoek van de geallieerden, of deze troepen overdragen aan het Militair Gezag. Deze laatste troepen bleven deel uitmaken van de BS en waren in de eerste plaats bestemd voor de grens- en bewakingscompagnieën. Daarnaast konden ze worden gebruikt voor bijvoorbeeld het bewaken van belangrijke objecten en optreden als hulppolitie.

De BS kregen de bevoegdheid tot het verrichten van arrestaties en het vorderen van auto's, huizen etc. ten behoeve van de uitvoering van hun taak.

Op 8 november 1944 verscheen een bekendmaking van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, waarin een uiteenzetting werd gegeven over de opbouw van de landmacht. De strijdkrachten zouden in het begin worden samengesteld uit oorlogsvrijwilligers, die opgeleid zouden worden in Engeland.

Voor de voortzetting van de strijd zou de landmacht als volgt dienen te worden opgezet:

 • een aantal bataljons voor de bevrijding van het Nederlandse grondgebied, zodra dit voor een groot deel door de geallieerde troepen zou zijn verlaten;
 • een aantal bataljons voor hetzelfde doel in de overzeese gebiedsdelen;
 • een expeditionaire macht voor het deelnemen aan de strijd in het Verre Oosten;
 • een aantal compagnieën voor grensbewaking en politionele opdrachten ten dienste van het Militair Gezag. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 239. )
De Binnenlandse Strijdkrachten in het bevrijde zuiden

In het bevrijde zuiden werden Stoottroepen en Bewakingstroepen gevormd. Hiernavolgend zullen deze troepen nader worden belicht.

De Stoottroepen in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland werden op 21 september 1944 opgericht ( Pas bij ministeriële beschikking van 4 september 1947, Militair Kabinet, G, nr. 53 (Legerorders 1947, nr. 293) werd de oprichting van het Regiment Stoottroepen officieel bevestigd. J.J.F. Borghouts werd benoemd tot commandant over de Stoottroepen der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten bezuiden de grote rivieren. ) en stonden onder bevel van J.J.F. Borghouts. Het hoofdkwartier werd in Eindhoven gevestigd.

Limburg telde elf compagnieën, elk ter sterkte van circa honderdvijftig man, waarvan twee in opleiding waren. De stoottroepen deden dienst bij het Amerikaanse 9e Leger en waren belast met het verrichten van bewakingsdiensten langs de aanvoerwegen naar het frontgebied en patrouilles en het betrekken van wachtposten langs de frontlijn.

De stootroepen in Noord-Brabant telden zes compagnieën, waarvan vijf in opleiding waren. 1 compagnie deed dienst bij het Engelse 2e Leger en verrichtte patrouillediensten. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 235. )

Op 5 december 1944 werden de Stoottroepen gevormd door:

 1. Commando Zuid (tot medio oktober 1944 C-ST-BS bezuiden de grote rivieren geheten), waarvan de staf was gevestigd te Eindhoven met als commandant J.R.P. Crasborn, die op 2 december 1944 Borghouts was opgevolgd. Het commando bestond verder uit een chef staf en veertien secties.
 2. Commando Noord-Brabant, staf gevestigd te 's-Hertogenbosch. Commandant was J.G. de Groot. De Staf was in vijftien secties verdeeld. Verder ressorteerden twaalf compagnieën onder dit commando.
 3. Stoottroepen-Zuid-Limburg, staf gevestigd te Valkenburg. Provinciaal commandant was B.J.C. van Kooten. Het Ie en IIe bataljon met vier compagnieën en het IIIe bataljon met drie compagnieën deden dienst bij het Amerikaanse 9e Leger.
( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 269. )

Rond de jaarwisseling waren de Stoottroepen verenigd onder het Commando Zuid, dat bestond uit:

 1. Stoottroepen te Eindhoven, onder commando van J.R.P. Crasborn;
 2. Commando Limburg, staf te Valkenburg, met aan het hoofd B.J.G. van Kooten.
 3. Ie, IIe en IIIe Bataljon, elk bestaande uit vijf compagnieën. Totale sterkte ca. 1900 man.
 4. Commando Brabant, staf te 's-Hertogenbosch onder leiding van J.G. de Groot;
 5. twaalf compagnieën (13e en 14e in oprichting) met een totale sterkte van 2000 man.

In totaal telden de Stoottroepen 3900 man. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 271-272. )

Op 10 oktober 1944 bepaalde de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten dat ter wille van uniformiteit aan onderdelen van de BS, niet behorende tot de stoottroepen, de naam Bewakingstroepen moest worden gegeven. Voorheen hadden de Bewakingstroepen de benaming 'Militaire formaties der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten'.

De organisatie van de bewakingstroepen werd gebaseerd op de indeling in gewesten en districten, zoals ingevoerd door de OD.

Eind december 1944 zag de indeling er als volgt uit ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 173-174. ):

 • Gewest 1 Friesland.
 • Gewest 2 Groningen.
 • Gewest 3 Drenthe.
 • Gewest 4 Overijssel.
 • Gewest 5 Achterhoek.
 • Gewest 6 Veluwe.
 • Gewest 7 Betuwe, Arnhem, Nijmegen e.o. (gedeeltelijk bevrijd).
 • Gewest 8 Utrecht.
 • Gewest 9 Het Gooi.
 • Gewest 10 Amsterdam (en directe omgeving).
 • Gewest 11 Noord-Holland/Noorderkwartier (Alkmaar e.o.).
 • Gewest 12 Noord-Holland-West (Haarlem e.o.).
 • Gewest 13 's-Gravenhage en omgeving.
 • Gewest 14 Zuid-Holland-Zuid (Rotterdam e.o.).
 • Gewest 15 Zeeland (gedeeltelijk bevrijd).
 • Gewest 16 West-Noord-Brabant (Breda e.o.) (bevrijd).
 • Gewest 17 's-Hertogenbosch e.o. (bevrijd).
 • Gewest 18 Eindhoven e.o. (bevrijd).
 • Gewest 19 Limburg (gedeeltelijk bevrijd).

De gewestelijk commandanten stonden rechtstreeks onder de bevelen van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. Hun taak werd beperkt tot het verrichten van diensten binnen het eigen gewest.

Een compagnie Bewakinstroepen was honderdvijftig man sterk en bestond uit vier pelotons van elk drie secties. Op 27 december 1944 bedroeg de totale sterkte 13 à 14.000 man. Medio januari 1945 telden de Bewakingstroepen in het bevrijde zuiden ongeveer 16.000 man. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 235, 262. )

De Binnenlandse Strijdkrachten in bezet gebied

De samenwerking tussen de verschillende verzetsorganisaties kreeg steeds meer vorm. De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten gaf opdracht tot vorming van driehoeken, delta's genaamd, waarin de OD, Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen zowel op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau gezamenlijk de leiding hadden. Dit leidde op 20 september 1944 op landelijk niveau tot de vorming van het Delta-Centrum. Reserve kolonel H. Koot werd voorzitter en vestigde zijn hoofdkwartier in Amsterdam.

Op 20 oktober 1944 werd Koot door prins Bernhard benoemd tot commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in nog bezet gebied.

Daarmee kwam het Delta-Centrum onder voorzitterschap van de commandant BS (voortaan: CBS) te staan. De OD, Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen kregen ieder hun eigen taken toegewezen, terwijl de CBS het geheel moest coördineren. In geval van onoverbrugbare tegenstellingen had de CBS het laatste woord. ( Schulten, Ordedienst, 157, 225. )

Evenals in het bevrijde zuiden het geval was, zou ook in het nog bezette gebied Stoottroepen en Bewakingstroepen moeten worden gevormd. Op 18 oktober 1944 gaf de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten opdracht tot opheffing van de OD, Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen. Hier kwam echter niets van terecht en als compromis werden het Strijdend gedeelte en het voorlopig nog niet strijdend gedeelte gevormd. Hiermee werden de drie verzetsorganisaties onder één noemer gebracht, maar konden hun verzetsactiviteiten op hun eigen manier voortzetten, ( Schulten, Ordedienst, 158. )

Op 10 november 1944 gaf de CBS een nadere regeling uit, waarin hij mededeelde dat alle Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, die zouden optreden voor de dag van de bevrijding, moesten worden samengevat onder de benaming Strijdend gedeelte der Nederlandse BS. Het nog bezette gebied werd verdeeld in 13 gewesten (genummerd 1 t/m 6 en 8 t/m 14), analoog aan de OD-gewesten. Tevens werd bepaald dat de voorbereiding, het plegen van sabotages en het guerillawerk van kleine eenheden in beginsel moesten worden toevertrouwd aan personen behorende tot Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 205. )

De organisatiestructuur van de BS was dezelfde als die van de OD. De Secties I-4, III en V van het AHK-OD gingen ook voor de Commandant BS werken. ( Schulten, Ordedienst, 158. )

De Staf CBS werd gevormd door de volgende bureaus:

Asbak bureau voor de commandant en de direct aan hem toegevoegde officieren.

Lucifer bureau voor de ingekomen post en registratie.

Pijp bureau voor de verzending van stukken en het onderhouden van de verbindingen. ( Documentatie OD, dossier A7: verslag van lt.-kol. M. de Boer van 31 december 1948 over de geschiedenis van de BS, p.12. )

Eind 1944 werd de staf Commandant BS gevormd door:

 • Bureau CBS
 • Bureau I-1 Operatiën.
 • Bureau I-2 Organisatie.
 • Bureau I-3 Militaire Inlichtingendienst.
 • Bureau I-8 voortzetting bureau Lucifer (afgekort Luci), tevens belast met de berichtgeving.
 • Sectie III Geneeskundige Dienst. Aanvankelijk samenvallend met Sectie III AHK-OD.
 • Sectie IV Bewapening.
 • Sectie V Genie. In feite sectie V AHK-OD en als zodanig daarbij blijvend ingedeeld en werkzaam.
 • Sectie VII Financiële aangelegenheden en verbinding met NSF (Nationaal Steunfonds).
 • Sectie telefoondienst identiek aan die van AHK-OD.
 • Juridische sectie van AHK-OD, stond mede ten dienste van Commandant BS.
 • Bureau Veritas verzorgen van de verbindingen. Documentatie OD, dossier A7: verslag van lt.kol. M. de Boer van 31 december 1948 over de geschiedenis van de BS, p.12 + Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 197.

Tegen het einde van de bezetting in 1945 werd de staf Commandant BS gevormd door:

 • CBS.
 • Chef Staf.
 • Sous-Chef Staf.
 • Registrator.
 • Sectie I-2 (inlichtingendienst).
 • Sectie III-a (geneeskundige dienst).
 • Sectie V (materieel).
 • Sectie VII (financiën).
 • Juridische sectie.

Sectie persaangelegenheden. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 198. )

Vanwege de bevelen van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten van 24 en 28 december 1944 werd het nog bezette gebied in zes zones verdeeld, te weten:

 • Zone I de gewesten 1 (Friesland), 2 (Groningen) en 3 (Drenthe).
 • Zone II de gewesten 4 (Overijssel) en 5 (Achterhoek).
 • Zone III de gewesten 6 (Veluwe) en 9 (Het Gooi), alsmede het gedeelte van gewest 8 (Utrecht), gelegen ten noorden van de Rijn en de Lek.
 • Zone IV het gewest 8 voor zover het gelegen was ten zuiden van de Rijn en de Lek.
 • Zone V de gewesten 10 (Amsterdam), 12 (Noord-Holland-Zuid), 13 ('s-Gravenhage e.o.) en 14 (Zuid-Holland-Zuid).
 • Zone VI het gewest 11 (Noord-Holland-Zuid).

Deze indeling gold zolang de betreffende gebieden bezet werden gehouden, daarna zou de normale gewestelijke indeling weer in werking treden. Deze indeling diende om de wederzijdse berichtgeving te kanaliseren en te voorkomen dat bevelen e.d. met onnodige vertraging de betrokkenen zouden bereiken. De te benoemen zonecommandanten (uiteindelijk is alleen een commandant zone II benoemd) zouden rechtstreeks van De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten bevelen ontvangen. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 358. )

De Binnenlandse Strijdkrachten na de bevrijding op 5 mei 1945 tot de opheffing

Na de bevrijding was voor de BS een nieuwe taak weggelegd, namelijk het bijstaan van de geallieerde autoriteiten en het wettig gezag bij hun werkzaamheden m.b.t. het lenigen van de nood, zoals herstel van orde en rust. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 923, )

Het zwaartepunt van het optreden en de taken van de BS kwam te liggen op bewakingsdiensten, die voor een deel van politionele aard waren. Daarnaast moest conform de Algemeene instructie voor de Binnenlandsche Strijdkrachten uit maart 1945, een begin gemaakt worden met de opleiding van de troepen en de reorganisatie van de BS in compagnieën en bataljons, die uiteindelijk moesten overgaan naar de Koninklijke Landmacht. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 576. )

In het bevrijde gedeelte boven de grote rivieren werden de BS alleen nog ten bate van het Militair Gezag ingeschakeld voor het vervullen ven bewakingstaken ten dienste van de Geallieerden. Hierdoor werd het noodzakelijk de bevelsverhoudingen binnen de BS te wijzigen. Op 17 mei 1945 beval de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten dat de gewestelijke commandanten Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen wat betreft de militaire bevelvoering rechtstreeks onder de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten kwamen te staan. De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten oefende het commando uit door middel van verbindingsofficieren. Hiermee kwam de bevelsverhouding CBS - CSG - gewestelijk commandanten-SG en CBS - CBT - gewestelijke commandanten (voortaan: Gcn)-BT te vervallen. In andere gevallen waren de Gcn-SG en BT ondergeschikt aan de CBT, die met betrekking tot de behandeling van zaken, die tot de bevoegdheden van het MG behoorden onder commando stond van de Generale Staf Militair Gezag. De Commandant BS, Commandant Strijdend Gedeelte en Commandant Bewakingstroepen werd opgedragen de aangelegenheden betrekking hebbende op directe bevelvoering af te wikkelen. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 572-573. )

Door deze gewijzigde bevelsverhoudingen had de staf Commandant BS geen bestaansrecht meer en op 8 juni 1945 legde Koot ( Koot werd benoemd tot voorzitter van de commissie ter onderzoek van de gedragingen van beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Landmacht in de bezettingstijd, welke op 7 juni 1945 door de minister van Oorlog werd ingesteld. De commissie werd aangeduid als Commissie Beoordeling Officieren Bezet Gebied (CBOBG). ) officieel de functie van Commandant BS neer. Zijn bureau bleef nog enige tijd bestaan voor het afwikkelen van lopende zaken. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 574-575. )

Inmiddels was Six (Commandant Bewakingstroepen), die op 23 mei 1945 benoemd werd tot Souschef Staf Militair Gezag, met zijn staf (het officieel opgeheven AHK-OD) naar het kantoor van de Amstelbrouwerij te Amsterdam ( Over de afwikkeling van OD-aangelegenheden zie paragraaf 1.1.2 De afwikkeling van OD-aangelegenheden. ) verhuisd. Op 11 mei 1945 vond hier de eerste bespreking plaats tussen het Militair Gezag en de Binnenlandse Strijdkrachten over de organisatie van het Militair Gezag. ( Schulten, Ordedienst, 159-160. )

In het bevrijde zuiden was een begin gemaakt met de opname van de BS in de te vormen onderdelen van de Koninklijke Landmacht. Op 25 december 1944 deelde de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten aan de gewestelijke en districtscommandanten der Bewakingstroepen mede dat was besloten 1 maart 1945 vast te stellen als datum waarop de Bewakingstroepen omgevormd moesten zijn tot:

 1. lichte infanteriebataljons (LIB's), behorende tot de Koninklijke Landmacht;
 2. gezagscompagnieën ten dienste staande van het Militair Gezag en eveneens behorende tot de Koninklijke Landmacht; ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 255. )

Op bevel van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten van 2 januari 1945 werden de Stoottroepen Limburg gereorganiseerd tot drie Lichte Infanteriebataljons, welke onder de benaming I-Regiment Limburg, II-Regiment Limburg en III-Regiment Limburg overgingen naar de Koninklijke Landmacht. Uit de sterkte van deze bataljons werd een missie gevormd, de zogenaamde Missie Limburg onder leiding van Van Kooten. De Missie stond als centraal lichaam boven de bataljons en onderhield de contacten met de hogere commandanten. De bataljons stonden operationeel onder de bevelen van het Amerikaanse 9e Leger en administratief onder de Afdeling KL van de Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 654-655; archief Staf BNS, ds. 3, bundel 28. )

In verband met de opname van de drie bataljons Stoottroepen Brabant als Lichte Infanteriebataljons in de Koninklijke Landmacht besloot de minister van Oorlog, op voorstel van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten op 18 mei 1945 tot oprichting van het Regiment Stoottroepen. ( Archief Staf BNS, ds. 3, bundel 28, nr. 1369. ) Dit regiment bestond uit zes bataljons, te weten de drie bataljons Stoottroepen Brabant en het I-III Regiment Limburg.

Daarnaast zouden uit de oorlogsvrijwilligers van de bataljons een aantal bataljons gevormd worden, die onder de benaming Regiment Stoottroepen aan de bevrijding van Nederlands-Indië zouden gaan deelnemen.

In verband met het voorgaande werd het Commando Zuid op 11 juni 1945 officieel opgeheven. ( J.A.M.M. Janssen, P.M.H. Groen en C.M. Schulten, Stoottroepen 1944-1984 ('s-Gravenhage, 1984) 17. )

De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten gaf op 7 juli 1945 het bevel tot vorming van het IV, V en VI Regiment Stoottroepen. Tevens werd de benaming I-III Regiment Limburg Stoottroepen gewijzigd in I-III Regiment Stoottroepen en werden ze opgenomen in de Koninklijke Landmacht. ( Archief Staf BNS, ds. 3, bundel 28, nr. 425. )

De bewakingstaken en het handhaven van de orde en rust werden overgenomen door het op 19 juli 1945 opgerichte Korps Gezagstroepen, dat onder bevel stond van de Territoriaal Bevelhebber in Nederland, tot de opheffing van de staat van beleg op 5 maart 1946 uitgeoefend door de chef Staf Militair Gezag. Het personeel van de te vormen compagnieën werd gerekruteerd uit de BS. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 616-617. )

Bij ministeriële beschikking van 7 augustus 1945 werd de BS op 8 augustus 1945 opgeheven. Het personeel van de gewestelijke staven werd overgeheveld naar de gewestelijke afwikkelingsbureaus. ( Meer over de afwikkeling van de BS: zie paragraaf 1.3 De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en zijn staf, alsmede de afwikkeling van de BS. )

De werkzaamheden van deze gewestelijke afwikkelingsbureaus bestonden uit:

 • uitvoeren noodzakelijke bewakingstaken totdat deze door de gezagstroepen zouden zijn overgenomen;
 • het beschikbaar stellen van officieren, onderofficieren en manschappen voor het Korps Gezagstroepen;
 • het verlenen van medewerking aan de overgang van oorlogsvrijwilligers uit de BS naar de verschillende onderdelen van de Koninklijke Landmacht;
 • het treffen van regelingen voor het overdragen van de betaling en het onderhoud van zieke en gewonde BS'ers, alsmede de zorg voor de nagelaten betrekkingen van gesneuvelden aan de Sectie IX van de Afdeling BS. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 624. )

Het Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Het afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen BS ( De oprichtingsdatum van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen NBS is niet bekend, maar valt wellicht samen met de overgang van de I-III Regiment Limburg Stoottroepen als I-III Regiment Stoottroepen naar de Koninklijke landmacht op 15 juli 1945. ), ressorterende onder de staf van het Regiment Stoottroepen Koninklijke Landmacht, werd belast met de afwikkeling van aangelegenheden betreffende de Stoottroepen Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, in het bijzonder van het Regiment Limburg, Regiment Brabant en Staf Zuid.

De taak van het afwikkelingsbureau bestond uit:

 1. behandeling van personeelszaken, waaronder demobilisatievergoedingen;
 2. afdoening van rekeningen van leveranciers;
 3. afdoening van aanspraken voortvloeiende uit plaatsgevonden vorderingen van auto's, motoren en fietsen;
 4. opsporen van roerende goederen, welke door particulieren in bruikleen zijn afgestaan.

In verband met een reorganisatie en inkrimping van de staf van het Regiment Stoottroepen Koninklijke Landmacht werd het afwikkelingsbureau m.i.v. 12 februari 1946 afgestoten en verplaatst van Steenwijk naar 's-Hertogenbosch. Reserve 1e luitenant G.L.W. van Sliepen kreeg de leiding over het bureau. Het was onduidelijk waaronder het bureau na de reorganisatie ressorteerde. De controleur van de militaire administratie in algemene dienst stelde een onderzoek in. Op basis van het onderzoeksrapport gelaste de minister van Oorlog op 20 maart 1946 tot herstel van de oude situatie. ( CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 20 maart 1946, nr.65. )

Echter, op bevel van de staf Divisie A ( Na opheffing van de functie BNS kwam de staf van het Regiment Stootttroepen m.i.v. 19 november 1945 te ressorteren onder commandant Divisie A, ) werd de staf van het Regiment Stoottroepen op 15 maart 1946 opgeheven, waardoor herstel van de oude situatie niet meer mogelijk was. Het afwikkelingsbureau werd tijdelijk geplaatst onder het commando van commandant Divisie A, kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck, dewelke na opheffing van de Divisie A op 15 maart 1946 geplaatst werd bij de Generale Staf, alwaar hij belast werd met de voorbereiding van de bezetting in Duitsland. ( CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 21 juni 1946, nr.924, MvO, geheim verbaal archief, 1946-19.., nr. 38R. )

Bij schrijven van de minister van Oorlog van 21 juni 1946 werd het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen geplaatst onder de commandant Depot Nederlands-Indië ( Dit Depot is op 15 maart 1946 gevormd en omvatte alle eenheden die voor uitzending naar Nederlands-Indië waren bestemd. Het depot stond onder bevel van de chef Generale Staf. Bron: CAD, MvO, geheim verbaal archief, 1946-19.., nr. 38R. ) te Apeldoorn. Het bureau werd nu ook belast met de afwikkeling van onderdelen behoord hebbende tot het Regiment Stoottroepen KL. ( CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 21 juni 1946, nr.924. )

Met ingang van 1 maart 1947 werd het Afwikkelingsbureau geplaatst onder de Inspecteur van de militaire administratie en werd het gevestigd te Maastricht. ( CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 9 april 1947, nr.106, 24 juni 1947, nr.103. )

Ingaande 30 december 1947 werd het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen opgeheven. De nog in behandeling zijnde stukken werden door de Afdeling D2 van het ministerie van Oorlog afgehandeld. ( Archief Regiment Stoottroepen, ds. AA5, stuk 1/521. )

De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en zijn staf, alsmede de afwikkeling van de Binnenlandse Strijdkrachten

Voorafgaand aan de benoeming van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten werd bij Koninklijk Besluit van 18 juni 1944, Staatsblad nr. E44 de instructie voor de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten vastgesteld. Hierin werd aangegeven dat "de Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten (...) het bevel (voert) over de Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene", alsmede over de onderdeelen, staven, inrichtingen en diensten der Koninklijke Landmacht, welke (...) onder zijn bevelen wordt gesteld (...)."

Voor de gevechtsgereedheid, de geoefendheid en de dislocatie van voornoemde strijdkrachten was de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten verantwoording schuldig aan H.M. de Koningin.

Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1944, nr. 6 werd luitenant-kolonel P.L.G. Doorman benoemd tot chef van de Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. Hij werd tevens belast met de tijdelijke waarneming van de functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. ( Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr.224. )

Op 31 augustus 1944 ging de minister van Oorlog akkoord met het voorstel van Doorman om de Inspectie der Nederlandse Troepen en het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer op 1 september 1944 op te heffen en over te gaan tot vorming van de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten ( Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr.224: MB van 31 augustus 1944, Afd.IC, nr. 1921 P. ), bestaande uit:

 1. chef-staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, met een aan hem toegevoegd officier.
 2. bureau Operatiën.
 3. bureau Inlichtingendienst.
 4. bureau Organisatie en Personeel.
 5. troependetachement.

De staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten kreeg de voorlopige taak om gedurende de eerste fase van de overtocht naar het vasteland op te treden als de militaire sectie van de Nederlandse Missie bij het geallieerde opperbevel SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force). ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 148; J.F.R. van Vogelpoel, De Koninklijke landmacht na de Tweede Wereldoorlog (3 dln; 's-Gravenhage, 1959) I, 13. )

Op 3 september 1944 werd prins Bernhard benoemd tot Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. ( KB van 3 september 1944, nr. 7 (?). ) Hij werd daarmee tevens hoofd van de Nederlandse Missie bij SHAEF. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 146. )

Op 23 oktober 1944 werd de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten gereorganiseerd. Op deze datum werd de afdeling Koninklijke Landmacht, waarvan Doorman tevens als hoofd optrad, opgericht. Deze afdeling werd belast met de opbouw, uitbreiding en organisatie van de Koninklijke landmacht.

Een dag later, op 24 oktober 1944, werd de afdeling BS opgericht. Deze afdeling kwam onder leiding te staan van majoor Van Houten. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 155-156. )

De taak van de afdeling BS bestond uit: het voorkomen van excessen, het opvangen, leiden, controleren, administreren en registreren van binnenlandse strijdkrachten, en het modelleren en organiseren van deze strijdkrachten ten behoeve van het opnieuw op te richten Nederlandse leger. Deze afdeling zou een tijdelijk karakter hebben en op een gegeven moment zichzelf liquideren. ( Vogelpoel, Koninklijke landmacht, I, 17. )

Op 20 november 1944 werd de afdeling BS overgeplaatst van Eindhoven naar Breda. De organisatie van de afdeling BS zag er als volgt uit:

drie officieren beschouwd als vertegenwoordigers van de Knokploegen (J.J.F. Borghouts), OD (mr. G.J.F. Caljé) en RVV (E.H.M. Hoogeweegen) en

twee officieren en één onderofficier van de Engelse Special Forces (SF), onder meer belast met de organisatie van de radioverbindingen.

Samenstelling afdeling BS op 1 december 1944 ( Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr. 224; Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 184-185, 187. ):

 • Hoofd en twee adjuncts.
 • Sectie I Operatiën bezet gebied.
 • Sectie II BS in bevrijd gebied.
  • Bureau 1 Inspectie Stoottroepen.
  • Bureau 2 Inspectie Bewakingstroepen.
  • Bureau 3 Contact met de Koninklijke Marine.
  • Bureau 4 Contact met het Militair Gezag.
  • Bureau 5 Contact met de rooms-katholieke geestelijkheid in bevrijd gebied en die in geallieerd verband.
  • Bureau 6 Juridische Zake.
  • Bureau 7 Politieaangelegenheden (Security).
 • Sectie III Overgang van BS uit de toestand van bezet naar die van bevrijd gebied.
 • Sectie IV Documentatie.
 • Sectie V Verbindingen.
  • Bureau 1 Radiografische en andere verbindingen met bezet gebied en regering Londen.
  • Bureau 2 Verbindingen langs de weg in bevrijd gebied.
 • Sectie VI Algemene Zaken.
  • Bureau 1 Secretariaat.
  • Bureau 2 Betalingen en verpleging.
  • Bureau 3 Motortransport.
  • Bureau 4 Inwendige dienst

In januari 1945 was de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten als volgt samengesteld ( Archief Staf BNS, doos 9, bundel I: organisatieschema januari 1945. ):

 • Afdeling KL:
  • Sectie 1 Operatiën.
   • A Hoofd
    Organisatie.
   • B Personeel
   • C Commandovoering.
   • D Operatiën.
   • E Verplaatsingen.
   • Archief.
  • Sectie 2 Veiligheid.
   • A Hoofd.
   • B Militaire veiligheid.
   • C Politieke veiligheid.
   • D Kaartenkamer.
   • E Fotoafdeling.
  • Sectie 3 Administratie en registratie personeel.
   • A Hoofd.
   • B Administratie.
   • C Registratie.
   • D Bevorderingen.
   • E Algemene stukken.
   • F Vrouwelijk personeel.
   • Archief.
  • Sectie 4 Intendance.
   • A Hoofd.
   • B Kleding en uitrusting, wapens en munitie.
   • C Voeding, cadim benzine, olie, brandstoffen en transport.
   • D Rekeningen.
   • Archief.
  • Sectie 5 Geniedienst.
   • A Hoofd.
   • B Genie en pioniers.
   • C Inlichtingen en verkenningen.
   • D Gebouwen.
   • Archief.
  • Sectie 6 Militaire justitie.
   • A Juridische afdeling
   • B Militaire Politie.
  • Sectie 7 Verbindingsdienst.
   • A Hoofd.
   • B Draadverbindingen.
   • C Radiodienst.
   • D Centrale registratie.
   • E Postkamer
   • Archief.
  • Sectie 8 Motormateriaal.
   • A Off. Motormateriaal.
   • B Registratie.
   • Archief.
 • Afdeling BS:
  • Sectie I Operatiën bezet gebied.
  • Sectie IIa Organisatie en instructie Stoottroepen.
  • Sectie IIb Organisatie en instructie Bewakingstroepen.
  • Sectie III Verbindingsofficieren.
  • Sectie IV Documentatie.
  • Sectie V Juridische Zaken.
  • Sectie VI Geestelijke Verzorging.
  • Sectie VII Verbindingen.
  • Sectie VIII Algemene Zaken.
  • Hierbij ook het Bureau Security.

Vanaf de tweede helft april 1945 werd de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten verplaatst van Breda naar het Paleis Het Loo te Apeldoorn, alwaar vanaf 7 mei de gehele staf gevestigd werd, te weten:

 • De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten met zijn chef staf kolonel P.L.G. Doorma.
 • Afdeling KL belast met de overheveling van de BS naar de KL.
 • Afdeling BS, hoofd luitenant-kolonel mr. Ch.H.J.F. van Houten.
 • Sectie IIb liquidatie BS en werkzaamheden t.b.v. organisatie KL.
 • Sectie IIc Geneeskundige Dienst.
 • Sectie III Verbindingsdienst.
 • Sectie IV Documentatie, registratie en inwendige dienst.
 • Sectie V Jurisdische Zaken.
 • Sectie VI Transport.
 • Sectie VII Voorlichting.
 • Sectie VIII-4 Administrateur en verplegingsofficier.
 • Sectie VIII-5 Verbindingen.
 • Sectie IX Sociale Dienst.
 • Sectie X Geestelijke verzorging
 • Troependetachement. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 335, 585. )

Op 8 augustus 1945 begon ook de afdeling BS met haar liquidatiewerkzaamheden. Vanaf deze datum werd de afdeling BS in liquidatie (Afdeling BS i.a.) genoemd. Het hoofd van de afdeling, Van Houten, werd belast met de leiding van de afwikkeling. Vanaf 13 september 1945 kwam Van Houten rechtstreeks onder de minister van Oorlog te ressorteren. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 625. )

Bij Koninklijk Besluit van 13 september 1945, nr. 25 werd de functie van Inspecteur-Generaal der Koninklijke Landmacht ingesteld. Bij Koninklijk Besluit van 13 september 1945, nr. 26 werd prins Bernhard eervol ontheven uit zijn functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en benoemd tot inspecteur-generaal der Koninklijke Landmacht. ( LO 1945, nr. 28. )

De functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten werd niet opgeheven, maar waargenomen door de commandant Divisie A, kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck, voorheen commandant van de Koninklijke Nederlandse Brigade prinses Irene. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 622. ) Met ingang van 19 november 1945 werd de functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten door de Chef Generale Staf opgeheven en de waarnemend Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten trad vanaf voornoemde datum wederom op als commandant Divisie A. De afdeling Koninklijke Landmacht ging in z'n geheel over naar de Divisie A en ging als stafkwartier Divisie A functioneren. ( Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr. 236 en 237. )

Op 31 oktober 1945 hield de afdeling BS in afwikkeling op te bestaan en ging over in het op 1 november 1945 opgerichte Centraal Afwikkelingsbureau der Binnenlandse Strijdkrachten (CAB-BS). Het CAB-BS kwam rechtstreeks onder de minister van Oorlog te ressorteren.

De in Tilburg en Eindhoven gevestigde afwikkelingsbureaus der voormalige Bewakingstroepen voor het zuiden bleven bestaan en kwamen te ressorteren onder het CAB-BS. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 625. )

Aangezien op 1 november 1945 nog niet alle BS'ers waren opgenomen in de Koninklijke Landmacht of een burgerfunctie hadden aanvaard, konden nog niet alle Gewestelijke Afwikkelingsbureaus worden opgeheven. Deze bureaus werden daarom omgezet in bijkantoren van het CAB-BS. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 630. )

Luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten stond aan het hoofd van het CAB-BS. Tot 1e en 2e wnd. hoofd werden resp. majoor mr. W.F.H. van Nievelt en majoor B.J. Buma benoemd.

Het CAB-BS bestond uit de volgende bureaus:

 • Bureau Ia liquidatie.
 • Bureau IIa beoordeling kader.
 • Bureau IIb militaire zaken.
 • Bureau IIc juridische zaken.
 • Bureau III secretariaat, archief, documentatie.
 • Bureau IV registratie personeel, wapening, personeel CAB.
 • Bureau V financiële afwikkeling BS.
 • Bureau VI motormaterieel.
 • Bureau VII beheer goederen behorende tot CAB, overdracht goederen, regeling huren e.d.
 • Bureau VIII korpsadministratie CAB.
 • Bureau IX sociale zorg.
 • Bureau IXa geneeskundige nazorg.
 • Bureau X voordrachten onderscheidingen. ( Archief BS, nr. 577. )

Bij ministeriële beschikking van 25 maart 1946 werd het CAB-BS belast met de afwikkeling van aangelegenheden van de voormalige BS. ( LO 1946, nr. 87. )

De CAB-BS bleef gevestigd in de Willem III kazerne te Apeldoorn ( Het CAB-BS werd op 1 februari 1946 verplaatst naar Utrecht. ) en stond onder leiding van reserve majoor mr. W.F.M. van Nievelt, die op 1 oktober 1946 werd opgevolgd door reserve majoor A.A. Douw. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 631. )

In voornoemde beschikking werd tevens de voorlopige samenstelling van het CAB-BS vastgesteld. In maart 1946 bestond het CAB-BS uit:

 • Hoofd
 • Bureau Ib archief en documentatie.
 • Bureau IIa juridische zaken.
 • Bureau III inspectie afwikkeling.
 • Bureau IV registratie wapens.
 • Bureau Va comptabele zaken gewesten.
 • Bureau Vb schaderegelingen.
 • Bureau Vc comptabele zaken van Afd. BS van Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.
 • Bureau VI liquidatie motorpark BS.
 • Bureau VII beheer goederen afgestaan door het Beheersinstituut.
 • Bureau X voorbereiding voordrachten onderscheidingen.
 • Troependetachement.

De werkzaamheden van het CAB-BS bestonden uit:

 • doelmatige archivering en documentatie;
 • afhandeling van zuiverheidskwesties en politionele onderzoeken;
 • verzameling, invordering, registratie en overdracht van wapens, kleding, uitrusting, inventaris- en intendancemateriaal;
 • teruggave, overdracht en verdeling van auto's en motormaterieel;
 • regeling van schade, toegebracht aan derden als gevolg van vordering gebouwen, auto's enz.;
 • comptabele zaken;
 • sociale en andere personele aangelegenheden.

Het CAB-BS behandelde vorderingszaken van na 5 mei 1945. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 631. )

In overleg met het hoofd van Afdeling IX (Krijgsgeschiedkundig Instituut) van de Generale Staf, werd bij schrijven van 6 maart 1946 door het hoofd van deze afdeling aan de minister van Oorlog voorgesteld bureau 1b van het CAB-BS over te plaatsen naar het Krijgsgeschiedkundig Instituut, mede gezien de omvangrijke werkzaamheden met betrekking tot de geschiedschrijving van de BS. De minister ging op 2 mei 1946 in beginsel met dit voorstel akkoord. ( CAD, Archief Sectie Krijgsgeschiedenis, doos 5, dossier Organisatie 1946 brieven 352 t/m 1048, nr. 868: Verslag betreffende de werkzaamheden ten aanzien van de ordening der archieven, de documentatie en de geschiedschrijving, 21 oktober 1946. )Bij ministeriële beschikking van 3 oktober 1946 ( CAD, Archief Sectie Krijgsgeschiedenis, doos 5, dossier Organisatie 1946 brieven 352 t/m 1048, nr. 820. Tevens werd in deze beschikking bepaald dat het bureau Illegale wapenfeiten (voorm. OD) naar het Krijgsgeschiedkundig Instituut zou worden overgeplaatst. ) werd bepaald dat het bureau definitief zou worden overgeplaatst. Als datum werd 1 december 1946 bepaald. ( CAD, archief Sectie Krijgsgeschiedenis, ds. 5, dossier Organisatie 1946 brieven 352 t/m 1048, nr. 867 en 942. )

Gevormd werden bureau 4a (binnenlandse strijdkrachten) en bureau 4b (illegale wapenfeiten, o.m. Ordedienst). Dit laatste bureau bleef gevestigd te Amsterdam. ( Idem, dossier 1947 maandverslagen: Maandverslag december 1946. ). In april 1947 werd de naam bureau 4a en 4b gewijzigd in bureau D1 en D2. ( Idem, maandverslag april 1947. )

Ingaande 1 januari 1947 werden de meeste Gewestelijke Afwikkelingsbureaus opgeheven, dan wel aanzienlijk ingekrompen. ( Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 631. )

Op 1 oktober 1947 werd overgegaan tot liquidatie van het CAB-BS. Een aantal medewerkers werden belast met de afwikkelingswerkzaamheden. Zij werden naar 's-Gravenhage overgeplaatst. Bij ministeriële beschikking van 17 maar 1948 werd het CAB-BS met ingang van 1 april 1948 definitief gesloten. ( LO 1948, nr. 122. )Alleen het bureau Auto-afwikkeling bleef voorlopig bestaan. Het bureau werd gevestigd te Rotterdam met aan het hoofd J. Kempenaar. ( LO 1948, nr. 311: ministeriële beschikking, Hoofdkwartier van de Generale Staf, Sectie G2 Organisatie, nr. 1001 van 17 september 1948. )

Sectie V (Dienst der Genie) van de Ordedienst, later Sectie V van de Binnenlandse Strijdkrachten

Sectie V ontstond omstreeks april 1942 uit een verzoek vanuit de OD aan J.W. Kok, toenmalig hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat, om de OD militair-technisch van advies te voorzien.

De sectie V van de OD, later BS, verrichtte verkennings- en inlichtingenwerk in bezet Nederland naar openbare werken, met name waterstaatswerken, inundaties, bruggen, havens, scheepvaartwegen, electriciteitsvoorziening, water- en gasvoorziening en het brandweerwezen. Daarnaast werden door de sectie V inlichtingenrapporten over de V 1, de V 2 en torpedolanceerboten opgesteld. In totaal werden meer dan 100 rapporten en meer dan 1000 telegrammen vanuit bezet Nederland naar Londen gestuurd. De ruwe data die aan de basis van de rapportages lagen werden verzameld in de gewesten en door het hoofd van de sectie tot een rapport gesmeed.

Tekeningen werden van een symbool en een nummer voorzien. Na de geboorte van prinses Magriet werd aanvankelijk een magriet als herkenningsteken gebruikt. Later werd deze aanduiding vervangen door een molen, daarna een vlag en tenslotte door een kroon. Er werden 1060 tekeningen naar Engeland verzonden, terwijl er 2400 negatieven en 4000 lichtdrukken door sectie V werden geproduceerd.

Christiaan Tonnet, 1902-1946

Christiaan Tonnet werd op 23 februari 1902 geboren te 's-Gravenhage. Hij werd aan de Koninklijke Militaire Academie opgeleid tot officier en in 1922 benoemd tot 2e luitenant. In 1945 werd hij tijdelijk benoemd tot luitenant-kolonel. Hij overleed op 14 november 1946 ten gevolge van een vliegtuigongeval op Schiphol.

Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1950, nr. 16 werd hij postuum ingeschreven in het register van ridders der 4e klasse der Militaire Willemsorde. Dit vanwege zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het verzet tegen de vijand. In mei 1942 werd Tonnet met andere beroepsofficieren per trein richting krijgsgevangenkamp vervoerd. Tonnet ontsnapte echter door uit de rijdende trein te springen. Hij dook onder in Nederland en verzamelde tot september 1943 in opdracht van de Engelse geheime dienst militaire gegevens. Hij trad van september 1943 tot zijn arrestatie in januari 1944 op als leider van de militaire spionagegroep Barbara. Tonnet werd ter dood veroordeeld, maar hij ontsnapte wederom uit een rijdende trein en hervatte, na zijn terugreis naar Nederland, zijn werk voor het verzet en later voor de Binnenlandse Strijdkrachten.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

l.s,

graag wil ik u via deze weg vragen om informatie over mijn grootvader p.schuringa(geb27-08-1889 en overl18-03-1956)welke volgens zeggen van mijn moeder opgeroepen is geweest tydens de mobilisatie van 1913/1914;hij vervaardigde in die tyd veel houtsnijwerk(wat goed bewaard is gebleven en volgens mn moeder in militaire dienst is gemaakt toen hij ver van huis(dokkum)was gelegerd vlak voor de oorlog;aangezien hij in 1939 reeds 50 jaar was moet dat dus tydens de mobilisatie voor de 1e wereldoorlog zijn geweest.) ik ben nu al enkele jaren bezig met een stamboom-onderzoek en wil graag een mooi familieboek daarover gaan maken met daarin zoveel mogelijk juiste informatie:hij was altyd timmerman maar ook die tyd boven beschreven hoort erbij.
dus mocht zijn naam op een of andere manier in dearchieven voorkomen dan zou ik heel graag daar een copie van ontvangen voor in mijn boekje,

in afwachting van uw antwoord
vr.gr
s.kooistra,9271je nr 2 zwaagwesteinde,
koois542[at]planet.nl

Voor historisch onderzoek naar gebeurtenissen op Fort T' Hemeltje te Houten, alwaar mijn schoonvader sinds de jaren zeventig woonzaam is, ben ik op zoek naar stukken c.q. verslagen over een ongeluk met het verplaatsen van munitie door de BS.
Op 28-06-1945 kwamen bij een ontploffing de BS-ers Frans Eijffius en zijn zoon Johannus Jacobus Eijffius om het leven. Tevens overleed de 15 jarige zoon van de fortwachter
Zoon en vader Eijffius behoorden tot de k.p. ploegen
Over de ware toedracht is veel onduidelijk. Of het een ontploffing in het magazijn is geweest of een ontploffing buiten tussen twee transporten is niet te achterhalen. ook is onbekend of er alleen maar material van de k.p. werd opgehaald ofdat er ook onontplofte munitie van de duitsers werd verzameld.
Er is een bank met opschrift geplaatst aan de looproute om het fort, maar aan de juistheid van het vermelde wordt door een aantal mensen getwijveld.
Hopelijk kan een van u hier iets meer duidelijkheid over geven.

BVD

Graag heb inzicht in gegevens betrefende mijn vader, Dirk van Ekelenburg *24-03-1917 Vlaardingen + 11-05-1945 Neustadt. Uit een, ter mijner beschikkingstaand document, blijkt dat mijn vader werd vermeld als Pelotonscommandant der BS in Nieuw Amsterdam. Wat is van dit gegeven bekend en waar kan ik dit vinden?

Hans van Ekelenburg (zoon)
j.ekelenburg494@upcmail.nl

Geachte heer van Ekelenburg,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag heb ik gegevens omtrent mijn vader Jan Bakker, Ik heb een persoonsbewijs van de Ned, Strijdkrachten in bezit waarop staat:Naam: BAKKER
Voornaam Jan
Adres A.102,Ursem
Behoort tot: Gewest11
Onderdeel IIeBat. 4e Comp.
Functie: Groeps-commandant

Cdt Stoottroepen Ned. Binnenl. Strijdkrachten

bij order (volgens mij) Jan Mulder

1 juli 1945

Kunt u mij meer vertellen hierover of waar ik gegevens over mijn vader kan vinden?

Bij Voorbaat Dank,

Jack Bakker

Geachte heer Bakker,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,
Momenteel ben ik op zoek naar het militaire verleden van mijn vader. Gegevens van mijn vader:
Martinus Wilhelmus van Ooijen, geboren ’s Hertogenbosch, 2 maart 1909, in dienst om het leven gekomen als militair van de Binnenlandse Strijdkrachten: ’s Hertogenbosch, 21 februari 1945.
Zijn er bij u gegevens bekend zoals: sinds wanneer bij de BS, daarvóór wel of niet bij de Ordedienst.
Bij voorbaat dank.
M. van Ooyen
Tel. 040 241 27 29
E-mail: mhf.van.ooyen@planet.nl

Geachte heer van Ooyen,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op met zijn of haar bevindingen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ben op zoek naar vastgelegde documentatie over mijn opa F.M. Hendriks (schuilnaam Jack Hendriks) geboren 29 november 1903 te Arnhem en in 1945 wonende in Zwolle. Kort na de capitulatie van het Ned. leger in mei 1940 richtte hij toen wonende in Armhem een illegale groep op dat zich bezighield met het verspreiden van illegale pamfletten en sabotages en spionagewerkzaamheden op het vliegveld Deelen.

Verneem het graag,

Met vriendelijke groeten,
Mylène Hendriks

Geachte mevrouw Hendriks,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd is het wellicht zinvol om ook contact te zoeken met het museum van vliegbasis Deelen http://www.museumvlbdeelen.nl/ Aangezien uw opa betrokken is geweest bij acties aldaar bestaat de mogelijkheid dat hier documentatie van bestaat.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

ik ben op zoek naar gegevens over Klaas Jager geboren 20-02-1913 overleden op 27-06-1945.
Het verhaal gaat dat hij is doodgeschoten, het enige wat we weten adhv een rouwadvertentie is dat hij met militaire eer begraven is.
We komen een K Jager tegen bij P-Dossiers binnenlandse strijdkrachten: 2826 Jager,K-Jager, W. Is deze Jager,K dezelfde Jager,K met mijn gegevens.

Deze K. Jager is een oom van mijn moeder en komen de naam tegen bij ons stamboomonderzoek, willen graag wat meer achtergrond weten van deze (oud)oom.

mvg Karin Santing

ik ben al maanden op zoek naar mijn vaders gegevens de heer Gijsbert A van Rooij uit Eindhoven ,hij was in Oct 1944 in dienst getreden ,met Eigen motor zijn number bord was 152 (een Triumph) ,en hij diende onder een luitenant Vos ,in Eindhoven in de ambaghtsschool tot junie 1945 zou ook graag willen weten of er medailies zijn uit geriekt ? Met vriendelijke groet Martin Vanrooy London ont Canada

Geachte Martin Vanrooy,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar documentatie over mijn vader Henricus Wilhelmus Boers, geboren op 18-7-1919 in Kamerik en in de oorlog in de omgeving van Kamerik actief geweest in het verzet. Hij zou zich naar wat wij weten bezig gehouden hebben met wapensmokkel en mogelijk sabotageactiviteiten voor de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Ik zou graag zoveel mogelijk willen weten over het verzetswerk van mijn vader en hoop dat u mij hierbij de weg kunt wijzen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Boers

Beste Ellen,

Je vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar informatie over mijn schoonvader Simon ( Siem) Kok, geboren op 27 maart 1901 in Amsterdam. Hij zat tijdens de oorlog in Amsterdam in het verzet. Mijn vrouw herinnert zich dat hij bij en na de bevrijding rondliep in het uniform van de BS en met een stengun. Na de bevrijding kreeg hij opo voorspraak van de commandant van district 10 (Amsterdam en omgeving,), C'F van Overhoff, eenb functie bij het Canadese hoofdkwartier In Amsterdam. Hij droeg toen een Canadees uniform. Toen de Canadezen vertrokken zorgde Overhoff voor een betrekking als concierge bij een bankinstelling.Mijn vrouw herinnert zich dat tijdens de bezetting in de kelder van hun woning wapeninstructie werd gegeven aan verzetsstrijders.
Mijn schoonvader heeft nooit iets over deze periode verteld. Misschien kunt u een tipje van de sluier oplichten.
mvg G. J. van Burgeler

Geachte heer van Burgeler,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

L.S
Het onderstaande is een klein van het totale onderzoek . W. Veldhuizen geb. 08.04.1916 Barneveld. Diende bij 3-VI-autobat. Dat is in Amsterdam op 29 augustus 1939 opgericht, hierin zaten vele verzetsstrijders. Na de proclamatie geweigerd van 1943 zich opnieuw in krijgsgevangenschap te stellen. Tot op heden weet van niemand iets van hem. Gearresteerd in Putten op een adres waar onderduikers zaten die niet ontdekt zijn. Heeft alleen een no uit Amersfoort 8033. International Tracing Service in Bad Arolsen, kamp in Neuengamme, concentratiekamp Bergen-Belsen, hebben geen gegevens van hem. Op de erelijst no 14068 stond: chauffeur rode kruis , ondergronds verzet, Nederlandse leger. Welke personen kunnen inlichtingen verschaffen: onbekend. Nu vond ik P dossiers betreffende personen in dienst van Binnenlandse strijdkrachten op inventaris no 4241 de naam Veldhuizen openbaarheid beperkt tot 01-01-2027. Is daar wel wat van hem bekend?
Vriendelijke groet,
Willem Veldhuizen

Geachte heer Veldhuizen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben op zoek naar (mogelijke) gegevens over mijn vader die tijdens de oorlog, volgens zijn verhaal aan mij, persoonsbewijzen vervalste. Hij was toen grafisch vormgever, later was hij ook beeldend kunstenaar. Mijn vader heette Petrus Adrianus Heldoorn, is geboren in Den Haag op 27 april 1905, en overleden in Leiden op 12 mei 1971. Ik wil graag wat meer weten over zijn activiteiten tijdens WOII.
Met dank.

Geachte A. Reeser,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer,mevrouw
Ik ben op zoek naar meer gegevens over mijn opa.
Pieter Buijs uit gelderswoude. Begraven oorlogsgraf, Hv kerk benthuizen.
Bij beroep staat : lid verzet, hij was boer
Vraag : welke verzetsgroep ? als b s gearchiveerd? Is er een dossier?
Vr groet Gert Wursten

Geachte heer Wursten,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Wat is er nog bekend van mijn biologische vader?: Franciscus Lodewijk Quint, geboren 22 juni 1906 te Weesp. Hij zou koerier geweest zijn. Hij reed daarbij op een eigen motorfiets. Hij woonde in de omgeving van Eindhoven.

Geachte R. Greven,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder vindt u een aan mij gestelde vraag;

"Mijn vader, de heer Moerkerken, was ingedeeld bij RVV NBS S.G. 8e Bat. 30st compagnie 1e sectie Groep 3 te Rotterdam Charlois.
Allemaal wat verwarrend, roept bij de vraag op hoe was het allemaal ingedeeld, en hoeveel verschillende indelingen zijn er geweest in Charlois."

Ik hoor graag of deze vraag kan worden beantwoord.

Alvast bedankt.

Met vriendelijk groet,

Eddy van Driel

Geachte heer van Driel,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Graag zou ik van u informatie ontvangen omtrent de militaire loopbaan van mijn vader, Jerphaas Gijsbertus van Roest, geboren 18 mei 1916 in Dodewaard en overleden 28 november 1983 te Schiedam. Hij heeft in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg gevochten en is later in Schiedam terecht gekomen. Ontving een oorlogsinvalideuitkering en had een Koninklijke onderscheiding, maar welke ???

Graag - zo mogelijk - nadere informatie omtrent dit alles.

Bij voorbaat dank
Hans van Roest
- Gouderak -

Geachte heer van Roest,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

geachte hr/mevr

zou u een antwoord kunnen geven op de volgende vraag - mijn vader j.thijssen heeft onderleiding van nico van dijk
gevechtsgroep 3e compagnie binnenlandse strijdkrachten gediend.
is er nog iets van te vinden met betrekking tot zijn verrichte dienst.
heb nog een diploma met opschrift;

ondergetekende ,nico van dijk onderdeel van de binnenlandse strijdkrachten verklaart hiermede dat j.thijssen rang sectie commandant deel heeft uit gemaakt van zijn gevechtsgroep - gedurende zijn diensttijdheeft hij zich doen kennen als een plichtsgetrouw soldaat.
bijzondere vermelding - zeer moedig - scherpschutter -
de commandant
nico van dijk

graag zou ik wat meer over hem vernemen indien mogelijk
vrg. j.thijssen junior

Geachte heer Thijssen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,
Om een archief te complementeren, zijn we op zoek naar bepaalde stukken uit 1944 en vragen ons af of deze in uw archief te achterhalen zijn.
Het betr. de periode 17 tot 28 september 1944.
Lid van speciale verzetsploeg onder Ltn. L.B. Brand B488/678. Nijmegen Maas en Waal.
(met Recon. Maas en Waal doorkruist).
Kunt u voor mij nagaan of hiervan verslagen zijn ? (Week- of maandverslagen en/of contacten met geallieerde eenheden). Of misschien andere gegevens.
Verneem het graag.
Met vriendelijke groet,
P. Markus van Blitterswijk
E-mail: pim.vanblitterswijk@gmail.com

Geachte heer van Blitterswijk,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer \ mevrouw.

Ik zou graag informatie hebben over mijn grootvader die bij de BS zat in Rhenen.
Naam Albertus Baars geboren 24 december 1924 in Rhenen is hier iets over bekend in de archieven mijn grootvader zou omstreeks de bevrijding leiding over kamp Amersfoort gehad hebben waar alle NSB ers zaten zou het leuk vinden als er iets over bekend is !

bij voorbaat dank !

Geachte heer/mevrouw van Doorn,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw, meneer,
Mijn moeder Theresia Swaab, geboren op 12-10-1919 stond op de Calmyer-lijst, waardoor ze zich in de oorlog vrij kon bewegen. Het is waarschijnlijk de periode van 1943- tot 1945.
Ze heeft koerierswerk gedaan voor het verzet en voedsel aan onderduikers gebracht.

Arts A. Veenman, Willemsparkweg 130 Amsterdam (Telefoon 28969) gaf op 22 mei 1945 de volgende verklaring af:

Mejuffrouw Theresia Swaab, Utrechtse dwarsstraat 120 A was gedurende deze winter onze vertrouwde hulp bij het voedsel rondbrengen aan onderduikers en ondervoeden.
Zij is politiek betrouwbaar en accuraat; ik kan U haar ten zeerste aanbevelen.
(Ondertekend)
M.S.J. Veenman
Brands Buys

Kunt u iets vinden over mijn moeder en/of arts Veenman?

Met vriendelijke groeten, wacht ik op uw reactie
Saphia bronkhorst

Geachte mevrouw Bronkhorst,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Hallo,

Kunt u mij zeggen of er documenten zijn t.a.v. mijn vader in de NBS.
Hij was sectiecommandant gewest 10 derde compagnie Amsterdam noord.

Weinig van deze afdeling te vinden

Geachte heer Verkaik,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemiddag,

Mijn opa, Aart Boom, geb 17-01-1903, heeft in de oorlog in het verzet gezeten (Rotterdam). Heeft mogelijk ook bij de ordedienst en Binnelandse Strijdkrachten gezeten, hier een brief van ZKH Prins Bernhard van ontvangen.
Is er misschien meer bekend over mijn opa, ik kan niets van hem vinden en familie weet het ook niet. Zijn er documenten bekend war hij in voor komt?
Ik wil dit verwerken in de stamboom waar ik mee bezig ben.

Alvast bedankt, Dennis

We found a orkonde given to my Dad
Marienes Andrries Rien van der spek
It came from SG Vlaardingen
I hope you can tell me more on my dad
1940 1945
Thanks

Marienes Andries Rien Vanderspek
Was born Dec 12 1922 he past Maart 17 1984

Dear mister Vanderspek,

A colleague will contact you shortly.

Kind regards,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar gegevens van/over mijn vader: Hendrik Posthumus, geb. 17-03-1925 te Zuidveen.
Ik heb een schrijven gevonden dat hij na spertijd met toestemming van de Canadese commandant van Steenwijk buiten mocht zijn. Mijn vader sprak nooit over de oorlog, maar er wordt gezegd dat hij bij de binnenlandse strijdkrachten was. Graag zou ik meer informatie willen vinden en hoop dat jullie mij de juiste weg kunnen wijzen.
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Enneke Posthumus

Geachte Enneke Posthumus,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte redactie,

Kunt u mij misschien vertellen wanneer mijn vader Johannes Arendse geb.datum 27-11-21
en hoe lang hij heeft gediend bij de BS.
Hij was gelegerd in Amsterdam Noord in een school.
Ik ben u zeer erkentelijk.

L Arendse
Schokkerlaan 62
1503JR Zaandam

Geachte L. Arendse,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemiddag,

Ik zou graag informatie vinden over de periode dat mijn vader -H.J. Bessem- voor de NL Defensie in Indonesie heeft gediend. Ik heb begrepen dat hij oa voor het MOD daar munitie/mijnen opgeruimd heeft. Mogelijk dat hij daar ook voor de Genie en/of AAT gewerkt heeft.

Ik zou graag waar hij allemaal gestationeerd is geweest, in welke perioden en wat zijn werkzaamheden waren.

Mvd, Jan Bessem

Geachte heer Bessem,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Goedemiddag,

Mijn opa, Aart Boom, geb 17-01-1903, heeft in de oorlog in het verzet gezeten (Rotterdam). Heeft mogelijk ook bij de ordedienst en Binnenlandse Strijdkrachten gezeten, hier een brief van ZKH Prins Bernhard van ontvangen.
Is er misschien meer bekend over mijn opa, ik kan niets van hem vinden en familie weet het ook niet. Zijn er documenten bekend waar hij in voor komt?
Ik wil dit verwerken in de stamboom waar ik mee bezig ben.

Alvast bedankt, Dennis

Beste Dennis,

Je vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

geachte medewerker ,

ik ben al geruime tijd opzoek naar alle mogelijke informatie van mijn opa , wellicht dat jullie mij verder kunnen helpen .ik heb het al via verschillende kanalen geprobeerd maar daar is helaas nog niks uit voort gekomen .
dit zijn de gegevens van mijn opa wat tot nu toe bij mij bekend zijn van hem .

jan hijmans , geboren 16 feb 1924
registratie nummer : 24.02.16.251
van 23 okt 1944 tot 11 dec 1944, : BS district 7 nijmegen , compagnie maas en waal oost.
van 17 dec 1944 tot 11 mei 1945, : stoottroepen commando noord brabant 7e compagnie.
van 12 mei 1945 tot 18 juli 1948, : 3-4e regiment stoottroepen daarna ontheven van zijn verbintenis .
mijn opa is drager van het mobilisatie - oorlog kruis .
ik hoop dat jullie mij hier mee verder kunnen helpen .

mvgr ; berry van den broek

Geachte heer van den Broek,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Graag inlichten over over militair ongeluk mei1946 mijn broer Marinus Ligterink omgevingArnhem Nijmegen met militair truck

Geachte heer Ligterink,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Heeft u ook al gezocht in de online krantenbak Delpher: http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=ongeluk+militaire+truck&f...

Het Gelders Archief kan u vast meer vertellen: https://www.geldersarchief.nl/

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Goedendag,

Ik ben namens mijn oma op zoek naar meer informatie over haar vader die bij de BS zat.
Dit is de informatie die wij zelf hebben:
- Jacobus Corvers geboren te Zwijndrecht 13 maart 1906
- Dienend bij B.S. District V 1e compagnie in de rang van soldaat.

Ook hebben wij nog een handgeschreven brief van Prins Bernhard met een speld van de BS en een gele pas als bewijs van dienst bij de BS ,alsmede een foto in BS uniform.

Graag willen wij bijvoorbeeld weten wat zijn werkzaamheden waren bij de BS. Ook heeft hij bij het verzet gezeten. Omdat hij hier niet over praatte weet mijn oma vrijwel niets.

Hopelijk kunnen jullie ons van meer informatie voorzien.

Met vriendelijke groet,

Nick van Uden
Dordrecht

Beste heer van Uden,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Beste,

Ik ben op zoek naar meer informatie omtrent het verleden van mijn opa Cornelis Fluijt.

Cornelis Fluijt (104515) is uiteindelijk als 2e luitenant, als liaison officer toegevoegd aan de 3 Reconnaissance Regiment, Northumberland Fusiliers, Royal Armoured Corps. Dit is waarschijnlijk vanwege zijn talenkennis (Engels, Frans en Duits) zijn geweest.

Daar heeft hij zeker 9 maanden gediend en in november 1945 de engelse onderscheiding "MBE" voor ontvangen. Hij moet dus ergens in frankrijk zijn aangesloten bij dit regiment en tot ergens rond Bremen erbij zijn geweest. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over zijn tijd als militair.

Met bijzonder vriendelijke groeten,

Arjen Fluijt
Kleinzoon van Cornelis Fluijt

Geachte heer Fluijt,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

L.S.
Als zoon van Dr. Adriaan H.J. Prins (1921-2000), ben ik geinteresseerd in zijn oorlogsgeschiedenis. Als ondergedoken student (RU Utrecht) sloot hij zich aan bij de RVV in Harderwijk in 1943, met de schuilnaam Petrus.
Als Hoofd van de Gewestelijke Inlichtingendienst in Gewest 6 (de Veluwe) van de B.S.(1944-1945) werd hij gerecruteerd voor de Cawton Group als geheim agent bij MI9 (British military intelligence).
In mid-april 1945 is hij uit bezet gebied naar Vught gereisd alwaar hij als 1st Lieutenant, Special Forces, werd opgenomen in het Britse leger, en toegevoegd aan een reconaissance unit van de 49th Infantry Division.
Uw archief heeft een dossier over hem als lid van de B.S. (#3561). Mijn moeder heeft ons drie oorlogsdagboeken achtergelaten (na de oorlog uitvoerig geannotteerd), maar mijn vader bleef gesloten.
Namens mijn familie, ben ik U dankbaar voor relevante informatie.
Hoogachtend,
Dr. Harald E.L. Prins,
295 N. Bath Rd,
Bath, Maine 04530, USA

Geachte heer Prins,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader Marinus Gerardus Temminck, geb. 10-11-1917, zat in de oorlog in het verzet omgeving Veghel, Eerde, Zijtaart.
Op 10 mei as. wordt hem postuum de herinneringsspeld met oorkonde stoottroepen uitgereikt in Ypenburg.
Mijn vader is overleden in 1983.
Hij heeft van 5-9-1944 t/m 11-5-1945 deel uitgemaakt van het commando stoottroepen (Beneden Leeuwen) als pel. cdt. olv. kapt. Dré de Kousemaker. Hiervan heb ik diverse foto's in bezit die ook op internet zijn te vinden.
Uit de info die ik tot nu toe van defensie heb gekregen blijkt dat er van zijn illegaliteit een dossier is.
Letterlijk staat er: Illegaliteit. Zie dossier/LKP. Zijn moeder schijnt van de Duitsers een brief te hebben ontvangen dat hij ter dood veroordeeld was en geëxecuteerd wat gelukkig niet zo was.
Ik ben nu alles over de verzets -en stoottroepenactiviteiten van mijn vader aan het verzamelen. Kunt u me daarbij helpen? Met name het dossier LKP zou ik graag willen inzien.
Bij voorbaat heel hartelijk dank
Ans

Geachte mevrouw van de Wal,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedendag,

Op verzoek van de Israelische en Joodse familie Bier, zou ik graag informatie krijgen over de rol en betekenis van David Bier in het verzet in de Achterhoek. David Bier, codenaam Winston (en met valse papieren op naam van Karel Verhoekxs), was met zijn ouders in 1933 uit keulen uitgewe4ken naar Nederland. Zoon David Gotthold Bier (1923 - 1996) trad toe tot het verzet en was waarschijnlijk lid van de verzetsgroep rond De Bark (Aalten, IJzerlo) en later het National Dutch Batalliom. Hij ontving het Verzetskruis. Hij emigreerde naar Israel en bezocht vanuit Israel enkele malen reunieën in Nederland. Maar het fijne is onbekend en de familie zou graag mannen spreken die hem hebben gekend uit die tijd, beseffend dat de kans klein is dat er zo een man nog in leven is en ook nog aanspreekbaar.
Zoon Yiyzcak komt graag over vanuit Israel om kennis te nemen van resultaten van dit verzoek om nadere informatie.
Vst zeer bedankt en met groet
Peter Riemersma

Geachte heer Riemersma,

uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader en moeder hebben beide in het verzet gezeten. Hebben daarvoor beide het verzetsherdenkingskruis uitgereikt gekregen. Ook zouden beide lid zijn geweest van de stoottroepen. Mijn broer en ik hebben vroeger wel geprobeerd om informatie van ze te krijgen. Mijn vader is in 1975 overleden. Het verzetsherdenkingskruis is hem postuum verleend. Mijn moeder is in 2012 overleden. Uit de verhalen heb ik wel begrepen dat mijn moeder koerierster was. En mijn vader lid was van een knokploeg. Beide zouden ook lid zijn geweest van de stoottroepen.
Ik zou graag wat meer informatie over het verleden van mijn vader en moeder willen hebben.
Gr Bert Kelder

Geachte heer Kelder,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw / mijnheer,

Heeft u voor mij informatie over mijn vader Bastiaan Duijster, geboren 8 maart 1911 te Rotterdam, overleden
1 september 1979.

Ik ben in het bezit van een (standaard) bedankbrief van Prins Bernhard voor zijn inzet.
Hij heeft ons nooit willen vertellen over zijn verzetswerk.

Wel heeft hij ons verteld dat hij in kamp Vught heeft verbleven. Weet u ook hierover iets?

Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite en met vriendelijke groet,
Lies van der Meijden Duijster

Gezien de vorige vraag. Voor mij geldt hetzelfde. Bedankbrief Bernard. Flarden van verhalen. Ondergedoken Canadezen. Mijn moeder die kookte voor hen. vervalsen van persoonsbewijzen. rondbrengen van krantjes.
de naam van mijn vader Jacobus Patist. Betrokken geweest bij de arrestatie van Mussert. dat is destijds overgenomen door het Utrechts Studenten verzet. Jammer dat ik niet meer heb kunnen vragen bij / tijdens zijn leven. Mijn leeftijd is nu 72. Graag een tip over meer....

Geachte mevrouw Duijster,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op met zijn of haar bevindingen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw Patist,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte l.s.

Is er mogelijk informatie aanwezig over mijn vader Franciscus Johannes Sijmons, geboren 05-05-1922 te Amsterdam. Ik heb van mijn vader foto,s in kleding van binnenlandse strijdkrachten vermoedelijk genomen in Amsterdam-noord. Indien er geen informatie aanwezig is heeft u voor mij misschien informatie betreffende instanties tot wie ik mij vervolgens kan wenden.

Bij voorbaat dank.

De heer I.Sijmons.

Geachte

bij mijn ouders op zolder kwam ik een bedankbrief van prins Bernard met een bs speldje een witte sjerp met de tekst oranje en een insigne gezagstroepen tegen.
tevens een aantal papieren waar onder anderen wordt gemeld dat mijn opa de heer Geert Smedes geboren in slochteren op 22 maart 1920 tijdelijk wordt bevorderd tot sergeant.
helaas kan mijn vader er weinig over vertellen omdat hij deze papieren eigenlijk nog nooit gezien had en opa er nooit over prate.
nu ben ik benieuwd of er meer over mijn opa bekend is ,want bij mij rest bv de vraag of hij in de oorlog in het verzet heeft gezeten.
met vriendelijke groet S.Smedes

Hallo,
Ik ben op zoek naar informatie over Johannes Lambertus Bernardus Bronkhorst (geb. 31-5-1909 Gelsenkirchen / ovl. 1 juni 1986). Wij hebben een document van de NBS van hem waarin verklaart wordt dat hij armband 226 mag dragen. Het is gedateerd op 21 april 1945. Zijn persoonsbewijs is no. A48 no. 009862. Is hier mee informatie over en wat is armband 226?
Mvg en bvd Léon Bronkhorst

Geachte heer Bronkhorst,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. Bij het Kenniscentrum Oorlogsbronnen kunnen ze u ook vast meer vertellen over de NSB.

http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

hallo,

Ik ben op zoek naar informatie over mijn vader Pieter de Gruijl, geboren 3 april 1921 te Gouda. Na zijn overlijden heb ik een oorkonde van de NBS gevonden uitgereikt op 5 mei 1946 op naam van P.de Gruil. Hij heeft nooit gesproken over wat hij in de oorlog heeft gedaan. Ook binnen de overgebleven familie is weinig bekend. Ik heb wel eens iets gehoord over dat hij verstopt zat onder de vloerplanken onder het vloerkleed. Als kind begreep ik dat niet, ik dacht dat hij laf was. Hij is na de oorlog tot het qua leeftijd niet meer kon zendamateur geweest. Ik zou heel graag willen weten wat hij heeft gedaan in de oorlog, misschien ook al iets met zenders? Volgens een tante heeft hij schietoefeningen gehad.

Vast bedankt. Yvonne de Gruijl

Wij weten dat mijn vader en mijn oom, Cornelis en Jan de Witte bij een verzetsgroep zaten in Rotterdam. We weten dat ze in aanmerking kwamen voor een onderscheiding maar naar voorbeeld van hun commandant een erkenning hebben geweigerd. De beide broers kwamen uit Capelle aan de IJssel.
Mijn vader, Cor de Witte heeft daarna bij de BS gewerkt, evenals mijn moeder Anny van Ewijk.
Daarna heeft hij bij de Marechaussee gewerkt en snel daarna overgestapt naar de Rijkspolitie.
Mijn oom Jan is bij zijn pensioen, werkzaam op een scheepswerf in Capelle aan de IJssel, bij zijn pensioen geridderd, mede door zijn activiteiten in de oorlog. Helaas is dat bij het afscheid van mijn vader bij de Rijkspolitie niet gebeurd. Dat heeft hem veel pijn gedaan. Wel heeft hij een onderscheiding gekregen van het Carnegie heldenfonds door zijn kordate optreden bij een brand in de Vios garage in Wateringen.
Kunt U ons als kinderen van Jan en Cor iets meer vertellen? In onze gezinnen werd er over gezwegen

Beste mensen,

Als ( niet beroepsmatige ) restaurateur en publicist van oud filmmateriaal, ben ik in het bezit van nog nooit gepubliceerd filmmateriaal over de oorlogstijd te Rotterdam.
Hierbij is een fragment waarop een begrafenisstoet van de NBS te zien is in de Paradijslaan richting begraafplaats Crooswijk. De stoet omvat twee lijkkoetsen met op één daarvan een helm op de kist en bij de andere de Ned. vlag op de kist. Voor de koetsen een detachement BSers met trom en er achter BSers die 5 kransen dragen.

Omdat ik dit materiaal wil publiceren ben ik op zoek naar info over de gefilmde gebeurtenissen om aan de hand hiervan de voice-over te kunnen schrijven. Kunt u mij helpen ?

Ik ben op zoek naar de achtergrond van gebeurtenissen in Ane op 5-4-1945.
Daarbij zijn verschillende leden van de BS om het leven gekomen.
In de beschrijving van het archief kom ik niets tegen over de groep Ane-Gramsbergen-Lutte-Slagharen, Schuinesloot en de Krim. Evenmin Hardenberg. Het gaat om de heren Kappert, Hulter, Groenewoud, Mellema?. Zij zijn om het leven gekomen.De heren Stegeman en Netelenbos waren hierbij ook betrokken.

Vraag:- Is daarover iets in het archief te vinden en zo ja waar?

Het kan toch niet zo zijn, dat BSers om het leven gekomen zijn en dat daar niets over in het archief te vinden is?

Bikj voorbaat dank.

Geachte G. Wehkamp,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht vindt u hier ook meer informatie over het voorval:

http://www.historischeprojecten.nl/Hardenberg/toen-op-6-april-bevrijding...
https://oorlogsgravenstichting.nl/assets/data/post/0054042/c0409b799775a...

Ook kunnen ze u bij het Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/ vast extra informatie verschaffen.

Kunt u mij in contact brengen met Lies vd Meijden-Duijster. In feite was ik naar haar op zoek. Zij vroeg op 23 april naar informatie over haar vader Bastiaan Duijster. Bastiaan komt voor in de verzetsnotities van mijn vader Hans Quispel. Bastiaan was betrokken bij het stencilen van de illegale Parool en ik denk dat hij verraden is en toen naar Vught getransporteerd is. Meer mensen zijn er het slachtoffer van geworden. Over de organisatie van de illegale Parool in Rotterdam is heel weinig bekend. U kunt haar mijn email adres geven. Erg fijn als ze contact op wil nemen zodat we uit kunnen wisselen wat we weten. Met dank voor uw bemoeienis, nel Wagner.

Beste Nel Wagner,

Heel graag kom in meer te weten over mijn vader Bastiaan Duijster.
Mijn e-mail adres is: meijden2@xs4all.nl

Helaas heb ik weinig gegevens, maar misschien komen we samen verder.

Met vriendelijke groet,
Lies van der Meijden Duijster

graag kom ik meer te weten over Adrianus van der Ven.
Mijn email is mhvdven@home.nl

goede dag

graag had ik wat over mijn vader vernomen die sectie commandant was onder gevechtsgroep van commandant
gevechtsgroep nico van dijk 111 compagnie
hopelijk is daar nog wat van terug te vinden

vriendelijke groet
j.thijssen junior

Ik heb recent van mijn Opa, die ongeveer 15 jaar geleden is overleden, stukken gevonden die verwijzen naar een actief oorlogsverleden. Hij is gemobiliseerd geweest en heeft na de oorlog gediend bij de gezagstroepen. Dit blijf uit deze stukken, echter is er voor de rest niets bekend. Heeft u meer informatie over mijn opa en wat er met hem is gebeurd tijdens de oorlog. Hij heeft er nooit iets over willen vertellen. Ik kan u kopieen opsturen indien nodig.
Zijn naam is Jan Bakker, Geboren 13 december 1920, Heeft bij de gezagstroepen 9e compagnie gezeten, district Dordrecht. Reg.nr. 676253.

Graag verneem ik of er iets over hem te vinden is. Ik zou dat zeer op prijs stellen.
Met vriendelijke groet,

Ron Bakker

L.S.,

Op 5 mei 2016 heb ik via deze site informatie over het krijgsverleden van mijn vader, Jerphaas Gijsbertus van Roest, geboren 18 mei 1916, aangevraagd.

Ik ben toen uiteindelijk doorverwezen naar een andere instantie in Kerkrade??? Ik heb hen 5 à 6 emails gestuurd maar nooit ook maar enige reactie van hen gekregen.

Ik weet niet of meer mensen deze ervaring hebben, maar ik vind het nogal teleurstellend.

Graag ontvang ik alle beschikbare informatie over Hillebrand Andreas Lieuwens geboren 18 febr 1900. Hij was lid van de BS in Rotterdam. Daarover wil ik specifiek informatie van u. Hij was in 1940 actief in het Nederlandse leger bij vliegveld Valkenburg. Hij was reserve officier. Hij was mijn vader.
Bij voorbaat dank.

E.Lieuwens

L.S.
Graag zou ik informatie ontvangen over de activiteiten van mijn vader, Jan Hendrik Netten (30/08/1918- 10/05/1983) in het verzet, in de verzetsgroep rond Hardinxveld-Giessendam. De commandant van deze groep was Maarten Schakel (alias Jan Snor). Via Stichting '40-'45 ontving mijn vader een aanvullend pensioen nadat hij door ernstig hartfalen arbeidsongeschikt. M.Schakel heeft indertijd hiervoor een aanbevelingsbrief geschreven. Mijn vader heeft nooit over zijn activiteiten gesproken. Via familieleden heb ik vernomen dat hij bij 'n liquidatie betrokken is geweest. Waar kan ik meer informatie vinden?
BVD ,
Vr.grt
Kees Netten
fam.netten@gmail.com
Bathmen

Tijdens onderzoek naar verzetsstrijders tijdens WO II in Roden trof ik in de nalatenschap van twee families de brief van Bernhard en de herinneringsinsigne aan die na de oorlog postuum verstrekt zijn: Scharft en Heijmans. Graag zou ik willen weten of een dergelijke brief met insigne ook gegaan is naar de nabestaanden van Aukema, Baving, Geluk en De Haan.
Vr. grt.
Bij voorbaat dank.

Graag wil ik meer weten over mijn vader, Lambertus/Lubertus Nijhuis geb. 11-09-1917. Ik weet dat hij in de mobilisatie is geweest, naar mijn weten in Den Haag/Scheveningen. Ik weet ook dat hij later lid was van de Huzaren van Boreel. Hij is in 2003 overleden. Nu ik ouder wordt vraag ik me af wat hij in de oorlogsjaren heeft gedaan, waar hij is geweest. Hij heeft nooit met 1 woord over de oorlog gesproken. Ik hoop dat u mij meer kunt vertellen of waar ik informatie in kan winnen.
Vrgr J. Nijhuis

Graag wil ik meer weten over mijn schoonvader Jan van Goor (geb 13-01-1925) die als 'Stoottroeper' NL Binnenlandse Strijdkrachten (interior Military Forces of the Netherlands) met de Amerikanen op 6-12-1944 naar Duitsland is getrokken. Zijn ID nummer was B.97-2736. Zijn vrijwillig ontslag vond plaats op 4-10-1945. Wij, de familie, weten niet wat zijn functie was of wat hij zoal gedaan heeft tijdens zijn korte militaire loopbaan. mvrgr Jos Claessen (nielsenfein@hotmail.com) te Geldrop.

Op 5 mei 1945 overleed in Oud-Alblas Arie Houweling. Geboren 02-10-1897 in Oud-Alblas. Hij staat vermeld als oorlogsslachtoffer in de registers van de OGS. Wat ik mij afvraag is of hij bij de BS was en of hij misschien door een ongeluk met een stengun omgekomen is. Rond de bevrijding zijn meerdere BS'ers omgekomen door eigen wapens. Ik ken gevallen uit Lekkerkerk, Polsbroek, Langerak en Streefkerk. Misschien heeft zich in Oud-Alblas iets soortgelijks afgespeeld.

Met vriendelijke groet,
Hans Korevaar

Volgens de overlevering zou mijn grootvader Kapitein Theodorus Johannes Alexander Boers (1890-1947) lid zijn geweest van de Ordedienst en verzetswerk hebben verricht. Hij zou ook gevangen hebben gezeten in het Oranjehotel of in een ander gebouw aan de Pompstationsweg.
De Brigade-Generaal Jaap Boers (1923-1999) is een zoon van hem.
Th.J.A. Boers is onderscheiden met de Bronzen Leeuw voor zijn verrichtingen op de Grebbeberg bij Hatert en Rhenen bij Koninklijk Besluit van 13-11-1946 No. 10.

Hij komt niet voor in het archief van het Oranjehotel. Ook E.P. Weber noemt hem niet in het "Gedenkboek van het Oranjehotel".
Het NIOD kon in 1991 geen duidelijkheid geven of de Kapitein Boers die lid was van de Ordedienst mijn grootvader Th.J.A. Boers was, of de Kapitein Christianus Franciscus Johannes Boers (1889-1942).

Zou u die duidelijkheid nu wel kunnen verschaffen?

mijn overgrootvader zat in de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, gewest 10 te Amsterdam. Op zijn NBS-kaart staat dat zijn functie p.cdt. was, hij zat bij de army-unit: 1e schoolcomp. Van beide weet ik niet wat dit betekend. Hij heette Johannes van der Pas (geboren 27 april 1917 te Amsterdam).
zou iemand mij hier informatie over kunnen geven?

mvg elyse le pair

Graag ontvang ik informatie over mijn vader Gerrit Groters die bij de binnenlandse strijdkrachten zat.
Op zijn legitimatiebewijs staat nummer Z9/007963. Hij was in de oorlogstijd woonachtig in Zeist, Burg. Patijnlaan 86 en heeft de gouden eremedaille ontvangen voor zijn verzetswerk.
Hij is in 1944 door de SS gevangen genomen en naar de Weteringschans gevangenis in Amsterdam getransporteerd waaruit hij later is vrij gekomen. Hij heeft voor dit werk ook een bedankbriefje van Prins Bernhard ontvangen. Ik heb het legitimatiebewijs als briefjes uit die tijd in mijn bezit.
Kunt u mij laten weten wanneer mijn vader gevangen genomen en vrijgekomen is?

Gerard Groters

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in